Том 108 (CVІII). 1912 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CII— Львів, 1912. — Кн. ІI. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Сріб­ний Ф. Сту­дії над ор­ґа­ні­за­ці­єю львів­ської Став­ро­­­пі­ґії від кін­ця XVI до по­лов[ини] XVII ст. [Про­дов­жен­ня]: III. Роля Греків в брацтві. — С. 5–38;

Фран­ко І. “Жарт не­пот­реб­ний”. Іс­то­рич­на вір­ша з р. 1702 на іс­то­рич­нім тлі. [Про­дов­жен­ня]. — С. 39–56;

Воз­няк М. З куль­тур­но­го жи­тя Ук­ра­ї­ни XVII–XVIII вв. — С. 57–102;

Ва­си­лен­ко М. З іс­то­рії ус­трою Геть­ман­щи­ни. Критичні замітки. — С. 103–116;

Тер­ша­ко­вець М. Про нак­лад “Ру­сал­ки Дніс­тро­вої”: I. Великість накладу та його доля; II. Кошти накладу “Русалки Дністрової”. — С. 117–139.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Па­мя­ти Ев­ге­на Ґо­лу­бін­ско­го. — С. 140–145;

Вер­храт­ський І. Пер­ве по­ми­наль­не бо­гос­лу­же­нє за упо­кой Та­ра­са Шев­­чен­ка 1862 ро­ку у Льво­ві. — С. 145–146 + 1 іл.;

Ва­си­лєв М. При­чи­нок до іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го ру­ху в Ро­сії. [Додаток]: Проґрама [українських соціаліс­тів-федералістів 80-их рр. XIX ст.]. — С. 147–157.

