Том 114 (CХIV). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХІV— Львів, 1913. — Кн. ІІ. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Щер­ба­ків­ський В. Цер­кви на Бой­ків­щи­ні. — С. 5–24 + 16 іл.;

Сріб­ний Ф. Сту­дії над орґа­ні­за­ці­єю львів­ської Став­ро­піґії від кін­ця XVI до по­лов[ини] XVII ст. [Про­дов­жен­ня]: IV. Матеріяльні відносини брат­чи­ків. — С. 25–56;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р. [Про­дов­жен­ня]: [IX.] Угода з козаками під Слободищами; [X.] Афера Цицюри. — С. 57–80;

Фран­ко І. Аз­буч­на вій­на в Га­ли­чи­ні 1859 р. — С. 81–116;

Свєн­ціц­кий І. Бой­ків­ський го­вір се­ла Біт­ля. [До­дат­ки]: Тек­сти: I. Поз­до­ров­ле­нє і при­мів­ки; II. Зви­чаї; III. Ко­ляд­ки; IV. Мо­лит­ви; V. Піс­ні з за­пи­сів шко­ля­рів в Ниж­ній Бо­тел­ці 1906 р. — С. 117–153.

Miscellanea

Мод­за­лев­ський В. Пол­ков­ниць­кі обо­рон­ні уні­вер­са­ли. [Додаток: три уні­вер­са­ли]. — С. 154–156;

Зай­цев П. Шев­чен­ків лист в спра­ві “Жи­во­пис­ної Ук­ра­ї­ни”. [Додаток у статті: лист Шевченка]. — С. 157–158;

Гру­шев­ський М. Іван Фи­ле­вич. Нек­роль­о­ґіч­на за­міт­ка. — С. 159–161.

Наукова хроніка

Гре­бе­няк В. Чер­ни­гів­ський ар­хе­оль­оґіч­ний зїзд і йо­го “Тру­ды”: [Рец. на публ.:] Тру­ды че­тыр­над­ца­то­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го съѣз­да въ Чер­ни­го­вѣ 1909 г. – Мос­ква, 1910–1911. – T. I. – 17 + 533 c.; T. II. – 7 + 218 c.; T. III. – 455 + 136 с. — С. 162–193:

