Том 110 (CХ). 1912 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CХ. — Львів, 1912. — Кн. ІV. — 248 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. Додатки й поправки. [Про­дов­жен­ня]: [Вступ]; I. Стефан воєвода; II. Іван і Ма­ряна; III. Батько продає дочку Турчинови. — С. 5–30 + 2 іл.;

Ге­ра­сим­чук В. Чуд­нів­ська кам­па­нія 1660 р.: [I.] Приготованя з московської сторони; II. При­готованя в Польщі. — С. 31–54;

Бор­дун М. З жи­тя ук­ра­їн­сько­го ду­хо­вен­­­ства Львів­ської епар­хії в дру­гій по­ло­ви­ні XVIII в. [Про­дов­жен­ня]: Матеріяли – до­ку­мен­ти. — С. 55–100;

Ти­шин­ська Ев. Поґо­дін і Зуб­риць­кий. — С. 101–122; Фран­ко Ан­дрій. Гри­го­рій Іль­ке­вич як ет­ноґ­раф. [Про­дов­жен­ня]: [Приповідки Ільке­ви­ча]. — С. 123–156.

Miscellanea

Фран­ко І. Дро­го­биць­ка слу­жеб­на Ми­нея з р. 1563. — С. 157–158;

Гна­тюк В. Жеб­раць­кі бла­галь­ни­ці. [Додаток у статті: тексти благальниць]. — С. 158–163;

Воз­няк М. До іс­то­рії ук­ра­їн­ської на­у­ко­вої і про­с­віт­ної орґа­ні­за­ції в Га­ли­чи­ні 1848 р. Додаток: [матеріали]. — С. 163–182.

Наукова хроніка

Клюк А. Но­ва іс­то­рія Ос­ма­нів. [Рец. на публ.:] Jor­ga N. Geschichte des osman­ischen Reiches nach den Quel­len dar­gestellt. – Go­tha, 1908–1911. – Bd. I. – VIII + 486 S.; Bd. II. – VI + 453 S.; Bd. III. – VIII + 479 S.; Bd. IV. – 512 S. — С. 183–192.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ан­тро­поль­оґія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] От­четъ им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сіи за 1907 годъ з 134 рис[ун­ка­ми] в тек­сті. – СПб., 1910. – 157 с. — С. 193–198;

Гре­бе­няк В. [Рец. на публ.:] Ha­dac­zek Karol. Kul­tura dorzec­za Dnies­tru w epoce cesar­stwa rzym­skiego. – Kraków, 1912. – 13 s. + IX tabl. (Відбиток: Ma­ter­yały ar­cheo­lo­giczno-an­tro­po­lo­giczny. – T. XII). — С. 199–201;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Таль­ко-Грин­це­вичъ Ю. Д. Опытъ фи­зи­чес­кой ха­рак­те­рис­ти­ки Вос­точ­ныхъ Сла­вянъ // Статьи по сло­вя­но-вѣ­дѣ­нію. – Вып. III. – C. 1–134. — С. 201–202;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Pod­la­cha Lad­islaus. Die göttliche Liturgie in den Wand­malereien der Bukowiner Klos­­­ter­­kir­chen // Відбиток: D[er] Zeitschrift f[ür] Christ­liche Kunst. – Dü­ssel­­dorf, 1910. – [Bd.] XXIII. – S. 259–269; Pod­lacha L. Abendlän­dische Ein­flüsse in den Wan­d­malereien der Griech[isch]-orient[alisch] Kir­chen in der Bukowi­na. – Dü­s­sel­­dorf, 1911 ([Відбиток:] Der Zeitschrift für Christ­liche Kunst. – Bd. XXIV]. — С. 202–204;

