Том 103 (CІІI). 1911 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CІІІ. — Львів, 1911. — Кн. ІІІ. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Но­ві кон­струк­ції по­чат­ків сло­вян­­сько­го і ук­ра­їн­сько-русь­ко­го жи­тя. Кри­тич­ні за­міт­ки: [Вступ]; [1.] Пай­скерова те­орія одвічного словянського поневолення і викликана нею діскусія. — С. 5–27;

Фран­­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. [Про­дов­жен­ня]: XXXIII. Хмельнищина: думи, пісні та вірші. — С. 28–53;

Джид­жо­ра І. Еко­но­міч­на по­лі­ти­ка ро­сий­сько­го пра­ви­тель­ства суп­ро­ти Ук­ра­ї­ни в 1710–1730 рр. [Про­дов­жен­ня]. — С. 54–97;

Ши­роць­кий К. Де­що з ук­ра­їн­ської твор­чос­ти ар­тис­та-ма­ля­ра Тро­пі­ні­на. — С. 98–112;

Рад­зи­ке­вич В. Пав­лин Свєн­ціц­кий. Пуб­лі­цис­тич­на, на­у­ко­ва та лі­те­ра­тур­на йо­го ді­яль­ність. [Про­­дов­жен­ня]: [IV. Пе­да­ґоґіч­на й наукова діяльність]; V. Літературна діяль­ність. Комедія і дра­ма; VI. Лі­ри­ка; VI[I]. Повість; VII[I]. Байка. — С. 113–190.

Miscellanea

Кри­пя­ке­вич І. З іс­то­рії м. Під­го­ро­дя. Додаток: [тексти двох документів]. — С. 191–200;

Фран­ко І. Не­о­лі­тич­ні зна­хід­ки в око­ли­цях На­гу­є­вич і їх су­час­не ужи­ван­нє. — С. 200–202;

Смо­ла П. Пе­ре­ка­зи про ба­га­ти­рів. [Додаток: три оповідання]. — С. 202–204.

Наукова хроніка

Зі­лин­ський І. Проґ­ра­ми для зби­ран­ня ук­ра­їн­ських ді­а­лєк­тич­них од­мін. [Рец. на публ.:] Ми­халь­чук К., Тим­чен­ко Е. Проґ­ра­ма до зби­ран­ня ді­я­лєк­тич­них од­мін ук­ра­їн­ської мо­ви. – Ки­їв, 1910. – 202 + IV c. (Відбиток: ЗУНТ); Ми­халь­чукъ К., Крым­скій А. Прог­ра­мма для со­би­ра­нія осо­бен­нос­тей ма­ло­рус­скихъ го­во­ровъ / Из­да­ние имп[ера­тор­ской] Ака­де­мии На­ук. – СПб., 1910. – IV + 163 c. — С. 205–208.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Jan­ko Josef. Über Berührungen der al­ten Slaven mit den Tur­ko­ta­taren und Ger­manen von spra­chwissen­schaft­li­chen Stand­punkt // Wör­ter und Sachen. – 1909. – [Bd.] I. – S. 94–109. — С. 209–210;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мил­леръ А. А. Рос­коп­ки въ ра­йо­нѣ древ­ня­го Та­на­и­­са // Из­вес­тия арх[ео­ло­ги­чес­кой] ком[ис­сии]. – 1910. – [Вып.] XXXV. – C. 86–130. — С. 210–211;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Gefährdete Holzkir­chen in Ost­gal­i­zien // Mit­tei­lun­gen der k[ai­­ser­lich-]k[öni­gli­chen] Zen­tral­kom­mis­sion für Er­forschung und Erhal­tung der Kunst- und his­tor­ischen Denk­male. – Wien, 1909. – [Bd.] VIII. – S. 477–481 + 7 Il. — С. 211–213;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Пав­луц­кій Г. Ор­на­ментъ Пе­ре­соп­ниц­­­ка­­го еван­ге­лія // Ис­кус­ство. – 1911. – [№] II. – C. 83–92. — С. 213–214;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Ка­та­логъ Шев­чен­ков­ской выс­тав­ки въ Мос­квѣ по по­во­ду пя­ти­де­ся­ти­лѣ­тія со дня его смер­ти 1861 26/II 1911. Съ при­ло­же­ні­емъ 4 сним­ковъ съ его ри­сун­ковъ. – Мос­ква, 1911. – 27 с. + 4 кар­ты. — С. 214–216;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ko­sin­na G. Der Ursprung der Ur­fin­nen und Urin­do­ger­manen und ihre Aus­breitung nach dem Os­ten // Mannus. Zeitschrift für Vor­geschichte. – Würzburg, 1909. – [Bd.] I. – S. 17–52, 225–245, далі буде + 24 [Tabl.]. — С. 216;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Me­rin­­ger Ru­dolf. Die Werkzeuge der pin­sere – Reihe und ihre Na­men (Keule, Stampfe, Ham­­mer, Anke) // Wört­er und Sachen. – 1909. – [Bd.] I. – S. 3–28. — С. 216;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Dachler An­ton. Zur Ge­schich­te der Heizung im Bauern­hau­se. Das Wort “Stu­be” // Zeitschrift für ös­ter­reichische Volkskunde. – Wien, 1911. – [Bd.] XVII. – S. 37–47. — С. 216–217;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wil­ke G. Spiral-Mäander Keramik und Gefäss­ma­le­rei. Hel­lenen und Thrak­er // Dar­­stel­lungen über früh- und vor­ge­­schi­chtliche Kul­tur-, Kunst- u[nd] Völk­erentwick­e­lung, h[e]r[aus]g[ege­ben] von G. Kos­­­sin­na. – Würzburg, 1910. – 84 S. — С. 217;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Штернъ Э. Р. фонъ. Къ воп­ро­су объ эл­ле­нис­ти­чес­кой ке­ра­ми­кѣ (Ein Beitrag zur hel­len­is­tischen Kera­mik) // За­пис­ки [Им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го [об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей]. – [Т.] XXVII. – C. 158–190. — С. 217;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fi­schel Hart­wig. Ös­ter­reichische Volkskunst // Zeit­schrift für ös­ter­rei­chische Volks­kun­de. – Wien, 1911. – [Bd.] XVII. – S. 1–7. — С. 217;

К[у­зе­­ля] З. [Рец. на публ.:] Mit­teilungen der k[ai­ser­lich-]k[öni­gli­chen] Zen­­tral-Kom­mi­sion für Er­forschung und Erhal­tung der Kunst- und his­tor­ischen Denk­ma­le. – 1910. – [Bd.] IX. — С. 217–218.

[2.] Іc­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пол­ное соб­ра­ніе лѣ­то­пи­сей, из­д[ан­ных] ар­хе­ог­ра­фи­чес­кою ком­мис­сі­ею. – СПб., 1910. – Т. XX, I по­ло­ви­на: Львов­ская лѣ­то­пись, Ч. I. – IV + 418 c. — С. 218–219;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Бе­реж­ковъ Н. Ус­та­ва зам­­ковъ, дер­жавъ и двор­цовъ Си­гиз­мун­да Ав­гус­та, пред­шес­тво­вав­шая Во­лоч­ной Ус­та­вѣ // ЖМНП. – 1911. – Май. – С. 99–105. — С. 219–220;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] До­ро­жин­скій Ді­о­ни­сій. Ма­те­рі­я­лы до ис­то­ріи жи­тя и смер­ти св[я­то­го] свя­­­щен­но­му­че­ни­ка Іо­са­фата Кун­це­ви­ча, ар­хіе­пис­­ко­па По­­лоц­ко­го. I: Ка­тé­хизмъ от слуи Бжаго Іосафата со­че­тáн­ный. – Львів, 1911. – V + 17 c. — С. 220–221;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Дон­скія дѣ­ла. Кни­га тре­тья / Рус­­ская Ис­то­ри­чес­кая Биб­ли­о­те­ка. – СПб., 1909. – T. XXVI. – IV + 1022 + 83 c. — С. 221–222;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Ki­pa Em­il. Fryderyk Gentz a Pols­ka, 1794–1831 / Mono­grafie w zakresie dziejów nowożyt­nych wy­d[ał] Sz. Askena­zy. – Kra­ków; Warszawa, 1911. – T. XV. – XV + 166 s. — С. 222–223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лон­­ги­новъ А. В. Кар­ки­нитъ, Ка­лосъ-Ли­менъ, г. Ус­пе и р. Пондъ // За­пис­ки [им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ского [об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей]. – [T.] XXVIII. – C. 191–199. — С. 223;

