Том 97 (XCVІI). 1910 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCVІI— Львів, 1910. — Кн. V. — 244 с., картосхема.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Со­зан­ський І. З ми­нув­ши­ни м. Бро­дів. При­чин­ки до іс­то­рії міс­та в XVII в.: I. Короткий нарис історії міста. Мійська маґістратура. Місто а замковий уряд; II. Русини властителі реальностий. — С. 5–25 + 1 карто­схе­ма + табл.;

Шпит­ков­ський І. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. VI: Ме­му­ар До­мі­ні­ка Зав­роц­ко­го про Ко­лі­їв­щи­ну. [Закінчен­ня]. [Додаток: текст ме­муа­ру]. — С. 26–73;

Гна­тюк В. Лєґен­да про три жі­но­чі вда­чі. При­чи­нок до іс­то­рії ван­дрів­ки фоль­кльор­них мо­ти­вів. [Додаток: тексти чотирьох леґенд]. — С. 74–85;

Щу­рат В. Ко­лі­їв­щи­на в поль­ській лі­те­ра­ту­рі до 1841 р. — С. 86–104;

Кре­вець­кий І. Спра­ва по­ді­лу Га­ли­чи­ни в рр. 1846–1850. До­дат­ки. [Про­дов­жен­ня]: Матеріяли. — С. 105–154.

Miscellanea

Гор­дин­ський Я. Сло­во про збу­рен­нє пек­ла по Ста­рун­сько­­му ру­ко­пи­су XVIII в. [Додаток у статті: текст Слова]. — С. 155–174.

Наукова хроніка

Кри­пя­ке­вич І. Ре­фе­рен­дар­ські су­ди і їх ді­яль­ність в ук­ра­їн­ських зем­лях на пе­ре­ло­мі XVI–XVII вв. [Рец. на публ.:] Baranowski Ig­na­cy Ta­deusz. Sądy re­feren­dar­skie // Przęglad his­to­ryczny. – T. IX. – S. 82–96, 170–184; Baranowski I. T. Księgi re­feren­dar­skie. Tom I: 1582–1602 / Wy­dawn­ictwa Towar­zystwa nau­kowego warszawskiego, N 4. Kom­isya his­to­rycz­na, N 3. – Warszawa, 1910. – XVI + 176 s. — С. 175–188.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

I. Про­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лев­скій Мак­симъ. Соці­о­ло­гія. – СПб., 1910. – Т. II: Ге­не­ти­чес­кая со­ці­о­ло­гія или уче­ніе объ ис­ход­ныхъ мо­мен­тахъ въ раз­ви­тіи семьи, ро­да, соб­ствен­нос­ти, по­ли­ти­чес­кой влас­ти и пси­хи­чес­кой дѣ­я­тель­нос­ти. – 296 с. — С. 189–190;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Hirt H. Un­ter­suchungen zur in­doger­man­ischen Al­ter­tumskunde // In­doger­m[a­n­ischen] Forschungen. – 1908. – Bd. XX. – 1. – S. 55–95. — С. 190–191;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ko­pera Felix. No­tatki do his­to­ryi sztuki i kul­tu­ry w Polsce. – Kraków, 1909. – IV + 80 s. + 17 tabl. — С. 191;

Ши­роць­кий К. [Рец. на публ.:] По­к­ров­скій Н. В. Цер­ков­но-ар­хе­о­ло­ги­чес­кій му­зей С[анкт-]Пе­тербургской Ду­хов­ной Ака­де­міи 1879–1909 г. – СПб., 1909. – I–IV + I–XXIX + 1–151 c. + 35 табл. фо­то­ти­пий + 63 табл. фо­то-цин­ког­ра­фий. — С. 191–193;

Тер­ша­ко­вець М. [Рец. на публ.:] Ус­пен­скій В., Пи­са­ревъ С. Ли­це­вое жи­тіе пре­по­доб­на­го Іо­а­са­фа ца­ре­ви­ча Ин­дій­ска­го (Фо­толито­г­ра­­­фиче­ское вос­про­из­ве­де­ніе ру­ко­пи­си изъ биб­ліо­те­ки ца­ря Алек­­сѣя Ми­хай­­ловича). – СПб., 1908. – II + 53 + 9 c. + 24 об­ра­зи + 4 табл. — С. 193–194;

Широцький К. [Рец. на публ.:] Вол­ковъ Я. К. Ста­рин­ныя де­ре­вян­ныя цер­кви на Во­лы­ни. – СПб., 1910. – 26 c. ([Відбиток]: Ма­те­ри­а­лы по эт­ног­ра­фии Рос­сии. – Т. I; і окрема відбитка). — С. 194–197;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Пок­ров­скій И. XIV все­ро­ссій­скій ар­хе­о­ло­ги­чес­кій съѣздъ въ Чер­ни­го­вѣ 1908 г. // Православный собесед­ник. – 1909. – [Кн.] I–IV. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Но­ві ар­хе­оль­оґіч­ні здо­бут­ки в Га­ли­чи­ні // Ді­ло. – 1910. – Ч. 191. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пе­лен­ський Й. Дзво­ни на Ук­ра­ї­ні-Ру­си // Ді­ло. – 1910. – Ч. 124–126. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] О. Л. Де­що про цер­ков­ну ста­ро­ви­ну на Во­ли­ні // Ра­да. – 1910. – Ч. 29. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. До­пов­не­ня до ста­тий про Ма­зе­пу // Рус­лан. – 1910. – Ч. 1, 3, 70, 72, 74. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Доманиць­кий В. Нез­на­ний шир­ше пор­­трет Ма­зе­пи // Ді­ло. – 1910. – Ч. 55. — С. 198;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сьвєн­ціць­кий Іл. Цер­ков­ний му­зей у Льво­ві (1905–1909) // Ді­ло. – 1910. – Ч. 24. — С. 198–199;

Д[о­ро­­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Він­цков­ський Я. Спад­щи­ня Де­ни­са Сі­­чин­сько­го // Ді­ло. – 1910. – Ч. 85, 149. — С. 199.

II. Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на.

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Czer­mak Wik­tor. Stanisława Oświęci­ma Dyar­yusz 1643–1651 // Scrip­tores rerum po­lon­i­carum. – Kraków, 1907. – T. XIX. – 4 + LXXVI + 438 s. — С. 199–203;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Лап­по И. Пин­скій сей­микъ пос­лѣ от­ре­че­нія Яна Ка­зи­ми­ра // ЖМНП. – 1910. – Фев­раль. – С. 284–300. — С. 203–205;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Но­вом­бер­гскій Н. Сло­во и дѣ­ло го­су­да­ре­вы. Ма­те­рі­а­лы. – Томск, 1909. – Т. II. – II + 368 + 6 c.; Ве­ре­тен­­ни­­ковъ В. И. Ис­то­рія Тай­ной кан­це­ля­ріи пет­ров­ска­го вре­ме­ни. – Харь­ков, 1910. – IV + 306 c. — С. 205–208;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Вя­зем­скій Б. А., кн. Вер­­хов­ный Тай­ный Со­вѣтъ. – СПб., 1909. – 423 с. — С. 208–209;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ru­t[k]owski Jan. Klucz brzo­zowski biskupstwa przemyskiego w w. XVIII. – Kraków, 1910. – VIII + 252 s. — С. 209–212;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Przy­borowski Walery. Przyczy­ny upad­ku Pol­ski. Zar­ys his­to­ryczny. – Warszawa; Lwów, 1910. – 266 s. — С. 212–213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Ма­ріин­ський культ на ук­ра­їн­ських зем­лях дав­ної поль­ської дер­жа­ви // Ни­ва. – 1910. – Ч. 11–14. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кри­пя­ке­вич І. По­чат­ки ко­зач­чи­ни // Ді­ло. – 1910. – Ч. 174–177. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кри­пя­ке­вич І. По­сли на дво­рі Хмель­ниць­ко­го // Ді­ло. – 1910. – Ч. 95. — С. 213;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ко­­лес­са Ф. Ма­те­ри­я­ли до іс­то­риї ко­зач­чи­ни з рр. 1709–1721 зіб­ра­ні в Швед­ськім Дер­жав­нім Ар­хі­ві в Шток­голь­мі // Ді­ло. – 1910. – Ч. 33–34, 36, 38–40. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Оги­бов­скій І., свящ. Къ воп­ро­су о мѣс­тѣ пог­ре­бе­нія ос­но­ва­тель­ни­цы По­ча­ев­ска­го мо­нас­ты­ря Ан­ны Ти­хо­нов­ны Гой­ской // Во­лын­ские епархиальные ведомости. – 1909. – № 44. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. О Св. Димит­ріи Рос­тов­скомъ // Ки­ев­ские епархи­аль­ные ве­до­­мос­ти. – 1909. – Ч. 43. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Доб­ро­га­евъ М. Чер­ни­гов­скій и­гу­менъ Кал­листъ Ме­нов­скій, быв­шій преж­де нас­то­я­те­лемъ мо­нас­ты­ря По­­ча­ев­ска­го // Во­­лын­ские епархиальные ведомости. – 1909. – Ч. 40. — С. 214;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Дoбро­га­евъ М. Игу­менъ По­ча­ев­скаго, а по­томъ Ге­ор­гі­ев­ска­го Козе­лец­ка­го мо­нас­ты­ря Іо­сифъ Иса­е­вичъ (1708–1731 г.) // Во­лын­ские епархиальные ведомости. – 1906. – Ч. 42. — С. 214;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Хар­лам­по­вичъ К. Ар­хи­ман­дритъ Кон­стан­тинъ Бор­ков­скій и его ли­те­ра­тур­ная дѣ­я­тель­ность // Право­славный собеседник. – 1909. – [Кн.] XI. — С. 214;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Іе­рар­хи Бѣл­го­род­ско-Кур­ской епар­хіи въ XVII и XVIII сто­лѣ­тіи // Кур­ские епархиальные ведомости. – 1909. – Ч. 2–6. — С. 214–215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Опи­са­ніе По­ча­ев­ской Лав­ры вско­рѣ по от­па­де­ніи ея въ унію въ 30-хъ го­дахъ XVIII вѣ­ка // Во­лын­ские епархиальные ведомос­ти. – 1909. – Ч. 34. — С. 215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Днев­­ная за­пис­ка пѣ­ше­ход­ца Са­ра­тов­ска­го цер­ков­ни­ка изъ Са­ра­то­ва до Кі­ева въ 1787 г. // Кур­ские епархиальные ведомости. – 1909. – Ч. 30–31. — С. 215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Алек­сій епис­копъ. Ре­ли­гі­оз­ныя дви­же­нія на югѣ Рос­сіи во вто­рой по­ло­ви­нѣ XIX сто­лѣ­тія // Православный собеседник. – 1909. – [Кн.] I–XI; Алек­сій епис­копъ. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи ре­ли­гі­оз­на­го дви­же­нія на югѣ Рос­сіи во вто­рой по­ло­ви­нѣ XIX вѣ­ка // [Православный собеседник]. – [1909]. – [Кн.] I–III, V–VIII. — С. 215;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Пре­бы­ва­ніе им­пе­ра­то­ра Пет­ра I въ Кі­е­вѣ 200 лѣтъ то­му на­задъ // Ки­ев­ские епар­хиаль­ные ведо­мос­ти. – 1909. – Ч. 25. — С. 215;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський Мих. Ук­ра­їн­ська іс­то­рі­оґ­ра­фія і Ми­ко­ла Кос­то­ма­ров // ЛНВ. – 1910. – Ч. 5. – C. 209–225. — С. 215–216.

III. Мо­ва.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Meil­let M. Ein­führung in die ver­gleichende Gram­ma­tik der in­doger­man­ischen Spra­­chen. – Leipzig, 1909. – XVIII + 330 S. (Переклав з 2-ого французького ви­дан­ня Wilh. Prin­tz). — С. 216;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Leskien A. Zur Kri­tik des altkir­chen­slav­ischen. Codex Suprasliensis // Abhandlungen der phi­lol[og­ische]-his­t[o­r­i­sche] Klasse der K[eiser­li­chische] Sächs[on­ische] Gesellschaft der Wis­sen­­schaf­­ten. – Leip­zig, 1909. – Bd. XXVII. – N XIII. – 23 S. (і осібно). — С. 216–217;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ro­man­sky St. Lehnwört­er la­tein­ischen Ursprungs im Bul­­ga­r­i­schen // Fünf­zehnter Jahres­be­r­icht des In­sti­tuts für rumän­ische Sprache zu Leip­zig, h[e]­r[aus]g[ege­ben] v[on] Wei­gand. – 1909. – S. 89–134. — С. 217–220;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Weigand Gus­tav. Zur Ter­mi­no­lo­gie der Molk­erei // XVI Jahres­ber­icht des In­stitus für rumän­ische Sprache zu Leipzig. – 1910. – S. 213–230. — С. 220–223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Diels Paul. Stu­dien zur slav­ischen Be­tonung // Ar­ch[iv] f[ür] sla­v[i­schen] Phi­lol[ogie]. – 1909. – [Heft] I–II. – S. 1–101. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Том­­сонъ А. И. Къ воп­ро­су о воз­ник­но­ве­ніи род[итель­но]-вин[и­тель­­но­го] (gen[i­tiv]-acc[usa­tiv]) пад[ежa] въ сла­вян­скихъ язы­кахъ. Сход­ныя яв­ле­ніи въ дру­гихъ язы­кахъ // Изв[ес­тия] 2-го отд[еле­ния] Ака­д[е­мии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] I. – C. 59–83; Том­сонъ А. И. Приг­ла­голь­ный род[итель­ный] п[адеж] въ пра­с­ла­в[ян­ском] язы­кѣ // [Из­вес­тия 2-го от­де­ления Ака­де­мии На­ук]. – 1908. – [Кн.] III. – C. 281–302; Том­сонъ А. И. Род[итель­но]-вин[итель­ный] пад[еж] при на­з­ва­ні­яхъ жи­выхъ су­ществъ въ слав[ян­ских] язы­кахъ // [Из­вес­тия 2-го от­де­ле­ния Ака­де­мии На­ук]. – [1908]. – [Кн.] II. – C. 232–264. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Нек­ра­совъ Н. И. По по­во­­ду двухъ ста­тей А. И. Том­со­на о род[итель­но]-вин[итель­ном] па­де­жѣ // Из­в[ес­­тия] 2-го отд[еле­ния] Ак[аде­мии] На­ук. – 1909. – [Кн.] III. – C. 35–74. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Орѣш­ковъ П. Древ­не­бол­­гар­ское эпен­те­ти­чес­кое l // Рус­[ский] фи­л[о­ло­­ги­чес­кий] вест[ник]. – 1909. – [№] I. – C. 97–110. — С. 224;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Куд­ряв­скій Д. Къ ста­тис­ти­кѣ гла­голь­ныхъ формъ въ Лав­рен­тьев­ской лѣ­­то­пи­си // Изв[ес­тия] 2-го от­д[е­ле­ния] Ак[аде­мии] На­ук. – 1909. – [Кн.] II. – C. 48–54 с ди­аг­ра­ммой. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Діб­ро­ва А. Гар­мо­ні­за­цій­ні за­со­би в ук­ра­їн­ській мо­ві // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 6–8. — С. 224;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Ук­ра­їн­ська філь­оль­о­ґіч­на на­у­ка за 1909 рік // Ра­да. – 1910. – Ч. 9. — С. 224.