Ши­­роць­кий К. [Рец. на публ.:] Боб­рин­скій А. А. На­род­ныя рус­скія де­ре­вян­ныя из­дѣ­лія (Пред­ме­ты до­маш­ніе, хо­зяй­ствен­ніе и от­час­ти цер­ков­на­го оби­хо­да). – Мос­ква, 1910. — С. 204;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Meyer E. Al­te Geschichte und Prä­his­torie // Zeit­schrift für Eth­no­lo­gie. – Ber­lin, 1909. – [Bd.] XLI. – S. 283–299. — С. 205;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Die An­thro­po­lo­gie und die Klas­sik­er / Sechs Vor­le­sun­gen gehal­ten vor der Univer­si­tät Ox­ford von Ar­thur J. Evans, An­drew Lang, Gie­bert Mur­ray, E. B. Je­vons, J. L. Myres, W. War­de For­ler, herausge­ge­ben von R. R. Ma­rett, über­setzt von Jo­hann Hoops. – Heidel­berg: Carl Winter, Univer­si­täts­buch­hand­lung, 1910. – 226 S. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ши­роць­кий К. Де­що з ук­ра­їн­ської іко­ноґ­ра­фії // Ра­да. – 1911. – Ч. 168. — С. 205;

К[ри­­пя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] R. G. Xiążę Lew, założy­ciel Lwowa // Litwa i Ruś. – T. I. – S. 141–144. — С. 205;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Przywileje z XVIII w. dla bractw i cechu malar­zy ka­­tol­ick­ich we Lwowie / Przeło­żył i po­dał do druku Jó­zef Pio­trowski // Lamus. – Lwów, 1909/10. – II. – S. 261–271. — С. 205–206;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Вар­шав­ський учи­тель Шев­чен­ка // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 206;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. До пи­тан­ня про Шев­чен­ко­ві ма­люн­ки // Рус­лан. – 1911. – Ч. 1. — С. 206;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ши­роць­кий К. Де­я­кі пор­тре­ти роб­ле­ні Т. Шев­­чен­ком // Ра­да. – 1911. – Ч. 76, 77. — С. 206;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ши­роць­кий К. Мо­ги­ла й смерть на кар­ти­нах Т. Шев­чен­ка // Ді­ло. – 1911. – Ч. 54. — С. 206;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ши­роць­кий К. За­нят­тя Т. Шев­чен­ка ста­ро­ви­ною // Ра­да. – 1911. – Ч. 49. — С. 206;

К[у­зе­­ля] З. [Рец. на публ.:] Leb­lond Marius-Ary. W Kar­pa­tach. Kil­ka ustępów z nadesłane­go ręko­pisu wol­no przeło­ży­li B. W. i X. Y. // Lamus. – Lwów, 1909/10. – II. – S. 171–178. — С. 206.

[2.] Іс­то­рія сус­піль­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Рож­нец­кій Ста­нис­лавъ. Къ ис­то­ріи Кі­е­ва и Днѣп­ра въ бы­ле­вомъ эпо­сѣ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1911. – [Кн.] I. – C. 28–76. — С. 207;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Stanisław. Źródła pol­skiego cere­mo­ni­ału koro­na­­cyjne­go // Prze­gląd His­to­ryczny. – Warszawa, 1911. – T. XII. – Zesz. 1. – S. 71–83; Zesz. 2. – S. 149–164; Zesz. 3. – S. 285–307. — С. 207–209;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Scrip­tores rerum po­lon­i­carum t. XXI. Con­tinet diaria et ac­ta com­i­tiorum Po­loniae an­ni 1591–1592 (Dyar­yusze i ak­ta sejmowe z roku 1591–1592 / Wy­dał E. Barwiń­ski). – Kraków, 1911. – XXX + 457 p. — С. 209–210;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Janowski Ludwik. Uniwer­sytet char­kowski w poc­ząt­kach swego ist­nienia (1805–1820). – Kraków, 1911. – 159 s. (Відбиток: Rozprawy Aka­d[e­mii] Umiej[ęt­noś­ci]. Wy­dz[iał] f[ilo­lo­gicznyj]. – T. XLIX. – S. 127–284). — С. 210–217;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Fischel Alfred. Die Pro­tokolle des Ver­­fas­sung­s­aus­schusses über die Grun­drechte. Ein Beitrag zur Geschichte des ös­ter­rei­chi­schen Reichstags vom Jahre 1848 / Heraus­gege­ben von der Gesellschaft für neuere Ge­­schich­te Ös­ter­reichs. – Wien; Leip­zig, 1912. – XXVI + 203 S. — С. 217–220;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Sa­pieha Le­on, xiążę. Wspom­nienia (z lat od 1803 do 1863 r.). Z przed­mową Stanisława hr. Tar­now­skiego / Wy­dał, wstępem i wy­jąt­kami z ko­res­pon­den­cyi za­o­pa­trzył Bronisław Paw­łow­ski. – Lwów, 1912. – XXVII + 375 s. + 6 por­­tre­­tów. — С. 220–221;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Ілю­с­трова­на іс­то­рія Ук­ра­ї­ни. – Ки­їв; Львів, 1911. – 556 с. — С. 221–222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Рит­тихъ А. Ф. Во­ло­ди­ми­рія (Съ пла­номъ) // Русская ста­ри­на. – 1910. – Т. CXLIII. – Кн. IX. – C. 547–557. — С. 222;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] А. П. К. Пя­ти­сот­лѣ­тіе Грюн­валь­д­ской бит­вы // Русский архив. – 1910. – Кн. VII. – C. 461–462. — С. 222;

