Том 121 (CXXI). 1914 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXI— Львів, 1914. — [2]+240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Krypjakevyč P. De hym­no­gra­phia Mari­a­na in Ec­clesia Gra­e­­ca. Opus posthumum: I. De origine hymnorum ss. in Ec­clesia; II. De evolutione hymni sacri in primis saeculis Ec­clesiae; III. De arte poёtica hymnorum ss. rhytmica dic­ta; IV. De vario hymnorum ss. genere; V. Hym­no­gra­phiae s. conspectus histori­cus; VI. De B. V. Deipara in ritu Ecclesiae Graecae; VII. De hym­no­gra­phia in hono­rem B. V. Deiparae; [Додатки]: Від редакції; Conclusio. — С. 1–62;

Свєн­ціц­кий І. Га­лиць­ко-русь­ке цер­ков­не ма­ляр­­­ство XV–XVI ст. Ма­те­рі­я­ли й за­міт­ки: I. Дещо про візантійську іко­но­­пись; II. Па­мятники галицької іконописи XV ст. Їх розміщенє в церкві. Іко­­но­писна ком­по­­зиція; III. Малярська техніка. Іконо­пис­ний підручник; IV. По­діл і знаменні прик­ме­ти іконописи XVI ст. Зміст ікон. Склад­ні ікони Страстей і Страшного суда. Знач­ний вклад творчої уяви іко­но­пис­ця-художника; V. Русь­кі малярські цехи і малярі XVI–XVII ст. на основі ар­хив­них даних. Закінченє. [Додаток]: Спи­с ілюс­тра­цій. — С. 63–116 + 16 іл. + табл.;

Бар­він­ський Б. Поль­ська пер­со­ні­фі­ка­ція “Ук­ра­ї­ни” з 1644 р.. — С. 117–132 + 1 іл.;

Воз­няк М. До ви­яс­нен­ня на­ці­о­наль­них пог­ля­дів Яко­­ва Го­ло­ваць­­ко­го в 1848 р. Пер­­ша ре­дак­ція “Роз­пра­ви о язи­ці юж­но-рус­кім і єго на­рі­чі­ях”. [До­да­ток]: Го­ло­вац­кій Я. “Язык юж­но­рус­кій и єго на­рѣ­чія”. — С. 133–172;

Ку­зе­ля З. По­си­жі­нє і за­ба­ви при мер­ци в ук­ра­їн­ськім по­хо­рон­нім об­­­ря­ді: [Вступ]; I. Укра­їн­ське посижінє при мерци (Totenwache); II. Забави й ігри при мерци. — С. 173–224;

Вол. Я. Кос­тян­тин Ми­халь­чук (1840–1914). Нек­роль­оґ. [До­да­ток]: Ав­то­бі­оґ­ра­фіч­на за­пис­ка К. Ми­халь­чу­ка. — С. 225–240.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_121/