[1.] Пре­іс­то­рія. [Рец. на публ.:] Ба­бен­ко В. А. Но­выя сис­те­ма­ти­чес­кія из­слѣ­до­ва­нія Вер­хне-Сал­тов­ска­го мо­гиль­ни­ка 1908 г. – Днев­­никъ рас­ко­покъ. – Про­дол­же­ніе тѣхъ же рас­ко­покъ // Тру­ды... – T. III. – C. 216–254. — С. 163–165; Без­паль­чевъ В. По­ле пог­ре­бе­ній въ ро­мен­скомъ у[ез­­­де] пол­тав­ской г[у­бер­ни­и] // Тру­ды... – T. III. – C. 214–215. — С. 165; Вол­ковъ Ѳ. Па­лео­­ли­ти­чес­кая сто­ян­ка въ с. Ме­зинѣ чер­ни­гов[ской] губ[ер­нии]. Пред­ва­ри­тель­ное со­об­ще­ніе // Тру­ды... – T. III. – C. 262–270. — С. 165–166; Го­род­цовъ В. А. Днев­­­никъ ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ из­слѣ­до­ва­ній въ зѣнь­ков­скомъ уѣз­дѣ пол­тав­­ской гу­б[ер­нии] // Тру­ды... – T. III. – C. 93–161. — С. 166–168; Да­ни­ле­вичъ В. Е. О рас­коп­кахъ въ Кур­ской губ[ер­нии] // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 119. — С. 168; Ев­сѣ­евъ И. В. Рас­коп­ки по вер­хне­му те­че­нію р. Оки // Тру­ды... – T. III. — С. 168; Звѣ­ревъ Ст., свящ. Ка­мень Бу­илъ на До­ну // Тру­ды... – T. III. — С. 168; Ле­бе­дян­скій Г. Че­репъ дил­лю­ві­аль­на­го че­ло­вѣ­ка изъ р. Дес­ны, близъ де­рев­ни Ба­нокъ чер­ни­гов­ской губ[ер­нии] // Тру­ды... – T. III. — С. 168; Лин­ни­чен­ко И. А. О рас­коп­кахъ В. В. Хвой­ко въ Кі­е­вѣ у Де­ся­тин­ной цер­кви // Тру­ды... – T. III. — С. 168; Ляс­ко­рон­скій В. Го­ро­ди­ща, кур­га­ны, май­да­ны и змі­е­вы ва­лы в об­лас­ти Днѣ­п­ров­­ска­го лѣ­во­бе­режья // Тру­ды... – T. III. – C. 1–82 с 91 рис. — С. 168–170; Ма­за­ра­ки С. А. От­четъ объ ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ из­слѣ­до­ва­ні­яхъ въ пол­тав­ской губ[ер­нии] въ 1907 г. // Тру­ды... – T. III. – C. 208–211. — С. 170; Ма­за­ра­ки С. А. Май­да­ны. Ро­мен­скій уѣздъ, Пол­тав­ской губ[ер­нии]. Рас­коп­ки 1906 г. // Тру­ды... – T. III. – C. 212–213. — С. 170–171; Мар­ти­но­вичъ А. И. Ха­зар­ское го­ро­ди­ще въ Во­ро­­неж­ской гу­бер­ніи // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 113–114. — С. 171; Мил­леръ А. Ар­хе­о­ло­ги­чес­кія из­слѣ­до­ва­нія въ ус­тъѣ До­на // Тру­ды... – T. III. – C. 83–88 с 6 рис. — С. 171–172; Пичъ В. О. Ти­пич­ныя чер­ты го­ро­дищъ въ пре­дѣ­лахъ Че­хіи // Тру­­­­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 77–78. — С. 172; Са­вен­ко И. Т. О древ­нихъ па­мят­­ни­кахъ изоб­ра­зи­тель­на­го ис­кусс­тва на Ен­не­сеѣ // Тру­ды... – T. I. – C. 553 + XIII табл. — С. 172; Са­мок­ва­совъ Д. Я. О Сѣ­ве­рян­ской зем­лѣ и Сѣ­ве­ря­нахъ по го­ро­ди­щамъ и мо­ги­ламъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 65–66. — С. 172; Са­мок­ва­совъ Д. Я. От­четъ о рас­коп­кахъ про­из­ве­ден­ныхъ во вре­мя съѣз­да // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 127. — С. 172; Се­ли­ва­новъ А. В. По по­во­ду про­­из­вод­ства ар­хе­о­ло­ги­чес­кихъ рас­ко­покъ и хра­не­нія до­­бы­та­го ма­те­рія­ла // Тру­­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 79. — С. 172; Стел­лец­кій И. Я. Втор­же­ніе скиѳовъ-ско­ло­товъ въ Па­лес­ти­ну // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 83–85. — С. 172–173; Фар­ма­­ков­скій Б. В. Оль­вія // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 82–83. — С. 173; Хи­лин­скій К. Вл. О три­поль­ской куль­ту­рѣ // Тру­­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 61–64. — С. 173; [Рец. на публ.:] Штернъ Е. Р. фонъ. О рас­коп­кахъ на Бе­ре­за­ни // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 81–82. — С. 173–174; Язы­ковъ В. Д. О Ма­яц­комъ го­ро­ди­щѣ на До­ну // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 78–79. — С. 174.