К[ри­п’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Lis­ty Ada­ma Ki­sie­­la, woje­wo­dy bra­cławskiego (z 1648 r.) // Ruś. – 1911. – S. 301–313; Lis­ty B. Chmiel­­nick­iego (1648 r.) // [Ruś]. – [1911]. – S. 313–316; Mis­cel­lanea (Lis­ty 1647–1654) // [Ruś]. – [1911]. – S. 413–451; Nieznane lis­ty B. Chmiel­­nick­iego (1648 r.) // Litwa i Ruś. – 1912. – T. I. – S. 68–72; Materyały do wo­jen ko­zack­ich // [Litwa i Ruś]. – [1912]. – T. III. – S. 47–53. — С. 222–223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Е. П-нъ. Свя­ти­тель Іо­а­сафъ Гор­лен­ко (род[ил­ся] 8 сент[яб­ря] 1705 – [умер] 10 дек[аб­ря] 1754) // Рус­ский архив. – 1911. – Кн. X. – C. 236–242. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bara­now­­ski I. T. Udział Stanisława Augus­ta i jego otoczenia w przy­go­towaniu Ko­dek­su dyplo­ma­­tyczne­go Pol­ski // Przegląd His­to­ryczny. – T. XII. – Zesz. 2. – S. 251–256. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Къ ис­то­ріи Но­во­мир­го­ро­да (Изъ час­тна­го пись­ма) / Со­об­щилъ Л. Ма­цѣ­е­вичъ // Русский ар­хив. – 1911. – Кн. VII. – C. 398–400. — С. 224;

Н[а­за­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] По­пру­жен­ко И. Г. Изъ ар­хи­ва Н. Н. Но­во­силь­це­ва: Въ ча­я­ніи мо­нар­шихъ ми­лос­тей. 1816–1818 // Русский архив. – 1910. – Кн. X. – C. 161–182. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Про­па­мят­ное пись­мо о. Алек­сѣя Ступ­ниц­ка­го, пе­ре­мыш­ль­ска­го ка­но­ни­ка и ди­рек­то­ра гре­чес­кой ду­хов­ной се­ми­на­ріи въ Ши­бе­ни­кѣ въ Дал­ма­ціи, о вво­зѣ ли­тур­ги­чес­кихъ и ка­но­ни­чес­кихъ книгъ изъ-за гра­ни­цы для гре­ко-сла­вян­скихъ цер­квей въ Ав­стріи, пред­ло­жен­ное штатсъ-кон­фе­ренцъ-ми­нис­тру гр. Са­у­рау въ 1820 г. // Вест­ник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1911. – Ч. 6–12. — С. 224;

К[ре­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Сбор­никъ о. Ми­ха­и­ла Пе­т­ру­ше­ви­ча // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1911. – Ч. 1. — С. 224–225;

К[у­зе­ля] З. [Рец. на публ.:] A-r. Zac­zątki agi­ta­cyi chełmskiej w Królestwie Pol­skiem, 1853–1861. Nieco dokumen­tów ar­chiwal­nych // Przewod­nik nau­kowy i literac­ki. – 1910. – S. 865–77. — С. 225.

[3.] Лі­те­ра­ту­ра.

