Том 96 (XCVІ). 1910 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCVI— Львів, 1910. — Кн. ІV. — 244 с. карта.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бир­чак В. Ві­зан­тій­ська цер­ков­на піс­ня і Сло­во о пол­ку Іго­ре­ві. [Закінчен­ня]: [II. Будова строф і пісень в Слові о полку Іго­ре­ві]. — С. 5–32;

Корш Ф. До іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го ось­мис­кла­до­во­го вір­ша. — С. 33–40 + но­ти: c. 39–40;

Ли­пин­ський В. Арі­ян­ський сой­мик в Ки­се­ли­ні на Во­ли­ни в маю 1638 р. При­чи­нок до іс­то­рії арі­ян­ства на Ук­ра­ї­ні. — С. 41–57;

Шпит­ков­ський І. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. VI. Ме­му­ар До­мі­ні­ка Зав­роц­ко­го про Ко­лі­їв­щи­ну. — С. 58–93;

Кре­вець­кий І. Спра­ва по­ді­лу Га­ли­чи­ни в рр. 1846–1850. [Про­дов­жен­ня]: IX. Поділ Галичини на три округи в 1850 р.. — С. 94–115 + табл. + 1 кар­та.

Miscellanea

Кри­пя­ке­вич І. “Скар­би” Хмель­ниць­ко­го. — С. 116–119;

Воз­няк М. Різ­двя­ні й ве­ли­код­ні вір­ші-ора­ції зі збір­ни­ка кін[ця] XVII – поч[ат­ку] XVIII в. [Додаток у тексті: тек­сти вір­шів]. — С. 119–146;

До­ро­шен­ко В. Бо­рис Грін­чен­ко – Ва­силь До­ма­ниць­кий. Пос­мер­тні згад­ки. — С. 146–150.

Наукова хроніка

Ши­роць­кий К. Па­мя­тки Ма­ке­до­нії. [Рец. на публ.:] Кон­да­ко­въ Н. П. Ма­ке­до­нія – Ар­хе­о­ло­ги­чес­кое пу­те­шес­твіе. – СПб., 1909. – 308 с. + 12 табл. + 1 цветн[ая] ав­то­ти­пия + 194 рис. — С. 151–161.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Іс­то­рія по­лі­тич­на й куль­тур­­на до поч[ат­ку] XVII в.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Тру­ды В. Г. Ва­силь­ев­ска­го / Из­да­ніе Имп[ера­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. – СПб., 1908. – T. I. – VIII + 401 c.; 1909. – T. II. – 295 c. — С. 162–163;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Cho­dyn­icki Hen­ryk. Sejmiki ziem rusk­ich w wieku XV // Stu­dya nad his­to­ryą pra­wa pol­skiego, wy­dawane pod redakcyą Oswal­da Bal­zera. – Lwów, 1906. – T. III. – Zesz. 1. – 120 s. — С. 163–165;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Fi­ja­łek Jan. Tar­łowie. Znam­ien­i­tego ro­du poc­zątki i świet­ność // Przegląd his­to­ryczny. – 1909. – T. VIII. – S. 63–88, 167–197, 284–312. — С. 165–167;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Лю­бав­ский М. К. От­зывъ о со­чи­не­ніи А. В. Сто­ро­жен­ка: Сте­фанъ Ба­то­рій и днѣп­ров­скіе ко­за­ки // За­пис­ки Имп[ера­тор­ской] Ака­де­мии Наук, ис­то­р[и­ко]-фил[оло­ги­чес­кий] от­дел. – 1909. – T. VIII. – № 8. – C. 141–181. — С. 167–168;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] В. П. По­чат­ки іс­то­рії // Учи­тель. – 1909. – Ч. 8–9. – С. 133–140. — С. 168;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мо­но Ґ. Ме­тод в іс­то­рії // На­­ша шко­ла. – 1909. – Кн. I–II. – C. 68–93. — С. 168;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Де­мян­чук І. Зем­лет­ря­се­ня в ста­ри­ні // Учи­тель. – 1909. – Ч. 3–4. – С. 54–56. — С. 169;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ти­товъ Я. Бѣл­го­род­ка въ ея ис­то­ріи и въ сов­ре­мен­ныхъ ар­хе­о­­ло­ги­чес­кихъ рас­коп­кахъ на мѣс­тѣ ея // Ки­ев­ские епар­­хиаль­ные ведомости. – 1909. – Ч. 45. – С. 1079–1090; Ч. 51–52. – С. 1240–1247. — С. 169;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Древ­нее пре­да­ніе о Бо­ри­со­глѣб­скомъ мо­нас­ты­рѣ, сос­тав­лен­ное По­лоц­кимъ ар­хіе­пис­ко­помъ Іо­са­фа­томъ Кун­це­ви­чемъ въ дѣ­лѣ съ Кор­са­комъ // По­лоц­кие епархиальные ведомости. – 1909. – Ч. 34. – 622–626. — С. 169.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на XVII–XIX вв.