[2.] Іс­то­рія шту­ки. [Рец. на публ.:] Ай­на­ловъ Д. В. О Ма­рі­у­поль­скихъ вос­ко­выхъ ико­нахъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 60. — С. 174; Ай­на­ловъ Д. В. Ар­хи­тек­ту­ра чер­ни­гов­скихъ цер­квей // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 67. — С. 174; Ай­на­ловъ Д. В. Биб­лія Ра­­фа­э­ля въ Ва­ти­ка­нѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 125. — С. 174; Вол­ковъ Ѳ. К. Ре­ли­гі­оз­ныя со­о­ру­же­нія въ вос­точ­ной Га­ли­ціи и въ час­тнос­ти въ Кар­па­тахъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 92. — С. 174; Го­луб­цовъ А. П. Объ ар­хі­е­пис­коп­скомъ по­со­хѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 87–88. — С. 174; Гор­но­стаевъ Ѳ. Ѳ. Стро­и­­тель­ство гра­фовъ Ра­зу­мов­скихъ въ Чер­ни­гов­щи­нѣ // Тру­ды... – T. II. – C. 167–195 + 15 табл. + 39 рис. — С. 174–175; Гор­нос­та­евъ Ѳ. Ѳ. Ля­ли­чи. Дво­рецъ гра­фа П. В. За­ва­дов­ска­го. Рис. 8, 21 табл. фо­то­тип[ная] и 4 бар­в­[ные] // Тру­ды... – T. II. – C. 196–212. — С. 175; Гор­нос­та­евъ Ѳ. Ѳ. Ико­нос­тасъ кис­ти В. Л. Бо­ро­ви­ков­ска­го. Табл. 10 // Тру­ды... – T. II. – C. 213–218. — С. 175–176; Гор­но­с­та­евъ Ѳ. Ѳ. Объ ар­хи­тек­ту­рѣ древ­нихъ хра­мовъ Чер­ни­го­ва до-мон­голь­ска­го пе­ріо­­да // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 66–67. — С. 176; Гор­но­стаевъ Ѳ. Ѳ. О де­ре­вян­ныхъ цер­квахъ Чер­ни­гов­ской гу­бер­ніи // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 80; Гор­нос­та­евъ Ѳ. Ѳ. Объ ар­хи­тек­тур­ныхъ осо­бен­нос­тяхъ ка­мен­ныхъ хра­мовъ Чер­ни­гов­ской губ[ер­нии] XVII и XVIII вв. // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 115. — С. 176; Дроз­довъ В. Г. О цар­скихъ вра­тахъ Ека­те­ри­но-Пок­ров­ской цер­кви въ Чер­ни­го­вѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы; Доб­ро­воль­скій П. М. Объ ико­нос­та­сѣ риз­нич­ной Вве­ден­ской цер­кви въ ар­хі­е­пис­коп­скомъ до­мѣ въ Тро­иц­комъ мо­нас­ти­рѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 88–89. — С. 176; Мил­леръ А. Ло­тосъ въ ма­ло­рус­скомъ ор­на­мен­тѣ // Тру­ды... – T. II. – C. 81–88, с 11 рис. и 1 табл. — С. 176–177; Но­виц­кій А. П. Чер­ты са­мо­быт­нос­ти въ ук­ра­ин­скомъ зод­чес­твѣ // Тру­ды... – T. II. – C. 59–72 + 5 рис. — С. 177; Пав­луц­кій Г. Г. Кі­ев­скіе хра­мы до­мон­голь­ска­го пе­рі­о­да и ихъ от­но­ше­ніе къ ви­зан­тій­ско­му зод­че­ству // Тру­ды... – T. II. – C. 29–36. — С. 177–178; Пав­луц­кій Г. Г. О цер­ков­нихъ по­строй­­кахъ въ сти­лѣ “Em­pire” въ Пол­тав­ской гу­б[ер­нии], с 6 рис. и 6 табл. // Тру­ды... – T. II. – C. 37–46. — С. 178–179; Пав­луц­кій Г. Г. О про­ис­хож­де­ніи формъ ук­ра­ин­ска­го де­ре­вян­на­го цер­ков­на­го зод­чес­тва // Тру­ды... – T. II. – C. 47–58 с 4 рис. и 4 табл. — С. 179–180; Пав­луц­кій Г. Г. Древ­нѣй­шіе хра­мы Чер­ни­го­ва // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 74–75. — С. 180; Пет­ровъ Н. И. Ру­мын­скіе ху­до­жес­твен­ные па­мят­ни­ки въ Рос­сіи и воз­мож­ность влі­я­нія ихъ на рус­ское ис­кусс­тво // Тру­ды... – T. II. – C. 89–95. — С. 180–181; [Рец. на публ.:] Пет­ровъ Н. И. О фрес­кахъ Спа­со-Бе­рес­тов­ской цер­кви // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 60. — С. 181; Пок­ров­скій Н. В. Па­мят­ни­ки цер­ков­ной ста­ри­ны въ Чер­ни­го­вѣ // Тру­­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 59–60. — С. 181; Смир­новъ Я. И. Объ од­номъ поль­скомъ сбор­ни­кѣ пор­тре­товъ XVII вѣ­ка // Тру­ды... – T. III. – C. 387–469. — С. 182; Тро­иц­кій Н. И. Объ ико­нѣ св. Ни­ко­лая Но­во­силь­ска­го // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 60–61. — С. 182; Тро­иц­кій Н. И. Трі­е­дин­ство Бо­жес­тва въ па­мят­­ни­кахъ все­об­щей ис­то­ріи ис­кусс­тва. Во­просъ о влі­я­ніи дох­рис­ті­ан­ской скуль­пту­ры на хри­с­ті­ан­скую ико­ног­ра­фію // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 69–71. — С. 182; Тро­иц­кій Н. И. Пе­ли­канъ, какъ сим­волъ въ ис­кусс­твѣ цер­ков­номъ и бы­то­вомъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 120. — С. 183; Ува­ро­ва, гра­фи­ня. Цер­ков­ный От­дѣлъ Выс­тав­­ки Чер­ни­гов­ска­го Съѣз­да съ 22-ма табл. // Тру­ды... – T. II. – C. 96–166. — С. 183.