Наукова хроніка

Кре­вець­кий І. Но­ві пра­ці по іс­то­рії Га­ли­чи­ни 2-ої пол[ови­ни] XVIII в. (1772–1790). [Рец. на публ.:] Brawer A. Gal­izien wie es an Ös­ter­reich kam. Eine his­tor­isch-sta­tis­tische Stu­die über die in­neren Verhält­nisse des Lan­des im Jahre 1772. – Leipzig; Wien, 1910. – 107 S.; Gross­man H. Ro­zległość Gal­i­cyi po za­jęciu jej przez Aus­tryę // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1911. – Ks. 3/4; Pawłowski W. Za­jęcie Lwowa przez Aus­tryę 1772 r. // Bi­bliote­ka Lwows­ka. – Lwów, 1911. – [Zesz.] XIV. – 81 s.; Gross­man H. Pol­i­ty­ka przemys­łowa i handlowa rządu Terez­y­ań­sko-Józefiń­skiego w Gal­i­cyi 1772–1790 // Przegląd prawa i ad­min­is­tra­cyi. – 1911. – Ks. 12. — С. 158–180 + табл.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Корфъ С. А. Древ­лян­скій князь Малъ // ЖМНП. – 1912. – [Кн.] II. – C. 332–342. — С. 181–183;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Рос­сія и Ита­лія. Сбор­никъ ис­то­ри­чес­кихъ ма­те­рі­а­ловъ и из­слѣ­до­ва­ній, ка­са­ю­щихъ­ся сно­ше­ній Рос­сіи съ Ита­лі­ей. – СПб., 1907. – T. I. – Вып. I. – IV + 114 c.; [СПб.], 1911. – [T. I.]. – Вып. II. – 212 c.; [СПб.], 1911. – T. III. – Вып. I. – 181 c. + 10 фак­си­ми­ле. — С. 183–185;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Szy­­del­ski, ks. Ar­chi­dyecez­ya Lwows­ka na synod­zie w r. 1641 // Przewod­nik nau­kowy i literacki. – 1910. – S. 712–721, 805–818, 806–918, 972–986, 1079–1201. — С. 185–186;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] По­ме­ран­цевъ Н. Стра­нич­ка изъ такъ на­зы­ва­е­ма­го уні­ат­ска­го дѣ­ла // Русская мысль. – 1909. – Кн. I. – C. 61–78; Ста­хо­вичъ А. Хол­мскій воп­росъ // [Русская мысль]. – 1911. – Кн. II. – C. 74–95; Кн. III. – C. 87–105. — С. 186;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій Мих. Очеркъ ис­то­ріи ук­ра­ин­скаго на­ро­да / Из­да­ніе третье, до­пол­нен­ное. – Ки­ев, 1911. – 468 с. — С. 186;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Рус­ская Ис­то­рія въ очер­кахъ и стать­яхъ / Сос­тав­ле­на при учас­ти про­фес­со­ровъ и пре­по­да­ва­те­лей подъ ре­дак­ці­ей проф. М. В. Дов­наръ-За­поль­ска­го. – T. I–II. – 607 + 439 c. — С. 187;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Смо­лен­ская Ста­ри­на / Из­да­ніе смо­лен­ской уче­ной ар­хив­ной ком­ми­сіи. – Смо­ленск, 1909–1911. – Вып. I. – Часть 1–2. – XVI + 16 + 371 + 195 c. — С. 187;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] Мин­ская Ста­ри­на / Тру­ды мин­ска­го цер­ков­на­го ис­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го ко­ми­те­та. – Минск, 1911. – Вып. II / Подъ за­вѣ­ды­ва­ні­емъ хра­ни­те­ля му­зея Д. Скрип­чен­ко. – 268 с. — С. 187;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи го­ро­да Сня­ти­на надъ Пру­томъ // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1910. – Ч. 5. — С. 187;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Изъ ис­то­ріи шпи­та­ля фун­да­ціи Кн[я­зя] Кон­стан­ти­на Ос­трож­ска­го въ Тар­но­по­лѣ // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1910. – Ч. 6. — С. 187–188;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Уч­ре­ди­тель­ная гра­мо­та цер­ков­на­го брат­ства въ Го­ло­го­рахъ 1602 г. // Вес­тник “На­родно­го до­ма”. – Львов, 1910. – Ч. 7–8. — С. 188;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи Хмель­нич­чи­ны въ Чер­вон­ной Ру­си // Вес­т­ник “На­род­но­го до­ма”. – Львов, 1910. – Ч. 6. — С. 188;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ла­бен­скій Ф. Ус­тав­ная гра­мо­та брат­ства Воз­дви­же­нія Чес­тна­го Крес­та въ Стра­ше­ви­чахъ воз­лѣ Ста­ра­го Сам­бо­ра // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1911. – Ч. 9, 11–12. — С. 188;

К[ре­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. За­чат­ки рус­скихъ на­род­ныхъ школъ въ Га­ли­чи­нѣ // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1910. – Ч. 6–12. — С. 188;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій А. Н. А. Мар­ке­вичъ // ЖМНП. – 1911. – Кн. I. – С. 59–141. — С. 188;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Лу­ча­ків­ський К. Про­мо­ви Ан­то­на Лю­бич-Мо­гиль­ниць­ко­го // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 25–26; Лу­ча­ків­ський К. Про­мо­ви пос­лів Ус­ти­я­но­ви­ча і Гу­ша­ле­ви­ча // [Не­ді­ля]. – [1911]. – Ч. 27–28. — С. 188;

К[ре­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Пись­ма Ми­ха­и­ла Кач­ков­ска­го // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1909. – Ч. 11–12; [Львов], 1910. – Ч. 1–4, 6. — С. 188–189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ру­со­ва С. Прос­віт­ний рух на Вкра­ї­ні в 60-х ро­ках // Світ­ло. – 1910–1911. – Р. I. – Кн. VI. – C. 34–42. — С. 189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ми­ха­ле­вич О. Про уні­вер­си­тет­ське жит­тя в Пе­тер­бур­зі в 60-ті ро­ки м[ину­ло­го] ст[оліт­тя] // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 15. — С. 189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ми­ха­ле­вич О. Спо­ми­ни про Шев­чен­ко­вих дру­гів // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Д. Ми­ко­ла Кос­то­ма­ров // Світ­ло. – 1910–1911. – Р. I. – Кн. IV. – C. 19–30. — С. 189;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Юн­ге Е. Я. Изъ мо­ихъ вос­по­ми­на­ній // Вес­тник Ев­ро­пы. – 1911. – Кн. V–IX. — С. 189;

