Том 112 (CХII). 1912 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХІІ. — Львів, 1912. — Кн. VІ. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кри­пя­ке­вич І. З ді­яль­нос­ти Пос­се­ві­на: I. Вступні за­міт­ки; II. Виленський семінар. — С. 5–28;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­­ні­ми піс­ня­ми. [Додатки й поправки]. [Про­дов­жен­ня]: XVI. Ведмедівка; XXIII. Брат брата вбив за дівчину; XXIV. Два козаки бють ся за дівчину; XXVI. По­до­лянка; XXVIII. Пісня Київській Братській Богородиці; XXXII. Піс­ні про ко­ма­ря; XXXIII. Спаленє Бершади, до ст. 232; До ч. XXXIII. Жарт не­по­требний; Postscriptum. [Додаток]: Голоси [ноти] деяких пісень, поміщених у отсих “Сту­ді­ях”. Із голосу автора списав проф[есор] Філярет Колесса. — С. 29–58 + ноти: С. 56–58;

Сріб­ний Ф. Сту­дії над ор­ґа­ні­за­ці­єю львів­ської Став­ро­пі­ґії від кін­ця XVI до по­ло­в[и­ни] XVII ст. [Про­дов­жен­ня]: IV. Матеріяльні від­но­сини братчиків. — С. 59–73;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р. [Про­дов­жен­ня]: [VI.] Під Чудновом. — С. 74–89;

Ро­ман­чук Ю. Кри­тич­ні за­міт­ки до тек­сту по­е­зій Шев­чен­ка. [Про­дов­жен­ня]: Том II. — С. 90–119.

Miscellanea

Мод­за­лев­ський В. Ар­хив­ні дріб­ни­ці з Геть­ман­щи­ни: 1. Лист Ганни Орликової до пані Забілиної 1708 року; 2. Подарунок сотнян сво­­му сотникови, 1696 р.; 3. Лист сотника до свого полковника з повідомле­нєм про дарованє йому сіножати, 1691 р.; 4. З останніх універсалів Мазепи. — С. 120–124;

Гор­дин­ський Я. Ми­хай­ло Ку­зем­ський кан­ди­да­том на мит­ро­по­ли­чий прес­тіл. — С. 124–128;

Ко­лес­са Ф. Ми­ко­ла Ли­сен­ко. Нек­роль­оґ. — С. 128–138.

Наукова хроніка

Воз­няк М. Ста­ра ук­ра­їн­ська дра­ма і но­вій­ші дос­лі­ди над нею. [Рец. на публ.:] Рѣ­за­новъ В. И. Изъ ис­то­ріи рус­ской дра­мы. Школь­ныя дѣй­ства XVII–XVIII вв. и те­атръ іе­зу­и­товъ. – Мос­ква, 1910. – 344 с.; Пет­ровъ Н. И. Очер­ки изъ ис­то­ріи ук­ра­ин­ской ли­те­ра­ту­ры XVII и XVIII вѣ­ковъ. Кі­ев­ская ис­кус­ствен­ная ли­те­ра­ту­ра XVII–XVIII вв., пре­и­му­щес­твен­но дра­­ма­ти­чес­кая. – Ки­ев, 1911. – IV + 532 c. — С. 139–191.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, істо­­рія шту­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Schmidt Hubert. Vor­läu­figer Be­­r­icht über die Aus­gra­bungen 1909/10 in Cu­cu­teni bei Jassy (Rumänien) // Zeit­­schrift für Eth­no­lo­gie. – 1911. – Bd. XLIII. – S. 582–601. — С. 192–195;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ту­ра­евъ Б. А. Ска­ра­веи съ о. Бе­ре­за­ни // Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской ар­хе­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сии. – 1911. – T. XL. – C. 118–120; Ен­манъ Н. А. Нав­кра­тій­скій ку­бокъ най­ден­ный на о. Бе­ре­за­ни // [Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской ар­­хе­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сии]. – [1911]. – [T. XL]. – C. 142–158; Мо­и­се­евъ Л. А. “Ти­посъ” изъ Оль­віи // [Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской ар­хе­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сии]. – [1911]. – [T. XL]. – C. 121–129. — С. 195–196;

Ши­роць­кий К. [Рец. на публ.:] Луком­скій Г. К. О прош­ломъ и сов­ре­мен­номъ со­сто­я­ніи про­вин­ці­аль­ной ху­до­жес­твен­ной ар­хи­тек­ту­ры въ Рос­сіи, съ 26 ил­люс­тра­ція­ми. – СПб., 1912. — С. 196–198;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ziemia. Ty­god­­nik kra­joznawczy il­lus­trowany. – War­sza­wa, 1910. – T. I; Warszawa, 1911. – T. II. — С. 198–200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Prähis­to­­ri­sche Forschung in Ös­ter­reich 1906–1908 // Jahrbuch für Al­ter­tumskunde. – 1909. – [Bd.] III. – S. 251a–258b. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gäht­gens G. Ber­icht über die eth­no­lo­gische Forschung 1906–1908 // Geogr[aphische] Jahrbuch. – 1911. – S. 219–228. — С. 200–201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fisch­er E. Die Her­kunft der Rumänen // Die Kar­pathen. – 1909/10. – [Jahrg.] III/ [Bd.] I. – S. 19–23. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Mayl­ski An­toni. Ziemia i lud­ność Pol­ski pi­er­wot­­nej // Przegląd naro­dowy. – 1908. – [Rok] I. – T. I. – S. 678–700. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Phar­makov­sky B. Ar­chäo­lo­gische Funde im J[ahre] 1908. Russ­land // Jahrbuch des kais[er­liches] deutschen ar­chäo­log[ische] In­sti­tuts + Ar­­chäo­­lo­gisch­er An­zeiger pro 1908. – 1909. – [Bd.] XXIV. – S. 139–176. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Phar­makov­sky B. Ar­chäo­lo­gische Funde im J[ahre] 1909. Russ­­land // [Jahrbuch des kaiser­liches deut­schen ar­chäo­lo­gische In­sti­tuts] + Arch[ä­o­­lo­gi­sch­er] An­zeiger. – 1911. – [Bd.] XXV. – S. 195–243. — С. 201;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Phar­makov­sky B. Ar­chäo­lo­gische Fun­de im J[ahre] 1910. Russ­land // [Jahrbuch des kaiser­liches deutschen ar­chäo­lo­gische In­sti­tuts] + Ar­chäo­log[isch­er] An­zeiger [pro] 1910. – 1910. – [Bd.] XXVI. – S. 192–238. — С. 201;

Гр[ебе­няк] В. [Рец. на публ.:] Ленцъ Е. Е., Ве­се­лов­скій Н. И. По по­во­ду статьи Е. Е. Те­вя­шо­ва // Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской ар­хе­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сии. – T. XL. – C. 159–164. — С. 201–202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Zam­baur Ed. v[on]. Die Mün­zen der Cha­saren. Auszug aus ­dem Vor­trage, gehal­ten in der or­dentli­chen Ver­sammlung der Nu­m­is­ma­tischen Gesellschaft in Wien am 26. April 1911 // Mo­nats­blatt der num­isma­ti­schen Gesellschaft in Wien. – 1911. – [Bd.] VIII. – N 335/6. – S. 313–315. — С. 202;

К[у­зе­­ля] З. [Рец. на публ.:] Gold­stein M. Lem­berg. Münz­funde // [Monats­blatt der num­isma­tischen Gesellschaft in Wien]. – 1911. – [Bd.] VIII. – N 332. – S. 285; Kaindl Raimund. Buko­vi­na // [Monatsblatt der num­isma­tischen Ge­sellschaft in Wien]. – 1908. – [Bd.] VII. – N 296. – S. 300. — С. 202;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Пав­лов­­скій И. Ѳ. Къ бі­ог­ра­фіи ком­по­зи­то­ра Д. Бор­тнян­ска­го // Рус­ская старина. – 1911. – T. CXLVIII. – Кн. XII. – C. 690–691. — С. 202;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Teleż­yń­ski Kon­stan­ty. Muze­um na Wołyn­iu // Ziemia. – 1910. – [T.] I. – S. 535. — С. 203.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сы­ро­мят­ни­ковъ С. Древ­лян­скій князь и ва­ряж­скій воп­росъ // ЖМНП. – 1912. – [Кн.] VII. – C. 120–139. — С. 203;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Kor­zon Ta­de­usz. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Epo­ka przedrozbioro­wa. – Kra­ków, 1912. – T. I. – VII + 387 s. + 1 ma­pa; T. II. – 532 s.; T. III. – 459 s. — С. 204–205;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Piotrowski Leonhard. Bukowi­na // Neue freie Leh­rer-Zeitung. – Czer­nowitz, 1910. – N 79–89, 92–94, 96–98, 100, 101; 1911. – N 105–110. — С. 205–207;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Рит­тихъ А. Ф. Оби­жен­ный край // Русская старина. – 1911. – Кн. VII. – C. 61–87; Кн. VIII. – C. 303–325 с кар­той. — С. 207–208;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Mal­iszewski Ed­ward. Or­dyna­cye pol­skie // Zie­mia. – 1910. – [T.] I. – S. 277–278, 290–292. — С. 208–209;

На­за­ріїв О. [Рец. на публ.:] Юдинъ Н. Изъ ж­из­ни Н. И. Кос­то­ма­ро­ва въ Са­ра­то­вѣ. Но­выя дан­ныя къ его ха­рак­те­рис­ти­кѣ // Русская старина. – 1911. – T. CXLVIII. – Кн. XII. – C. 509–514. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schul­ten Adolf. Ber­icht über die Fortschritte der his­tor­i­schen Geo­gra­phie des röm­ischen Westens. 1907–1909 // Ibi­dem. – S. 51–188. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Oberhum­mer Eu­gen. Ber­icht über die Län­der- und Völk­er­kunde der öst­li­chen an­tik­en Welt IV // Ibidem. – S. 329–448. — С. 210;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ohnesorge W. Aus­breitung und Ende der Sla­ven zwischen Nie­der- Elbe und Oder. – Lü­beck, 1911 (Відбиток: Zeit­schrift für Lübeck­ische Ge­schichte und Al­ter­tumskunde. – [Bd.] XII, XIII). — С. 210;

Д[о­ро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Фран­ко Ів. Пов­ний на­рис іс­то­рії Ук­ра­ї­ни-Ру­си // Ді­ло. – 1912. – Ч. 30–32, 42, 45, 46. — С. 210;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] В. П. М-нъ. По Под­ля­шью. По­садъ Ло­ма­зы и его ок­рес­тнос­ти // Рус­ская старина. – 1911. – T. CXLVIII. – Кн. IX. – C. 195–213. — С. 210–211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bala­ban Majer. Skiz­zen und Stu­dien zur Geschichte der Juden in Po­len. – Ber­lin: Lam, 1911. – 127 S. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Z po­dróży Węgrów w Polsce. Tł[umac­zenie] d[ok­to]r[a] Ad[o]r[jána] Divéky // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 718–719, 737–739, 757–758, 788–789, 805–806, 846–847. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Alex­an­dren­ko V. N. Beiträge zur Geschichte der di­ploma­tischen Verhand­lun­gen zwischen Russ­land und Eng­land im XVIII Jahr­hun­­dert // Jahrbuch der in­ter­na­tio­na­len Ver­eini­­gung für ver­gleichende Re­chts­wis­sen­­schaft und Volkswirtschaftslehre zu Ber­lin. – 1910. – [Bd.] VIII. – S. 409–425. — С. 211;

