Том 111 (CХI). 1912 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХІ. — Львів, 1912. — Кн. V. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Сріб­ний Ф. Сту­дії над орґа­ні­за­ці­єю львів­ської Став­ро­пі­ґії від кін­ця XVI до по­лов[ини] XVII ст. [Про­дов­жен­ня]: IV. Ма­теріяльні від­но­си­ни братчиків. — С. 5–24;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. [Додатки й поправки]. [Про­дов­жен­ня]: V. Турчин купує сестру поло­нян­ку; VII. Плач невільниць; VIII. Степова сторожа; IX. Смерть козака в сте­пу; X. Смерть королевича в битві з Турками; XI. Уривки пісень про Татар і Тур­ків; XII. Дівчина воячка; XIII. Колядка про св. Софію в Київі; XIV. Пісня про Ко­чубая; XV. Пісня про Ляшка. — С. 25–52;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р. [Про­дов­жен­ня]: [III.] Перші стрічі; [IV.] Останні дні під Лю­ба­ром, 17–25 ве­ресня; [V.] Похід Шереметєва під Чуднів. — С. 53–83;

Ро­ман­чук Ю. Кри­тич­ні за­міт­ки до тек­сту по­е­зій Шев­чен­ка: [Вступ]; Том I. — С. 84–116;

Фран­ко Ан­дрій. Гри­го­рій Іль­ке­вич як ет­ноґ­раф. [Про­дов­жен­ня]. — С. 117–139.

Miscellanea

Воз­няк М. З за­ран­ня ук­ра­їн­ської пре­си в Га­ли­чині. — С. 140–159.

Наукова хроніка

Фе­дюш­ка М. За­хід­ній пог­ляд на схід­ню Ев­ропу. [Рец. на публ.:] Dieter­ich Karl. Die os­teu­ro­päischen Litera­turen in ihren Haupt­strö­­mun­gen ver­gleichend dar­gestellt. – Tü­bin­gen: Ver­lag J. C. B. Mohr (Paul Sie­beck), 1911. – VIII + 184 S. — С. 160–168.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ан­тро­поль­о­ґія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Шкор­пилъ В. В. От­четъ о рас­коп­кахъ въ г. Кер­чи въ 1908 г. // Из­вес­тия ар­хе­о­ло­ги­че­ской ком­мис­сии. – 1911. – T. XL. – C. 62–91. — С. 169–170;

Ши­роць­кий К. [Рец. на публ.:] Ми­ні­а­тю­ры гре­чес­каго мино­ло­гія XI вѣ­ка № 183 Мос­­ков­ской Сíно­даль­ной Биб­лі­о­те­ки / Из­да­ніе Д. Тре­не­ва. Опи­са­ніе ру­ко­пи­си Н. По­по­ва. – Мос­ква, 1911. – С. 1–9 + 11 табл. — С. 170–171;

Ши­роць­кий К. [Рец. на публ.:] Цер­ковь Ус­пе­нія Пресв[ятой] Бо­го­ро­ди­цы въ селѣ Во­ло­то­вѣ близъ Нов­го­ро­да пос­тро­ен­ная до 1352 г. По об­мѣ­рамъ и ри­сун­камъ ака­де­ми­ка ар­хи­тек­ту­ры В. В. Сус­ло­ва. – Мос­ква, 1911. — С. 171;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] An­tonie­wicz W. Cerkwie drewni­a­ne w pow[iecie] Sanoc­kim // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 312–314 + 6 il.; Janusz B. Cerkwie drewni­ane w okol­i­cach Lwowa // [Ziemia]. – [T. II]. – S. 675–676, 685–687, 702–706, 720–721 + il. — С. 171–174;

Ши­роць­кий К. [Рец. на публ.:] Лу­ком­скій Ге­ор­гій. О ге­раль­ди­чес­комъ ху­до­жес­твѣ въ Рос­сіи. – СПб., 1911. — С. 174–175;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Spra­woz­­dania kom­isyi do ba­dania his­to­ryi sztuki w Pol­sce. – Kraków, 1912. – T. VIII. – Zesz. III, IV. — С. 175–176;

