Том 117-118 (CXVII-CXVIII). 1914 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХVIІ-CХVIІ[Іва­но­ви Фран­ко­ви в со­рок­лі­тє пись­мен­ської ді­яль­но­сти]. — Львів, 1914. — [1]+394 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Корж Хв. Де­-що про вий­стя вкра­їн­ської на­род­нос­ті. — С. 3–7. — С. 1–5;

Гре­бе­няк В. Слі­ди Скит­ської куль­ту­ри в Га­ли­чи­ні. — С. 9–25. — С. 1–17 + 17 іл.;

Ягич В. Двѣ-три за­мѣт­ки изъ об­лас­ти древ­нѣй­ша­го цер­ков­­­­но-сла­вян­ска­го пе­ре­во­да. — С. 27–30. — С. 1–4;

Шах­ма­тов А. Нес­торъ лѣ­то­пи­сецъ. — С. 31–53. — С. 1–23;

Бар­він­ський Б. Го­мер в Га­лиць­кій лі­то­пи­си. — С. 55–63. — С. 1–9;

Кри­пя­ке­вич І. Ко­зач­чи­на в по­лі­тич­них ком­бі­на­ці­ях 1620–1630 рр.: I. Мані­фест до козаків 1631 р. Швеція і козаки. Козаччина в плянах Ґа­бо­ра Бетлєна. Корне­ліс Гаґа і Кирило Лукаріс; II. Переговори Швеції з Семиго­ро­дом. Меморіял про ко­зач­чи­ну 1629 р. Авторство поглядів на козацьку спра­ву; III. Зносини Бетлєна з ко­за­ками і православними. Болестрашицький. Місія Русселя і Таль­ра­на до Москви; IV. Руссель у Швеції. Посольство Русселя до за­порожців. Відношенє козаччини до за­хідних держав. Вислід дипльоматичних змагань. До­да­ток: [п’ять лис­тів]. — С. 65–114. — С. 1–50 + 1 іл.;

То­ма­шів­ський С. Один мо­мент під Збо­ро­вом 1649 р. Кри­тич­ний на­рис. — С. 115–125. — С. 1–11;

Кре­вець­кий І. Під про­тек­цію кур­фір­ста. До іс­то­рії по­лі­ти­ки П. До­ро­шен­ка. [Дода­-ток у статті: текст листа П. Дорошенка з 1671 р. укр. та пол. мовами]. — С. 127–136. — С. 1–10;

Щу­рат В. Хріс­тос пас­хон. Львів­ські вір­шо­ва­ні ді­яль­оґи з 1630 р. [До­да­ток: тек­сти вір­шів]. — С. 137–178. — С. 1–42 + 4 іл.;

Стрип­ський Г. З стар­шої пись­мен­нос­ти Угор­ської Ру­си, c. 179–195. — С. 1–17 + 2 іл.;

Brückner A. Epo­peja ba­zy­li­ańs­ka. Nieznany okaz litera­tu­ry rus­ko-pol­skiej. — С. 197–206. — С. 1–10;

Сріб­ний Ф. Два епі­зо­ди з іс­то­рії бо­роть­би Ґе­де­о­на Ба­ла­ба­на з Львів­­ським брац­твом. [До­да­ток: два лис­ти]. — С. 207–214. — С. 1–8;

Jen­sen A. Kotljarew­skyj’s Traves­tierte Äneide. — С. 215–225. — С. 1–11;

Сум­цов М. Ук­ра­їн­ські ду­ми. — С. 227–234. — С. 1–8;

Гна­тюк В. Зап­ро­па­ще­на збір­ка уг­ро­русь­ких ка­зок. — С. 235–243. — С. 1–9;

Bau­douin de Cour­tenay J. Z sen­nych wid­ziadeł ludzkoś­ci. — С. 245–249. — С. 1–5;

Воз­няк М. Ук­ра­їн­ський про­ти­пап­ський пам­флєт XVI в. “Іс­то­рія о єд­номъ па­пѣ рим­скомъ”. — С. 251–268. — С. 1–18;

Ре­ва­ко­вич Т. З пе­ре­пис­ки пись­мен­ни­ків 1860-тих ро­ків в Га­ли­чи­ні. [Додатки в стат­­ті: тексти лис­тів]. — С. 269–286. — С. 1–18;

Гор­дин­ський Я. Кан­ди­да­ту­ра Федь­­­ко­ви­ча на пос­ла. — С. 287–289. — С. 1–3;

Свєн­ціц­кий І. Ос­но­ви від­род­же­ня бі­ло­русь­ко­го пись­­мен­ства: I. Право на самостійне культурне житє; II. Ідей­ний підклад білорусь­ко­го пись­­мен­ства; III. Польсько-білоруська школа; IV. Ро­-сийсько-білоруська шко­ла; V. Пись­­мен­ники-білоруси; VI. Деякі паралєлі і вис­новки. — С. 291–301. — С. 1–11;

Po­liv­ka J. Po­­­vídky lidové o zkro­cení zlé ženy. — С. 303–320. — С. 1–18;

Ку­зе­ля З. Яр­мар­ки на дів­­ча­та. При­чи­нок до ук­ра­їн­ської ет­ноль­оґії. — С. 321–332. — С. 1–12;

Зі­лин­ський І. Про­­ба упо­ряд­ко­ва­ня ук­ра­їн­ських го­во­рів. — С. 333–375. — С. 1–43;

Тим­чен­ко Е. Во­ка­­тив в ук­ра­їн­ській мо­ві. — С. 377–390. — С. 1–14.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_117-118/