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Czu­­bek Jan. Ka­ta­log ręko­pisów Aka­demii Umiejętności w Krakowie. Do­datek 1. – Kra­ków, 1912. – 167 s. — С. 225–226;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Мас­ловъ С. И. Об­зоръ ру­ко­пи­сей биб­лі­о­те­ки Им­пе­ра­тор­ска­го Уни­вер­си­те­та св. Вла­ди­мі­ра // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1910. – № 5. – C. 1–42 + (2). — С. 226–227;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ад­рі­а­но­ва В. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи цѣнъ на кни­ги въ древ­ней Ру­си XVI–XVIII вв. – СПб., 1912. – VI + 162 c. — С. 227–229;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Про­пав­шая за­пад­но-рус­ская кни­га “Ді­а­логъ о смер­ти” 1629 го­да. – СПб., 1912. – 44 с. (Відбиток: Из­вес­тия ОРЯС АН). — С. 229–230;

Фе­дюш­ка М. [Рец. на публ.:] Ро­за­новъ М. Н. Ж. Ж. Рус­со и ли­те­ра­тур­ное дви­же­ніе кон­ца XVIII и на­ча­ла XIX в. Очер­ки по ис­то­ріи рус­со­из­ма на За­па­дѣ и въ Рос­сіи. – Мос­ква, 1912. – Т. I – VIII+559 c. ([Відбиток]: Уче­­ные за­­пис­ки Им­пе­р[а­тор­ско­го] Мос­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. Отд[ел] фи­ло­ло­ги­чес­кий. – Вып. 42). — С. 230–232;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Кот­ля­рев­скій Н. Ни­ко­лай Ва­силь­е­вичъ Го­голь. 1829–1842. Очеркъ изъ ис­то­ріи рус­ской по­вѣс­ти и дра­ми. 3-е из­да­ніе. – СПб., 1911. – XV + 580 c. — С. 232;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] Грун­скій Н. К. Древ­не-цер­ков­но-сла­вян­скіе тек­сты. По­­со­біе при прак­ти­чес­кихъ за­ня­тіяхъ // Уче­ные За­пис­ки Имп[ера­тор­ско­го] Юрь­ев­­­ско­го уни­в[ер­­си­те­та]. – 1910. – № 9. – C. 1–36 + (1). — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Поз­дра­ви­тель­ные сти­хи Пет­ру Ве­ли­ко­му / Со­об­щилъ И. П. Мор­дви­новъ // Рус­ский ар­хив. – 1910. – Кн. IX. – C. 155–156. — С. 232–233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Нѣ­ч­­то о Гри­­го­ріѣ Са­ви­чѣ Ско­во­ро­дѣ / Со­об­ще­но В. С. Ар­сень­е­вымъ // Рус­ский архив. – 1911. – Кн. IV. – C. 601–634. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­ноп­левъ М. Ип­­по­литъ Ѳе­до­ро­вичъ Бог­да­но­вичъ // Русский архив. – 1911. – Кн. IX. – C. 108–116. — С. 233;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Глѣ­бовъ С. Вос­по­ми­на­нія о Го­го­лѣ // Русская стари­на. – 1910. – T. CXLI. – Кн. I. – C. 65–74. — С. 233;