С[и­цін­­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Ко­зац­кій пог­ромъ и Ку­ру­ков­скій до­го­воръ 1625 го­да // Христианское чтение. – 1909. – Ап­рель. – С. 515–532; Май. – С. 769–789; Жу­ко­вичъ П. Пер­вый поль­скій сеймъ пос­лѣ Ку­ру­ков­ска­го раз­гро­ма ка­за­ковъ // [Христианское чтение]. – 1909. – Июнь-июль. – С. 906–932. — С. 169–170;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Z czasów wojen ko­zack­ich. Przy­­czyn­ki do dziejów z lat 1648–1655 // Prze­gląd his­to­ryczny. – 1909. – T. IX. – S. 228–248, 342–362. — С. 170–171;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Бѣ­ло­ку­ровъ С. А. Дне­валь­ныя за­пис­ки при­ка­за тай­ныхъ дѣлъ 7165–7183 гг. // ЧО­ИДР. – 1908. – Кн. 1, 2. – C. III–X + 1–346. — С. 171–178;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Aske­na­zy Szy­mon. Gal­i­cya a Węgry // Nowe wcza­sy. – Warszawa, 1910. – S. 264–274. — С. 178–179;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Ак­ты бе­ре­жан­ской Ра­ды рус­ской 1848–1849 гг. // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1909. – Ч. 2–9. — С. 180–181;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Starowieyski Fr., ks. Po­la­cy we “Wzmoc­nionej Rad­zie Pań­stwa” 1860 roku. Przyczy­nek do dziejów po­ro­zbiorowych. Z przed­mową St. Tar­nowskiego // Prze­gląd pol­ski. – 1909. — С. 181–182;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Winiarz A. Z dziejów ar­chiwum Nam­iest­nictwa we Lwowie // Przewod­nik nau­kowy i literacki. – 1910. – [Zesz.] I–II; Winiarz A. Archiwum Nam­iest­nictwa we Lwowie // [Przewod­nik nau­kowy i literacki]. – 1909. – [Zesz.] VI–VII. — С. 182–183;

Кр[ип’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Hartleb Ka­zimierz. Sto­sunki Kalwinów pol­skich z gmi­ną szwajcars­ką // Przewod­nik nau­kowy i literacki. – 1910. – Ks. I. – S. 16–26. — С. 183–184;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Жиз­не­о­пи­са­ніе мит­ро­по­ли­та Іо­си­фа Вель­я­ми­на-Рут­ска­го, сос­тав­лен­ное мит­ро­по­ли­томъ Ра­фа­и­ломъ Кур­скимъ, и со­чи­не­ніе Рут­ска­го объ улуч­ше­ніи внут­рен­ня­го строя уні­ат­ской цер­кви // Христианское чтение. – 1909. – Ав­густ-сен­тябрь. — С. 184;

Кр[ип’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Szy­del­ski Stefan. Kon­stan­ty Ziel­iń­ski, ar­cy­bisk­up lwowski. – Kraków, 1910. – IV + 198 s. — С. 184;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Бул­га­ковъ С. Свя­ти­тель Іо­а­сафъ Гор­лен­ко, епис­копъ Бѣл­го­род­скій и Обо­ян­скій (1705–1754 гг.) // Кур­ские епархиаль­ные ведо­мос­ти. – 1909. – Ч. 11–19. — С. 184–185;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. До ук­ра­їн­ської піс­ні про Жи­дів // Ді­ло. – 1909. – Ч. 263. — С. 185;

Кр[и­п’я­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Smól­ski G. Niem­cy w Gal­i­cyi // Bi­bliote­ka warszaw­ska. – 1908. – T. I. – S. 17–59. — С. 185;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Хот­­ке­вич Г. Ма­лень­кі об­ра­зи ве­ли­кої спра­ви // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 160–161, 165, 166, 180–182. — С. 185;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Д. Від­род­же­нє Бі­ло­ру­си // Рус­лан. – 1909. – Ч. 168, 169. — С. 185;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Про від­род­жен­нє летго­лів // Ра­да. – 1909. – Ч. 7. — С. 185;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ру­со­ва С. На­ці­о­нальна ос­ві­та у Че­хів // Ра­да. – 1909. – Ч. 270. — С. 185;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ру­со­ва С. На­ці­о­наль­на шко­ла у Фин­­нів та Бол­га­рів // Ра­да. – 1909. – Ч. 276. — С. 185.