[3.] Іс­то­рія, лі­те­ра­ту­ра, ет­ноґ­ра­фія. [Рец. на публ.:] Ава­лі­я­­ни С. Л. О сос­та­вѣ пред­ста­­ви­тель­ства на зем­скихъ со­бо­рахъ XVI в. // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 90–93. — С. 183; Ава­лі­я­ни С. Л. Объ Ива­нѣ Пе­рес­вѣ­то­вѣ // Тру­­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 111–112. — С. 183; Ай­на­ловъ Д. В. Два при­мѣ­че­нія къ “Сло­ву о Пол­ку Иго­­ре­вѣ” // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 59. — С. 183; Бар­вин­скій В. А. Ком­ми­­сія Еко­но­міи опис­ныхъ на Е[го] И[мператорско­го] В[е­ли­чества] ма­ет­нос­тей, при­­­чи­ны ея уч­реж­де­нія и ея дѣ­я­тель­ностъ // Тру­ды... – T. III. – C. 306–333. — С. 183–184; Бе­реж­ковъ М. И. Къ ис­то­ріи Чер­ни­гов­ска­го Спас­ска­го Со­бо­ра // Тру­ды... – T. II. – C. 1–28. — С. 184–185; Бе­реж­ковъ М. Н. Ми­ха­и­ла Его­ро­ви­ча Мар­ко­ва раз­ныя со­чи­не­нія къ по­­яс­не­нію ис­то­ріи Чер­ни­го­ва // Тру­ды... – T. III. – C. 271–305. — С. 185–186; Бо­роз­динъ И. Н. Къ воп­ро­су о фе­о­да­лиз­мѣ въ Рос­сіи // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 89–90. — С. 186; Гри­го­рьевъ А. Д. О ду­хов­ныхъ сти­хахъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 87. — С. 186; Ефи­мовъ А., свящ. Елец­кія пе­ще­ры при мо­нас­ти­рѣ то­го же име­ни // Тру­ды... – T. II. – C. 73–80. — С. 186; Ефи­мовъ А., свящ. Оле­го­во По­ле // Тру­ды... – T. III. – C. 89–92. — С. 186; За­вит­не­вичъ В. З. На­чаль­ная стра­ни­ца изъ древ­нѣй­шей ис­то­ріи Чер­ни­го­ва // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 72–74. — С. 186; Доб­ро­воль­скій П. М. Гдѣ на­хо­ди­лись ста­рин­ные, не су­щес­тву­ю­щіе ны­нѣ, хра­мы г. Чер­ни­го­ва // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 112–113; Доб­ро­воль­скій П. М. Плянъ г. Чер­ни­го­ва до рас­пла­ни­ро­ва­нія въ на­ча­лѣ XIX вѣ­ка // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 115. — С. 187; Доб­ро­воль­скій П. М. По по­во­ду док­ла­да свя­щен­ни­ка о. А. Н. Ефи­мо­ва, а) объ Оле­го­вомъ по­лѣ, б) о пе­ще­рахъ Елец­ко­го мо­нас­ти­ра // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 88. — С. 187; Дов­наръ-За­поль­скій М. В. Ис­то­ри­чес­кая па­мят­ка о Чер­ни­го-вѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 74. — С. 187; Кад­лу­бов­скій А. П. Къ ис­то­ріи рус­ска­го ду­хов­на­го сти­ха о Вар­ла­а­мѣ и Іо­а­са­фѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 114–115. — С. 187; Кар­пин­скій, свящ. О днѣ кон­чи­ны свя­ти­те­ля Ѳе­о­до­сіа Уг­лиц­ка­го Ар­хі­еп[ис­ко­па] Чер­ни­гов­ска­го // Тру­­­ды... – T. III. – C. 367–370. — С. 187; Лав­ровъ П. А. О Сла­вян­скомъ па­ле­ог­ра­фи­чес­комъ ма­те­рі­а­лѣ на Аѳо­нѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 58. — С. 187; Ле­бе­девъ А. С. Вѣ­ро­ис­по­вѣд­ное по­ло­же­ніе ар­мянъ въ Рос­сіи по ар­хив­нымъ дан­нымъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 116–117. — С. 187; Лин­ни­чен­ко И. А. Вла­ди­міръ Бо­ни­фа­ті­е­вичъ Ан­то­но­вичъ 1830–1908 // Тру­ды... – T. III. – C. 346–360. — С. 188; Лю­бовъ П. А. О ко­зе­лец­комъ со­бо­рѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 88. — С. 188; Мас­ловъ С. И. Къ ис­то­ріи за­пад­но-рус­скихъ ти­пог­ра­фій XVII в. // Тру­ды... – T. III. – C. 371–376 с рис. — С. 188; Мил­леръ Д. П. Къ ис­то­ріи Нов­го­ро­да-Сѣ­вер­ска­го // Тру­ды... – T. III. – C. 327–333. — С. 188–189; Пе­ретцъ В. Н. Что чи­та­ли Ме­жи­гор­скіе мо­на­хи въ XVIII вѣ­кѣ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 57–58. — С. 189; Пет­ровъ Н. И. О но­во­най­ден­ной Кі­ев­ской мо­не­тѣ XIV сто­лѣ­тія // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 67–68. — С. 189; Са­ве­ловъ Л. М. Се­мья Фро­ло­выхъ на До­ну // Тру­ды... – T. III. – C. 361–366. — С. 189; Са­мок­ва­совъ Д. Я. До­ку­мен­ты Мос­ков­ска­го Ар­хи­ва Ми­нис­тер­ства Юс­ті­ціи // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 123–124. — С. 189; Смир­новъ Я. И. Ри­сун­ки раз­ва­линъ ка­нев­ской цер­кви въ 1787 го­ду (до­ло­жилъ П. М. Доб­ро­воль­скій) // [Тру­ды...]. — С. 189; Стел­лец­кій И. Я. Цѣп­ная бит­ва 636 г. въ Па­лес­ти-нѣ // Тру­ды... – T. III. – C. 334–345. — С. 190; Ти­хов­скій П. И. О коб­за­ряхъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 86–87. — С. 190; Ти­хов­скій Ю. И. Но­выя дан­ныя о за­пад­но-рус­скихъ пе­ре­во­дахъ свя­щен­на­го пи­са­нія XVI вѣ­ка // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 124–125. — С. 190; Ше­лу­хинъ С. П. О наз­ва­ніи “Ук­ра­и­на” // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 71–72. — С. 190; Ше­лу­хинъ С. П. Ук­ра­ин­скія при­чи­та­нія надъ умер­ши­ми // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 85–86. — С. 190; Щер­бакъ С. Д. Лу­бен­скій пол­ко­вой еса­улъ Гри­го­рій Ни­ки­фо­ро­вичъ Та­вол­га // Тру­ды... – T. III. – C. 377–381. — С. 190–191; Щер­бакъ С. Д. Дѣ­ло о кра­жѣ ук­ра­ше­ній съ чу­дотв[ор­ной] ико­ны въ Елец­комъ Чер­ниг[ов­ском] мо­нас­ти­рѣ во вто­рой по­ло­ви­нѣ XVII в. // Тру­ды... – T. III. – C. 382–386. — С. 191; Щер­бакъ С. Д. О ма­лорус­скомъ ли­бер­ти­на­тѣ въ кон­цѣ XVIII в. въ Пи­ря­тин­скомъ уѣз­дѣ Пол­тав­ской губ[ер­нии] // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 117. — С. 191; Ящур­жин­скій Х. П. По­чи­та­ніе клю­чей и ко­лод­цевъ // Тру­ды... – T. III. – Про­то­ко­лы. – C. 86. — С. 191.

