Том 100 (C). 1930 р.

Записки товариства імені Шевченка [Ред. не вказаний]. — Т. CЮвілейний збірник на пошану Акад[еміка] Кирила Студинського. Ч. II: Пра­ці іс­то­рич­ні. — Львів, 1930. — [5]+398 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Частина III. Продовження т. XCIX]

Пас­тер­нак Я. Галь­штат­ська куль­­ту­ра За­кар­пат­тя в йо­го при­род­них ме­жах. — С. 1–12. — С. 1–12 + 13 іл.;

Вар­не­ке Б. Об­ра­зи Ски­тів. — С. 13–17. — С. 1–5;

Бар­він­ський Б. Ко­на­ше­ви­чі в Пе­ре­мись­кій зем­лі в XV і XVI ст. Ге­не­а­ло­гіч­но-іс­то­рич­на мо­ног­ра­фія, з 5 ілюстраціями й 3 ге­неа­­ло­гіч­ни­ми таблицями: Вступне слівце; I. Походження гетьмана Петра Ко­на­ше­вича Сагайдачного в світлі дотеперішніх дослідів; II. Значіння назв “Са­гай­дачний” і “Конашевич”; III. Кунашовичі-Уніховські: Устрицькі, Стебниць­кі, Тер­лецькі і Бережанські в Перемищині в XVI ст.; IV. Рід Попелів і їх вітка Ку­на­шо­ви­чі-Попелі в Перемиській землі в XV і XVI ст.; V. Кунашовичі-Попелі й геть­ман Петро Конашевич Сагайдачний; Закінчення; Екскурс. Суспільне ста­но­­вище По­пе­лів у XV ст. До­дат­ки: [Вісім до­ку­мен­тів]. — С. 19–175. — С. 1–157 + 5 іл. + 1 таб­л.: I. Ге­­не­а­ло­гіч­на таб­ли­ця Ку­на­шо­ви­чів-Уні­хов­ських. — С. 49, 67 + 2 таб­л. на ок­ре­мій вклей­ці: II. Ге­не­а­ло­гіч­на таб­ли­ця ро­ду По­пе­лів і їх ві­ток, III. По­пе­лі в XV ст.;

Хот­ке­вич Г. З при­во­ду од­ної час­ти “Ден­ни­ка Ось­вєн­ці­ма”. До­да­ток: [Ви­тяг з ру­ко­пи­су про Бе­рес­тець­ку бит­ву, опи­са­ну Го­лін­ським]. — С. 177–204. — С. 1–28;

Єр­шов А. Ко­ли й хто на­пи­сав Гус­тин­ський лі­то­пис?. — С. 205–211. — С. 1–7;

Ге­ра­сим­чук В. До пи­тан­ня про стат­ті Б. Хмель­ниць­ко­го. — С. 213–235. — С. 1–23;

Гру­шев­ський М. Нез­віс­ний епі­зод з жит­тя До­ро­шен­ка. [До­да­ток у статті: тексти документів]. — С. 237–241. — С. 1–5;

Пет­ров­ський М. З жит­тя Пет­ра До­ро­шен­ка на Мос­ков­щи­ні. — С. 243–250. — С. 1–8;

Ан­дру­сяк М. До іс­то­рії пра­во­біч­них ко­за­ків в 1689–1690 рр. До­да­ток: 17 до­ку­мен­тів. — С. 251–274. — С. 1–24;

Щер­би­на В. До­ля ко­зач­чи­ни на Лі­во­бе­реж­ній Ук­ра­ї­ні. — С. 275–287. — С. 1–13;

Ан­дро­хо­вич А. Об­раз­ки з іс­то­рії се­ред­ньо­го шкіль­ниц­тва в Га­ли­чи­ні в XVIII і XIX ст.: 1. Бібліотека для вчителів і учнів; 2. Наса­джу­ван­ня “освічен­ня” за Йосифа II-го в гімназіях. Боротьба з “освіченням” і “пе­ре­воротовими кличами Французької революції” по його смерті; 3. Приватні лек­ції гімназійних учителів; 4. Приватні (домашні) вчителі, 1784–1856; 5. Адьюнк­ти, 1811–1856; 6. Премії (нагороди), 1781–1856; 7. Чесне (шкільна оплата, di­dac­trum, Schul­geld), 1784–1848; 8. Бійки гімназистів з жидами. — С. 289–310. — С. 1–22;

Шпит­ков­ський І. До іко­ног­ра­фії та но­бі­лі­та­ції Іва­на Мо­гиль­ниць­ко­го, зі зним­ка­ми пор­тре­ту й гер­бу: I. Портрет Івана Могильницького; II. Нобілі­та­ція. — С. 311–319. — С. 1–9 + 2 іл.;

Да­ни­лов В. М. Мак­си­мо­вич і жур­нал “Ос­но­ва”. Лис­ти В. Бі­ло­зер­сько­го до М. Мак­симо­ви­ча. — С. 321–326. — С. 1–6;

Кор­ду­ба М. При­чин­ки до уряд­ни­чої служ­би Ку­лі­ша. Від гу­бер­нсько­го сек­ре­та­ря до над­вор­но­го рад­ни­ка. Прилога: 36 ак­тів. — С. 327–377; 1–51;

Сав­чен­ко Ф. Про­тест Яко­ва Го­ло­ваць­ко­го до ав­стрій­сько­го мі­ніс­тер­ства з при­во­ду тру­су в йо­го меш­кан­ні. [До­да­ток: ори­гі­нальний текст про­тес­ту Я. Го­ло­ваць­ко­го від 20 січня 1867 р.]. — С. 379–398. — С. 1–20.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001453