Том 102 (CII). 1911 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. CІІ. — Львів, 1911. — Кн. ІІ. — 240 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пе­ретц В. Па­мя­ти Пав­ла Жи­тець­ко­го. — С. 5–10;

Воз­­няк М. Гра­ма­ти­ка Лав­рен­тія Зи­за­нія з 1596 р. [Про­дов­жен­ня]. До­да­ток: [Сло­ва­рець Лав­рен­тія Зи­за­нія]. — С. 11–87;

Со­зан­ський І. З ми­нув­ши­ни м. Бро­дів. При­чин­ки до іс­то­рії міс­та в XVII в. [Про­дов­жен­ня]: IV. Дещо про цехи і ремесла; V. Церкви, шпиталі, школи, місцеве духовенство; VI. По дорозі під Львів. Козаччина 1648 р. і місцеве міщанство. — С. 88–115;

Кре­вець­кий І. Не­о­прав­да­ні до­ко­ри. До іс­то­рії т[ак] зв[ано­го] “Русь­ко­го Ін­сти­ту­ту” (Stu­di­um ru­the­­num) на львів­ськім уні­вер­си­те­ті. — С. 116–126;

Рад­зи­ке­вич В. Пав­лин Свєн­ціц­кий. Пуб­лі­цис­тич­на, на­у­ко­ва та лі­те­ра­тур­на йо­го ді­яль­ність. [Про­дов­жен­ня]: III. Свєнціцкий як публіцист. “Sioło”. “Nowiny”; IV. Педаґоґічна й на­у­­кова діяльність. — С. 127–147.

Miscellanea

Шпит­ков­ський І. “Proiekt kon­federa­cyi chłopskiey”. [До­даток: ори­гі­наль­ний тек­ст кон­фе­де­ра­ції]. — С. 148–156;

Но­виць­кий О. Ва­рі­ян­ти до Коб­за­ря 1860 р. [Додаток: тексти варіантів]. — С. 157–162;

Томашівський С. Іван Со­зан­ський. Пос­мер­тна згад­ка. — С. 162–164.

Наукова хроніка

На­за­рі­їв О. Ет­ноґ­ра­фіч­на те­рі­то­рія угор­ських Ук­ра­їн­ців-Ру­си­нів. [Рец. на публ.:] Томашівський С. Ет­ноґ­ра­фіч­на кар­та Угор­ської Ру­си. – [1910]. — С. 165–191 + табл.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Die Cha­­saren. His­tor­ische Stu­die von Hugo Freiherrn Kutschera. Ein Nachlass. – Wien, 1910. – 271 S. — С. 192–194;

Грушев­ський М. [Рец. на публ.:] Шес­та­ковъ С. П. Очер­ки по ис­то­ріи Хер­со­не­са въ VI–X вѣ­кахъ по Р[ож­дес­тву] Хр[ис­то­вом] // Па­мят­ни­ки хрис­ти­ан­ско­го Хер­со­не­са. – Мос­ква, 1908. – Вып. III. – 142 с. — С. 194–195;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Petro­vay Györ­gy. Ok­levelek Máramaros vár­me­gye tör­té­netéhez, köz­li // Tör­­ténel­mi Tár. – 1909. – L. 1–27, 358–378, 509–529. — С. 195–196;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Fink­el Ludwik. Elekcya Zygmun­ta I. Spra­wy dynas­tyi Jagiel­­loń­skiej i unii pol­sko-litewskiej. – Kraków: Wy­danie AU w Krako­wie, 1910. – VIII + 296 s. — С. 196–198;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ак­ты из­да­ва­е­мые ви­лен­скою ком­мис­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1909. – Т. XXXIV: Ак­ты от­но­ся­щі­е­ся ко вре­ме­ни вой­ны за Ма­ло­рос­сію (1654–1667). – LII + 588 c. + 2 табл. — С. 198–199;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Бар­вин­скій В. Изъ ис­то­ріи ко­за­чес­тва лѣ­во­бе­реж­ной Ук­ра­и­ны // ЖМНП. – 1910. – Кн. 1. — С. 199–200;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Fedorowicz Władyslaw de. 1809. Cam­­­pag­­ne de Po­log­ne. – Paris: Plon, 1911. – Vol. I: Do­cu­ments et ma­té­ri­a­ux fran­çais. – IV + 447 p. — С. 200–202;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Lüt­tich Ru­dolf. Un­garn­züge in Eu­ro­pa im X Jahrhun­dert. – Ber­lin, 1910. – 174 S. ([Відбиток]: His­tor­i­sche Stu­dien von Eber­ing. – Bd. 84). — С. 203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Szelą­gow­ski A. His­to­rycz­ne prawo Pol­ski na Rusi // Przęglad Naro­dowy. – 1910. – N 5–6. — С. 203;

