Том 177 (CLXХVII). 1963 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVII: [На по­ша­ну сім­де­ся­ти­річ­чя на­ро­дин Ро­ма­на Смаль-Стоць­­ко­го / Ре­дак­то­ри: Ва­силь Лев і Мат­вій Ста­хів]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1963. — 414 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Лев В. Пе­ред­мо­ва укр. і англ. мо­ва­ми. — С. 7–10.

[Наукові статті]

Рад­зи­ке­вич В. Проф[есор] д[окто]р Ро­ман Смаль-Стоць­кий. Жит­­тє­пис­ний на­рис. — С. 11–17;

Ки­сі­лев­ський К. Лін­ґвіс­тич­ні пра­ці Ро­ма­на Смаль-Стоць­ко­го. — С. 18–23;

Кед­рин-Руд­ниць­кий І. Ро­ман Смаль-Стоць­­­кий як по­лі­тик і дип­ло­мат. Доповідь, виголошена 30 листо­па­да 1963 р. на Науковій конференції НТША в залі Українського Інституту в Америці, в Нью-Йорку, у 70-ті роковини життя і 45-ті роковини громадської праці проф[есора] Ро­мана Смаль-Стоць­кого. — С. 24–35;

Лев В. Виб­ра­на біб­лі­о­гра­фія праць проф[есора] д[окто]ра Ро­ма­на Смаль-Стоць­ко­го: [Вступ]; I. Мо­во­­­знав­ство; II. Літерату­ро­­знавство; III. Лі­тературні й мемуарні силь­вет­­ки; IV. Сильветки державних му­жів і культурних діячів; V. Культурно-націо­наль­ні відносини та взаємини; VI. Культура, освіта, побут; VII. Історія, полі­ти­ка, со­вєтознавство. [Виснов­ки]. — С. 36–45;

Міл­лер М. До пи­тан­ня про по­­хо­джен­­ня ста­рос­лов’ян­сько­го ки­ри­лич­но­го пись­ма. — С. 46–56;

Ста­хів М. Наз­­­ва дер­жа­ви в мо­вах ук­ра­їн­ській і ан­глій­ській: 1. Вступні замітки; 2. Роз­виток наз­ви дер­жа­ви в Укра­ї­ні; 3. Ан­глій­ський термін “the State”; 4. Ан­глій­ський термін “Power” “Great Power”; 5. The Nation; 6. Common­weaith. — С. 57–67;

Her­maniuk M, митр. CSSR. La ter­mi­­no­lo­gie de Cle­ment d’Ale­x­an­­drie au su­jet de la par­a­bole. — С. 68–84;

Rud­nyc­kyj J. B. Slav­ic Etymo­lo­gies. — С. 85–87;

Гор­бач О. Лек­си­ка “ди­тя­чої мо­ви” в Ук­ра­ї­ні. — С. 88–101;

Ко­ва­лів П. Ро­ля за­по­зи­чень та ме­то­до­ло­гіч­ні за­са­ди їх до­с­лі­джен­­ня. — С. 103–107;

Тер­ша­ко­вець М. У сто­літ­тя смер­ти Шев­чен­ка. Віч­­на ак­­ту­аль­ність іде­о­ло­гії Шев­чен­ка. — С. 108–119;

Бой­ко Ю. М. А. Мар­ке­вич і Т. Г. Шев­чен­ко. — С. 120–140;

Лу­ців Л. Та­рас Шев­чен­ко в ін­тер­пре­та­ці­ях акад[еміка] Сте­­­па­на Смаль-Стоць­ко­го. — С. 141–152;

Бо­га­чев­ський Д. Шев­чен­ко і Да­вид Штравс. — С. 153–166;

Дуб­ров­ський В. Як со­вєт­ська вла­да нав­чи­ла вша­но­ву­ва­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. З 3-го то­му спо­га­дів. — С. 167–172;

Man­ning C. A. Per­son­al and Ep­ic Ele­ments in Fran­ko’s Moses. — С. 173–179;

Бе­зуш­ко В. Пе­рек­ла­ди Іва­на Фран­ка. — С. 181–184;

Со­ко­ли­шин О. Єв­ге­нія Яро­шин­ська – при­за­бу­та пись­мен­ни­ця Бу­ко­вин­ської Ук­ра­ї­ни (Зе­ле­ної Бу­ко­ви­ни). — С. 185–190;

Сла­ву­тич Яр. Ос­нов­ні те­ми у твор­чос­ті М. Орес­та. — С. 191–196;