К[у­зе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ber­icht der west­gal­iz­ischen Kon­ser­va­toren über ihre Tä­tig­keit im ersten Vier­te­l­jahr 1911 // Mit­teilungen der k[aiser­liche-]k[öni­gli­chen] Zen­tral­kom­mis­sion für Denk­­­­malp­flege heraus­gege­ben im Auf­trage des Präsi­di­ums von M. Bauer. – Wien, 1911. – Folge III. – Bd. X. – S. 283–285; G. v[on] K. Die erste Tagung der Freunde va­ter­län­disch­er Kunst und his­to­r­isch­er Denk­male in Krakau // [Mit­teilungen der kai­ser­­liche-königli­chen Zen­tral­kom­mis­sion für Denk­malp­flege heraus­gege­ben im Auf­tra­ge des Prä­si­di­ums von M. Bauer]. – [Folge III]. – [Bd. X]. – S. 330–332; G. v[on] K. Das griechisch-kathol­ische Diözesan­muse­um in Lem­berg // [Mit­teilungen der kaiser­li­che-königli­chen Zen­tral­kom­mis­sion für Denk­malp­flege heraus­gege­ben im Auf­trage des Prä­si­di­ums von M. Bauer]. – [Folge III]. – [Bd. X]. – S. 332–333. — С. 176;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гре­бе­няк Вол. Ар­хе­оль­о­ґіч­ні дос­лі­ди над пра­­і­с­то­рі­єю га­лиць­кої Ук­ра­ї­ни в 1911 р. // Ді­ло. – 1912. – Ч. 4. — С. 177;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Teleżyń­ski K. Od­krycie przedhis­to­ryczne­go gro­bow­­ca ko­ło Równe­go // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 550–551 + il. — С. 177;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ja­nusz B. Po­chod­zenie i zas­to­so­wanie or­namen­tu geometryczne­go w ce­ram­ice przedhis­to­rycznej // Ziemia. – 1910. – [T.] I. – S. 418–419, 449–451, 465–467, 482–484. — С. 177;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wisznic­ki M. Wał Tra­ja­na // [Ziemia]. – [1910]. – [T. I]. – S. 20–22. — С. 177;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] F[iszer] W. Ska­ły w Bub­nisz­czu // [Ziemia]. – 1910. – [T.] I. – S. 504. — С. 177;

Гр[ебе­няк] В. [Рец. на публ.:] Руд­не­ва С. Д. Чер­но­фи­гур­ная ко­ти­ла изъ Кур­га­на Кі­ев­ской гу­бер­ніи // Из­вес­тия ар­хе­ол[оги­чес­кой] комис­сии. – 1911. – T. XL. – C. 130–141. — С. 177–178;

Д[о­ро­шен­­ко] В. [Рец. на публ.:] Гре­бе­няк В. Фі­зич­на ха­рак­те­рис­ти­ка ук­ра­їн­­сько­го на­ро­да // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 13–16. — С. 178;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Tsche­pour­­kov­sky E. Zwei Haupt­typen der Gross­rus­sen, ihre geo­gra­phische Ver­breitung und eth­nische Pro­venienz // Korrespon­denz­blatt der deutschen Gesell­schaft für Anthro­­pol[og­ische], Eth­no­log[ische] und Ur­ge­schich­te. – 1910. – [Bd.] XLI. – S. 84–85. — С. 178;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Fi­scher Em­il. Sind die Rumänen an­­tro­po­lo­gisch be­tra­chtet, Romanen? // Zeitschrift für Eth­no­­lo­gie. – Ber­lin, 1909. – [Bd.] XLI. – S. 847–849; Fisch­er E. Die thrak­ische Grund­la­ge im Rumän­ischen // [Zeit­­schrift für Eth­no­lo­gie]. – 1910. – [Bd.] XLII. – S. 311–315. — С. 178–179;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] В. Г. В спра­ві бе­ре­же­ня на­шої цер­ков­ної ар­хі­тек­ту­ри // Ді­ло. – 1912. – Ч. 60. — С. 179;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Ук­ра­їн­ці зо­ло­та­рі у Льво­ві XIV–XVII ст. // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 21, 22. — С. 179;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Podlacha Lad­islaus. Das hl[ektoliter] Abend­mahl in den Wand­gemäl­den der gr[ie­chisch]-or[ientalisch] Kir­chen in der Bukowi­na // Kunst­­geschi­chtliches Jahr­buch der k[ai­ser­liche-]k[öni­gli­chen] Zen­tral­kom­mis­sion für Er­­for­schung u[nd] Erhal­tung d[er] Kunst- u[nd] his­tor[ische] Denk­male h[e]r[aus]­g[e­ge­­ben] von M. Dvořak. – Wien, 1910. – Beib­latt zum IV Bd. – S. 139–160. — С. 179;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Че­чу­линъ Н. Гра­ви­ро­ван­ные пор­тре­ты Нес­­то­ра лѣ­то­пис­ца // Сбор­ник ста­тей посв[ящен­ных] С. Ѳ. Пла­то­но­ву. — С. 179;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Вис­тав­ка ар­тис­тич­них тво­рів Т. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 46; Ка­пирь В. Вис­тав­ка ар­тис­тич­них тво­рів Та­ра­са Шев­чен­ка // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 64. — С. 179–180;

Д[о­ро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ши­роць­кий К. Ілюс­тра­то­ри Т. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 147. — С. 180;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] От­четъ Кі­ев­ска­го Ху­до­жес­твен­но-про­мыш­лен­на­го и на­уч­на­го му­зея им[ени] Го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая Алек­­сан­дро­ви­ча за 1909 и 1910 годъ. – Ки­ев, 1910–1911. – 19 + 37 с. — С. 180.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ку­ла­ков­скій Юлі­анъ. Ис­то­рія Ви­зан­тіи. – Ки­ев, 1910. – T. I: 395–518. – 16 + 533 c. + 3 кар[ты]; Ки­ев, 1912. – T. II: 518–602. – 10 + 513 c. + 5 кар[т]. — С. 180–181;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пар­хо­мен­ко Вла­ди­міръ. Древ­не-рус­ская кня­ги­ня свя­тая рав­но­а­пос­толь­ная Оль­га (воп­росъ о кре­ще­ніи ея). – К., 1911. – 26 с. — С. 181–182;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мил­леръ В. Ѳ. Къ воп­ро­су о воз­рас­тѣ и ко­за­чес­твѣ Ильи Му­ром­ца // ЖМНП. – 1912. – [Кн.] II. – C. 193–209. — С. 182–183;

