Том 166 (CLХVI). 1957 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 27. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” в Джер­зі Си­ті. Н[ью]-Дж[ерсі]. У сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка. Збір­ник праць і стат­тей при­го­то­ва­­­них на на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію 12 і 13 трав­ня 1956, у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” / Ре­дак­ційна ко­ле­ґія: К. Ки­сі­лев­ськийБ. Крав­цівВ. ЛевГ. Луж­ниць­кийВ. Сте­цюк]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сідней; То­рон­­то, 1957. — 198 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ] 

[б. п.]Пе­ред­мо­ва. — С. 7–8.

[Наукові статті]

До­ро­шен­ко В. Страд­ниць­кий шлях Іва­на Фран­­­ка: I. Радощі й горе дитячих літ; II. Юнацькі роки, 1874–1886; III. “В наймах у су­сідів”, 1887–1897; IV. На найвищому щаблі, 1898–1907; V. Останні роки, 1908–1916. — С. 9–48;

Крав­ців Б. Фран­ко – лі­рик. — С. 49–66;

Куль­чиць­кий О. Пси­хо­со­ці­яль­ні ас­пек­ти “Мой­сея”: [Вступ]; [1.] Проблеми взаємо­від­но­син пси­хо­ло­гії й літератури; [2.] “Маса” в поетичній візії Франка і в інтер­пре­тації соці­яль­ної пси­хології; [3.] Проблематика юрби в поетичній візії Ів. Франка і в сучас­ній соціо­пси­хології; [4.] Відношення до провідника; [5.] Ка­­тегорія народу в по­е­­тичній візії Франка і в соціяльній психології. — С. 67–81;

Янів В. Ду­шев­ні пе­ре­жи­ван­ня в’яз­ня в “Тю­рем­них со­не­тах” І. Фран­­ка. До пи­тан­ня за­ко­но­мір­нос­ти пси­хіч­них явищ. — С. 82–97;

Луж­ниць­кий Г Те­ат­раль­но-со­ці­о­ло­гіч­ні еле­мен­ти у дра­ма­тич­ній твор­чос­ті І. Фран­­ка. — С. 98–103;

Ко­ва­лів П. Лек­сич­ні особ­ли­вос­ті ран­ніх сус­піль­них по­е­зій І. Фран­ка. — С. 104–124;

Лев В. Участь І. Фран­ка в твор­бі ук­ра­їн­ської лі­те­ра­тур­ної мо­ви. — С. 125–132;

Дом­­бров­ський О. Від­но­­шен­ня Іва­на Фран­ка до проб­ле­ми ан­тич­ної іс­то­рії. — С. 133–142;

Ки­сі­лев­ський К. На­у­ко­ві пра­ці Іва­на Фран­ка. — С. 143–164;

Муд­рий В. Іван Фран­ко як гро­мад­ський діяч. — С. 165–198.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_166_U_storichchia_narodyn_Ivana_Franka/

http://diasporiana.org.ua/periodika/3708-zapiski-naukovogo-tovaristva-im-shevchenka-t-clxvi/