Том 168 (CLХVIII). 1958 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVIII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 29. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Ко­ва­лів П. Ос­­­но­ви фор­му­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми схід­ньо­сло­в’ян­­ськи­ми мо­ва­ми / Ре­дак­тор К. Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Париж; Сід­ней; То­­рон­то, 1958. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

 [б. п.]. Пе­ред­мо­ва. — С. 5–6.

Ко­ва­лів Пан­те­лей­мон. Ос­но­ви фор­му­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми схід­ньос­ловян­ськи­ми мо­ва­ми: Вступ; I. Тео­рія “спільноруської прамо­ви”; II. Нова теорія про формування схід­ньо­сло­в’янських мов; III. Шукання нових методологічних шляхів; IV. Струк­тур­ний принцип і мовна типологізація; V. Кіль­ка методологічних уваг; VI. В світ­лі мовних фактів; VII. За­галь­ні вис­нов­ки. Рез. англ. мо­вою. Піс­ля­мо­ва. — С. 7–220.

[Додатки]

Лі­те­ра­ту­ра. — С. 221–231;

По­каж­чик імен. — С. 232–235.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_168_Kovaliv_P_Osnovy_formuvannia_ukrainskoi_movy_v_porivnianni_z_inshymy_skhidnoslovianskymy_movamy/