К[ре­­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Szelągowski A. His­to­ryczne pod­sta­wy kwes­tyi ruskiej na ziemiach pol­skich // Przęglad Naro­dowy. – 1910. – N 9–10. — С. 203;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Рус­ское За­бужье (Хол­мщи­на и Под­ляшье). Сбор­никъ ста­тей Е. М. Кры­жа­нов­ска­го съ пре­дис­ло­ві­емъ И. П. Фи­ле­ви­ча. – СПб., 1911. – XLVI + 434 + IV c. — С. 203–204; 

Кр[ип’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Baranowski Ign. Tad. Materyały do dziejów wsi pol­skiej. Zesz. I // Pra­ce Tow[ar­zystwa] Nauk[owego] War­szaw­skiego. – Warszawa, 1909. – [T.] II. – [Zesz.] 2. – IV + 58 s. — С. 204;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroński Fr. Nazwa Ukrainy, jej po­czą­tek i charak­ter // Ruś. – 1911. – Z[e­sz.] 1. — С. 204;

К[ре­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Os­ta­szew­ski-Barań­ski. Pi­erwsze spo­ry o al­fa­bet na Rusi czerwonej // Ruś. – 1911. – Z[esz.] 1. — С. 204;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kusch­nir Wla­di­mir. Die Teilung Gal­iziens // Ukrain­i­sche Rundschau. – 1910. – [N] 7/8. – S. 207–215. — С. 204;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Der erste Stun­dist // Evangel­isches Gemein­de­blatt für Gal­izien und die Buko­wi­­na. – 1911. – N 4. – S. 57–8. — С. 204.

[2.] Мо­ва.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Лин­гвис­ти­чес­кія и ар­хе­о­ло­ги­чес­кія наб­лю­де­нія, I. – Вар­­ша­ва, 1910 ([Відбиток]: Рус[ский] фил[оло­ги­чес­кий] вест[ник]. – 1910. – T. 64. – С. 92–189). — С. 204–207;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] For­bes Nevill. The Po­si­tion of the Sla­von­ic Languages at the present day. An inau­gur­al lec­ture de­li­ve­red be­fore the Univer­si­ty of Ox­ford, No­vember 29, 1910. – Ox­ford, 1910. – 32 p. — С. 207–208;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Mel­ich Johann. Die Her­kunft der Slav­i­schen Lehnwört­er der un­ga­r­ischen Sprache // Arch[iv] f[ür] slav[ische] Phil[olo­gie]. – 1910. – [Bd.] XXXI. – S. 92–116. — С. 208–209;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ja­g­ić V. Über den Di­alekt der Klein­russen in Bač­ka und Banat Ungarns (Nach V. Hna­­tjuk) // Arch[iv] f[ür] sla­v[i­sche] Phil[olo­gie]. – 1910. – [Bd.] XXXI. – S. 554–559. — С. 209;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Мар­ковъ А. В. Дан­ныя по го­во­ру Ста­ро­дуб­ска­го уѣз­да, Чер­ни­гов­ской гу­бер­ніи // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1910. – [Т.] XV. – I. – C. 184–198. — С. 209–210;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Буд­де Е. Я. Ос­но­ви син­так­си­са рус­ска­го язы­ка // Рус[ский] фи­лол[оги­чес­кий] вест­[ник]. – 1910. – Т. 64. – С. 1–61. — С. 210–211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Schach­ma­tov A. Die ges­pann­ten (engen) Vokale ъ und ь im Urslav­ischen // Arch[iv] f[ür] slav[ische] Phil[olo­gie]. – 1910. – [Bd.] XXXI. – S. 481–506. — С. 211;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Sobo­lew­skij A. Kyrills Sprüche (Прит­­чи) // Arch[iv] f[ür] sl[av­ische] Phil[olo­gie]. – 1910. – [Bd.] XXXI. – S. 443–7. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gleye Karl. Der Na­me der Deutschen bei den Russen und Mad­jaren // Deutsche Erde. – 1909. – [N] VIII. – S. 214–215. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Czir­busz G. Das Wihor­lat­ge­bir­ge // Jahrbuch des ungar­ischen Kar­pathen­vereines. – 1907. – [Bd.] XXXIV. – S. 117–125. — С. 211–212;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Jokl N. Über “Etymo­lo­gische Anar­­chie” und ihre Be­käm­­p­fung // In­doger­man­i­sche Forschungen. – 1910. – Bd. XXVII. – S. 297–324. — С. 212.

