Том 165 (CLХV). 1956 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХV: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 26 / Ре­дак­тор: д[ок­то]р Кость Ки­сі­лев­ський. — Нью-Йорк; Па­риж, 1955. — 135 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­ва­лів П. Прик­мет­ни­ки ді­єс­лів­но­го тво­рен­ня з фор­ман­том -*NT в слов’ян­ських мо­вах. Ре­зю­ме англ. мо­вою. — С. 5–20; Лев В. Мо­ва аме­ри­кан­ських ук­ра­їн­ців. Ре­зю­ме англ. мо­вою. — С. 21–30;

Гло­бен­ко М. “Pa­teri­kon” Силь­вес­тра Ко­со­ва. Ре­зю­ме англ. мо­вою. — С. 31–59;

Луж­­ниць­кий Г. Пра­ук­ра­їн­ський те­атр. Ре­зю­ме англ. мо­вою. — С. 60–73;

Ки­сі­лев­ський К. Іс­то­рія ук­ра­їн­сько­го пра­во­пис­но­го пи­тан­ня. Спро­ба син­те­зи. Ре­зю­ме англ. та нім. мо­ва­ми. [До­дат­ок]: [Лі­те­ра­ту­ра]: Лі­те­ра­ту­ра до пи­тан­ня про аз­­бу­ку і пра­во­пис; До іс­то­рії пра­во­пи­су; До фо­не­ти­ки і ети­мо­ло­гії; Шко­ла і пра­­­­во­пис; До по­ле­мі­ки в спра­ві ла­ти­ни­ці; До пра­во­пис­них і мов­них не­по­ро­зу­мінь між схід­ні­ми й за­хід­ні­ми ук­ра­їн­ця­ми. — С. 74–114.

Ре­цен­зії (Book Re­views)

Со­не­виць­кий М. [Рец. на публ.:] Ventris M., Chadwick J. Evi­dence for Greek Di­alect in the My­cenae­an Ar­chives // The Jour­nal of Hel­­len­ic Stu­dies. – 1953. – Vol. 73. – P. 84–103; Ventris Micha­el. King Nes­tor’s Four-Han­dled Cups. Greek In­ven­tories in the Minoan Script // Ar­chaeol­o­gy. – Spring 1954. – Vol. 7. – N 1. – P. 15–21. — С. 115–121;

Steciuk W. B. Рец. на публ. Grant Micha­el. Ro­man Litera­ture. – Cam­bridg: Cam­bridge Univer­si­ty Press, 1954. – VIII + 297 p. — С. 121–124;

Сте­цюк В. [Рец. на публ.:] Пов­ний ук­ра­їн­сько-ан­глій­ський слов­ник / К. Г. Ан­дру­си­шин і Й. Н. Крет. При спів­пра­ці Оле­ни В. Ан­дру­си­шин. – Саскатун: Видання Саскачеванського університету, 1955. – Ukraini­an-En­glish Dic­tion­ary / By C. H. An­drusyshyn, Head of Dept. of Slav­ic Stu­dies – Univer­si­ty of Sas­ka­tche­wan, and J. N. Krett, as­sist­ed by He­len V. An­­dru­sy­shyn. – Sa­s­­ka­toon: Univer­si­ty of Sas­katchewan, 1955. – XXIX + 1163 p. — С. 124–127;

Ки­сі­лев­ський К. [Рец. на публ.:] Зай­цев Пав­ло. Жит­тя Та­ра­са Шев­чен­ка / На­у­ко­ве То­ва­рис­тво ім. Шев­чен­ка. Біб­лі­о­те­ка ук­ра­ї­ноз­нав­ства. – Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен, 1955. – Ч. 4. — С. 128–130;

Ки­сі­лев­ський К. [Рец. на публ.:] Мово­знав­­ство // На­у­ко­ві за­пис­ки. – Ки­їв: Ви­дав­ниц­тво Ака­де­мії На­ук УРСР, 1953. – T. XII. – 128 с. — С. 130–134.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_165_Zbirnyk_Filolohichnoi_Sektsii/

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/9748-zapiski-naukovogo-tovaristva-im-shevchenka-t-165-zbirnik-filolorichnoyi-sektsiyi-t-26/