К[у­­зе­ля] З. [Рец. на публ.:] Bar­­to­szewicz Ka­zimierz. Przyczyn­ki do “kwes­tyi rus­kiej” // Przegląd naro­dowy. – 1908. – [Rok] I. – T. II. – S. 12–45. — С. 211–212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] О цѣ­нѣ за ре­виз­скую ду­шу въ 1827 г. въ Ма­ло­рос­сіи / Со­общ[ил] И. Ф. Пав­лов­скій // Русская ста­ри­на. – 1911. – T. CXLVIII. – Кн. X. – C. 270. — С. 212;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Изъ пи­семъ им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча къ кня­зю И. Ѳ. Пас­ке­ви­чу // Русский архив. – 1910. – Кн. III–VI. — С. 212;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Пи­са­ревъ М. Н. Па­мя­ти Н. И. Кос­то­ма­ро­ва // Исторический вест­ник. – 1911. – T. CXXV. – Кн. VII. – C. 134–152. — С. 212;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ko­łod­ziejczyk Ed. Z przeszłości słowiano­fil­stwa w Polsce // Swiat sło­wiań­­­ski. – 1910–1912. — С. 212–213;

Н[азаріїв] О. [Рец. на публ.:] По­­повъ Н. А. Изъ за­мѣ­токъ ста­ра­го ре­мон­те­ра // Русская старина. – 1912. – T. CXLIX. – Кн. I. – C. 175–188. — С. 213;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Die Bauern­befreiung in Russ­land. 4 März (1861–1911) // Freis­tatt. – 1911. – [N] X. – S. 152–3. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кор­­са­ковъ Д. Къ 50-тилѣ­тію ос­во­бож­де­нія крес­тьянъ. “Кар­лов­­ское” имѣ­­ніе Ве­ли­­кой Кня­ги­ни Єле­ны Пав­лов­ны // Русская стари­на. – 1912. – T. CXLIX. – Кн. II. – C. 303–308; Кн. III. – C. 633–651. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Изъ эпо­хи ос­во­бож­де­нія крес­тьянъ. По не­из­дан­нымъ ма­те­рі­а­ламъ / Со­об­щилъ С. Я. Штрайхъ // Русская старина. – 1911. – T. CXLV. – Кн. II. – C. 401–418. — С. 213–214;

Н[аза­ріїв] О. [Рец. на публ.:] По­ле­вой Ни­ко­лай. Два го­да, – 1864 и 1865, изъ ис­то­ріи крес­тьян­ска­го дѣ­ла въ Мин­ской губ[ер­нии] // Рус­ская старина. – 1910. – T. CXLI. – Кн. I. – C. 47–63; Кн. II. – C. 247–270; T. CXLII. – Кн. IV. – C. 3–25. — С. 214;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] Ко­ни А. Ѳ. На жиз­­нен­номъ пу­ти. Изъ за­пи­сокъ су­деб­на­го дѣ­я­те­ля. – СПб., 1912. – Т. I. – (2) + 679 + (2) c. — С. 214;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. Е. К. М. И. Дра­го­ми­ровъ и вре­мя вой­ны 1877–1878 гг. Изъ вос­по­ми­на­ній // Русская старина. – 1910. – Кн. II; А. Е. К. М. И. Дра­го­ми­ровъ во вре­мя Ав­стро-Прус­ской вой­ны // [Рус­­­ская ста­ри­на]. – 1910. – Кн. IV–XII. — С. 214;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пи­са­нец­кій А. И. Изъ вос­по­ми­на­ній о М. И. Дра­го­ми­ро­вѣ // Исторический вестник. – 1910. – T. CXIX. – C. 187–189. — С. 214–215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. С-ъ. Изъ прош­ла­го де­рев­ни. Вос­по­ми­на­ніе // Русская старина. – 1910. – T. CXLIII. – Кн. IX. – C. 460–483. — С. 215;

Н[азаріїв] О. [Рец. на публ.:] Глин­скій Б. Ца­ре­­­у­бій­ство 1 мар­та 1881 го­да. Ис­то­ри­чес­кіе очер­­ки // Исторический вест­ник. – 1910. – T. CXIX–CXXI. — С. 215;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Ger­schu­ni Gre­gor. Aus jüng­ster Ver­gangen­heit. Über­setzt von An­na Schapire-Neu­rath. – Ber­lin: Bon­di, 1911. – 282 S. — С. 215;