Бібліоґрафія (рецензії і реферати)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Штернъ Э. фонъ. Нѣс­коль­ко ан­тич­ныхъ бронзъ изъ кол­лек­ціи Одес­ска­го му­зея // За­пис­ки им­пе­рат[ор­ско­го] Одес­с­ко­го об­­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей. – 1911. – T. XXIX. – C. 21–44. — С. 194–195;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лен­ко Гр. Про ук­ра­їн­ський стиль і ук­ра­їн­ську ха­ту. – Ки­їв, 1912. – 28 с. (Відбиток: Ук­ра­їн­ська ха­та). — С. 195;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Гра­барь Игорь. Ис­то­рія рус­ска­го ис­кус­ства. – Мос­­ква. – T. I–II. — С. 195–202:

[Рец. на публ.:] Пав­луц­кій Г. Древ­нѣй­шіе хра­мы Кіе­ва и Чер­ни­го­ва. – [T. I.] – 7 рис.; Пав­луц­кій Г. Эво­лю­ція ви­зан­тій­скихъ формъ въ кі­е­во-чер­ни­гов­ской Ру­си. – T. I. – C. 145–162. — С. 196–197; Пав­луц­кій Г. Де­ре­вян­ное цер­ков­ное зод­чес­тво на Ук­ра­и­нѣ. – T. II. – C. 337–360. — С. 197–199; Гра­барь Игорь. Де­ре­вян­ное цер­ков­ное зод­чес­тво При­кар­пат­ской Ру­си. – T. II. – C. 361–376. — С. 199–200; Пав­луц­кій Г. Ста­рин­ныя де­ре­вян­ныя си­на­го­ги въ Ма­ло­рос­сіи. – T. II. – C. 377–382. — С. 200; Пав­луц­кій Г. Ка­мен­ное цер­ков­ное зод­чес­тво на Ук­ра­и­нѣ. – T. II. – C. 383–408 + 19 рис. — С. 201–202; Пав­луц­кій Г. Граж­дан­ское зод­чес­тво на Ук­ра­и­нѣ. – T. II. – C. 409–416 + 5 рис. — С. 202.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] При­сел­ковъ М. Д. Аѳонъ въ на­чаль­ной ис­то­ріи Кі­е­во-пе­чер­ска­го мо­нас­ты­ря // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1912. – [Кн.] III. – C. 186–197. — С. 202–203;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Le­wicki Stanisław. Prawo skła­du w Polsce (Stu­dya nad his­to­ryą handlu w Pol­sce, II). – Lwów, 1910. – 200 s. — С. 203;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Fin­kel Lud­wik. W sprawie udziału len­ni­ków w elekcyach jagiel­loń­skich. – Lwów, 1913. – 36 s. — С. 204;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Schweiz­er Jos. An­tonio Pos­sevi­no S. J. und die pol­­nische Sukzes­sionsfrage im Jahre 1597 // Röm­ische Quar­tal­schrift. – 1910. – Bd. 23. – S. 173–198. — С. 204;

