Том 115 (CХV). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХV— Львів, 1913. — Кн. ІІІ. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бар­він­ський Б. Кіль­ка до­ку­мен­тів і за­мі­ток до ча­сів ве­л[и­ких] кня­зів Свит­ри­гай­ла і Жиґи­мон­та Кей­сту­то­ви­ча: [Вступ]; I. До пи­­тан­ня про Свитригайлове наданнє для церкви в Городку 1403 р.; II. До спра­ви реліґій­ної фі­зі­ономії Жиґимонта Кейстутовича. – Жиґимонт київським кня­зем? III. Про­­ба реституції грамоти Жиґимонта Кейстутовича з 15/X 1432 р., що при­зна­вала права Польщі на Городло; IV. Присяжна грамота Сви­три­гай­лових сторон­ни­ків для короля Володислава III з 4/IX 1437 р.; V. Найпізнійша київська грамота Сви­тригайла; VI. Кілька дат до ітінераря Жиґимонта Кейстутовича. — С. 5–22;

Бу­­чин­ський Б. Слі­ди ве­ли­ко­русь­ких лі­те­ра­тур­них тво­рів про фльо­рен­тий­ську унію та уря­до­во­го ак­ту мос­ков­сько­го пра­ви­тель­ства в “Іс­то­рії фльо­­рен­тий­сько­го со­бо­ру” 1598 ро­ку. — С. 23–28;

Сріб­ний Ф. Сту­дії над орґа­ні­за­ці­єю львів­ської Став­ро­пі­ґії від кін­ця XVI до по­лов[ини] XVII ст. [Про­дов­жен­ня]: IV. Матеріяльні відносини братчиків. — С. 29–76;

Гор­дин­­ський Я. Ві­день­ська гр[е­ко-]к[ато­лиць­ка] духовна се­мі­на­рія в рр. 1852–1855: I. Початок і орґа­ні­за­ція; II. Духове житє; III. Культурне значінє семі­на­рії; IV. Національні та полі­тич­ні пи­­таня; V. Реліґійні погляди; VI. Літературні погляди та партійні напря­ми; VI[I]. Спів і драматичні вистави; VII[I]. Загальні уваги. — С. 77–130;

Фран­ко І. Аз­буч­на вій­на в Га­ли­чи­ні 1859 р. [Про­дов­жен­ня]. — С. 131–153.

Miscellanea

Ге­ра­сим­чук В. Од­на з ком­пі­ля­цій до ча­сів Хмель­нич­чи­ни. — С. 154–155;

Фран­ко І. За­пис­ки русь­ко­го се­ля­ни­на з по­чат­ку XIX в. [До­­даток у статті: тексти записок]. — С. 155–166;

Но­виць­кий О. Ще до тек­сту “Коб­­за­ря”. — С. 166–176.

Наукова хроніка

Гру­шев­ський М. Ос­тан­ні то­ми “Ар­хи­ва Юго-За­пад­ной Рос­сіи”. [Рец. на публ.:] Ар­хивъ Юго-За­пад­ной Рос­сіи, из­да­ва­е­мый ком­ис­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – К., 1910. – Часть II. – Tомъ III: По­ста­нов­ле­нія про­вин­ці­аль­ныхъ сей­ми­ковъ Юго-За­пад­ной Ру­си въ 1698–1726 г. – XII + 843 + LXXXIII c.; К., 1909. – Часть VIII. – Tомъ III: Ак­ты о брач­­номъ пра­вѣ и се­мей­номъ бы­тѣ въ Юго-За­пад­ной Ру­си въ XVI–XVII вв. – 120 + 708 + XXX c.; К., 1907. – Часть VIII. – Tомъ IV: Ак­ты о зем­лев­ла­дѣ­ніи въ Юго-За­пад­ной Рос­сіи XV–XVIII вв. – 224 + 451 + 66 + XXI c.; К., 1907. – Часть VIII. – Tомъ V: Ак­ты объ ук­ра­ин­ской ад­ми­нис­тра­ціи XVI–XVII вв. – 118 + 560 + XXVII + II c.; К., 1911. – Часть VIII. – Tомъ VI: Ак­ты о зем­лев­ладѣ­ніи въ Юго-За­пад­ной Рос­сіи XV–XVIII вв. – 113 + 435 + XXIV c. — С. 177–182.

Бібліоґрафія (рецензії і реферати)

[1.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Бар­­він­ський Б. [Рец. на публ.:] Лю­бав­скій М. К. Очеркъ ис­то­ріи Ли­тов­ско-Рус­ска­го го­су­дар­ства до Люб­лин­ской уніи вклю­чи­тель­но. Съ при­ло­же­ні­емъ тек­ста хар­тій, вы­дан­ныхъ ве­ли­ко­му кня­жес­тву Ли­тов­ско­му и его об­лас­тямъ. – Мос­­ква, 1910. – 2 не­нум. + 376 + II + 2 не­нум. с. — С. 182–187;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Z dziejów Ukrainy. Księga pami­ąt­kowa ku czci Włod­zimier­za An­to­nie­wic­za, Pau­li­na Święc­ick­iego i Ta­deusza Ryl­skiego... pod redakcyą Wacława Li­piń­­­skiego. – Kijew, 1912. – XXIV + 674 s. — С. 188–191;

