Том 175 (CLXХV). 1964 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXV: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­­лі­д­жен­ня: Ви­нар Б. Ук­ра­їн­ська про­мис­ло­вість. Сту­дія со­вєт­сько­го ко­­­­ло­ні­я­ліз­му. Том I]. — Па­­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен, 1964. — 398 c.

_________________________

Зміст: 

Вступ

[Ви­нар Б.]. Від автора. — С. 7–8;

Ти­мо­шен­ко В. Передмо­ва. — С. 9–21.

Ви­нар Б. Ук­ра­їн­ська про­мис­ло­вість. Сту­дія Со­вєт­сько­го Ко­ло­ні­я­ліз­му. Том I: I. До питання природи економічного ко­ло­ні­я­ліз­му; II. Органи управлін­ня совєтської промисловости; III. Апарат со­вєт­сько­го пля­ну­­вання та його функ­ції у світлі закріплення ко­ло­ні­я­льної струк­ту­ри української про­мисло­вос­ти; IV. Про­дук­ційна програма та виробничий про­­­філь української про­мис­ло­вос­ти; V. Совєт­ська політика капіталовкладень в українську промисловість. — С. 23–388 + табл.

[Додаток: пе­ре­лік] ста­тис­тич­них таб­лиць, [розміщених у тексті]. — С. 389–395.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_175_Vynar_B_Ukrainska_promyslovyst__studiia_sovietskoho_koloniializmu_Tom_1/