Д[о­ро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Че­пе­лян­ський В. Ве­ли­кий уче­ний ді­яч Со­бор­ної Ук­ра­ї­ни // Світ­ло. – 1910–1911. – Р. I. – Кн. IV. – C. 33–39. — С. 189;

Ф[е­дюш­­­ка] М. [Рец. на публ.:] Кі­евъ въ вось­ми­де­ся­тыхъ го­дахъ. Вос­по­ми­на­нія ста­ро­жи­ла. – Ки­ев, 1910. – 211 с. — С. 189.

[2.] Лі­те­ра­ту­ра.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Aufhauser Joh. B. Das Dra­chenwunder des heili­gen Georg in der grie­chi­schen und la­tein­ischen Über­lieferung // Byzan­tin­isches Ar­chiv. – Leipzig, 1911. – H[eft] 5. – [Bd.] XII. – 255 S. + 7 Tabl. — С. 189–191;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Ис­тринъ В. М. Ис­то­рія Сер­бской Алек­сан­дріи въ рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ. Вы­п. I // Ле­то­пись Ис­­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при имп[eратор­ском] Нов[орос­сий­ском] уни­­в[ер­­си­те­те]. – [1911]. – [Т.] XVI. – II + 164 c.; Ис­тринъ В. М. Пя­тая кни­га хро­ни­ки Іо­ан­на Ма­ла­лы // [Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при им­пе­ра­тор­ском Но­во­рос­сий­ском уни­вер­си­те­те]. – [1911]. – [Т. XVI]. – C. 1–51. — С. 191–192;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ти­товъ Я. И. Очер­ки по ис­то­ріи рус­ска­го кни­го­пи­са­нія и кни­го­пе­ча­та­нія. – 1910. – Вы­п. I: Рус­ское кни­го­пи­са­ніе XI–XVIII вв. (съ LXXIV ри­сун­ка­ми). – 2 л. + 47 с. + 25 табл. (Відби­ток: Ис­кусс­тво и пе­чат­ное де­ло. – 1910). — С. 192;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Pis­ma Ja­na Dzwo­nowskiego (1608–1625) / Wy­dał Karol Badecki // Wy­­dawn­ic­twa Aka­­demii Umiejętności w Krakowie. Bi­bliote­ka pisar­zów pol­skich. – Kra­ków, 1910. – N 58. – 118 + (1) s. — С. 192–194;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Кад­лу­бов­скій А. П. Го­голь въ его от­но­ше­ні­яхъ къ ста­рин­ной ма­ло­рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ // Сбор­ник Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при ин­сти­ту­те кн. Без­бо­род­ко в Не­жи­не. – Не­жин, 1911. – T. VII. – C. 1–10. — С. 194–195;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Ру­ко­пи­си, при­над­ле­жа­щія биб­лі­о­те­кѣ Им­пе­ра­тор­ска­го Одес­ска­го Об­щес­тва Ис­то­ріи и Древ­нос­тей. – Одес­са, 1910. – Вы­п. I: Ру­ко­пи­си цер­ков­но­славян­скія и рус­скія, до­ку­мен­ты и пись­ма. Опи­салъ А. В. Рыс­тен­ко. – 88 с. — С. 195–196;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко В. Но­ва іс­то­рія ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри // ЛНВ. – 1911. – Кн. XII. – C. 473–509. — С. 196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Офі. Іс­то­рія ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства С. Єф­ре­мо­ва // На­у­­ко­вий до­да­ток до “Учи­те­ля”. – Рік I. – Ч. 2. – С. 26–31. — С. 196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко А. Іс­то­рія ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства // Ра­да. – 1911. – Ч. 153. — С. 196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Ло­мо­но­сов і ук­ра­їн­ство // Ра­да. – 1911. – Ч. 254. — С. 196–197;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ок. Один з по­пе­ред­ни­ків Кот­ля­рев­сько­го // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 5. — С. 197;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] 1811–1911. Сло­варь чле­новъ об­щес­тва лю­би­те­лей рос­сій­ской сло­вес­нос­ти при мос­ков­скомъ уни­вер­си­те­тѣ. – Мос­ква, 1911. – 342 с. — С. 197;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко А. Ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра і крі­пац­тво // Ра­да. – 1911. – Ч. 42–45 (і осіб­но – Ки­їв, 1911. – 32 с.). — С. 197;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Корш Ф. Про Т. Г. Шев­чен­ка // Ут­ро Рос­сии. – 1911. – Ч. 46; Барт Ф. Г., де ла граф. Шев­чен­ко // [Ут­ро Рос­сии]. – [1911]. – [Ч. 46]. — С. 197;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ту­шев­ський В. Ве­ли­кі ро­ко­ви­ни // Ра­да. – 1911. – Ч. 46–48 (і ок­ре­мо – Ки­їв, 1911. – 34 с.). — С. 197;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сла­він­ський М. Та­рас Шев­чен­ко // Ра­да. – 1911. – Ч. 63. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Чу­ков­скій К. Вос­кре­са­ю­щій Шев­чен­ко // Речь. – 1911. – Ч. 158. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ара­ба­жин К. Ук­ра­ин­скій Про­ме­тей // Но­вая жизнь. – 1911. – Кн. IV. – C. 121–140. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Не­ду­га й смерть Та­ра­са Шев­чен­ка // Ді­ло. – 1911. – Ч. 54. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] С. Т. Вихов­ни­че зна­чін­ня тво­рів Т. Г. Шев­чен­ка // Світ­ло. – 1910–1911. – Р. I. – Кн. VI. – C. 3–10; Пі­со­чи­нець Д. Ди­тя­чий вік Шев­чен­ка і ді­ти в йо­го тво­рах // [Світ­ло]. – [1910–1911]. – [Р. I.]. – [Кн. VI]. – C. 11–21; Во­лох С. Не­ви­ко­на­ні пос­та­но­ви // [Світ­ло]. – [1910–1911]. – [Р. I.]. – [Кн. VI]. – C. 22–26; Во­лох С. По свя­тах // [Світ­ло]. – [1910–1911]. – [Р. I.]. – Кн. VII. – С. 28–32; Чер­ка­сен­ко С. Шев­чен­ко й ді­ти // [Світ­ло]. – [1910–1911]. – [Р. I.]. – Кн. VI. – С. 26–34; Чер­ка­сен­ко С. Шев­чен­ко пе­да­го­гом // [Світ­ло]. – [1910–1911]. – [Р. I.]. – Кн. VIII. – С. 6–15. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] По­ня­тен­ко П. Зна­чін­ня рід­ної мо­ви для по­е­тич­ної твор­чос­ти Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911 (і ок­ре­мо – Ки­їв: Зо­ря, 1911. – 18 с.). — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­рош С. Крі­пац­тво в тво­рах Шевчен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 46. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пі­со­чи­нець Д. Жі­ноча до­ля в тво­рах Т. Г. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 50. — С. 198–199; 

