Том 172 (CLХXІІ). 1960 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 28. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Сте­па­на Смаль-Стоць­ко­го / Ре­­дак­тор Кость Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1960. — 84+14 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Пе­ред­мо­ва укр., англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 8–10.

[Наукові статті]

Ці­сик О. Д[окто]р Сте­пан Смаль-Стоць­кий. Па­м’я­ті Не­за­бут­ньо­го Про­фе­со­ра. В 100-річ­чя Йо­го на­род­жен­ня: [Вступ]; [1.] Укра­їн­­ська мо­ва в викладах проф[есора] Стоць­ко­го; [2.] Українська література в ви­кла­­дах про­ф[е­сора] Стоць­ко­го. — С. 11–18;

Лу­ців Лу­ка. Спо­га­ди про ака­де­мі­ка Сте­­­­па­на Смаль-Стоць­­ко­го. Пра­га в 1921–1926 ро­ках. — С. 19–27;

Ки­сі­лев­ський К. Ук­ра­ї­ноз­нав­чі пра­­­­ці акад[еміка] Сте­па­­на Смаль-Стоць­ко­го. [До­да­ток]: Бібліо­гра­фія [праць С. Смаль-Стоць­ко­го]. — С. 28–72;

Но­во­сів­ський І М. Сте­пан Смаль-Стоць­кий – ук­­ра­їн­ський гро­мад­ський ді­яч на Бу­ко­ви­ні. — С. 73–84;

Смаль-Стоць­кий С. Ук­ра­їн­ська мо­ва, її по­чат­ки, роз­ви­ток та ха­рак­те­рис­тич­ні її прик­ме­ти. – Львів, 1933 (Від­би­ток з Біб­лі­о­те­ки “Дзво­нів”. – Ч. 6), но­ва ну­ме­ра­ція с. 1–14.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_172_Zbirnyk_filolohichnoi_sektsii_na_poshanu_storichchia_narodyn_Stepana_Smal-Stotskoho/