[б. п.]. Изъ се­мей­­ной хро­ни­ки Го­го­лей (Ме­му­а­ры О. В. Го­голь-Го­лов­ни) / Изд. Кі­ев­­ской Мыс­ли. – Ки­ев, 1909. – VIII + 79 c. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кад­лу­бов­скій А. Го­голь въ его от­но­ше­ні­яхъ къ ста­рин­ной ма­ло­рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ // Сбор­­­ник Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­ч[ес­­ко­го] об[ще]ства [при ин­сти­ту­те кн. Без­бо­род­­ко] в Не­жи­не. – Не­жин, 1911. – T. VIII. – Отделение II. – C. 1–10 (і ок­ре­­мо – Не­жин, 1911. – 10 с.). — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Жи­тец­кій И. П. Го­голь про­по­вѣд­никъ и пи­са­те­ль // ЖМНП. – 1909. – Кн. VIII, IX (і ок­ре­мо – СПб., 1909. – 93 с.). — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­шев­скій Вл. Мыс­ли Го­го­ля о сце­ни­чес­комъ слу­же­ніи // Сбор­ник Ис­то­ри­ко-Фи­ло­лог[ичес­ко­го] Об[ще]с­тва при ин­сти­ту­те кн. Без­­бо­род­ко [в Не­жи­не]. – T. VII (і ок­ре­мо – Не­жин, 1910, 12 с.). — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. Къ биб­лі­о­г­ра­фіи дра­ма­ти­чес­кихъ пе­ре­дѣ­локъ изъ Го­го­ля // Рус­ский фи­ло­лог[ичес­кий] в[ес­т­ник]. – 1911. – Кн. II. – C. 331–338. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Го­го­лев­скіе дни въ Мос­квѣ / Из­да­ние Об­щес­тва лю­би­те­лей рос­сій­ской сло­вес­нос­ти. – Мос­ква, 1910. – 336 с. — С. 235;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. Іс­то­рич­но-прос­віт­не зна­чі­нє Мар­­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча // Пись­мо з Прось­ві­ти. – 1912. – Ч. 10–11. – С. 257–262. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пись­мо М. А. Мак­си­мо­ви­ча къ Н. П. Пох­вис­не­ву // Русский архив. –1910. – Кн. XII. – C. 676–677. — С. 235;

Н[а­за­­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. М. А. Мак­си­мо­вичъ и отецъ Ма­ка­рій Оп­­тин­скій // Русский архив. – 1910. – Кн. XII. – C. 678–679. — С. 235;

Д[о­ро­­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бергъ Э. П. фонъ. Рус­ская ко­ме­дія до по­яв­ле­нія А. Н. Ос­тров­ска­го // Русский филологический вестник. – 1911. – Кн. I, II, III–IV; 1912. – Кн. I–II, III. — С. 235–236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Изъ пор­тфе­ля ста­ра­го жур­­на­­лис­та. Пись­ма къ Ѳ. А. Кони // Русский архив. – 1911. – Кн. XI. – C. 367–384. — С. 236.

[4.] Мо­ва.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Bau­doin de Cour­tenay J. O “pra­wach gło­sowych” // Rocznik slawis­tyczny. – 1910. – T. III. – S. 1–57 (і фран­­­цузь­­кий рефе­рат – S. 57–82). — С. 236–237;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ка­мин­скій В. А. От­четъ о поѣез­дкѣ въ Во­лын­ское По­лѣсье для изу­че­нія на­род­ныхъ го­во­ровъ лѣ­томъ 1910 г. // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1911. – T. XVI. – Кн. IV. – C. 67–94. — С. 237–238;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Brückner A. Etymo­lo­­gische Glos­sen // Zeitschrift für ver­gleichende Spra­chforschung. – Göt­tingen, 1910. – N. F. [Bd.] XLIII. – S. 301–327. — С. 238–239;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] На­за­рев­скій А. А. Языкъ Єван­ге­лія 1581 го­да въ пе­ре­во­дѣ В. Не­га­лев­ска­го // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1911. – № 8. – C. 1–40; № 11. – C. 41–78; № 12. – C. 79–139. — С. 239–240;

