Том 171 (CLXХІ). 1961 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 30 / Ре­дак­ція: Во­ло­ди­мир До­ро­шен­коГри­гор Луж­ниць­кий. — Ню Йорк; Па­риж, 1961. — 192 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

До­ро­шен­ко В. Біб­лі­о­те­ка На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка у Льво­ві. Ко­рот­кий іс­то­рич­ний на­рис: [Вступ]; 1. Ав­стрій­ський пе­рі­од; 2. Польський період; 3. Совєтський період; 4. Німецький період. — С. 7–58 + 2 іл.;

Ящун В. Су­до­ва роз­пра­ва Ге­де­о­на Ба­ла­ба­на ар­хи­ман­дри­та Жи­ди­чин­сько­го ма­­нас­ти­ря на ос­но­ві ори­ґі­наль­них до­ку­мен­тів:

Лужниць­кий Г. Вступ. Ящун В: [1.] Опис документів; [2.] Мова українських до­ку­мен­тів; [3.] Морфо­ло­гічні особ­ливості; [4.] Польське словництво в україн­ських до­ку­­мен­­тах; [5.] Латинське слов­ництво в українських документах; [6.] Син­­так­сич­но-стиліс­тич­ні особливості в укра­їнських документах; [7.] Поль­ські документи. — С. 59–133 + 14 іл.;

Луж­ниць­кий Г. Іс­то­рія ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру. Час­ти­на I: Ста­­ра до­ба ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру від XI ст. до 1619 р.: Вступ; Стара доба: А. По­ган­­сько-християнський театр; Б. Кня­жий театр. — С. 135–190.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  

http://diasporiana.org.ua/miscellaneous/zapysky-naukovogo-tovarystva-im-shevchenka-t-171-zbirnyk-filologichnoyi-sekcziyi-t-30/