Том 119-120 (CXIX-CXX). 1917 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХІX-CХX— Львів, 1917. — [3]+365 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Сте­шен­ко І. Жит­тя і тво­ри Т. Шев­чен­ка: [Вступ]; [1.] Ди­тя­чий і хлопячий вік Т. Шевченка; [2.] Парубоцький вік Т. Шевченка до виз­во­лен­ня з крепацтва. — С. 1–58;

Ши­роць­кий К. До­ку­мен­ти про Т. Шев­чен­ка з ар­хі­ва С[анкт-]Пе­­тер­бур­ської Ака­де­мії Ху­до­жеств. [До­да­ток: XXXII до­ку­мен­ти]. — С. 59–76;

Яшов­ський М. Спо­мин про Т. Шев­чен­ка з 1859 р.. — С. 77–80;

Лу­­кі­я­но­вич Д. Культ Т. Шев­чен­ка на Бу­ко­ви­ні. — С. 81–94; Брик І. Шев­чен­ко­ва по­е­ма “Іван Гус”. Пер­ша час­ти­на: [Вступ]; [1.] Публікації і ре­дак­ції поеми; [2.] Час на­пи­са­ня поеми; [3.] Посланіє славному П. І. Шафа­ри­ко­ві; [4.] Осип Бодянський і Ша­фа­­рик; [5.] Бодянський і Шевченко; [6.] Основні дум­­ки “Посланія”; [7.] Сла­вя­но­філь­ство і Шевченко. — С. 95–168;

Гор­дин­ський Я. Т. Шев­чен­ко і Ж. Кра­сін­ський. — С. 169–216;

Щу­рат В. Ос­но­ви Шев­чен­ко­вих звяз­ків з по­ля­ка­ми. — С. 217–347;

Фран­ко І. Шев­чен­ко­ва “Ма­рія”. — С. 348–356;

Чі­лін­ґі­ров С. Та­рас Шев­­­чен­ко по бол­гар­ськи. — С. 357–365.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_119-120/