Че­рев­ко С. [Рец. на публ.:] Пе­­т­ри­ке­вич Вік­тор. Лі­то­пись Са­мій­ла Ве­лич­ка а “Woy­na domowa” Са­мій­ла Твар­­дов­ско­го. По­рів­ну­ю­ча сту­дія. – Тер­но­піль, 1910. – 48 с. — С. 191–193;

Доро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ба­га­лѣй Д. И. Очер­ки изъ рус­ской ис­то­ріи. – Харь­ков, 1913. – Томъ 2: Мо­ног­ра­фіи и статьи по ис­то­ріи Сло­бод­ской Ук­ра­й­ны. – (2) + 374 с. — С. 193–194;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Janowski Ludwik. O tak zwanej “His­to­ryi Rusów” / Pami­ąt­kowa księ­ga ku uczcze­niu 45-let­niej pra­cy literack­iej prof[esora] d[ok­to]r[a] Józefa Tre­tia­ka. – Kraków, 1913. – S. 257–300. — С. 195–197;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Пав­лов­скій И. Ф. Крат­кій бі­ог­ра­фи­чес­кій сло­варь уче­ныхъ и пи­са­те­лей Пол­тав­ской гу­бер­ніи съ по­ло­ви­ны XVIII вѣ­ка / Из­да­ние Пол­тав­ской уче­ной ар­хив­ной ко­мис­сии. – Пол­та­ва, 1912. – 2 + VI + 238 c. — С. 197–205.

[2.] Лі­те­ра­ту­ра.

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Пет­ров­скій Н. М. Къ ис­то­ріи “От­кро­ве­нія Ме­ѳо­дія Па­тар­ска­го” въ за­пад­но-сла­вян­скихъ ли­те­ра­ту­рахъ. – СПб., 1910. – 20 с. (Відбиток: Из­вес­тия ОРЯС АН. – T. XIV. – Кн. 3). — С. 205–206;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Лі­те­ра­тур­ні на­чер­ки. – Львів, 1913. – 105 с. — С. 206–219;

Федюш­ка М. [Рец. на публ.:] Ернъ В. Гри­го­рій Сав­вичъ Ско­во­ро­да. Жизнь и уче­ніе. – Мос­ква, 1912. – 342 с. — С. 219–222;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. Пись­ма Ива­на Ва­ги­ле­ви­ча къ М. А. Мак­си­мо­ви­чу // Рус[ский] фил[оло­ги­чес­кий] вес­тник. – 1912. – № 4. – C. 407–416. — С. 222–223.

[3.] Біб­лі­оґ­ра­фія і біб­лі­о­те­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Czar­now­ski S. J. Litera­tura przeddziejów Pol­ski i ziem są­sied­nich słowiań­skich. – War­sza­wa; Kraków, 1909. – 148 s. — С. 224;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Ko­łod­ziej­czyk Ed­­mund. Bi­bliogra­fia słowianoznawstwa pol­skiego / Nak­ła­dem Aka­de­mii Umiejęt­­ności. – Kraków, 1911. – XX + 303 s. — С. 224–231;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Одес­ска­го биб­лі­ог­ра­фи­чес­ка­го Об­щес­тва при Им­п[е­ра­тор­ском] Но­во­рос­сій­скомъ унив[ер­си­те­те]. – Одес­са, 1913. – Т. I: 1911–1912 гг. – 426 с. — С. 231–232;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Slo­van­ský Přehled. Sbor­ník sta­tí, dop­isův a zprav ze živo­ta slo­van­ského. – Praha, 1909. – Roč. XI; 1910. – Roč. XII; 1911. – Roč. XII. — С. 232–233.

[4.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Les An­nales des Na­tional­ités // Bul­letin de l’Union des Na­­tional­ités. – 1913. – N 3–4 (Numéros con­sa­crés á l’étude de l’Ukraine). – Paris, 1913. – P. 121–200. — С. 233–236;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Bar­toszewicz Joa­chim. Na Rusi pol­ski stan po­sia­dania (Kraj, lud­ność, ziemia). – Ki­jew, 1912. – IV + 100 s. — С. 236–237;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Prószyń­ski Mar­celi. Powiat lwowski. – Lwów, 1911. – 127 s. + 1 tabl. — С. 237;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Łaganowski Stefan. Ko­lonie pol­skie w Paranie // Ziemia. – 1910. – [T.] I. – S. 69–71; Wło­dek Ludwik. Z wy­cieczki do Parany // [Ziemia]. – [1910]. – [T. I.]. – S. 214–216, 230–235, 245–248, 262–267, 279–280, 298–299, 310, 324–326 + il.; Chros­towski Ta­deusz. Z Ko­lonii pol­skich w Paranie // [Ziemia]. – 1911. – [T.] II. – S. 802–805, 823–826, 843–846 + 14 il. — С. 237–240.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 240.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001545