На­за­ріїв О. [Рец. на публ.:] H. M. Mi­ko­łaj Krysztof Rad­zi­wiłł Sierot­ka i jego przy­ję­cie ka­tol­i­cyzmu w r. 1567. Przyczy­nek do dziejów Re­for­ma­cyi w Polsce // Prze­g­ląd His­to­ryczny. – T. XII. – Zesz. 1. – S. 1–10. — С. 183–184;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Па­мят­ни­ки сно­ше­ній Мос­ков­ска­го го­су­дар­ства съ Поль­ско-ли­тов­скимъ го­су­дар­ствомъ. T. IV (1598–1608) // Сбор­ник Им­­­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­чес­ко­го об­щес­тва. – Мос­ква, 1912. – T. CXXXVII. – XIX + 808 c. — С. 184–186;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Гра­ве Н. С. Къ ис­то­ріи ев­рей­ства // Русский архив. – 1910. – Кн. X–XII; 1911. – Кн. I–IV. — С. 186;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Фар­фо­ров­скій С. Дво­рян­ство въ Чер­но­мо­ріи и на Ку­ба­ни // Рус­ский архив. – 1910. – Кн. VIII. – C. 632–636. — С. 187–188;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gleye A. Het­tische Stu­dien. – Leipzig: Harasowic, 1910. – 118 S. — С. 188–189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Şe­san Valeri­an. Kirche und Staat im röm­isch-by­zan­­tin­i­schen Reiche seit Kon­stan­tin dem Gros­sen und bis zum Falle Kon­stan­tino­pels. – Czer­­nowitz, 1911. – Bd. I: Die Re­li­gion­spol­i­tik der christ­lich-röm[ischen] Kai­ser von Kon­stan­tin d[em] Gr[os­sen] bis Theo­do­sius d[em] Gr[os­sen] (313–380). – XV + 359 S. — С. 189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Smól­ski G. Lud­ność pi­er­wot­­na czte­rech kra­jów “czys­to nie­miec­k­ich” (Aus­trya Dol­na i Gór­na, Sol­nog­ród, Prze­dor­lań­­sko) // Świat słowiań­sk­i. – 1910. – T. I. – S. 8–27. — С. 189;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Smól­ski G. Szcząt­ki słowiań­skie w Bawaryi i w przyległych kra­jach // Świat słowiań­ski. – 1912. – [T.] I. – S. 19–48, 100–113. — С. 189;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський Мих. Куль­тур­но-на­ці­о­наль­ний рух на Ук­ра­ї­ні в XVI–XVII ві­ці. – Ки­їв; Львів, 1912. – 248 с. — С. 189–190;

б. п.]. [Рец. на публ.:] В. П. М-нъ. Яб­ло­чин­скій ма­нас­тырь – яд­ро пра­вос­ла­вія и рус­ской на­род­нос­ти въ Хол­мско-Под­ляш­скомъ Краѣ // Исторический вестник. – 1910. – T. CXX. – C. 1020–1030. — С. 190;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пир­лингъ П. Поѣз­дка въ Сам­боръ // Русская старина. – 1910. – T. CXLI. – Кн. I. – C. 241–246. — С. 190;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Пир­лингъ П. Пе­ре­пис­ка Кар­ла IX съ са­моз­ван­ца­ми // Русская старина. – 1910. – T. CXLI. – C. 22–24. — С. 190–191;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Prusiewicz A. Miasteczko Zin­ków na Po­dolu // Ruś. – 1911. – S. 239–265. — С. 191;

