Том 113 (CХІІI). 1913 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХІІІ. — Львів, 1913. — Кн. І. — 248 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Ду­хов­на й цер­ков­на по­е­зія на Схо­ді й на За­хо­ді. Вступ до сту­дій над “Бо­гог­лас­ни­ком”: [Вступ]; [1.] Пісні церковні в хри­стіянській церкві, їх початок і розвій. Гимни грецькі та латинські, націо­наль­ні пісні церковні, стихири, акафісти, минеї і т. ін. Посереднє становище “Бого­глас­ника”. — С. 5–22;

Бу­чин­ський Б. По­чат­ки по­лі­тич­ної ка­рі­є­ри Ос­та­­фія Даш­ко­ви­ча. — С. 23–43;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р. [Про­дов­жен­ня]: [VII.] Стріча Поляків з Хмельницьким під Слободищем; [VIII.] Шереметєв по­ки­дає Чуднів. — С. 44–68;

Мод­за­лев­ський В. З іс­то­рії роз­­­да­ван­ня сво­бід­них вій­­сько­вих зе­мель в XVII ві­ці. [Додаток: вісім до­ку­мен­­­тів]. — С. 69–76;

Кре­вець­кий І. Про­би орґа­ні­зо­ва­ня русь­ких на­ці­о­наль­них ґвар­­дій у Га­ли­чи­ні 1848–1849: I. Орґанізацийний статут; II. Становище Руси­нів; III. Справа руських нац[іональних] ґвар­­дій і краєве правительство; IV. Спра­­ва русь­ких нац[іональних] ґвардій і Поляки; V. Про­би орґанізованя руських нац[іональних] ґвардій по міс­тах; VI. Яворівська ґвардія; VII. Сіль­ські ґвардії. До­дат­ки: № 1. Оус­тавъ; № 2. Вы­писъ зъ ру­ко­вод­ства до впра­­вы для стра­жи на­род­нои; № 3. Сло­варъ стра­жи на­род­нои. — С. 77–146 + 2 іл.

Miscellanea

Вер­храт­ский І. З дя­ків­ської лі­те­ра­ту­ри. [Додаток: два тек­сти]. — С. 147;

Воз­няк М. До ха­рак­те­рис­ти­ки Пет­ра Ло­дія. — С. 148–155;

Кре­­вець­кий І. Іван Ем. Ле­виць­кий. Пос­мер­тна згад­ка. — С. 155–159.

Наукова хроніка

Гру­шев­ський М. Ос­тан­ні ви­пус­ки пра­ці про­ф[е­сора] Жу­ко­ви­ча про ре­лі­ґій­ні від­но­си­ни XVII в. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Сей­мо­вая борь­ба пра­вос­лав­на­го за­пад­но­рус­ска­го дво­рян­ства съ цер­ков­ной уніей (съ 1609 г.). – 1910. – Вы­п. V: 1625–1629. – VIII + 199 c.; 1912. – Вы­п. VI: 1629–1632 гг. – VI + 199 c.; Жу­ко­вичъ П. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи кі­ев­ска­го и львов­ска­го со­бо­ровъ 1629 го­да. – СПб., 1911. – 26 с. ([Відбиток]: Запис­ки Ака­д[е­мии] На­ук по ист[ори­ко]-фил[оло­ги­чес­ко­му] отд[еле­нию]. – T. VIII. – № 15). — С. 160–167.

