Том 99 (ХCІХ). 1930 р.

Записки товариства імені Шевченка / [Ред. не вказаний]. — Т. ХCІХ: Ювілейний збірник на пошану Акад[еміка] Кирила Студинського. Ч. І: Праці філологічні— Львів, 1930. — [8]+514 с., іл., картосхема.

_________________________

Зміст: 

Ч[астина] I

Свєн­ціц­кий І. За­галь­на ха­рак­те­рис­ти­ка на­у­ко­вої ді­яль­нос­ти Ака­де­ми­ка Ки­ри­ла Сту­дин­сько­го. — С. 1–9. — С. 1–9;

Гор­дин­ський Я. Акад[емік] Ки­ри­ло Сту­дин­ський як дос­лід­ник лі­те­ра­ту­ри XVI й XVII ст. — С. 11–94. — С. 1–84;

Тер­ша­ко­вець М. Акад[емік] Сту­дин­ський як дос­лід­ник га­лиць­ко-ук­ра­їн­сько­го від­род­жен­ня. — С. 95–112. — С. 1–18;

Ко­лес­са Ф. Ака­де­мік Ки­ри­ло Сту­дин­ський про вплив усної сло­вес­нос­ти на по­е­тів ук­ра­їн­сько­го лі­те­ра­тур­но­го від­род­жен­ня. — С. 113–126. — С. 1–14.

Ч[астина] II

Воз­няк М. Три ста­ттей­ки з по­ле­міч­но­го пись­мен­ства. З до­дат­ком трьох нед­ру­ко­ва­них лис­тів По­тія: 1. Рукописна “Унія” з першої по­ло­вини XVII в.; 2. До ролі Петра Аркудія в полемічному письменстві; 3. Пер­ша друкована річ Льва Кревзи. [Додаток]: Три недруковані листи Іп[атія] Потія. — С. 1–50. — С. 1–50;

Сі­мо­вич В. Спро­би пе­рек­ла­дів Св[ято­го] Пись­ма у тво­рах Й. Га­ля­тов­сько­го. Додаток: Три довші переклади Галятовського. — С. 51–80. — С. 1–30;

Ко­пер­жин­ський К. З іс­то­рії пуб­лі­цис­ти­ки XVII в. Йо­са­фат Кун­це­вич і Ка­сіян Са­ко­вич про тво­ри Ва­си­ля Су­разь­ко­го: [Вступ]; I. Василь Суразький і Йо­са­фат Кунцевич; II. Василь Суразький і Касіян Сакович. — С. 81–96. — С. 1–16;

Огі­єн­­ко І. Псав­тир по­ло­ви­ни XVIII в. в лем­ків­ськім пе­рек­ла­ді: [Вступ]; [1.] Мо­ва Псав­ти­ря; [2.] Український словник; [3.] Церковно-слов’янсько-україн­ський слов­ник. — С. 97–140. — С. 1–44;

Пе­ретц В. З твор­чос­ти сту­ден­тів Ки­ї­вомо­ги­лян­­ської ака­де­мії. При­ві­тан­ня геть[­ма­но­ві] Д. Апос­то­ло­ві, не­ви­да­ний ді­я­­лог 1730 р. [Додаток: оригінальний текст привітання]. — С. 141–144. — С. 1–4;

Чижевський Д. Філософічна метода Сковороди: 1. [Вступ]; 2. Coincidentio Op­­po­­sitorum; 3. Κύκλος τών κύκλων; 4. [Висновок]. — С. 145–171. — С. 1–27;

Бі­лець­кий Л. Бі­ля по­чат­ків но­вої ук­ра­їн­ської ко­ме­дії і во­де­ві­лю. — С. 173–212. — С. 1–40;

Брик І. Пе­рек­ла­ди сер­бських на­род­ніх пі­сень у “Ру­сал­ці Дніс­тро­вій”. — С. 213–231. — С. 1–19;

Смаль-Стоць­кий С. Шев­чен­ко­ві по­е­ми: “Вар­нак”, “Ма­ри­на”, “Між ска­ла­ми не­на­че зло­дій”, “Як­би то­бі до­ве­ло­ся”, “Як­би ви зна­ли па­ни­чі”. — С. 233–244. — С. 1–12;

Ни­ки­фо­ряк С. Рим і ритм у Шев­чен­ка. — С. 245–250. — С. 1–6;

Гру­шев­ська К. Ук­ра­їн­ські на­род­ні ду­ми у фран­цузь­ких пе­рек­ла­дах. — С. 251–260. — С. 1–10;

Свєн­ціц­кий І. Сус­піль­не тло твор­чос­ти Іва­на Фран­ка. — С. 261–289. — С. 1–29;

Мар­ков­ський М. “Лі­со­ва піс­ня” Ле­сі Ук­ра­їн­­ки й “Ті­ні за­­бу­тих пред­ків” М. Ко­цю­бин­сько­го. — С. 291–297. — С. 1–7;

Ко­лес­са О. Лю­­нар­но-ас­траль­ний мі­то­ло­гіч­ний сю­жет у ста­рин­ній ук­ра­їн­ській ко­ляд­ці. Бо­­роть­ба гор­до­го мо­лод­ця з чор­ним ту­ром. — С. 299–315; 1–17;

Ля­щен­ко А. Кіль­ка влас­них імен в “Іс­то­рії” Длуґо­ша. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ви в XV ст. — С. 317–321. — С. 1–5;

Гри­цак Е. Го­вір­ка се­ла Мо­гиль­ної Гай­син­сько­го по­ві­ту на По­діл­лі: [Вступ]; А) Фонетика; Б) Морфологія. — С. 323–335. — С. 1–13;

Пань­ке­вич І. Го­вір се­ла Ва­лаш­ко­вець був­шої Зем­плин­ської жу­пи на За­кар­пат­ті: [Вступ]: Частина перша: А) Звучня; [Б] Морфологія. Частина друга: Положення говору села Валашковець серед говорів, що його окружають. — С. 337–374. — С. 1–38 + 1 кар­тос­хе­ма;

Cправлені по­хиб­ки. — С. 1 не­ну­м.;

Сав­чен­ко Фе­дір. Ра­­сін – пе­да­гог. — С. 375–380. — С. 1–6;

Ки­ри­чин­ський О. Син Воль­фґанґа Ґе­те. — С. 381–388. — С. 1–8.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky...