Том 116 (CХVІ). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХVІ. — Львів, 1913. — Кн. ІV. — 262+[2] с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кри­пя­ке­вич І. Но­ві ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії со­бо­рів 1629 р. [Додаток]: Ма­те­рі­я­ли [10 до­ку­мен­тів]. — С. 5–39;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р. [Про­дов­жен­ня]: [XI.] Капітуляція Шереметєва; [XII.] На Укра­ї­ні. — С. 40–68;

Ще до іс­то­рії ус­трою геть­ман­щи­ни XVII–XVIII ст.:

Слаб­чен­ко М. З при­во­ду за­мі­ток М. П. Ва­си­лен­ка. — С. 69–79;

Ва­си­лен­ко Ми­ко­ла. З при­во­ду за­мі­ток д[ок­то­ра] М. Є. Слаб­чен­ка. — С. 79–86;

Фран­ко І. Аз­буч­на вій­на в Га­ли­чи­ні 1859 р. [Про­дов­жен­ня]. — С. 87–125;

Ко­лес­са Ф. Ва­рі­ян­ти мель­о­дій ук­ра­їн­ських на­род­ніх дум, їх ха­рак­те­рис­ти­ка і ґру­по­ва­нє. — С. 126–165 + но­ти: С. 129–130, 133–136, 138–148, 151–152, 154–161.

Miscellanea

Фран­ко І. Біб­лі­оґ­ра­фіч­на рід­кість. — С. 166–167;

Воз­няк М. З біб­лі­оґ­ра­фіч­них за­нять Іва­на Ва­ги­ле­ви­ча. — С. 168–176;

[б. п.]. З іс­то­рії ки­їв­ської ук­ра­їн­ської гро­ма­ди. – Про­мо­ва Пав­ла Жи­тець­ко­го на Шев­чен­ко­вих ро­ко­ви­нах. З йо­го пос­мер­тних па­пе­рів. — С. 177–189.

На­у­кова хроніка

За­ліз­няк М. Іс­то­рія Ук­ра­ї­ни Олек­сан­дра Яб­ло­нов­­­ско­го: [Рец. на публ.:] Jabło­nowski Alek­sander. His­to­rya Rusi po­łud­niowej do upad­­ku Rze­c­zy Pos­pol­i­tej Pol­skiej / Wy­danie Aka­demii Umiejętności. – Kraków, 1912. – V–XV + 1–366 s.; c. 190–212.

Бібліоґрафія (рецензії і реферати)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­о­ґія і іс­то­рія шту­­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ѳе­до­ров­скій А. Вер­хне-сал­тов­скій ка­мер­ный мо­гиль­никъ VIII–X в. – Харь­ков, 1912. – 15 с. + I табл. (Відбиток: Вес­т­ни­­ка Харь­ков­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва. – Кн. II); с. 213–214;

Гре­­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ляс­ко­рон­скій В. Судь­ба од­ной ар­хе­о­ло­ги­чес­кой на­ход­ки // ЖМНП. – 1913. – Март. – С. 90–98; с. 214;

На­за­ріїв О/ [Рец. на публ.:] Ук­ра­їн­ське мис­тец­тво. I: Де­рев­ля­не бу­дів­ниц­тво і різь­­­ба на де­ре­ві. Улаш­ту­вав В. Щер­ба­ків­ський (L’ art de l’ Ukraine. I: L’ ar­chi­­tec­tu­­­­­re et la sculp­ture en bois par V. Chtcher­bakiv­sky). – Львів; Ки­їв, 1913. – XX + 61 с. + 1 ма­па + 2 ко­льо­­ро­ві табл.; с. 215–220;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ja­nusz Boh­dan. Zdob­nictwo lu­dowe w okol­i­cach Lwowa. – 1913. – 56 s. + 21 tabl. (Від­­­­би­ток: Zie­mia. – Warszawa, 1913); с. 220–222;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Nie­der­le L. Slo­vanské staro­žit­nos­ti, od­dil kul­tur­ni. Život sta­rych Slo­va­nů. – Praha, 1913. – Díl I. – Sva­zek 2. – S. 390–900; c. 222.

[2.] Іс­то­рія по­лі­­тич­на і куль­тур­на.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Brückner A. Die Wahr­heit über die Slavena­pos­tel. – Tü­bingen, 1913. – III + 127 S.; c. 222–225;

Бар­він­ський Б. [Рец. на публ.:] Abra­ham Wła­dysław. Poc­zątki ar­cy­biskup­stwa ła­ciń­skie­go we Lwowie // Bibliote­ka Lwow­s­ka. – Lwów, 1909. – 63 s. + 1 s. bez paginacji; Abra­ham W. Założenie biskup­stwa ła­ciń­skiego w Kam­ień­cu Po­dol­skim / Księ­ga Pamiąt­kowa ku uczczeniu 250-tej rocz­ni­cy założenia Uniwer­syte­tu Lwowskiego przez króla Ja­na Ka­­zimier­za. – Lwów, 1912. – T. I (і від­би­ток: Kra­ków, 1911. – 39 s.); c. 225–227;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мя­ко­тинъ В. Очер­ки со­ці­аль­ной ис­то­ріи Ма­ло­рос­сіи. I: Возс­та­ніе Б. Хмель­ниц­ка­го и его пос­лѣ д­ствія // Русское богат­ство. – 1912. – [№] VIII–X, XII. – 8 с.; c. 227–228;

Че­рев­ко В. [Рец. на публ.:] Kar­da­sze­wicz Stanisław. Dzieje daw­n­iejsze mias­­ta Os­tro­ga. Ma­te­ryały do his­to­ryi Wołynia z przed­­mową Alex­an­dra Jab­ło­nowskie­­go oraz ży­ciorysem au­tora przez Hen­ry­ka Mos­cic­kie­go. – Kraków, 1913. – VIII + 291 s.; c. 228–230;

Че­рев­ко В. [Рец. на публ.:] Ru­li­kow­ski Ed­­ward. Opis powia­tu Ki­jow­­skie­­­go. – Kijów; War­­sza­wa, 1913. – VII + 213 s.; c. 230–231;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Пав­лов­скій И. Ф. Пер­вое до­пол­не­ніе къ крат­ко­му бі­ог­ра­фи­чес­ко­му сло­ва­рю уче­ныхъ и пи­са­те­лей Пол­тав­ской гу­бер­ніи съ по­ло­ви­ны XVIII вѣ ­ка / Из­да­ние Пол­тав­ской уче­ной Ар­хив­ной ко­мис­сии. – Пол­та­ва, 1913. – (2) + 85 + (1) с.; c. 231–232.

[3.] Філь­оль­о­ґія.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ягичъ И. В. Ис­то­рія сла­вян­ской фи­ло­ло­гіи // Эн­цик­ло­пе­дия сла­вян­ской фи­ло­ло­гии. – СПб., 1910. – Вы­п. I. – VIII + 961 c.; c. 232–237;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Кар­скій Е. Ѳ. Бѣ ­ло­рус­сы. II: Языкъ бѣ ­ло­рус­ска­го пле­ме­ни. 3. Очер­­­­ки син­так­си­са бѣ ­ло­рус­ска­го на­рѣ ­чія. До­пол­не­нія и поп­рав­ки. – Вар­ша­ва, 1912. – XV + 347 c.; c. 237–238;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Кар­скій Е. Ар­хан­гель­ское Еван­ге­ліе 1092 г. (По по­во­ду из­да­­ния Ру­мян­цов­ска­го му­зея. – Мос­ква, 1912) // Р[ус­ский] ф[и­лологический] в[ест­ник]. – 1913. – Кн. 2. – С. 467–477; c. 238–239;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Жи­тія пре­по­доб­на­го Ав­ра­а­мія Смо­лен­ска­го и служ­­бы ему / При­го­то­вилъ къ пе­ча­ти С. П. Ро­за­новъ // Па­­мят­ни­ки древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. – СПб., 1912. – Вып. I. – XXVI + 166 с. + 6 фо­тографий; c. 239–241;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ни­ла Сор­ска­го пре­да­ніе и Ус­тавъ, со всту­пи­тель­ной стать­ей М. С. Бо­ров­ко­вой-Май­ко­вой // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти и ис­кус­ства. – СПб., 1912. – XXXIX + 91 + XXXI c.; c. 241–242.

[4.] Ет­ноґ­ра­фія.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Schla­ginhaufen Ot­­to. Die An­thro­po­lo­gie in ihren Be­zie­hungen zur Eth­no­lo­gie und Prähis­torie. – Je­na, 1913. – 20 S.; c. 242–243;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Kaindl Raimund Fried­­­­­rich. Geschichte und Volks­kunde (Inau­gura­tionslehre). – Czer­nowitz, 1913. – 47 S.; c. 243–245;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ha­ber­landt M. Ös­ter­reichi­sche Volkskunde aus den Sam­­mlun­gen des Muse­ums für ös­ter­reichische Volks­­kunde in Wien. – Wien, 1911. – I. Il­lus­trirt­er Textband. – XIII + 164 S.; II. – 40 S. + 120 Ta­­feln. Tafelerk­lä­run­gen; c. 245–247;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Bei­­trä­­ge zur Volkskunde des Ost­­kar­pa­then­ge­bietes // Zeit­schrift des Verei­nes für Volks­­kun­­de. – S. 299–403; c. 247–248;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Воль­теръ Э. Ли­тов­скіе ва­рі­ан­ты ле­ген­ды о жен­скихъ ха­рак­те­рахъ (Три жі­но­чі вда­чі). – СПб., 1912. – 6 с. (Відбиток: Живая старина. – 1911. – Кн. 3–4); c. 248–249;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. Н. Къ ис­то­ріи соб­ра­нія пѣ ­сенъ Н. В. Го­го­ля // Сбор­ник и[сто­ри­ко]-ф[ило­ло­ги­чес­ко­го] о[бщес­тва] в Не­жи­не. – 1912–1913. – T. VIII. – 44 + (2) c.; c. 249–250.

[5.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Über die Ge­bur­ten und Ster­befälle in den grös­seren ös­ter­­reichischen Städ­ten im Jahre 1909 // Sta­­tis­tische Monat­schrift. – 1911. – [Bd.] XXXVII. – S. 121–183; c. 250–257 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Kut­telwasch­er Hans. Ein Beitrag zur ös­terreichischen Selbst­mordsta­tis­tik // Sta­tis­tische Monatschrift. – 1911. – [Bd.] XXXVII. – S. 65–88; c. 257–260 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Pfa­un­dler H. Zur Sta­tis­­­tik des Frem­­den­verkehres in Ös­ter­reich // Sta­tis­tische Monat­schrift. – 1911. – [Bd.] XXXVII. – S. 330–343; c. 260–261.

Ви­дан­ня й ста­ті, об­го­во­ре­ні в сім то­мі, с. 261–262.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001546