Кри­пя­ке­вич І. Biau­det Hen­ry. Les non­ci­a­tures apos­to­liques per­manentes jusqu’en 1648. – 1910. – 5 + 320 p. — С. 204–206;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи рус­ской кар­тог­ра­фіи. – К., 1910. – Вып. II: Кар­ты всей Рос­сіи и за­пад­ныхъ ея об­лас­тей до кон­ца XVII в. / Соб­ралъ В. Кордтъ. – 31 + XLV c. + табл. — С. 207–208;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Но­вом­бер­гскій Н. Сло­во и дѣ­ло го­су­да­ре­вы (Про­цес­сы до из­да­нія Уло­же­нія Алек­сѣя Ми­хай­ло­ви­ча 1649 го­да). – Мос­ква, 1911. – T. I. – 10 + 593 + 14 c. — С. 208–210;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ба­га­лѣй Д. И., Мил­леръ Д. П. Ис­то­рія го­ро­да Харь­ко­ва за 250 лѣтъ его су­щес­тво­ва­нія (съ 1655-го по 1905-й годъ). Ис­то­ри­чес­кая мо­ног­ра­фія. – Харь­ков, 1905. – Т. I: XVII–XVIII вв. – II + 3–568 c.; Харь­ков, 1912. – Т. II: XIX-й и на­ча­ло XX-го вѣ­ка. – IV + 975 c. — С. 210–215;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Сто­лѣ­тіе кі­ев­ской пер­вой гим­на­зіи (1809–1811–1911 гг.). – Ки­ев, 1911. – T. I. – XII + 548 c.; T. II. – XXXVIII + 542 c.; T. III. – VIII + 646 c. — С. 215–216.

[3.] Лі­те­ра­ту­ра.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Со­ко­ловъ Б. М. Неп­ра рѣ­ка въ рус­скомъ эпо­сѣ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1912. – [Кн.] III. – C. 198–214. — С. 216;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Крым­скій А. Абанъ Ла­хы­кый, ма­ни­хей­ству­ю­щій по­этъ (ок[о­ло] 750–815 г.). Очеркъ изъ ис­то­ріи араб­ской по­вѣс­тво­ва­тель­ной ли­те­ра­ту­ры ин­до-пер­сид­ска­го ха­рак­те­ра VIII–IX в. // Тру­ды по вос­то­ко­ве­де­нию. – Мос­ква, 1913. – Вып. XXXVII; Гри­горь­евъ А. Д. По­вѣсть объ Аки­рѣ Пре­муд­ромъ. Изслѣ­­до­ва­ніе и тек­сты // ЧО­ИДР. – 1912–1913. – С. 1 + X + 562 + 316; Гри­го­рьевъ А. Д. По­вѣсть объ Аки­рѣ Пре­муд­ромъ какъ ху­до­жес­твен­ное про­из­ве­де­ніе // В[ар­шав­ские] у[ни­вер­си­тет­­ские] и[звес­тия]. – Вар­ша­ва, 1913. – Кн. IV. – C. 60. — С. 216–222;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. Сер­бское жи­тіе Ѳео­­до­сія Пе­чер­ска­го // ЧО­ИДР. – 1913. – Кн. 1. – Смѣсь. – С. 55–71. — С. 222–223;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Сте­шен­ко Ів. Ене­ї­да Кот­ля­рев­сько­го і Ко­тель­ниць­ко­го в по­рів­нян­ні з ин­ши­ми тво­ра­ми. – Ки­­їв, 1911. – 33 с. (Відбиток: ЗУНТ). — С. 223–225;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Арис­товъ Ѳ. Ѳ. А. В. Дух­но­вичъ // Русский архив. – 1913. – [T.] 2. – C. 277–292; Арис­­товъ Ѳ. Ѳ. А. И. Доб­рян­скій-Са­чу­ровъ // [Рус­ский архив]. – [1913]. – [T.] 3. – C. 377–411; [T.] 4–5. – C. 665–706. — С. 225–226.

[4.] Мо­ва.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Porze­ziński Wik­­tor. Die bal­tischslav­ische Spra­ch­gemein­schaft // Rocznik slawis­tycz­ny. – 1911. – T. IV. – C. 1–26. — С. 226–228;

Свєн­­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Брокъ О. Очеркъ фи­зі­о­ло­гіи сла­вян­ской рѣ­чи // Эн­цик­ло­пе­дия сла­вян­ской фи­ло­­ло­гии. – СПб., 1910. – Вы­п. 5. – [№] 2. – 3 л. + 262 с.; Broch Olaf. Slav­ische Phone­tik // Samm­lung slav­isch­er Lehr- und Hand­bü­cher. – Heidel­berg, 1911. – X + 347 S. — С. 229–230;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Фас­меръ М. Р. Гре­ко-Сла­вян­скіе Этю­ды. III: Гре­чес­кія за­им­ство­ва­нія въ рус­скомъ азы­кѣ. – СПб., 1909. – XII + 236 c. — С. 230–232.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 232–233.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001544