К[ри­пя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Bala­ban M. Kro­ni­ki, op­isy i ele­gie he­brajskie z czasów Chmiel­nick­iego (1648 r.) // Ruś. – 1911. – S. 46–63, 152–176, 284–300, 397–412. — С. 191;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Днев­ныя за­пис­ки И. А. Же­ля­буж­ска­го // Русский архив. – 1910. – Кн. IX. – C. 5–154. — С. 191;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пар­хо­мен­ко Вла­ди­міръ. Мел­хи­се­декъ Знач­ко-Явор­скій. Къ сто­­лѣ­тію со дня его смер­ти // Русская старина. – 1910. – T. CXLII. – Кн. VI. – C. 627–632 c. + пор­трет в на­ча­ле кни­ги. — С. 191;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Прос­кур­ня­ковъ Т. Ста­ри­на Кур­ской гу­бер­ніи // Русский архив. – 1911. – Кн. VIII. – C. 543–548. — С. 191–192;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Janusz B. Karaici i cmen­tar­zysko ich // Ziemia. – Warszawa, 1911. – [T.] II. – N 1. – S. 3–7. — С. 192;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Sokal­ski Jus­tyn. Sta­nis­ła­wów w r. 1809. Szkic his­to­ryczny. – Stanisławów: Nak­ładem “Kur­jera Stani­sła­wo­w­skie­go”, 1910. – 21 s. — С. 192;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Объ из­мѣ­не­ніи гра­ницъ гу­бер­ній. Справ­ка изъ прош­ла­го // Русский архив. – 1911. – Кн. XII. – C. 554–555. — С. 192–193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кру­ков­скій Адр. Стра­нич­ка изъ ис­то­ріи бѣ­ло­рус­ска­го ду­хо­вен­ства. Вос­по­ми­на­нія о про­то­і­е­реѣ Пав­лѣ Ива­но­ви­чѣ Кру­ков­скомъ // Русская старина. – 1910. – T. CXLIII. – Кн. VIII. – C. 240–245. — С. 193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пет­ру­шев­скій А. Пер­вые го­ды служ­бы // Русская стари­на. – 1910. – T. CXLIV. – Кн. XI. – C. 425–431; Кн. XII. – C. 625–634. — С. 193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Къ ис­то­ріи вой­ны 1855 го­да въ За­кав­казьи. Днев­никъ ге­не­ралъ-лей­те­нан­та И. Д. Поп­ко // Русский архив. – 1909. – Кн. VI, XII; 1910. – Вып. I. — С. 193;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Бар­совъ Н. Къ бі­ог­ра­­фіи Ин­но­кен­тія, ар­хі­епис­ко­па Хер­сон­ска­го и Тав­ри­чес­ка­го. По пись­мамъ къ нему раз­ныхъ лицъ // Русский архив. – 1911. – Кн. X. – C. 167–190. — С. 193–194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пав­лов­скій И. Къ ис­то­ріи Ки­рил­ло-Ме­ѳо­діев­ска­го Об­щес­тва въ Кі­е­вѣ // Рус­ская старина. – 1911. – Кн. XII. – C. 692–696. — С. 194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. У За­ха­ра Ав­ди­ков­сько­го // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 17; Фран­ко Ів. При­го­да З. Ав­ди­ков­сько­го дня 1-го сер­пня 1848 ро­ку // [Не­ді­ля]. – [1912]. – Ч. 18. — С. 194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ох­ри­мо­вич В. Спо­ми­ни про Кос­тя Гор­ба­ля // Ді­ло. – 1912. – Ч. 6. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Фраґ­мен­ти з мо­їх спо­ми­нів. Пет­ро Ско­бель­ський // Ді­ло. – 1912. – Ч. 64; Щу­рат В. Пет­ро Ско­бель­ський // На­ша шко­ла. – 1912. – Кн. II. – C. 40–42. — С. 194–195.

[3.] Лі­те­ра­ту­ра.

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Ви­їм­ки з ук­ра­їнь­ско-рус­ко­го пись­мень­ства XI–XVIII сто­лі­тя для вис­ших кляс се­ред­них шкіл зло­жив Д[ок­то]р Ми­хай­ло Па­чов­ский. – Львів; Жов­ква, 1911. – 113 с. — С. 195–199;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Яци­мир­скій А. И. Мел­кіе тек­сты и за­мѣт­ки по ста­рин­ной сла­вян­ской и рус­ской ли­те­ра­ту­рамъ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1911. – T. XVI. – Кн. II. — С. 199–200;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Аб­ра­мо­вичъ Д. И. Опи­са­ніе ру­ко­пи­сей С[анкт]-П[е]т[ер]б[ургской] Ду­хов­ной Ака­де­міи. Со­фій­ская биб­ліо­те­ка. – СПб., 1910. – Вып. III: Сбор­ни­ки. – 2 + 408 с. — С. 200–202;