[3.] Біб­лі­оґ­ра­фія, біб­лі­о­те­ки.

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Обоз­рѣ­ніе тру­довъ по сла­вя­но­вѣ­дѣ­нію / Сос­тав­ля­е­мое В. Н. Бе­не­ше­ви­чемъ, Вс. И. Срез­нев­скимъ, М. Р. Фас­ме­ромъ и А. А. Шах­ма­то­вымъ, подъ ре­дак­ці­ей В. Н. Бе­не­ше­ви­ча. Гг. 1908–1909. В[ыпуски] I–IV. + Ука­за­тель именъ ав­то­ровъ... за 1908–1909 го­ды // Из­вес­тия ОРЯС АН. – СПб., 1909. – Кн. 1–4; Обоз­рѣ­ніе тру­довъ по славя­но­вѣ­дѣ­нію / Сос­тав­ля­е­мое В. Н. Бе­не­ше­ви­чемъ, Вс. И. Срез­нев­скимъ, М. Р. Фас­ме­ромъ и А. А. Шах­ма­то­вымъ, подъ ре­дак­ці­ей В. Н. Бе­не­ше­ви­ча. Г[од] 1910. В[ып.] I–II. + Ука­за­тель именъ ав­то­ровъ... за 1910 год // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1910. – Кн. 1–4. — С. 212–216;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ука­за­тель книгъ по ис­то­ріи и об­щес­твен­нымъ воп­ро­самъ / Сос­тав­ленъ Е. В. Ар­­ци­мо­вичъ, М. В. Им­ше­нец­кой, О. І. Ка­пи­ца, Б. Г. Кнатцъ, Е. Э. Кнатцъ, М. И. Стра­хо­вой. Подъ ре­дак­ці­ей Н. А. Гре­дес­ку­ла. — С. Ф. Зна­мен­ска­го и С. А. Князь­ко­ва. При­ло­же­нія: Об­зоръ биб­лі­ог­ра­фи­чес­кихъ ука­за­те­лей. Сос­та­ви­ла О. Ка­пи­ца. Ука­за­тель ли­те­ра­ту­ры по ис­то­ріи му­зы­ки. Сос­та­вилъ И. Ра­чин­скій // Под­виж­ной му­зей учеб­ных по­со­бий при Пос­то­ян­ной ко­мис­сии по тех­ни­чес­ко­му об­ра­зо­ва­нию Им­пе­ра­тор­ско­го рус­ско­го тех­ни­чес­ко­го об­щес­тва. – СПб.: Ти­по­гр[а­фия] М. А. Алек­сан­дро­ва, 1909. – VIII + [I] + 555 + [II] + 56 + [II] + 7 + V c. — С. 216–218;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Сол­ло­губъ Б., Си­мо­нов­скій В. Ука­за­тель луч­шихъ, по от­зы­вамъ пе­ча­ти, учеб­ни­ковъ, наг­ляд­ныхъ учеб­ныхъ по­со­бій и ме­то­ди­чес­кихъ ру­ко­водствъ на рус­скомъ и ук­ра­ин­скомъ язы­кахъ. По­со­біе для учи­те­лей и учи­тель­ницъ на­чаль­ныхъ на­род­ныхъ и под­го­то­ви­тель­ныхъ школъ, двух­клас­сныхъ учи­лищъ, вос­крес­нихъ школъ, ве­чер­нихъ клас­совъ, го­род­скихъ на­чаль­ныхъ учи­лищъ, для пер­во­на­чаль­на­го до­маш­ня­го обу­че­нія и для ино­род­чес­кихъ школъ / Из­да­ние об­щес­тва “Об­щес­твен­ная Поль­за”. – СПб., 1909. – XIX + 420 c. в 2 стол­б. — С. 219–221;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Die Bi­bliothek­en im Verwal­tungsjahr 1908–1909 // Zeit­schrift des ös­ter­reichischen Vereines für Bi­blio­theks­­­we­sen. – Wien; Leipzig, 1910. – [Bd.] XIV. – Heft 1/2. – S. 31–44. — С. 222;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ös­ter­rei­­chi­sche Bib­lio­gra­phie des Bi­bliothekswesens 1909–1910. – Wien; Leipzig: W. Brau­mül­­l­er, 1910. – [II] + 28 S. ([Від­би­ток]: Zeitschrift des ös­­ter­reichischen Vereines für Bib­lio­­theks­wesen...). — С. 222–223;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] От­четъ о дѣ­я­тель­нос­ти Биб­лі­о­те­ки Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­міи На­укъ за 1910 годъ. – СПб., 1911. – 17 с. — С. 223–224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Et­tin­ger Paul. Pol­nische Ex­libris // Ex Libris, Buch­­kunst und angewandte Gra­phik. – 1908. – [Bd.] XVIII. – N. F. II. – S. 41–52. — С. 224;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] H[rza]n. Die Bi­bliothek­en im ös­ter­rei­chi­schen Stadt­svoran­schlag für 1911 // Zeitschrift d[es] ös­t­er­r[eichischen] Ver­ei­nes f[ür] Bib­lio­theks­­wesen. – Wien; Leipzig, 1910. – [Bd.] XIV. – Heft 3/4. – S. 138–139. — С. 224.

