Том 130 (CXХX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXX. — Львів, 1920. — [24]+167 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­лес­са Ф. Ук­ра­їн­ські на­род­ні ду­ми у від­но­ше­ню до пі­сень, вір­шів і по­хо­рон­них го­ло­сінь: Вступ; I. Вірші й пісні по своїй рит­міч­ній і ме­льодичній будові. — С. 1–18;

Гор­дин­ський Я. “Вла­ди­міръ” Те­о­фа­на Про­ко­по­ви­ча: I. Теофан Прокопович у часі написання “Владиміра”; II. Тра­ґе­до­ко­медія “Вла­­ди­міръ”; III. Ідея “Владиміра”; IV. Переведеннє ідеї дра­ми. — С. 19–71;

Кри­пя­ке­вич І. Ук­ра­їн­ський дер­жав­ний скарб за Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го: [Вступ]; I. Дер­жав­ні маєтности; II. Податки; III. Орґанізація скар­бу. [Дода­ток]: Доповнення до роз­ділу I. Державні маєтности. — С. 73–106 + табл.;

Воз­няк М. До іс­­то­рії по­ча­їв­ських ви­­дань XVIII в. Уда­рем­не­на умо­ва по­ча­їв­ської дру­кар­ні з львів­ською став­ро­пи­гій­ською з 1796 р. [До­да­ток: текст умо­­ви]. — С. 107–119;

Брик І. Дра­ма з ко­лі­їв­щи­ни на ос­но­ві дра­ми Кер­не­ра. — С. 121–131;

Гна­тюк В. Ру­ко­пис­ні гу­мо­рис­тич­ні ча­со­пи­си. — С. 133–167.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_130/