На­за­ріїв О. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. От­четъ объ эк­скур­сіи се­ми­на­рія рус­ской фи­ло­ло­гіи проф[есора] В. Н. Пе­рет­ца въ С[анкт]-Пе­тер­бур­гѣ 20 фев­­р[а­ля] – 6 мар­та 1910 г. // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1910. – № 5. – C. 1–14; Пе­ретцъ В. Н. От­четъ объ эк­скур­сіи се­ми­на­рія рус­ской фи­ло­ло­гіи въ Пол­та­ву и Ека­те­ри­нос­лавъ 1–9 ію­ня 1910 г. // [Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1911. – № 2. – C. 1–99; Пе­ретцъ В. Н. От­четъ объ эк­скур­сіи се­ми­на­рія рус­ской фи­ло­ло­гіи въ Жи­то­миръ // [Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1911. – № 9. – C. 1–56; № 10. – C. 57–110; № 12. – C. 111–148. — С. 202–205;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. Изъ ста­рин­ной са­ти­ри­чес­кой ли­те­ра­ту­ры о пьян­ствѣ и пья­ни­цахъ. – СПб., 1911. – 7 с. — С. 205–206;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] До­ро­жин­скій Ді­о­ни­сій. Ма­те­рі­я­лы до ис­то­ріи жи­тя и смер­ти св. свя­щен­но­му­че­ни­ка Іо­са­фа­та Кун­це­ви­ча, ар­хі­е­пис­ко­па По­лоц­ка­го. II. Ре­г³­лы Іо­са­фа­та дл¢ сво­ихъ прес­ви­те­ровъ. – Львов, 1911. – 26 с. (Відбиток: Цер­ков­ный Вос­то­к). — С. 206;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Vrtel Stefan. Spis do­dat­kowy ręko­pi­sów Bi­blioteki Dzi­kowskiej // Przewod­nik bi­bliograf­iczny. – 1911. – [T.] XXXIV. — С. 206;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] Мас­ловъ С. Еще че­ты­ре про­по­вѣ­ди Ге­ор­гія Ко­нис­ска­го // Чте­ния в Ист[ори­чес­ком] общ[ес­тве] Нес­то­ра ле­т[о­­­пис­ца]. – Кн. XXII. – Вып. I–II. – C. XIV + 66. — С. 206–207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­­ро­шен­ко Вол. Ва­силь Мас­ло­вич, за­бу­тий ук­ра­їн­ський по­ет з по­чат­ку XIX в. // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 14. — С. 207;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. З за­ра­ня від­но­ви ук­ра­їн­сько­го куль­тур­но­го жи­тя в Га­ли­чи­ні // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 9. — С. 207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Na ju­­­bileusz Szewczen­ki // Świat słowiań­ski. – 1911. – [T.] I. – S. 241–247. — С. 207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] На віч­ну па­мять Та­ра­со­­ви Шев­чен­ко­ви. В 50 ро­ко­ви­ни йо­го смер­ти (По­е­тич­на ан­толь­оґія) / Зіб­рав і ви­­дав Во­ло­ди­мир Суп­ра­нів­ський // Нак­ла­дом Фі­лії Тов[арис­тва] “Прось­ві­та” в Зо­­ло­че­ві. – [Зо­ло­чів]: Дру­кар­ня Й. Лян­дес­берґа, 1911. – 158 с. — С. 207–208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] P. Zur Feier der na­tionalen Wieder­geburt (Mar­ki­an Schaschkewytsch. Zum 100. Geburtsjahr des Dichter) // Ukra­in­ische Rundschau. – 1912. – [N]. 1. – S. 24–26. — С. 208;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Twer­do­chlib Sydir. Mar­ki­an Szasz­­kiewicz. Ży­cie i działal­ność ideow­ca // Świat słowiań­ski. – 1911. – [T.] II. – S. 277–291. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. До іс­то­рії аль­ма­на­хів М. Шаш­ке­ви­ча // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 13. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ре­ва­ко­вич Т. Поль­о­но­філь­ство Ник. Ус­ти­я­но­ви­ча? // Ді­ло. – 1912. – Ч. 41. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Фран­ко Ів. При­чин­ки до ав­то­бі­ог­ра­фії // Не­ді­ля. – 1912. – Ч. 8. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. Бо­роть­ба за ін­дві­ду­аль­ність // Ук­ра­їн­ська ха­та. – 1912. – Кн. II–IV. — С. 208;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Вол. О’Ди­мир. На­ше лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­ве жи­тє в 1911 ро­ці // Ді­ло. – 1912. – Ч. 2, 3. — С. 208.

[4.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] [автор не вказаний]. Slo­­van­stvo. Obraz jeho minu­los­ti a pří­tom­nos­ti. – Praha, 1912. – XV + 777 s. + ma­pa. — С. 209–218;