[3.] Мо­ва.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Пор­же­зин­скій В. Вве­де­ніе въ язы­ко­вѣ­дѣ­ніе (По­со­біе къ лек­ці­ямъ) / Вто­рое ис­пр[ав­лен­ное] и до­пол[нен­ное] изд[ание]. – Мос­ква, 1910. – (4) + 214 с. — С. 185–186;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. А. Крым­скій: Ук­ра­ин­ская гра­ма­ти­ка, I (1), (2), (6), II (1). – Мос­ква, 1907–1908 ([Відби­ток]: Rocznik slawis­tyczny. – [Т.] II. – S. 135–174). — С. 186–187;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Двій­не чис­ло в ук­ра­їн­ській мо­ві. – Ки­їв, 1910. – 43 с. (Відбиток: ЗУНТ. – 1909. – [Кн.] VI). — С. 188–189;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Коп­ко Петръ М. Из­слѣ­до­­ва­ніе о язы­кѣ “Бе­сѣдъ на Еван­ге­лія” (св. Гри­­го­рія Ве­ли­ка­го па­пы рим­ска­го) па­мят­ни­ка юж­но­рус­ска­го XII вѣ­ка. – Львов, 1909. – 103 + (2) с. — С. 189–190;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Zbor­nik u sla­vu Va­tros­la­va Jag­i­ća (Ja­g­ić – Fest­schrift). – Ber­lin, 1908. – 1 пор­трет + VIII + 725 c. — С. 191–193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Meyer-Lübke W. Auf­ga­ben der Wort­for­schung // Ger­man­isch-roman­i­sche Mo­­nats­­schrift. – [Jarg.] I. – Heft X. – S. 634–647. — С. 193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Brug­mann Karl. Ein Wör­ter­buch der spra­ch­wis­sen­­schaft­li­chen Ter­mi­no­lo­gie // Ger­ma­nisch-roman­i­sche Monatsschrift h[e]r[a­us]­­g[e­ge­­ben] v[on] H. Schröder. – Heidel­berg, 1909. – [Heft] IV. – S. 209–222. — С. 193;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Dor­itsch Al. Ge­brauch der alt­bul­gar­ischen Ad­ver­bia // 16 Jahres­be­richt d[er] In­sti­tuts f[ür] rumän­ische Spra­che. – Leip­zig, 1910. – S. 81–192. — С. 193–194;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Björk­­­mann Erik. Nor­dische Per­sonen­na­men in Eng­­land in alt- und früh­mit­telen­glisch­er Zeit. Ein Beitrag zur en­glischen Namen­kunde. – Halle: M. Nimajer, 1910. – XI + [V] + 217 S. ([Відбиток]: Stu­dien zur en­glischen Phi­lo­lo­gie. – [Bd.] XXXVII). — С. 194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Про пе­ре­соп­ниць­ке єван­ге­ліє // Ра­да. – 1909. – Ч. 278. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ва­си­лен­ко Мик. До іс­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ви // Ра­да. – 1909. – Ч. 255. — С. 194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Го­лос­ке­вичъ Г. К. Опи­са­ніе го­во­ра с. Бо­да­чев­ки (Ко­ло­ді­ев­ки) Ушиц­ка­го у[ез­да] По­доль­ской гу­б[ер­­нии] // Из­вес­тия II отд[еле­ния им­пе­ра­тор­ской] Ак[аде­мии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] IV. – C. 106–131. — С. 194;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Яро­шен­ко В. Г. Ук­ра­ин­ская сказ­ка въ фо­не­ти­чес­кой тран­скрип­ціи // Из­вес­тия II от­д[е­­ле­­ния им­­­пе­ра­тор­ской] Ак[аде­мии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] I. – C. 237–240. — С. 194;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ан­то­но­вич В. За­пис­ка в спра­ві об­ме­жень ук­ра­їн­ської мо­­ви // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 33–39. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пчіл­ка О. На­ша лі­те­ра­тур­на мо­ва // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 3. – С. 2–4. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Вчі­мо ся рід­ної мо­ви (Де­що про мо­ву ук­ра­їн­ську) // Ра­да. – Ч. 197, 198, 200, 202. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ков.-Кол. Гр. В спра­ві про на­шу мо­ву // Ра­да. – Ч. 188. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Вер­храт­ський Ів. За­міт­ки язи­ко­ві // Рус­лан. – Ч. 80–84, 260–262. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Шер­стюк Т. О рід­ну мо­ву в на­род­ній шко­лі // Рус­лан. – Ч. 30. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Же­бунь­ов Л. Як ста­вить ся ук­ра­їн­ський на­род до лі­те­ра­ту­ри на рід­ній мо­ві? // Ра­да. – 1909. – Ч. 253. — С. 195;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­гін. Ро­сій­ська мо­ва і ук­ра­їн­ство // Ра­да. – 1909. – Ч. 192. — С. 195–196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Д-ко. Сло­вар ук­ра­їн­ської мо­ви // Ра­да. – 1909. – Ч. 174. — С. 196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сте­шен­ко І. В спра­ві ук­ра­їн­сько­го слов­ни­ка “Час”, ви­пу­ще­но­го під мо­єю ре­дак­ці­єю (Лист до ре­дак­ції) // Ра­да. – 1909. – Ч. 136. — С. 196;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Фран­ко Т. На­ша мо­ва і пра­во­пись // S. X. – Ч. 7–8. – С. 432–437. — С. 196;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Дмит­рів Евг. Ук­ра­їн­ська пра­во­пись // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 196.

