Том 167 (CLХVII). 1958 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVII: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. [Ог­лоб­лин-Гло­бен­ко М. Іс­то­ри­ко-лі­те­ра­тур­ні стат­ті / Упо­ряд­ку­вав Іван Ко­ше­лі­вець]. — Нью-Йорк; Па­­риж; Мюн­хен, 1958. — 160 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ку­бі­йо­вич В. Жит­тє­вий шлях Ми­ко­ли Ог­лоб­ли­на-Гло­бен­ка. Про­мо­ва на жа­ліб­но­му за­сі­дан­ні НТШ 6 лип­ня 1957 р. в Па­ри­жі, при­свя­че­но­му пам’яті Ми­ко­ли Гло­бен­ка. — С. 5–9;

Ко­ше­лі­вець І. Ми­ко­ла Гло­бен­ко як лі­те­ра­ту­ро­з­на­вець і кри­тик. — С. 10–20.

Стат­ті [Ог­лоб­ли­на-Гло­бен­ка Ми­ко­ли]:

Спад­щи­на Ки­їв­ської Ру­си в лі­те­ра­ту­рі до­би ба­рок­ко. — С. 21–31;

1845 рік у твор­чос­ті Шев­чен­ка. — С. 32–44;

Ле­ся Ук­ра­їн­ка. — С. 45–52;

Олек­сан­дер Олесь. — С. 53–59;

Ми­ко­ла Хвиль­о­вий. — С. 60–69;

Олег Оль­жич. — С. 70–77;

Ук­ра­їн­ська про­за 1920 – по­чат­ку 1930 ро­ків. — С. 78–119;

Лі­те­ра­ту­ра під­со­вєт­ської Ук­ра­ї­ни. — С. 120–139;

Адам Міц­кє­віч в ук­ра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі. — С. 140–146;

Хар­ків­сько­му Уні­вер­си­те­ту 150 ро­ків. — С. 147–155.

[До­дат­ки]

К[оше­лі­вець] І. При­міт­ки упо­ряд­ни­ка. — С. 156;

Спи­сок праць Ми­­ко­ли Гло­бен­ка. — С. 157–158.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_167_Mykola_Ohloblyn-Hlobenko_Istoryko-literaturni_statti/