Порш М. [Рец. на публ.:] Яро­ше­вичъ А. И. Очер­ки эко­но­ми­чес­кой жиз­ни юго-за­пад­на­го края. – К., 1911. – Вып. IV: Быв­шіе об­щин­ни­ки Кіев­ской гу­бер­ніи. – 43 с. — С. 218–220 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Voron­ca Zaharia. Mihal­cea cu neamu­rile boeres­ti ce au stă­pân­it-o de. – Cer­nauţi, 1912. – VI + [II] + 156 + XII o. — С. 220–221;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ma­gie­ra Jan. Lud­ność pols­ka w Bośni // Świat Słowiań­ski. – 1912. – [T.] I. – S. 81–100 + ma­pa. — С. 221–223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gu­lischam­barow Stepan. Die Be­völk­erung der Er­de und ihre Ver­teilung nach dem Geschlecht // Pe­ter­­manns Mit­teilungen. – 1911. – I. – Bd. LVII. – S. 1–4, 60–65. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Zawil­iń­ski Ro­man. Sło­wia­nie współczesni pod względem teryto­ryal­nym i sta­tys­tycznym (Podług dzieła prof[esora] d[okto]r[a] L. Nieder­le­go p[od] t[ytu­lem] “Slo­van­ský svět”, Praha, 1909) // Świat słowiań­ski. – 1910. – [T.] I. – S. 213–223. — С. 223–224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die Be­völk­erung des rus­sischen Reiches // Die Freis­tatt. – 1911. – N 12. – S. 192. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sawicki L. Spis lud­noś­ci w Aus­tryi z dnia 31 grud­­nia 1910 // Ziemia. – 1911. – [T.] II. – S. 439–440. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wie in Gal­izien die Volkszählung ge­macht wurde. Von jüdisch­er Seite // Ukrai­n­i­­sche Rund­schau. – 1911. – N 3. – S. 87–92. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Vo­gel Ema­­nuel Hugo. Die Auf­nahmsfor­mu­­larien der Volkszählung im Auslande // Sta­tis­­tische Mo­nat­schrift. – 1911. – [Bd.] XXXVII. – S. 248–79. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Na­dob­nik Mar­cin. Nasze za­da­nia wobec zbli­ża­ją­cej się kon­skryp­cyi lud­noś­ci // Przewod­nik oświa­towy To­w[a­rzys­twa] Szkoły lu­­d[o­wej]. – 1910. – [T.] X. – S. 252–258. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Jastchen­ko Alex. Die Grundprob­leme des heu­ti­gen Russ­lands // Zeit­schrift für Po­li­­tik. – 1911. – [Bd.] IV. – S. 191–202. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Mi­chels Robert. Rus­s­land als Vor­macht des Slaven­tums und das moderne Italien // Zeit­schrift f[ür] Po­l­i­tik. – 1911. – [Bd.] IV. – S. 534–568. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bo­háč Ant. Slo­van­­ský svět prof[esora] L. Nieder­le // Slo­van­ský Pře­hled. – 1911. – [T.] XIII. – S. 223–227. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Boczkow­ski H. Ukra­jins­ká otáz­ka // Slo­van­ský Přehled. – 1910. – [T.] XII. – S. 77–84, 212–222, 437–444; 1911. – [T.] XIII. – S. 18–22, 56–59, 197–208. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Miłkowski Zygmunt. Ukrain­izm gal­i­cyj­ski // Przę­glad na­ro­­dowy. – 1908. – [Rok] I. – T. II. – S. 141–156. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ruszczenie się lu­du pol­skiego // Straż pol­ska. – 1908. – [Rok] I. – S. 9–10. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Dłu­gosz Józef. Pro­jek­towa­na guber­nia chełms­ka // Przegląd naro­dowy. – 1909. – [Rok] II. – T. II. – S. 442–451. — С. 226;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] І. П. В спра­ві на­род­но­го об­ра­зо­ва­ня // Пись­мо з Прось­ві­ти. – 1911. – Ч. 9. – С. 245–2. — С. 226;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ба­ран Ст. Га­лиць­ке шкіль­­ниц­тво в циф­ро­вім ось­віт­ле­ню // Ді­ло. – 1912. – Ч. 57–71. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Nowicki Sta­nis­ław. Powiat sanocki, jego lud­ność i oświa­ta // Mie­sięcz­nik To­war­­zystwa Szkoły lu­do­­wej. – Kraków, 1905. – [T.] V. – S. 6–10; W. O. Po­wiat stanis­ła­wow­­ski w cyfrach // [Mie­sięcz­nik Towar­zystwa Szkoły lu­dowej]. – [1905]. – [T. V]. – S. 137–155; Leo­nhard Stanisław. Powiat nowosądecki // [Miesięcznik Towar­zys­twa Szko­ły lu­do­wej]. – 1906. – [T.] VI. – S. 292–314 + ma­pa; M. C. Lwów i powiat lwow­ski // [Mie­­­sięcznik To­war­zystwa Szkoły lu­dowej]. – [1906]. – [T. VI]. – S. 392–409; Ba­du­ra Win­­cen­ty. Lud­­ność pols­ka powia­tów Łań­cuck­iego i Prze­wor­skiego pod wzglę­dem oświa­­towym i kul­­tural­nym // [Miesięcznik Towar­zys­twa Szko­ły lu­dowej]. – 1908. – [T.] VIII. – S. 94–104, 148–164; Dzied­zic Jan T. Powiat Nowo­tar­­ski pod wzglę­dem eko­­no­m­icz­nym