Том 123-124 (CXXIII-CXXIV). 1917 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXIII-CXXIV— Львів, 1917. — [2]+319 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Krypjakevyč P. Elenchus maiorum hym­norum Dei­pa­rae. “De hym­no­gra­phia Mari­a­na in Ec­clesia Grae­ca”. [Про­дов­жен­ня]: A. Elenchus hym­­norum B. V. M. dictorum KONTAKIA; B. Elenchus Canonum Deiparae; [Додатки]: B. КАNОNEΣ..; [До­да­ток]: Corrig'enda. — С. 1–56;

Чу­ба­тий М. За­хід­на Ук­ра­ї­на і Рим у XIII ві­ці у сво­їх зма­га­нях до цер­ков­ної унії: Вступ; I. Русь і католицька Церква до смерти Романа 1205 р.; II. Плян рим­ської курії при­єд­нати Галичину до релі­ґій­ної унії 1206–1209 р.; III. Перша ре­лі­­ґійна унія в Гали­чи­ні за короля Коло­ма­на 1214–1216 р.; IV. Ка­толицька про­па­ґанда Домініканців на Україні; V. Укра­їн­ський архиеп[ископ] Петро на ліон­ськім со­борі 1245 р.; VI. Друга релі­ґій­­­­на унія на західній Україні 1246–1248 р.; VII. Да­нило королем України; VIII. Ре­­лі­ґій­на унія на Україні XIII в. й істо­ріо­ґра­фія; Кінцеві уваги. Ре­з. нім. мо­вою. До­­да­ток: 42 До­ку­мен­ти до іс­то­рії цер­­­­ков­ної унії на За­хід­ній Ук­ра­ї­ні в XIII ві­ці; Спис до­ку­мен­тів; Поп­рав­ки. — С. 1–108;

Пань­ке­вич І. Пан­дек­ти Ан­ті­о­ха 1307 ро­­ку. Філь­оль­о­ґіч­на сту­дія: [Вступ]; [1.] Зву­ко­вий опис; [2.] Морфольоґія; Поправ­ки і доповненя. — С. 1–64;

Пет­ров М. Два до­ку­мен­ти до по­бу­то­вої іс­то­­рії Ки­їв­ської Мо­ги­лян­ської ко­лє­ґії в XVII ст. [Додаток: тексти двох докумен­тів]. — С. 1–6;

Кри­пя­ке­вич І. З ко­заць­кої сфра­ґіс­ти­ки. — С. 1–16 + 10 іл.;

Єн­сен Ад. Днев­ник Ор­ли­ка. — С. 1–12;

Гна­тюк В. При­чин­ки до піз­на­ня Гу­цуль­­щи­ни: [Вступ]; I. Пог­ля­­ди сіль­ських ін­те­лі­ґен­тів на Гу­цу­лів у се­ре­ди­ні XIX ст. [До­да­ток]: Aufschluss..; II. Від­чит Ф. Гель­валь­да про Гу­цу­лів п[ід] н[аз­вою] “Un­­ter Halbwil­den in Eu­ro­pa”. [До­да­ток: текст відчиту]. — С. 1–57.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_123-124/