Том 125 (CXXV). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXV— Львів, 1918. — [2]+200 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бар­він­ський Б. Пред­те­ча Уні­вер­си­те­ту ім. Фран­ца I у Льво­­ві. Кри­тич­ні за­міт­ки до пи­тан­я про ґе­не­зу Львів­сько­го Уні­вер­си­те­ту: Вступ; I. Єзуїтська Академія у Львові; II. Йосиф II яко фондатор “нового” уні­-вер­­­си­те­ту; III. Йо­сифинський Університет яко “нова” інституція; Закінченє. — С. 1–41;

Гор­­дин­ський Я. Пер­ша про­ба хрес­то­ма­тії з ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. — С. 43–53;

Гор­дин­ський Я. Ос­но­ва­нє гр[еко]-кат[олиць­кої] цер­кви в кня­зів­стві Люк­ка в Іта­лії. До­да­ток: In­duc­tio Sla­vo-orien­talis ritus, seu Ruthenae Ec­clesiae in Du­ca­tu Luc­cen­si in Italia. — С. 55–89;

Тер­ша­ко­вець М. Вар­то­ло­мей Ко­пі­тар і ґр[аф] Ста­ніс­лав Ду­­нін-Бор­ков­ський. До іс­то­рії ви­да­ня “Psał­terz-a Flo­ryańsk-ого”. [До­­да­ток]: Ма­­те­рі­я­ли – 16 листів. — С. 91–113;

Сту­дин­ський К. Ко­пі­тар і Зуб­риць­кий. [До­­да­ток]: Три лис­ти Де­ни­са Зуб­риць­ко­го до Вар­то­ло­мея Ко­­­пі­та­ра. — С. 115–164;

Щу­­рат В. В. Ко­пі­тар і еп[ис­коп] Ів. Сні­­гур­ський. До іс­то­рії ви­дан­ня “Glagol­i­ta Clo­zi­anus”. До­дат­ки: 12 ма­те­рі­а­лів. — С. 165–200.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_125/