IV. Лі­те­ра­ту­ра.

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Го­лу­бевъ С. Па­не­ги­рикъ кі­е­во-пе­чер­ско­му ар­хи­ман­дри­ту Ели­сею Пле­те­нец­ко­му 1618 го­да // Тру­ды К[иев­ской] Дух[ов­ной] Ак[а­де­мии]. – 1910. – [Кн.] VI. – C. 296–350 + 2 табл. — С. 225–227;

Шпит­ков­ський І. [Рец. на публ.:] La­ment chłopski na pany / Wy­dał Józef Kal­len­bach, wy­daw­ca Karol Badecki. – Lwów: Bi­ałe kruki, 1910. – [Wy­d.] I. – VII + 28 s. — С. 227–231;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Кар­скій Е. Я. Зна­че­ніе Н. В. Го­го­ля въ ис­то­ріи рус­ска­го ли­те­ра­тур­на­го язы­ка // Р[ус­ский] ф[и­ло­­­ло­ги­чес­кий] в[ес­тник]. – 1909. – [№] II. – C. 205–222; Л. В. Что зна­читъ фа­ми­лія “Тѣн-тѣт­ни­ковъ”? // [Русский филологический вестник]. – [1909]. – [№ II]. – C. 223–226; Вар­не­ке Б. В. Го­голь и те­атръ // [Русский филологический вестник]. – [1909]. – [№ II]. – C. 307–336; Тру­би­цынъ Н. Н. Иде­а­лизмъ Го­го­ля // [Русский фи­ло­­ло­гический вестник]. – [1909]. – [№ II]. – C. 297–306. — С. 231–232;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Бы­ковъ Ни­ко­лай. Ив. Ив. Ман­жу­ра, ук­ра­ин­скій эт­но­графъ и по­этъ (1851–1893). – Ека­те­ри­нос­лав, 1910. – 25 с. — С. 232–233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Яци­мир­ський А. Ог­ляд но­вій­ших роз­ві­док і ви­дань по іс­то­рії ста­рої ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри // На­ша Шко­ла. – 1910. – Ч. 3. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. “Тре­нос” М. Смо­триць­ко­го // Ді­ло. – 1910. – Ч. 134–139. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. Ве­ли­код­ня вір­ша // Ді­ло. – 1910. – Ч. 95–97. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. На пе­ре­ло­мі // Ра­да. – 1910. – Ч. 46. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кос­тель­ник Г. Шев­чен­ко з ре­лі­­ґій­но-етич­но­го ста­но­ви­ща. Кри­тич­на ана­лі­за / Біб­лі­о­те­ка “Ни­ви”. – Львів, 1910. – Ч. 15. – 32 с.; Єв­шан М. Ре­лі­ґія Шев­чен­ка // Укр[а­їн­­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 4; Щу­рат В. Ре­цен­зія на бро­шу­ру Кос­тель­ни­ка // Учи­тель. – 1910. – Ч. 1–2; Кос­тель­ник Г. Реп­лі­ка на кри­ти­ку д[ок­то­]ра Щу­ра­та // Рус­лан. – 1910. – Ч. 55–60; Єр­ми К. Про­мо­ва в 49-ро­ко­ви­ни Та­ра­са Шев­чен­ка // Рус­лан. – 1910. – Ч. 55–58. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Шев­чен­ко – Же­лі­ґов­ский – Че­чот // Ді­ло. – 1910. – Ч. 117, 118. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ти­хов­ський Ю. Ве­ли­ко­русь­ка мо­ва в тво­рах Т. Г. Шев­чен­ка // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 1. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Най­близ­ші же­ре­ла твор­чос­ти М. Шаш­ке­ви­ча // Учи­тель. – 1910. – Ч. 1–4. — С. 234–235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пчіл­ка О. Мар­ко Кро­пив­ниць­кий, яко ар­тист і ав­тор // ЛНВ. – 1910. – Ч. 6. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Олес­ниць­кий Е. Кро­пив­ниць­кий в Га­ли­чи­ні // Ді­ло. – 1910. – Ч. 95. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Кро­пив­ниц­кій и Грин­чен­ко // Русское богатство. – 1910. – Ч. 8. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ту­шев­ський Ф. О. Ф. Кис­тя­ков­ський // Ра­да. – 1910. – Ч. 27, 28. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. По­е­тич­на твор­чість Ів. Фран­ка // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 7–8. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Б. Грін­чен­ко і ха­рак­тер йо­го твор­чос­ти // Ді­ло. – 1910. – Ч. 99–101. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко В. Бо­рис Грін­чен­ко // ЛНВ. – 1910. – Ч. 9. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сі­мо­вич В. Про лі­те­ра­тур­ну ді­яль­ність Бо­ри­са Грін­чен­ка // На­род­ний го­лос. – 1910. – Ч. 40, 42. — С. 235–236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пі­со­чи­нець Д. На друж­ню мо­ги­лу // Ра­да. – 1910. – Ч. 106, 107. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Кар­пен­ко-Ка­рий // Ра­да. – 1910. – Ч. 199. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. М. Гру­шев­ський // Ді­ло. – 1910. – Ч. 141. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. Ж-ко. 25 літ лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­вої ді­я­ль­­­нос­ти М. С. Гру­шев­сько­го // Ра­да. –1910. – Ч. 134. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Ле­ся Ук­ра­їн­ка // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 6. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Ми­ко­ла Чер­няв­ський. Спро­ба ха­рак­те­рис­ти­ки // ЛНВ. – 1910. – Ч. 5. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Дон­цов Д. З спо­ми­нів про В. До­ма­ниць­ко­го // Ра­да. – 1910. – Ч. 217. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єфре­­мов С. Па­мя­ти В. До­ма­ниць­ко­го // Ра­да. – Ч. 203; Сму­ток П. Ос­тан­ні мі­ся­ці В. М. До­ма­ниць­ко­го // [Ра­да]. – Ч. 205; Бі­ло­у­сен­ко О. Па­мя­ти В. До­ма­ниць­ко­го // [Ра­да]. – Ч. 205; Леп­кий Б. Спо­ми­ни про пок[ій­но­го] Ва­си­ля До­ма­ниць­кого // Рус­лан. – Ч. 201; Зн. Ва­силь До­ма­ниць­кий // Ді­ло. – Ч. 207. — С. 236–237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Дань­ко М. Вол[одимир] Вин­ни­чен­ко. Про­ба лі­те­ра­тур­ної ха­рак­те­рис­ти­ки // ЛНВ. – 1910. – Ч. 7. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кон­чіц І. Во­ло­ди­мир Вин­ни­чен­ко // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1910. – Ч. 3. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський О. Ук­ра­їн­ське пись­мен­ство в 1909 р. // ЛНВ. – 1910. – Ч. 1. — С. 237;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Ук­ра­їн­ське пись­мен­ство ро­ку 1909 // Ра­да. – 1910. – Ч. 2. — С. 237.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 237–238.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001451