Гор­бач О. Ву­лич­но-тю­рем­ні арґо­тиз­ми у Фран­ко­вій про­зі. — С. 197–206;

Дом­бров­ський О. До проб­ле­ми фол­кльо­ру Ге­ро­до­то­вої “Ски­тії”. — С. 207–216;

Си­до­рук І. П. По­лісь­кі піс­ні. — С. 217–227 + ноти: С. 227;

Кушнір М. Ґаб­рі­єль Мар­сель і хри­с­ти­­ян­ський ек­зис­тен­ці­я­лізм: [Вступ]; [1.] Погляд назад; [2.] На роздоріжжі; [3.] Шлях розвитку; [4.] Два обличчя; [5.] “La Morsure du Réel”; [6.] Драма існування; [7.] Мо­тив самітности; [8.] Заклик до участи; [9.] “Être en situation”; [10.] “Etre – coesse”; [11.] “Être c’est être en route”; [12.] “L’être-lieu de la fidelité”; [13.] Кри­тика і концепція культури; [14.] Пер­спек­тиви; [15.] Філо­со­фія відпору. — С. 228–247;

Ан­дру­сяк М. З дос­лі­дів над наз­вою “Ук­ра­ї­на”. — С. 248–258;

Клим­ке­вич Р. О. Гер­би і пе­ча­ті Кам’ян­ця. — С. 259–265;

Пас­тер­нак Я. На­ший­ні грив­ни в Ук­ра­ї­ні. — С. 266–271;

Луж­ниць­кий Г. Ми­ко­ла Кос­­то­ма­рів і пе­рес­лі­ду­ван­ня Ук­ра­їн­ської Ка­то­лиць­кої Цер­кви на Хол­мщи­ні. — С. 272–276;

Ко­роль Н. Від­нов­лен­ня су­ве­рен­нос­ти Ук­ра­ї­ни в нас­лі­док зре­чен­ня Ми­ко­ла­­єм II прес­то­ла. — С. 277–294 + 1 іл.;

Но­во­сів­ський І. М. За­леж­ні се­ля­ни на Бу­ко­ви­ні в світ­лі хри­зо­ву гр. А. Ґі­ки з 1. I. 1766 р. — С. 295–318;

Шан­дор В. Кар­пат­ська Ук­ра­ї­на – зфе­де­ро­ва­на дер­жа­ва. Жов­тень 1938 – бе­ре­зень 1939: [1.] Характе­рис­тика історичного розвитку; [2.] Приєднання Під­ка­р­­патської Руси до ЧСР; [3.] Автономний уряд; [4.] Сусіди; [5.] Усунення Бродія; [6.] Віденський арбі­траж; [7.] Представництво уряду в Празі; [8.] Консти­ту­цій­ний закон в справі ав­тономії; [9.] Іменування генерала Л. Прхали мі­ністром; [10.] Вибори; [11.] Скликання сойму; [12.] Наступ мадярів; [13.] Ні­мець­ка про­паґанда й українська справа; [14.] Проголошення незалежности. — С. 319–339;

Муд­рий В. Один про­пам’ят­ний лист і йо­го нас­лід­ки. До най­но­ві­шої іс­то­рії Ук­ра­ї­ни. [Додаток у статті: текст пропам’ятного листа нім. мовою]. — С. 340–346;

An­drush­kiw J. W. The Present Status of Mathemat­ics in the Ukrai­ni­an So­viet So­cial­is­tic Repub­lic. — С. 347–353;

Kraschen­in­ni­kow S. Ob­­ser­va­tions on the Con­trac­tile Va­cu­oles of Balan­tidi­um Caviae and B[alan­tidi­um] Coli. — С. 354–362 + 16 іл.;

Safi­jows­ka L. D. Some Ob­ser­va­tions on Liv­ing Pro­to­plasm. — С. 363–366;

Осін­­чук Р. Син­дром Та­ка­я­су-Мар­то­ре­ля з клі­ніч­ною об­сер­ва­ці­­єю ви­пад­ку. — С. 367–373;

Мі­щен­ко М. По­ре­во­лю­цій­ний роз­ви­ток при­род­ни­чих ідей в Ук­ра­ї­­ні. [Додаток]: Короткий бібліографічний по­каз­чик праць. — С. 374–393;

Ste­ciuk B. W. The Ro­man Cen­tenaries. — С. 394–408.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: 

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/19533-zbirnik-na-poshanu-simdesyatrichchya-narodin-romana-smal-stotskogo/