i oświa­towym // [Miesięcznik Towar­zys­twa Szko­ły lu­dowej]. – 1908. – [T.] VIII. – S. 205–214, 260–267, 296–312; Sto­sunki naro­dowoś­ciowe w powiecie gor­­lic­kim // [Miesięcznik Towar­zys­twa Szkoły lu­dowej]. – [1908]. – [Т. VIII]. – S. 258–259; Podgórski Zygmunt. Powiat jaros­ław­ski pod względem oświa­towym i kul­tural­nym // [Mie­sięcznik Towar­zys­twa Szkoły lu­do­wej]. – 1909. – [T.] IX. – S. 88–105, 148–161, 192–199, 322–347; Grase­la An­drzej. Lud­ność pols­ka w pięciu są­dowych po­wia­tach pod­kar­pack­ich (Sko­le, Stryj, Mi­koła­jów, Bolechów, Dol­i­na) pod wzglę­dem oś­wia­­towym i kul­tural­nym // [Mie­sięcz­nik Towar­zys­twa Szkoły lu­dowej]. – 1910. – [T.] X. – S. 332–342; Medyń­ski Alek­sander. Lud­ność pols­ka powia­tu tar­no­pol­skiego pod wzglę­dem oświa­to­wym i kul­tural­nym w la­tach 1900–1910 // [Mie­sięcz­nik Towar­zys­twa Szkoły lu­do­wej]. – 1910. – [T. X]. – S. 378–389, 443–458 (і ок­ре­мо – 1911). — С. 226–227;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Pi­ąt­kowski Ka­zimierz. Szkoła lu­dowa a sto­sunki naro­dowoś­ciowe w Gal­i­cyi // Przewod­nik oświa­towy Towar­zys­twa Szkoły lu­dowej. – Kraków, 1910. – T. X. – S. 141–218 + tabl. [219–241]. — С. 227–228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. Г-р. До­ля на­род­ньо­го учи­те­ля на Ук­ра­ї­ні // Ра­­да. – 1911. – Ч. 164, 165, 174, 178, 181, 184, 190. — С. 228;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Сав­чен­ко Я. По­чат­ко­ві шко­ли на Во­ли­­ні // Світ­­ло. – 1910–1911. – I. – Кн. VIII. – С. 37–45. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] W. A. Zur ruthen­ischen Univer­si­tätsfrage // Czer­nowitzer allgemeine Zeitung. – 1912. – N 2491. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] H[omol­ka] F. Osvěto­vý kongres rusin­ský // Čes­ká Osvě­ta. – 1911. – N 2. – S. 62–63. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] H[omol­ka] F. Rusínske spolky osvětové v Hal­i­či // [Čes­ká Osvě­ta]. – [1911]. – N 4. – S. 124–125. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] H[omol­ka] F. Rusins­ká lido­vá univer­si­tá // Čes­ká Os­vě­­ta. – 1911. – N 8. – S. 253. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] (w). Z towar­zystw oś­wia­­­towych rusk­ich // Przewod­nik oświa­towy Tow[ar­zystwa] Szk[oły] lud[owej]. – 1909. – [T.] IX. – S. 494–496. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] S. Towar­zystwo “Proświ­ta” w Gal­i­cyi // Przewod­nik oświa­towy T[owar­zystwa] S[zko­ły] L[udowej]. – 1907. – [T.] VII. – S. 126–133; Ry­mar St. Z towar­zystw rusk­ich. “Proświ­ta”. – “Tow[ar­zys­two] im[ienia] Mi­­cha­ła Kacz­kow­skiego” // [Przewod­nik oświa­towy Towar­zystwa Szko­ły Lu­dowej]. – 1909. – [T.] IX. – S. 13–19. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Hejret Jan. Ze slo­van­ského svě­ta // Čes­­­ká Osvě­ta. – 1911. – Z[esz.] IV. – S. 121–124. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Osvě­ta Ru­si­nů v Buko­vině // [Čes­­ká Osvě­ta]. – 1911. – Z[esz.] IV. – S. 131; Ukra­jin­ský stu­dent­ský svaz // [Čes­­ká Osvě­ta]. – [1911]. – [Z[esz.] IV]. – S. 131. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Scoalele noas­tre secun­dare (Cifre, con­cluz­i­uni, în­dem­nu­­ri) // Scoa­la. – Cer­nauţi, 1911. – An­nul II. – P. 36–41. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Der Stu­den­ten­streik in Russ­land // Die Freis­tatt. – Wien, 1911. – N 9. – S. 136–138. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Luth­er Arthur. Rus­sisch­er Brief // Das lite­ra­r­ische Echo. – Ber­lin, 1906/7. – [Bd.] IX. – S. 815–818. — С. 229;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] K[uz­ie­la] Z. Das ru­the­­ni­­sche Na­tionaltheater // Czer­nowitzer Zei­tung. – Czer­nowitz, 1912. – N 101. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ж[ук] А. Ук­ра­їн­ські ка­си­но­ві то­ва­рис­тва в Га­ли­чи­ні // Ді­ло. – 1912. – Ч. 21; Чар­нець­кий Ст. З по­жов­клих лис­тків // Ді­ло. – 1912. – Ч. 20, 21. — С. 230;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Хра­не­вич К. Кре­ди­то­ва ко­о­пе­ра­ція на Пра­во­бе­реж­ній Ук­ра­ї­ні // Ра­да. – 1911. – Ч. 100–102 (і ок­ре­мо – Київ, 1911. – 45 с.). — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Jurow­sky Leo. Der rus­sische Ge­trei­deex­port – Seine Entwick­lung und Or­gan­i­sa­tion // Münchner volkswirtschaft­liche Stu­­dien. N 105. – Stuttgart; Ber­lin, 1910. – 196 S. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bil­der aus dem hungernden Russ­land // Czer­nowitzer allgemeine Zeitung. – 1912. – N 2423. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Krzy­szto­­fowicz Bog­dan. Jar­mar­ki kra­jowe. O ich znac­zeniu, po­trzebie i charak­terze // Gaze­ta Pols­ka. – 1911. – N 28–29. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sosnowski Paweł. Kar­­pa­ty // Ziemia. – 1910. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Biegańs­ka Lu­domira. Naf­ta i wosk ziem­ny w Gal­i­cyi // Ziemia. – 1910. – [T.] I. – S. 596–597, 612–614, 627–628, 644–645, 666–667, 682–683, 698–700, 714–716, 730–732, 746–747. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] -r. Die ruthen­ische Sai­so­n­­ar­beiter­frage // Ukr[ain­ische] Rundschau. – 1911. – S. 101–103. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die ga­l­i­z­ischen Schnapsschänk­er in Wien // Die Freis­tatt. – 1911. – N 7. – S. 106–108. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Stępowski Mar­yan. Sto­sunek wy­dajnoś­ci roli do stanu oświa­ty w kra­ju // Przewod­nik oświa­towy Tow[ar­zystwa] Szk[oły] Lu­d[o­wej]. – 1909. – [T.] IX. – S. 47–50. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Herz Hugo. Ar­beit und Ar­beitsbetrieb in den ös­ter­reichischen Strafan­stal­ten // Ar­chiv für So­zi­alwissen­schaf­­ten. – 1911. – [Bd.] XXXII. – S. 496–517. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Czesi na Wołyn­iu // Straż pol­ska. – 1910. – N 19. – S. 8. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Smól­ski G. Niem­cy w Gal­i­cyi // Straż pols­ka. – 1909. – N 16/17. – S. 4–7; N 18. – S. 3–5; N 19. – S. 3–19; N 20. – S. 3–4; 1910. – N 21. – S. 5–6. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Z[öckler]. Die evan­gel­ischen Gemein­den Gal­iziens im Jahre 1911 // Evangel­isches Gemein­de­blatt für Gal­izien und die Bukowi­na. – Stan­islau, 1912. – N I. – S. 6–8; Die evan­ge­l­i­schen Gemeinden der Bukowi­na im Jahre 1911 // [Evangel­isches Gemein­de­blatt für Ga­l­izien und die Bukowi­na]. – [Stan­islau, 1912]. – S. 8. — С. 231–232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] C. Die Zahl der Evangel­ischen in Gal­izien nach der letzten Volkszählung // Evangel­isches Gemein­de­blatt f[ür] Gal­izien und Bukowi­na. – 1912. – [N] 4. – S. 65–66. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die gegenwär­tige Lage des kathol­ischen Deut­sch­tums in Gal­izien. Von einem kathol­ischen Deutschen des Bundes d[er] chr[ist­li­chen] Deutschen in Gal­izien. II. // Deutsches Volksblatt für Gal­izien. – 1911. – N 134. – S. 2–3. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Stein­mann P. Einiges von Gal­izien und an­deren Dingen, die einen evangel­ischen Deutschen beschäf­tigen sollten // Der al­te Glaube. – [Bd.] XI. – N 23; Pfäl­zische Ko­lonien in Südruss­land // Deutsch­er Volks­ka­len­der für Stadt und Land 1910. – Odes­sa, 1910; Die deutschen Katho­lik­en in Russ­land // Jahrb[uch] des Car­i­tasver­bandes für das Jahr 1910//11. – S. 66–76. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Po­jezdný J. K. Če­ský a slo­van­ský živ­el na ško­lach vídeň­ských // Slo­van­ský Přehled. – 1910. – [T.] XII. – S. 313–317. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sło­wia­nie w Stanach Zjed­noc­zo­nych // Przegląd naro­dowy. – 1909. – [Rok] II. – T. I. – S. 120–122. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] W sprawie emi­gra­cyi // Straż pols­ka. – 1909. – [T.] II. – N 14. – S. 2. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wasiutyń­ski B. Wy­chodźtwo pol­skie // [Straż pols­ka]. – 1910. – [T.] III. – N 23. – S. 2–3. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wells H. G. Die Zu­kunft in Ameri­ka. – Je­na: Di­derichs, 1910. – 224 S. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kurudz Józef. List z Bra­zy­lii. Kil­ka słów o ko­lon­iza­cyi w stanie Pa­ra­­na w Bra­zy­lii // Gaze­ta Pols­ka. – Czer­niowce, 1911. – N 34. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Łaganowski St. Ar­gen­ty­na w XX stu­leciu // Ziemia. – 1911. – S. 301–302, 315–317, 330–333, 387–390. — С. 234;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] List z Ar­gen­ty­ny // Straż pols­ka. – 1911. – N 35. – S. 6–7; N 36. – S. 8. — С. 234.

Ви­дан­ня й ста­ті шир­ше об­го­во­ре­ні в сім ­то­мі. — С. 234–235.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001542