Том 122 (CXXII). 1915 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXII— Львів, 1915. — 211+[22] с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гре­бе­няк В. Но­ві ар­хе­оль­о­ґіч­ні на­хід­ки на те­ри­то­рії Схід­ної Га­ли­чи­ни. — С. 5–28 + 32 іл.;

Кри­пя­ке­вич І. До ха­рак­те­рис­ти­ки Іля­ша Ка­ра­і­мо­ви­ча. До­да­ток: [два до­ку­мен­ти]. — С. 29–36;

Воз­няк М. Ук­ра­їн­ський гос­по­дар­ський по­рад­ник з 1788 р. [До­да­ток]: Кни­жи­ця для гос­по­дар­ства... — С. 37–78;

Вер­­­храт­ський І. З пер­вих літ На­ро­дов­ців, 1861–1866. — С. 79–101;

Ку­зе­ля З. По­си­жі­нє і за­ба­ви при мер­ци в ук­ра­їн­ськім по­хо­рон­нім об­ря­ді. [Про­дов­жен­ня]: IV. Лі­тература укр. забав при мерци і їх територіяльне роз­мі­ще­нє; V. Огляд забав при мерцях “ігрушок”; [VI]. Доповненя до 121 тому. До­да­ток: Ма­те­рі­а­ли. — С. 103–160;

Кміт Ю. По­хо­рон­ні зви­чаї і ві­­ру­ван­ня у Бой­ків. — С. 161–166;

Гна­тюк В. На­род­ні опо­ві­да­ня про тю­тю­на­рів. [До­да­ток: 77 опо­ві­дань про тю­тю­на­рів]. — С. 167–211.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_122/