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Шев­чен­ків “Бук­вар” // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. На­ро­ди­ни куль­ту Шев­чен­ка в Га­ли­чині // [Не­ді­ля]. – [1911]. – [Ч. 11–12]; Воз­няк М. Пер­ша вис­та­ва “На­за­ра Сто­до­лі” в Га­ли­чи­ні // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Свят­ко­ва­нє ро­ко­вин смер­ти Шев­чен­ка в Га­ли­чи­ні 1862–1870 // Не­діля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Вол. Ко­ри­феї ро­сий­ської кри­ти­ки про Т. Шев­чен­ка // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] С. Ч. Бє­лін­ський і Шев­чен­ко // Ра­да. – 1911. – Ч. 123. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. Шев­чен­ків “Коб­зар” 1860 ро­ку в світ­лі кри­ти­ки Со­вінь­ско­го // Ді­ло. – 1911. – Ч. 54. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Шіш­ма­но­ва-Дра­го­ма­но­ва Лі­дія. Шев­чен­ко в бол­гар­ській лі­те­ра­ту­рі // Ра­да. – 1911. – Ч. 246. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Шев­чен­ко і рус­со­фі­ли // Ді­ло. – 1911. – Ч. 63; [ав­тор не вка­за­ний]. Шев­чен­ко і Мос­кво­фі­ли // Ра­да. – 1911. – Ч. 60. — С. 199;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Жа­бо­тин­ский Вол. Урокъ юби­лея Шев­чен­ка // Одес­ские но­вос­ти. – 1911. – Ч. 8355. — С. 199–200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сте­па­нен­ко М. В рід­нім се­лі Шев­чен­ка // Не­ді­ля. – 1911. – Ч. 11–12. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­ре­нев­скій П. У мо­ги­ли Т. Шев­чен­ка // Исторический вестник. – 1911. – Кн. II. – C. 604–616. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­си­лен­ко Н. П’яти­де­ся­ти­літ­тя мо­ги­ли Т. Г. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 121, 122. — С. 200;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Ро­сій­ська пре­са про Т. Г. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1911. – Ч. 54–56, 67. — С. 200.

[3.] Біб­лі­оґ­ра­фія, біб­лі­о­те­ки.

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Българ­ски кни­гос­писъ за сто го­ди­ни 1806–1905 / Ма­те­ри­а­ли събра и на­ре­ди А. Те­о­до­ровъ Ба­ланъ // Из­да­ва българ­ско­то кни­жов­но дру­жес­тво въ Со­фия отъ “фондъ напрѣдъкъ”. – Со­фия, 1909. – 1667 с. — С. 200–202;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Zen­tral­blatt für An­thro­po­lo­gie. In Ver­bin­dung mit F. v[on] Lu­schan, H. Se­ger, G. Thilenius, heraus­gege­ben von Georg Buschan. – Braun­schweig, Vieweg, 1908–1910. – Jahr XIII–XV. — С. 202–203;

П[eретц] В. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки за 1905 г. – СПб., 1912. – VII + 208 c. — С. 203–205;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Жук А. Звіт біб­ліо­­­те­ки То­ва­рис­тва “Прось­ві­та” у Льво­ві за 1910 р. // Пись­мо з “Прось­ві­ти”. – 1911. – Ч. 1. – С. 27–30. — С. 205–207;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Ен­цик­ло­пе­дія книжної спра­ви // Ра­да. – 1911. – Ч. 175. — С. 207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ös­ter­reichische und ungar­ische Bi­bliogra­phie des Bi­blio­theks­wesens 1910–1911 // Beiblatt zu Zeitschrift des öst­er[reichische] Vereines für Bi­bliothekswesen. – Wien; Leipzig, 1911. – 40 S. — С. 207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die Bi­bliothek­en im ös­ter­rei­chi­schen Staatsvoran­schlag für 1912 // [Beiblatt zu Zeitschrift des ös­ter­reichische Vereines für Bi­bliothekswesen]. – [Wien; Leipzig], 1911. – Heft III. – 153 S. — С. 207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Cot­lar­ciuc N. Kurze Über­sicht über die rumän­ische Bi­blio­lo­­gie // Zeitschrift des öst­err[eichische] Vereines für Bi­blioth­ekswesen. – 1911. – [Heft] II. – S. 1–4. — С. 207;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Wolter E. Rus­sische Bi­bliothek­en im Jahre 1910–1911. S[ank]t-Peters­burger Brief. T. Er­­ster Bi­bliothekar­stag // Zeitschrift d[es] öst­err[eichische] Vereins f[ür] Bib­lio­­theks­wesen. – 1911. – Buch III. – S. 177–180. — С. 208;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Кре­вець­кий Ів. Біб­лі­о­те­ка На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­­чен­ка в 1911 р. // Ді­ло. –1912. – Ч. 78. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Зак­лин­ський Бог­дан Р. В спра­ві біб­лі­о­тек для за­галь­ної ось­ві­ти // Пись­мо з “Прось­ві­ти”. – 1911. – Ч. 9. – С. 228–232. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Са­виць­кий І. Про ван­дрів­ні (дви­жи­мі) біб­лі­о­те­ки // Пись­мо з “Прось­ві­ти”. – 1911. – Ч. 1. – С. 8–11. — С. 208;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Hain­isch Micha­el. Ameri­kan­ische Reiseer­fah­rungen. Die Volksbi­bliothek­en der Kanad­ischen Pro­vinz On­tario // Zeit­schrift d[es] öst­err[eichische] Vereines f[ür] Bi­bliothekswe­sen. – 1911. – II. – S. 111–116. — С. 208. [4.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

Са­дов­ський В. [Рец. на публ.:] Ста­сюк М. Еко­но­міч­ні від­но­си­ни Ук­ра­ї­ни до Ве­ли­ко­ро­сії // ЗУНТ. – Кн. VIII–IX. — С. 209–216 + табл.;

Порш М. [Рец. на публ.:] Яро­ше­вичъ А. И. Очеркъ ху­тор­скихъ хо­зяйств Кі­ев­ской гу­бер­ніи. – Ки­ев, 1911. – 223 с. + 1 кар­та изследо­ван­­ных хуторов (Від­бито­к: Ху­тор­ныя хо­зяй­ства Кі­ев­ской гу­бер­ніи. Ре­зуль­та­ты об­слѣ­до­ва­нія, про­из­ве­ден­на­го в 1908–1909 гг. / Ви­дан­ня Ки­їв­ської Гу­бер­нської Зем­ле­ус­тро­і­­­тель­­ної Ко­мі­сії. – Ки­ев, 1911. – Т. I–II). — С. 216–227 + табл.;

До­ро­шенко В. [Рец. на публ.:] Ве­се­лов­скій Б. Ис­то­рія зем­ства. – СПб.: Издательство О. Н. Поповой, 1911. – T. III. – XIV + 709 + (2) c.; T. IV. – VIII + 696 + 104 + XXIX + (3) c. — С. 228–229;