[4.] Жи­­тє cуc­піль­не і еко­но­міч­не.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Hec­ke Wilhelm. Die un­gar­ische Volkszählung vom 31 De­zem­ber 1900 // Sta­tis­tische Mo­nat­schrift. – Brünn, 1910. – [Bd.] XV (XXXVI). – S. 861–876. — С. 224–226;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Pflügl Richard von. Die Be­völk­e­rungs­­bewegung im Königreich Ungarn in den Jah­­ren 1903 bis 1905 mit Bez­iehung auf Kon­fes­sion und Mut­ter­sprache (Mit einem re­tros­pek­tiven Ver­gleiche mit den Jahren 1900 bis 1902) // Sta­tis­tische Monat­schrift. – Brünn, 1908. – [Bd.] XXXIV. – S. 575–581. — С. 226–227 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Spann Oth­mar. Die Unehe­li­ch­keit in Ös­­ter­reich nach Volksstäm­men und ihre Ent­wick­lung im letzten Jahrzent // Sta­tis­tische Mo­­nat­schrift. – Brünn, 1909. – Bd. XXXV. – S. 120–122. — С. 227–228 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Rosen­feld Sieg­fried. Die Säu­glingsster­bli­chkeit in Ös­ter­reich // Sta­tis­tische Monatschrift. – Brünn, 1909. – Bd. XXXV. – S. 638–645, 671–710. — С. 228–230 + табл.;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Forst- und Jagdsta­tis­tik für das Jahr 1906 // Sta­tis­tische Monat­schrift. – Brünn, 1908. – [Bd.] XXXIV. – S. 173–212. — С. 230–233 + табл.;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Dnis­trjań­skyj Stan­islaus. Um­gang­s­­spra­che und Na­tional­i­tät. Aus An­lass der Inau­gura­tionsrede Hofrats Pro­fes­sor Ber­natzik in Wien: “Ueber na­tionale Ma­tri­k­en” // Ukrain­i­sche Rundschau. – 1910. – N 7/8. – S. 195–207. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Malytz­ka Kon­stan­tine. Das ukrai­n­i­sche Pri­vat­schulwesen // Ukrain­ische Rundschau. – 1909. – N 3. – S. 114–124. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Zur Na­tional­i­tä­ten­sta­tis­tik in den gal­iz­i­schen Mit­tel­schu­len // Ukra­i­n­i­sche Rundschau. – 1910. – N 11/12. – S. 291–293. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Aus der Wahlsta­tis­tik Gal­i­ziens // [Ukrain­ische Rundschau]. – 1910. – N 11/12. – S. 289–291. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] -r-. Volkszählungsschwin­del // Ukrain­ische Rundschau. – 1910. – N 9/10. – S. 239–242. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Das ru­the­n­ische Genos­sen­schaftswesen in Gal­izien und der Bukowi­na // Ukrai­­­n­i­sche Rund­schau. – 1910. – N 9/10. – S. 255–257. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Žuk An­dreas. Die ukrain­i­schen Koopera­tiv-Gesellschaf­ten in Gal­izien // Ukrai­n­ische Rundschau. – 1910. – N 2. – S. 56–63; Žuk A. Die Koopera­tivgenos­sen­schaf­ten “Ru­the­n­isches Na­­tional­haus” in Gal­izien // [Ukrain­ische Rundschau]. – [1910]. – S. 115–118. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die Entwick­lung der ruthen­i­schen Kon­sum­vereine in Gal­izien // Ukrain­i­sche Rundschau. – 1910. – N 11/12. – S. 286–287. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gar­gas Sig­ismund. Or­gan­i­sa­tion der Sta­tis­tik des Aussenhan­dels Gal­iziens // Sta­tis­tische Monatschrift. Heraus­gege­ben von der k[aiser­liche-]k[ö­nig­­li­­chen] Sta­tis­tischen Zen­tral-Kom­mis­sion. – Brünn, 1909. – N. F. [Bd.] XIV (XXXV). – S. 770–772. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kumaniec­ki Ka­­si­­mir Lad­is­la­us. Die gal­iz­ische Sai­son­­sauswan­derung im Lichte auslän­disch­er Ar­beits­­­ver­träge // Sta­tis­tische Monat­schrift. – 1909. – Bd. XXXV. – S. 521–567. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] En­glisch Karl Ritter von. Beitrag zur Kenntnis der Guts­ge­biete Gal­iziens // Sta­tis­tische Mo­nat­­schrift. – Brünn, 1908. – Bd. XXXIV. – S. 525–563. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Bertsch Wil­nelm. Landwirtschaft­liche Bild­er aus Gal­izien // Ös­terreichische Rund­schau. – 1910. – [Bd.] XXII. – S. 142–146. — С. 234–235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Woeij­kof A. Le groupe­ment de la po­pu­la­tion rurale en Rus­sie // An­nales de Géo­gra­phie. – Paris, 1909. – [Vol.] XVIII. – P. 13–23 + ma­pe. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Swjatlow­ski W. v[on]. Der Grund­besitzwechsel in Russ­land (1861–1901). – Leipzig: Dunk­er und Hum­blot, 1909. – VIII + 128 S. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Claus R. Die Streik­bewegung in Russ­land während des Jahres 1905 nach der amtli­chen Sta­tis­­tik // Jahrbüch­er für Na­tionalöko­nomie. – 1908. – III Fol­ge. – Bd. XXXVI. – S. 376–383. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Nötzel K. Ar­beit­er­streiks in Russ­land // Zeit­schrift für So­zi­alwissen­schaft. – 1910. – N. F. I. – S. 407–409. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Witte A. Die Gewerkschaftsbewe­gung in Russ­land. – Karls­ruhe, 1909. – 83 S. ([Відби­ток]: Volkswirtschaft­liche Abhandlungen der Bad­i­schen Hochschulen. – Bd. X. – Beilage 3). — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Wad­ler Ar­­nold. Die pol­i­tischen Ver­bre­cher in Russ­land // Zeit­schrift für die gesamte Strafrechts­wis­sen­­schaft. – Ber­lin, 1909. – [Bd.] XXIX. – S. 33–73. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Auha­gen Ot­to. Die Zu­kunft der rus­sischen Land­wirt­schaft (Nach einem Vor­t­rage) // Zeit­schrift für So­zi­al­wis­sen­schaf­ten. – 1907. – [Bd.] X. – S. 65+661, 763–776. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Mar­tin Ru­dolf. Die au­gen­blic­k­li­che Finan­zlage Russ­lands // Zeit­schrift für So­zi­alwissen­schaf­ten. – 1907. – [Bd.] X. – S. 101–104. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Cha­sles, Pi­erre. Le parle­ment russe, son or­gan­i­sa­tion, ses rap­ports avec l’Em­pe­reur. Avec une pré­face de Arm­bele Le­roy-Be­au­lieu. – Paris: A. Russeau, 1910. – XV + 218 p. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Pflügl Richard v[on]. Die Gebur­ten und Ster­be­fäl­le in den grös­seren Städ­ten und Ge­mein­den Ös­ter­reichs in den Jahren 1904, 1905, 1906 und 1907 // Sta­tis­tische Mo­nat­schrift. – 1909. – [Bd.] XXXV. – S. 16–61, 75–120. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Gerl G. v[on]. Zur Fischereis­ta­tis­tik Ös­ter­reichs // Sta­tis­tische Monatschrift. – 1908. – Bd. XXXIV. – S. 490–519. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Die evangel­ischen Gemein­den Gal­iziens im Jahre 1910 // Die evan­gel­isches Ge­mein­de­blatt für Gal­izien und die Bu­ko­wi­­na. – Stan­islav, 1911. – N 1. – S. 6–8; Die evangel­ischen Gemein­den der Bukowi­na im Jahre 1910 // [Evan­gel­i­­­sches Gemein­de­blatt für Gal­izien und die Bu­kowi­na]. – [Stan­islav, 1911]. – [N 1]. – S. 8. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Stark Josef. Das Deutschtum in der Bukowi­na nach dem heu­tigen Stande // Deutsche Erde. – 1909. – [Heft] VIII. – S. 105–106. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Isaak Franz. Die Molotsch­naer Men­non­i­ten. Ein Beitrag zur Ge­schichte der­sel­ben. Aus Ak­ten älter­er und neueren Zeit wie auch auf Grund eige­ner Er­leb­nisse und Er­fahrungen darges­tellt. – Halberstadt: Braun, 1908. – 354 S. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kel­ler Kon­rad. Die Bere­saner deutschen Ko­lonien in Süd­russ­­land zu ihrem hun­der­tjähri­gen Ju­bi­läum 1809/10–1909/10 // Deu­tsche Er­de. – 1909. – [Heft] VIII. – S. 206–212. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kel­ler Kon­rad. Die Kut­schur­ganer deutschen Ko­lonien in Südruss­land zum hun­dertjäh­ri­­gen Ju­bi­läum ihres Bestehens // Deutsche Er­de. – 1908. – [Heft] VII. – S. 213–217. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Pokor­ny Hans. Die Deutschen an der Wol­ga // Deutsche Erde. – 1908. – [Heft] VII. – S. 138–142. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Faure A. Bei­träge zur Geschichte der Deutschen in Russ­land // Deutsche Erde. – 1909. – [Heft] VIII. – S. 53–56. — С. 238;

К[у­зе­­ля] З. [Рец. на публ.:] Keussler Fried­rich v[on]. Die deutschen Vereine in Russ­land // Deutsche Erde. – 1908. – [Heft] VII. – S. 188–189. — С. 238.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 238–239.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001455