Г[ру­шевський] М. [Рец. на публ.:] По­вѣсть вре­мен­ныхъ лѣтъ по Лав­рен­­ті­ев­ско­му спис­ку / Из­да­ніе Имп[ера­тор­ской] Ар­хе­ог­ра­фи­чес­кой ком­мис­сіи. – СПб., 1910. – XVI + 274 + 24 c. — С. 223;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Das Deutsch­tum in den Kar­pathen­ländern // Kar­pathen. – Kron­stadt, 1907/8. – [Jahrg.] I. – Bd. I. – S. 141–144. — С. 223;

Кр[ип’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Fi­ja­łek Jan. Tarłowie. Zna­mie­n­i­tego ro­du poc­zątki i świet­ność. Część II: Tar­łowie Zyg­mun­­tow­s­cy // Przegląd his­to­­ryczny. – T. X. – S. 34–65, 168–205, 310–350. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] F. R. G. Z dziejów wsi wołyń­skiej. Przyczy­nek do osad­nic­twa // Ruś. – 1911. – Z[esz]. 2. — С. 223–224;

К. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroński Fr. Kol­isz­czyz­­na. Przyczy­nek do jej charak­te­r­ys­ty­ki // Ruś. – 1911. – Z[esz]. 2. — С. 224;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] Фран­цевъ Вл. Про­ектъ Поль­ско-Сла­вян­ска­го Уче­на­го Об­щес­тва С. Б. Лин­де // Рус[ский] фи­л[о­ло­ги­чес­кий] вес­т­ник. – 1911. – [№] II. – C. 420–432. — С. 224;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Jabło­nowski Ale­xan­der. W sprawie atla­su his­to­ryczne­go R[zec]z[y]p[os­­­po]l[i]tej // Przegląd his­to­rycz­ny. – T. XI. – S. 387–389. — С. 224.

[3.] Пра­во.

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Та­ра­нов­скій Я. В. Нор­­ман­ская те­о­рія въ ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва // За­пис­ки Об­щес­тва ис­то­рии фи­ло­ло­гии и пра­ва при и[мпе­ра­тор­ском] Вар­шав­ском уни­вер­си­те­те. – 1909. – Вып. 4. – С. 1–43. — С. 224–226;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Лю­бав­скій М. Къ во­про­су объ ог­ра­ни­че­ніи по­ли­ти­чес­кихъ правъ пра­вос­лав­ныхъ кня­зей, па­новъ и шлях­ты въ ве­ли­комъ кня­жес­твѣ Ли­тов­скомъ до Люб­лин­ской уніи / Сбор­ник ста­тей пос­вя­щен­ных Ва­си­лию Оси­по­ви­чу Клю­чев­ско­му. – Мос­ква, 1909. – С. 1–17. — С. 226–229;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Kaindl Rai­mund Friedrich. Beiträge zur Geschichte des deutschen Rech­tes in Gal­izien. IX–XII. – Wien, 1909. – 186 S. ([Від­биток]: Ar­chiv für ös­ter­rei­chi­­sche Geschichte. – Bd. C. – 2 Hälfte). — С. 229–230;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Hell­wig Al­bert. Krim­i­na­l­is­tische Auf­sätze // Ar­chiv für Krim­inalanthro­po­lo­gie. – 1908. – [Bd.] XXXI. – S. 67–113, 282–317; 1909. – [Bd.] XXXIII. – S. 11–38. — С. 230–231;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Stanisław. Przegląd litera­tu­ry z zakresu his­to­ryi prawa i gos­po­darczej Pol­ski z lat 1904–1909 // Cza­so­pismo Prawn­icze i Eko­no­m[icz­ne]. – 1909. – Zesz. 1–3. – S. 275–303. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kadlec Ka­rel. Ústav­ní dějiny Pols­ka po­dle nových ba­dŕní // Ča­sopis českého musea. – 1908. – Díl LXXXII. – S. 40–66, 241–250, 436–454; 1909. – Díl LXXXIII. – S. 26–56. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kaindl Raimund. Zur Geschichte des deutschen Rechts in Po­len // Deut­sche Er­de. – 1909. – [Heft] VIII. – S. 91–92. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fi­scher Em­il. Mir und Za­dru­ga bei den Rumänen // Globus. – 1908. – II. – Bd. XCIV. – S. 252–256. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Djoritsch S. Die Strafrecht­liche Gesamt­haf­­­tung im slav­ischen Rech­te // Zeitschrift für ver­­gleichende Re­chtswissen­schaft. – Stut­tgart, 1910. – Bd. XXIII. – S. 261–275. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Hugel­mann Karl. Das Al­ter­splu­rallrecht und die ös­ter­rei­chische Wahlre­form // Ar­chiv für öf­fent­li­ches Recht. – Tü­bingen, 1907. – [Bd.] XXII. – S. 448–463. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gaertner Fried­rich. Der ös­ter­reichisch-ungar­ische Aus­gleich // Ar­chiv für So­zi­al­wis­sen­­schaf­ten und So­zi­al­pol­i­tik. – 1907. – [Bd.] XXV. – S. 52–147, 338–444. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Weber Max. Zur Lage der bür­ger­li­chen demokra­tie in Russ­land // Ar­chiv für So­zi­alwissen­schaf­ten und So­zi­al­pol­i­tik. – 1906. – [Bd.] XXII. – S. 234–353 (і окремо – 125 S.); Weber M. Russ­lands Über­gang zum Schein­kon­sti­tu­tio­nal­ismus // [Ar­chiv für So­zi­alwissen­schaf­ten und So­zi­al­pol­i­tik]. – 1906. – [Bd.] XXIII. – S. 234–353. — С. 233;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Lo­ewen­stimm Aug. Aber­glaube und Gesetz. Ein Ka­pi­tel aus der rus­sischen Rechts- und Kul­­tur­geschichte // Ar­chiv für Krim­i­nal-An­thro­po­lo­gie und Krim­i­na­lis­tik h[e]­r[a­us­]g[e­ge­ben] v[on] H. Gross. – Leipzig, 1906. – [Bd.] XXV. – S. 131–223. — С. 233–234.