Порш М. [Рец. на публ.:] Ру­совъ А. Крат­кій об­зоръ раз­ви­тія рус­ской оцѣ­ноч­ной ста­тис­ти­ки. – Ки­ев, 1911. – 134 с. (Відбиток: Из­ве­тия Ки­ев­ско­го ком­мер­чес­ко­го ин­сти­ту­та). — С. 229–231;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Тур-ка­ло Се­мен. Ук­ра­їн­ці на Да­ле­ко­му Схо­ді // Ра­да. – 1911. – Ч. 90; Одик Д. З Ук­ра­ї­ни в Сі­бірь // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 116; Сі­бі­ряк М. Бу­дуч­ність ук­ра­їн­ської ко­ло­ні­за­ції на Сі­бі­ру // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 199–201; Сі­бі­ряк М. Ще про ук­ра­їн­ську ко­ло­ни­за­цію на Сі­бі­ру // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 282, 283; Мо­ва Юрій. Лист з Да­ле­ко­го Схо­ду // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 240; Ку­зе­ма І. Де-кіль­ка фак­тів і цифр про ук­ра­їн­ські ко­ло­нії на Сі­бі­ру // [Ра­да]. – [1911]. – Ч. 243, 244. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Einwan­derung der Ruthe­nen in Ame­ri­ka // Bukowi­naer Post. – 1911. – N 2785, 2789. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] List z Parany // Gaze­ta Pols­ka. – Czer­niowce, 1910. – Ч. 24. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sch[midt] J. Über­sicht der deutschen Siedlun­gen in Gal­izien // Kalen­der des Bun­des der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien für das Jahr 1909. – Lem­berg. – [Jahrg.] I. – S. 97–122. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Sch[midt] J. Das deutsche Schul­haus in Gra­bowiec bei Stryj // Kalender des Bundes der christ­li­chen Deutschen in Ga­l­izien für das Jahr 1909. – [Jahrg.] I. – 126 S. + Il.; Sch[midt] J. Bri­gi­dau // [Kalen­­der des Bun­des der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien für das Jahr 1909]. – [Jahrg. I]. – S. 127–128 + Il.; Machek Franz St. An­siedlungsgeschichte so­wie alte Bräu­che und Sit­ten von Ludwików­ka // [Kalender des Bundes der christ­li­chen Deut­schen in Gal­i­zien für das Jahr 1909]. – [Jahrg. I]. – S. 144–148 + 2 Il. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schmidt Josef. Ein Aus­sch­nitt aus der Tä­tig­keit des “Deutschen Schul­vereines” (Wien) in Gal­izien // Kalender des Bundes der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien auf das Jahr 1910. – Lem­­berg. – [Jahrg.] II. – S. 110–117 + 3 Il. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schmidt Josef. Die im Schul­jahre 1910/1911 neuer­ri­chteten deutschen Schulen in Gal­izien // [Kalender des Bundes der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien für auf das Jahr 1910]. – [Jahrg. II]. – S. 116–130 + Il. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] W[ag­ner] J. Hart­feld // [Kalender des Bundes der christ­li­chen Deut­schen in Gal­izien für auf das Jahr 1910]. – [Jahrg. II]. – S. 134–136. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bar­ta Erwin. Eine Schul­­vereinsreise nach Gal­izien // [Kalender des Bun­des der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien für auf das Jahr 1910]. – [Jahrg. II]. – S. 170–173. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schmidt Josef. Deutsche aus Gal­izien in Ame­ri­ka // [Kalender des Bun­­des der christ­li­chen Deutschen in Gal­izien für auf das Jahr 1910]. – [Jahrg. II]. – S. 155–159 + 3 Il. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schmidt Josef. Bild­er aus dem Le­­ben und Treiben der Deutschen in Gal­i­zien // [Kalender des Bundes der christ­­li­chen Deut­schen in Gal­izien für auf das Jahr 1911]. – [Jahrg.] III. – [S. 122 und andere]. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die gegenwär­tige Lage des kathol­i­schen Deutschtums in Gal­i­zien. Von einem kathol­ischen Deut­schen des Bundes d[er] chr[ist­­li­chen] Deut­schen in Gal­izien // Deutsches Volksblatt für Gal­izien. – 1911. – N 133. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Er­folge des Deutsch­tums in der Bu­kowi­na // Deu­tsche Er­de. – 1910. – [Heft] IX. – S. 149–150. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kel­ler Kon­­rad. Die Bere­saner deutschen Ko­lonien in Südruss­land zu ihrem hun­dertjäh­ri­­gen Ju­bi­läum 1809/10–1909/10 // Deutsche Erde. – 1910. – [Heft] IX. – S. 104–108. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gleye C. Deutsche Tuch­mach­er Ko­lonie in Pol­ta­wa // Deutsche Er­de. – 1910. – [Heft] IX. – S. 24. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] La­ne Adolf. Die deutsche Litera­tur zur allgemeinen Geschichte der Wol­gako­lonien // Deutsche Erde. – 1910. – [Heft] IX. – S. 18–21. — С. 235;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Reinold Karl. Was leisteten die Deutschen in Ös­ter­­reich für ihr Volkstum im Jahre 1908, was ihre Gegner? // Deutsche Erde. – 1910. – [Heft] IX. – S. 98–104. — С. 235–236.

Ви­дан­ня й ста­ті шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 236–237.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001539