Бібліоґрафія (рецен­зії і реферати)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­о­ґія, іс­то­рія шту­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Боб­рин­скій А. От­четъ объ из­слѣ­до­­ва­ніи кур­га­новъ въ чер­кас­скомъ и чи­ги­рин­скомъ уѣз­дахъ кі­ев­ской гу­бер­ніи въ 1909 г. // Из­вес­тия Им­пер[атор­ской] ар­хе­ол[оги­чес­кой] ком­мис­сии. – Т. 40. – С. 43–61. — С. 168–170;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ли­ха­чевъ Н. П. Ис­то­ри­чес­кое зна­че­ніе ита­ло-гре­чес­кой ико­но­пи­си. Изоб­ра­же­нія Бо­го­ма­те­ри въ про­­из­ве­де­ні­яхъ ита­ло-гре­чес­кихъ ико­но­пис­цевъ, ихъ влія­ніе на ком­по­зи­ціи нѣ­ко­то­рыхъ прос­ла­влен­ныхъ рус­скихъ иконъ / Из­да­ние Имп[ера­тор­ско­го] Рус­ско­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва. – СПб., 1911. – VII + 221 + 6 + 51 c. + 8 табл. — С. 170–171;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Col­lec­tion M. P. Bot­kine. – SPb., 1911. – 41 S. + 103 Tabl. — С. 171–172;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ай­на­ловъ Д. В. Ми­ні­а­тю­ры “Ска­за­нія” о свя­тыхъ Бо­ри­сѣ и Глѣ­бѣ Силь­вес­тров­ска­го Сбор­ни­ка. – СПб., 1911. – 1 л. + 128 с. + 41 рис., цин­когр. — С. 172–175;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Wła­dys­ław. Złot­nictwo lwowskie. Wy­danie dru­gie przejrza­ne i bard­zo znacznie pom­no­żone. – Lwów, 1912. – 175 s. ([Відбиток]: Bi­bliote­ka lwow­­s­ka. – [T.] XV–XVII); Щу­рат В. Ук­ра­їн­ці зо­ло­та­рі у Льво­ві XIV–XVII ст. // Не­­ді­ля. – 1912. – Рік II. – Ч. 21, 22. — С. 175–176;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Spiss Ta­deusz. Wy­kaz drewni­a­nych kos­ciołów i cerkwi w Gal­icyi / Na­kładem ci­sar­sko-kró­lew­skiego nam­ies­nictwa. – Lwów, 1912. – XIII + 92 s. — С. 176–177.

[2.] Іc­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] При­­сел­ковъ М. Ми­т­ро­по­литъ Ила­рі­онъ, въ схи­мѣ Ни­конъ, какъ бо­рецъ за не­за­ви­си­мую рус­скую цер­ковъ / Сбор­ник ста­тей, пос­вя­щен­ныхъ С. Ѳ. Пла­то­но­ву. – 1911. – С. 188–202. — С. 178;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­скій М. Ис­то­рія рус­ска­го на­­род­на­го хо­зяй­ства. – Ки­ев, 1911. – T. I. – I–VIII + 1–363 c. — С. 178–181;

Паш­ке­ви­чів­на С. [Рец. на публ.:] До­ку­мен­ты эпо­­хи Бог­да­на Хмель­ниц­ка­го 1656 и 1657 гг. / Соб­ралъ И. М. Ка­ма­нинъ // Сбор­ник ста­­тей и ма­те­ри­а­лов по ис­то­рии Юго-За­пад­ной Рос­сии. – К., 1911. – Вып. I. – C. 35–112. — С. 181–185;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Алеш­ин­цевъ И. Ис­то­рія гим­на­зи­чес­ка­го об­ра­зо­ва­нія въ Рос­сіи. – СПб., 1912. – IX + 346 c. — С. 185–188;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Коз­ловъ П. Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вичъ Прже­валь­скій (ро­дил­ся 31 мар­та 1839 г., умеръ 20 ок­тяб­ря 1888 г.) // Русская стари­на. – 1912. – T. 149. – Кн. 1. – C. 144–159; Кн. 2. – C. 327–350; Кн. 3. – C. 569–603. — С. 188;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Н. К. Бер­ку­та // Истори­чес­кий вестник. – 1911. – T. 126. – C. 46–90, 449–477, 876–905; Ти­товъ Ан­дрей. По по­во­ду за­пи­сокъ ар­хі­е­пис­ко­па Сав­­вы // Русский архив. – 1910. – Кн. 1. – С. 96–111; Вос­по­ми­на­нія И. И. Ян­жу­ла о пе­ре­жи­томъ и ви­дѣн­номъ (1864–1909 гг.) // Рус­ская старина. – 1910. – Кн. 1–12; 1911. – Кн. 2–6. — С. 189–190.