[4.] Лі­те­ра­ту­ра.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Von­drák W. Kir­chen­sla­v­i­sche Chres­tomathie. – Göt­tin­gen, 1910. – IV + 232 S. — С. 234;

Свєн­­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Щег­ло­ва С. А. “Пче­ла” по ру­ко­пи­сямъ кі­ев­скихъ биб­лі­о­текъ. Опытъ изу­че­нія и тек­сты // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти и ис­кусс­тва. – СПб., 1910. – [Т.] CLXXV. – 101 + 83 с. — С. 234–235;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Мас­ловъ С. И. Об­зоръ ру­ко­пи­­сей биб­лі­о­те­ки Им­пе­ра­тор­ска­го Уни­вер­си­те­та Св. Вла­ди­мі­ра. – К., 1910. – 42 с. (Відбиток: Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]). — С. 235–238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мас­ловъ С. И. От­ры­вокъ Хрис­ти­но­поль­ска­го Апос­то­ла при­­над­ле­жа­щій биб­лі­о­те­кѣ Уни­вер­си­те­та св. Вла­ди­ми­ра // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1910. – Кн. IV. – С. 229–269. — С. 238;

С[вєн­­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій Л. М. Изъ цер­ков­нос­ла­вян­ской учи­тель­ной ли­те­ра­ту­ры. I–III // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1910. – [Кн.] II. – C. 41–61. — С. 238;

В[оз­няк] М. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. Къ биб­лі­ог­ра­фіи дра­ма­ти­чес­кихъ пе­ре­дѣ­локъ изъ Го­го­ля // Рус[ский] Фил[оло­ги­чес­кий] Вес­тник. – 1911. – [№] II. – C. 331–338. — С. 238–239;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Си­пов­скій В. В. Очер­ки изъ ис­то­ріи рус­ска­го ро­ма­на. – СПб., 1909. – Т. I: XVIII-ый век. – Вып. I. – X + 718 c.; 1910. – Вып. II. – 4 + 951 c. + 1 ди­а­гра­мма ([Відбиток]: За­пис­ки Ист[о­ри­­ко]-фи­ло­ло­гич[ес­ко­го] факуль­­те­та им­­п[ера­тор­ско­го] С[анкт]-П[е]т[ер]б[ургского] у[ни­­вер­си­те]­та. – Часть XCVII–XCVIII). — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сла­вин­скій М. Му­за Шев­чен­ка и ея об­щес­твен­ное слу­же­ніе // Вес­т­ник Ев­ро­пы. – 1911. – Кн. 2. – С. 294–302. — С. 239;

Ф[едюш­ка] М. [Рец. на публ.:] Львовъ-Ро­га­чев­скій В. Пер­вый на­род­ный по­этъ Т. Г. Шев­чен­ко // Сов­ре­мен­ный мир. – 1911. – Кн. 2. – С. 263–275. — С. 239–240.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 240–241.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001478