Свєн­­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Смир­новъ Н. А. За­пад­ное влі­я­ніе на рус­скій языкъ въ Пет­ров­скую эпо­ху. I: Оп­ре­дѣ­ле­ніе пу­тей, ко­то­ры­ми в П[ет­ров­скую] э[по­ху] шли за­им­ство­ва­нія изъ зап[ад­но]-ев­роп[ей­ских] язы­­ковъ. II: Сло­варь ино­­­стран­­ныхъ словъ, во­шед­шихъ въ русс[кий] яз[ык] въ эпо­ху П[е­т­ра] В[ели­ко­го]. – СПб., 1910. – 1 л. + 399 c. ([Відбиток]: Сбор­ник ОРЯС АН. – T. LXXXVIII. – № 2). — С. 240–242;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Грун­­скій Н. К. Очер­ки по ис­то­ріи раз­ра­бот­ки син­так­си­­са сла­вян­скихъ язы­ковъ // Уче­ные За­пис­ки Имп[ера­тор­ско­го] Юрь­ев­ско­го уни­в[ер­си­те­та]. – 1911. – № 11, 12. – C. 1–340. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ein­fü­h­rung in die ver­gleichende Gram­­ma­tik der in­doger­man­i­schen Spra­chen von A. Meil­let. Vom Ver­fasser geneh­mig­te und durch­­gesehene Über­set­zung von Wilhelm Printz. – Leipzig; Ber­lin: B. Teib­ner, 1909. – XVIII + 330 S. — С. 243–244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Os­ten-Sack­en W. v[on] d[er] Fr[ei]­h[er]r. Die Be­deu­­tungssphäre der Eigen­schaft­sabstrak­ta auf slav[ische] oba // In­­do­­ger­ma­ni­sche For­schungen. – 1911. – [Bd.] XXVIII. – S. 416–424. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Löwe Karl. Die Ad­jek­tivsuf­fixe im Dakorumän­i­schen / 17 und 18 Jah­res­­­be­richt des In­sti­­tuts für rumän­ische Sprache. – Leipzig, 1911. – S. 1–110. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Il­jin­skij G. Altkir­chenslav­isch vъpiti “schrei­en” // Zeitschrift für ver­g­lei­­chende Spra­ch­­forschung auf d[ie] Ge­biete d[er] in­doger­man­ischen Spra­chen. – Göt­­tin­gen, 1910. – N. F. [Bd.] XLIII. – S. 177–184. — С. 244–245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Iljin­­skij G. Aksl. je­ša ’utinam’ // In­doger­man­ische Forschun­gen. – 1911. – [Bd.] XXVIII. – S. 202–203. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Leskien A. Über kir­chen­sla­v­isches (al­trus­si­sches) ser­ša “Hornis” // In­doger­man­ische Forschungen. – 1911. – [Bd.] XXVIII. – S. 137–138. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Mladenow St. Zur slav­i­schen Wort­forschung // Ar­­chiv für sla­v­i­sche Phi­lo­lo­gie. – 1911. – [Bd.] XXXIII. – S. 7–19. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schul­ze W. Lit[era­tura] czécz­kà // Zeitschrift für ver­gleichende Spra­chfor­schung. – Göt­tin­gen, 1910. – N. F. [Bd.] XLIII. – S. 252. — С. 245–246;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fi­scher Frank. Lehnwört­er des altwest­nor­dischen // Palaes­tra. – 1909. – Ч. 85. — С. 246;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wijk N. von. Ger­man­ische Ety­mo­­lo­gien // In­doger­man­ische Forschungen. – 1911. – [Bd.] XXVIII. – S. 121–133. — С. 246;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ro­man­sky St. Vor­bă und voroavă // Jahres­ber­ichte des In­sti­tuts für rumän­ische Sprache. – 1908. – [Bd.] XIII. – S. 106. — С. 246;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Stowasser J. M. Amu­let // Wie­ner Stu­dien. – 1910. – Bd. XXXII. – S. 159–160. — С. 246;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Bara­now­ski B. A. W sprawie słowni­ka im­ion własnych // Ziemia. – 1910. – [T.] I. – S. 305–307. — С. 246;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бон­ка­ловъ А. На­рѣ­чіе око­ли­цы Ра­хо­ва (Ма­рам[орош]) // На­у­ка. – 1911. – Ч. 1, 3–5. — С. 246–247;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гна­тюк В. Чи мож­ли­ве те­пер у нас уод­нос­тай­не­нє лі­те­рат[ур­ної] мо­ви й пра­во­пи­си? // На­ша шко­ла. – 1911. – Ч. II–III. – C. 61–65. — С. 247;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Вер­храт­ський І. Язи­ко­ві за­міт­ки // Рус­лан. – 1911. – Ч. 198–204. — С. 247;

К[у­зе­ля] З. [Рец. на публ.:] Feld­mann Wil­helm. Die deutsche Jour­nal­isten­sprache // Zeit­schrift für deut­sche Wort­for­schung. – 1911/1912. – [Bd.] XIII. – S. 282–300. — С. 247.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 247–248.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:  http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001541