[3.] Пра­во.

На­за­ріїв О. [Рец. на публ.:] Рус­­ская Прав­да въ че­ты­рехъ ре­дак­ці­яхъ по спис­камъ Ар­хе­ог­ра­фи­чес­ко­му, Тро­иц­ко­му и кня­зя Обо­лен­ска­го съ до­пол­не­нія­ми и ва­рі­ан­та­ми изъ дру­гихъ спис­ковъ / Из­далъ В. Сер­гѣе­вичъ. Из­да­ніе вто­рое. – СПб., 1911. – (1) + V–XXII + 51 c. + 2 фо­то­тип[ные] таб­л. — С. 190–191;

На­за­ріїв О. [Рец. на публ.:] Тов­сто­лѣсъ Н. Н. Нас­лѣ­до­ва­ніе суп­ру­говъ по рус­ско­му пра­ву, въ свя­зи съ про­ек­томъ граж­дан­ска­го уло­же­нія // Жур­нал Ми­нис­тер­ства Юс­ти­ции. – 1911. – № 5. – C. 1–63. — С. 191–193;

Ва­си­лен­ко М. [Рец. на публ.:] Слаб­чен­ко М. Е. Опы­ты по ис­то­ріи пра­ва Ма­ло­рос­сіи XVII и XVIII вв. – Одес­са, 1911. – II + 292 c. — С. 193–196;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Gri­bow­ski Wiatscheslaw. Das Staatsrecht des Rus­sischen Rei­ches // Das öf­fentliche Recht der Ge­genwart / In Ver­bin­dung... heraus­gege­ben von M. Huber, G. Jel­linek (†), P. La­­band, R. Pi­lo­ty. – Tü­bingen: I. C. B. Mohr, 1912. – Bd. XVII. – XI + 197 S. — С. 196–197;

Воз­­няк М. [Рец. на публ.:] Осин­скій А. С. Ме­ле­тій Смот­риц­кій, Ар­хі­е­пис­копъ По­лоц­кій. – Ки­­їв, 1912. – (4) + 154 + (1) с. — С. 197–200.

[4.] Лі­те­ра­ту­ра.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Brückner Alek­sander. Pieśni pol­sko-ruskie // Pam­ięt­­nik li­te­racki. Wyd[awa­ne] przez Towarz[ystwo] literack­ie im[e­nia] A. Mick­iewic­za. – Lwów, 1911. – [T.] X. – S. 181–197, 417–444. — С. 200–202;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Сы­чев­ская А. И. Пам­ва Бе­рын­да и его Вир­ши на Ро­ж­дес­тво Хрис­то­во и др[у­гие] дни. – Ки­ев, 1912. – 50 с. + 3 сним­ка (Відбиток: Чте­ния в Им­пе­ра­тор­ском об­щес­тве Нес­то­ра-ле­то­пис­ца. – Кн. XXIII). — С. 202–203;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Соб­ра­ніе со­чи­не­ній Г. С. Ско­во­ро­ды. Томъ I. Съ бі­ог­ра­фі­ей Г. С. Ско­во­ро­ды М. И. Ко­ва­лин­ска­го, съ за­мѣт­ка­ми и при­мѣ­ча­ні­я­ми Вла­ди­ми­ра Бончъ-Бру­е­ви­ча // Ма­те­ри­а­лы к ис­то­рии и изу­че­нию рус­ско­го сек­тан­ства и ста­ро­об­ряд­чес­тва. – СПб., 1912. – Вы­п. 5. – XV + 544 c. — С. 204–205.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 206.

Додаток

По­каз­чик до тт. CVII–CXII За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка, рік XXI. — С. 207–229;

Зміст I–CXII то­мів нім. мо­вою. — С. 230–248.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001480