Н[азаріїв] О. [Рец. на публ.:] Ар­бу­зовъ Л. П. Бунтъ въ Се­вас­то­по­лѣ. Изъ близ­ка­го прош­ла­го // Исторический вестник. – 1910. – T. CXIX. – C. 177–186. — С. 215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. С. З іс­то­риї поль­о­ні­заций­но­го по­хо­ду на ук­ра­їн­ські те­ри­то­риї // Пись­мо з Прось­ві­ти. – Ч. 12. – С. 106–111. — С. 215;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ko­cha­now­ski J. K. Dziejop­i­sar­­stwo pol­skie w la­tach 1903–1907 // Przegląd naro­dowy. – 1909. – [Rok] II. – T. I. – S. 267–291, 421–441. — С. 215–216.

[3.] Лі­те­ра­ту­ра.

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Лон­ги­новъ А. Сло­во о пол­­ку Иго­ре­вѣ. Ис­точ­ни­ки и ми­ѳо­ло­гія Сло­ва. Его на­уч­ное и вос­пи­та­тель­ное зна­че­ніе // За­пис­ки Имп[ера­тор­ско­го] Одес[ско­го] об­щ[ес­­тва] ис­то­рии и древ­­нос­тей. – 1911. – T. XXIX. – C. 45–116; Ба­рацъ Г. М. О биб­лей­скомъ эле­мен­тѣ въ Сло­вѣ о пол­ку Иго­ревѣ. – Ки­ев, 1912. – 40 с. — С. 216–219;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Гру­зин­скій А. С. Изъ ис­то­ріи пе­ре­во­да Еван­ге­лія въ Юж­ной Рос­сіи въ XVI вѣ­кѣ. Лѣт­ков­ское Еван­ге­ліе. Крат­кій биб­ліог­ра­фи­чес­кій очеркъ // Чте­ния в Историческом обществе Нес­то­ра ле­то­пис­ца. – [1912]. – Кн. XXII. – Вып. I–II. – C. 42–79; Вып. III. – C. 80–124. — С. 220;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій В. И., Пок­ров­скій Ѳ. И. Опи­са­ніе ру­ко­пис­на­го От­дѣ­ла Биб­лі­о­те­ки Им­пе­р[а­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. I. Ру­ко­пи­си. – СПб., 1910. – T. I. 1. Кни­ги свя­щен­на­го пи­са­нія. 2. Кни­ги бо­гос­лу­жеб­ныя. – XVI + 525 c. — С. 220–221;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Снит­ко А. Опи­са­ніе ру­ко­пис­на­го от­дѣ­ла и ста­ро­пе­чат­ныхъ книгъ биб­лі­о­те­ки Мин­ска­го Цер­ков­на­го Ис­то­ри­ко-Ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го Ко­ми­те­та. – Минск, 1909. – Вып. I. – 74 c. — С. 221–222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ще­поть­евъ Вл. Де­мок­ра­ти­чес­кія сим­па­тіи И. П. Кот­ля­рев­ска­го // Тру­ды Пол­тав­ской уче­ной ар­хив­ной ком­ис­сии. – Пол­та­ва, 1912. – Вып. VIII. – C. 37–45. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кал­лашъ В. Го­голь въ вос­по­ми­на­ні­яхъ сов­ре­мен­ни­ковъ и пе­ре­пис­кѣ. – Мос­ква, 1909. – XXV + 263 c. — С. 222;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Вол. Ев­ген Гре­бін­ка. З на­го­ди 100-літ­ніх ро­ко­вин на­род­жен­ня // ЛНВ. –1912. – Кн. VII–VIII. – C. 63–78. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Mąc­zewski Prze­mys­­ław. Wer­nyho­ra // Pam­ięt­nik lite­rac­ki im­ienia Ad. Mick­iewic­za. – 1909. – [T.] VIII. – S. 202 і д[алі]. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Słowacki w piśmien­nictwach słowiań­skich // [Pam­ięt­nik li­teracki im­ienia Ad. Mick­iewic­za]. – 1909. – [T.] VIII. – S. 215–225. — С. 222–223;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] Сто­ро­жен­ко Н. В. Н. И. Кос­то­ма­ровъ въ кі­ев­ской I-ой гим­на­зіи // Чте­ния в И[сто­ри­чес­ком] о[бщес­тве] Н[ес­то­ра] л[ето­пис­ца]. – Кн. XXII. – Вып. I–II. – C. 8. — С. 223;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Je­fremov Serhij. Ševčen­ko. K padesá­tímu výročí jeho smrti // Sl[oven­ský] Př[e­hled]. – 1911. – [T.] XIII. – S. 312–321 + portret Ševčenka. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Po­powicz Alex­an­der. Schew­tschen­­ko, der pol­i­tische Dichter und Künstler // Ukrai­n­i­sche Rund­schau. – 1912. – N 6–7. – S. 101–110. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пе­т­лю­ра С. Къ дра­мѣ жиз­ни Шев­чен­ка // Ук­ра­ин­ская жизнь. – 1912. – Кн. II. – C. 7–15. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бы­ковъ Ни­ко­лай. На­род­ная ду­ша въ тво­ре­ні­яхъ Т. Г. Шев­чен­ка // Ле­­то­пись Ека­те­ри­нос­лав­ской уче­ной ар­хив­ной ком­ис­сии. – 1912. – Вып. VIII.– C. 82–101. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сі­мо­вич В. Шев­чен­ко і Геть­манщина // На­ша шко­ла. – 1912. – Кн. I. – C. 9–19. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Эварниц­кій Д. За­по­рож­цы въ по­э­зіи Т. Г. Шев­чен­ка // Ле­то­пись Ека­те­ри­нос­лав­ской уче­ной ар­хив­ной комис­сии. – 1912. – Вып. VIII. – C. 102–159 (і ок­ре­мо). — С. 223–224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М[ату­шев­ський] Ф. Шев­чен­ко, сла­вя­но­филь­ство й за­пад­ни­чес­тво // Ра­да. – 1912. – № 61, 62. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Жиг­май­ло Л. Ді­ти в по­е­зії Шев­чен­ка // Дніп­ро­ві хви­лі. – 1912. – № 5. – C. 70–73. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Но­виць­кий Ми­ко­ла. Ве­ли­ке сер­це // Дні­про­ві хвилі. – 1912. – № 6. – C. 98–91. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. По­е­зія всеп­ро­щен­ня // Ра­да. – 1912. – № 47. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Пер­ші поль­ські го­ло­си про Шев­чен­ка (1842–1844) // Ді­ло. – 1912. – Ч. 286, 288–290. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гор­дин­ський Я. Поль­о­но­філь­ство Мико­ли Ус­ти­я­но­ви­ча // Рус­лан. – 1912. – Ч. 59. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мако­вей О. З ро­біт­ні по­е­та // Рус­лан. – 1912. – № 63–68. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов Сер­гій. Не­зу­жи­тий ка­пи­тал // Ра­да. – 1912. – № 193. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. Вік­тор Ма­тюк про Ізи­до­ра Во­роб­ке­ви­ча // Рус­лан. – 1912. – Ч. 104. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ще­поть­евъ Вл. Книж­ный ва­рі­антъ од­ного изъ на­род­ныхъ разс­ка­зовъ А. П. Сто­ро­жен­ка // Тру­­ды Пол­тав­ск[ой] уч[еной] ар­хив­ной ком[ис­сии]. – Вып. VIII. – C. 46–48. — С. 224–225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко Ан. Ро­сій­ська кри­ти­ка і ук­ра­їн­ське пись­мен­ство. В 50-ті роко­ви­ни смер­ти Доб­ро­лю­бо­ва // Світ­ло. – 1911. – Рік II. – Кн. IV (грудень). – С. 3–15. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов Сер­гій. Іван Фран­ко // Ра­да. – 1912. – Ч. 160, 164, 166, 168–171. — С. 225:

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Фран­ко І. Іс­то­рия мо­єї га­бі­лі­та­циї // Ді­ло. – 1912. – Ч. 251–252. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Р[оман­чен]ко Т. Іван Ман­джу­ра // Дніп­ро­ві хви­лі. – 1912. – № 9. – C. 135–138. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сум­цов М. Лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­ва ді­яль­ність Б. Грін­чен­ка // Сніп. – 1912. – Ч. 17. – С. 6–8. — С. 225;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Гри­го­рій Цег­лин­ський // ЛНВ. – 1912. – Кн. XI. – C. 338–343. — С. 225;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Zdziar­ski St[an­isław]. Mło­da Ukrai­na na schył­ku rewolu­cyi // Świat słowiań­ski. – 1911. – [T.] II. – S. 31–51, 144–156. — С. 225;

[бп.]. [Рец. на публ.:] Ру­со­­ва С. Сов­ре­мен­ная ук­ра­ин­ская ли­ри­ка // Ук­ра­ин­ская жизнь. – 1912. – Кн. IV. – C. 44–52. — С. 225;

Д[о­ро­шенко] В. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. З на­шо­го жит­тя // Ра­да. – 1912. – Ч. 80, 85. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Homo [Во­ро­ний М.]. Те­ат­раль­не мис­тец­тво і ук­ра­їн­ський те­атр. Дум­ки та ува­ги // ЛНВ. – 1912. – Кн. VI, X, XI. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко В. Ук­ра­ин­ская Ака­де­мія На­укъ // Ук­ра­ин­­ская жизнь. – 1912. – Кн. X. – C. 23–38. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мо­ги­лян­скій Н. Ук­ра­ин­ская ли­те­ра­ту­ра въ 1911 г. // Русская мысль. – 1912. – Кн. III. – C. 20–24. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Здо­бут­ки ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри за 1911 рік // ЛНВ. – 1912. – Кн. I. – C. 103–109. — С. 226;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко В. Ук­ра­їн­ський на­у­ко­вий рух в 1911 ро­ці // ЛНВ. – 1912. – Кн. II. – C. 338–353. — С. 226.

[4.] Ет­ноґ­ра­фія.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Náro­dop­isný Věstník českoslo­van­ský // Vy­dá­vá Spo­­leč­nost Náro­dop­isného Musea českoslo­van­ského. – Praha, 1911. – Roč. VI. — С. 226–227;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] An­thro­po­phy­teia. Jahr­bü­ch­er für folk­lo­­ris­­tische Erhe­bungen und Forschungen zur Entwick­lung­geschichte der geschlecht­li­chen Moral / Heraus­gege­ben von D[ok­to]r F. S. Krauss. – Leipzig, 1911. – B[d.] VIII. – 528 S. — С. 227–228;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Смир­новъ Л. М. Сис­те­ма­ти­чес­кій ука­за­тель темъ и ва­рі­ан­товъ рус­скихъ на­род­ныхъ ска­зокъ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1911. – T. XVI. – Кн. IV. – C. 95–124. — С. 228–229;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ko­łod­ziejczyk Ed­mund. Lud­ność pols­ka na Gór­nych Węgrzech // Świat słowiań­ski. – 1910. – [T.] II. – S. 217–250; Smól­ski G. Lud pol­ski na Gór­nych Węgrzech // Zie­mia. – 1910. – [T.] I. – S. 57–58, 85–86, 106–108, 134–135, 170–171, 181–183, 198–199. — С. 229–230;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Явор­­скій Ю. А. Ве­ли­ко­рус­скія пѣс­ни въ ста­рин­ныхъ кар­па­то-рус­скихъ за­пи­сяхъ. – СПб., 1912. – (2) + 84 c. (Від­би­ток: Из­­вес­тия ОРЯС АН. – 1912. – Кн. I). — С. 230–233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Rhamm Karl. Die altger­man­ische Wirk­grube auf slawischen Boden // Zeit­schrift des Ver­eines für Volkskunde. – Ber­lin, 1911. – [Bd.] XXI. – S. 44–52. — С. 233;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Dieter­ich Al­brecht. Kleine Schriften. Mit einem Bild­niss und 2 Tafeln. – Leipzig; Ber­lin: B. Teibner, 1911. – XLII + 546 S. — С. 233;

Н[аза­ріїв] О. [Рец. на публ.:] Ба­ловъ А. О ха­рак­те­рѣ и зна­че­ніи древ­нихъ ку­паль­скихъ об­ря­довъ и иг­рищъ // Русский архив. – 1911. – Кн. IX. – C. 5–52. — С. 233;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Řehoř Frant. Marí­anské dny Rusínů v Hal­i­či. Z lite­rár­­ní po­zůs­talos­ti // Slo­van­ský Přehled. – 1910. – [T.] XII. – S. 84–98, 192–199. — С. 233–234;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. Сре­ди коб­за­рей и лир­ни­ковъ // Исто­ри­че­ский вест­ник. – 1911. – Кн. X. – C. 301–312. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] F(i­szer) W. Jaseł­ka w Brzu­chowicach // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 94. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Piotrowski Miec­zys­ław. Szop­ka ukraiń­ska // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 630–631 з об­ра­зом шоп­ки в Бло­щин­цях ко­ло Бі­­лої Цер­кви. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Smol­iń­ski Józef. Kap­tur i nam­it­ka na Bi­ałorusi litewskiej // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 136–138. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] W[isznicki] M. Święcenie wody na Rusi // Zie­mia. – 1910. – [T.] I. – S. 45. — С. 234;

 [б. п.]. [Рец. на публ.:] Ma­tusiak S. So­bo­ty i sobót­ki // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 490–491, 506–508, 522–523, 537–540, 553–556, 570–571, 586–588. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Deutsche Volks­bräu­che in Gal­i­zien // Zeitschrift des Verei­nes für Volkskunde. – 1911. – [Bd.] XXI. – S. 251–255. — С. 234–235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Lemke E. Zum Fang­stein­­chen­spiele // Zeit­schrift des Ver­ei­nes für Volkskunde. – Ber­lin, 1911. – [Bd.] XXI. – S. 274–276. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Löwis of Menar Au­gust v[on]. Ein rus­si­sch­er Schutzbrief wid­er den Kometen Hal­­ley // [Zeitschrift des Vereines für Volkskunde]. – [Ber­lin, 1911]. – [Bd. XXI]. – S. 292–293. — С. 235;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Wier­cień­ski H. Ruś Chełm­s­ka i jej gra­ni­­ce et­no­graf­iczne // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 409–46 з ма­пою люб­лин­ської ґу­бер­нії піс­ля ро­дин­ної мо­ви хрис­ті­ян­ської люд­нос­ти в р. 1909–1910. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ko­łod­ziejczyk Ed­mund. Ruś węgiers­ka // Świat słowiań­ski. – 1910. – [T.] II. – S. 106–115. — С. 235;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] Пер­фець­кий Е. З жи­тя Хол­мщи­ни // Ді­ло. – 1912. – Ч. 69–74. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sujkow­ski A. Kul­tura a lud­ność // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 2–3, 17–19, 34–36, 50–52. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Tuck­er­mann W. Bedingt die deutsch-slav­i­sche Spra­chgrenze ei­ne Kul­tur­geo­gra­phische Scheidung? // Vier­tel­jahrschrift für So­zi­al- und Wirtschafts­ge­schichte. – [Bd.] X. – S. 70–95. — С. 235–236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bol­te Johannes. Neuere Mär­chen­li­tera­tur // Zeitschrift des Vereines für Volks­kun­de. – 1911. – [Bd.] XXI. – S. 180–198. — С. 236;

К[узеля] З. [Рец. на публ.:] Brück­ner Aleks. Neuere Ar­bei­ten zur slawischen Volkskunde // Zeitschrift des Ver­ei­nes ­für Volks­kun­de. – 1911. – [Bd.] XXI. – S. 198–208. — С. 236;

Д[орошенко] В. [Рец. на публ.:] Эвар­ниц­кій Д. И. Къ бі­ог­ра­фіи ма­ло­рос­сій­ска­го эт­ног­ра­фа Н. В. Зак­рев­ска­го // Ис­то­ри­ческий вестник. – 1911. – Кн. IV. – C. 211–217. — С. 236.

Ви­дан­ня й ста­ті шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 237.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001543