[4.] Лі­те­ра­ту­ра.

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. Но­вые тру­ды по ис­точ­ни­ко­вѣ­де­нію древ­не-рус­ской ли­те­ра­ту­ры и па­ле­ог­ра­фіи // Уни­вер­си­тетск[ие] из­вес­тия, (ки­ев­ские). – 1909. – № 6. – C. 1–39. — С. 196–197;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Пре­об­ра­жен­скій В. С. Сла­вя­но­рус­скій Скит­скій Па­те­рикъ. Опытъ ис­то­ри­ко-биб­лі­ог­ра­фи­чес­ка­го из­слѣ­до­ва­нія. – Ки­ев, 1909. – VII + 257 c. — С. 197–202;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Croiset v[on] d[er] Kop A. C. Die rus­sischen Über­set­zungen pol­nisch­er Litera­turwerke. Ein Beitrag zur Geschichte der geis­tigen Bil­dung Russ­lands und XVIII Jahrhun­dert // Ar­chiv f[ür] sl[av­ische] Phil[olo­gie]. – 1908. – Bd. XXX. – S. 57–89. — С. 202–203;

Тре­­бін Оп. [Рец. на публ.:] По­повъ Н. П. Соб­ра­ніе ру­ко­пи­сей Мос­ков­ска­го Си­мо­но­ва мо­нас­ты­ря. – Москва, 1910. – 213 с. ([Відбиток]: ЧОИДР. – 1910. – Кн. 2). — С. 203–205;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ А. Л. Ру­ко­пис­ные ма­те­рі­а­лы от­ца А. Пет­ру­ше­ви­ча. – СПб., 1910. – С. 493–510 (Відбиток: Из­вес­тия им­п[е­ра­тор­ской] Ака­де­мии На­ук. – 1910. – № 7). — С. 205–207;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Abicht R. Das Al­pha­bet Chrabrs // Arch[iv] f[ür] sla­v[ische] Phi­lol[ogie]. – 1909. – [Heft] I–II. – S. 210–217. — С. 207–208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Пос­ла­ніе епис­ко­па Си­мо­на // Изв[ес­тия] II от­де­л[е­ния] имп[ера­тор­ской] Акад[емии] На­ук. – 1909. – [Кн.] I. – C. 1–11. — С. 208;

 [б. п.]. [Рец. на публ.:] Бе­не­ше­вичъ В. Н. Ар­мян­скій про­логъ о св[я­тых] Бо­ри­сѣ и Глѣ­бѣ // Изв[ес­тия] II отд[еле­ния им­пе­ра­тор­ской] Ак[аде­мии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] I. – C. 201–236. — С. 208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Яци­мир­скій А. И. Къ ис­то­ріи апок­ри­фовъ и ле­гендъ въ ю[жно]-слав[ян­ской] пись­мен­нос­ти, I–V: Апок­риф[ичес­кий] эле­ментъ у нѣ­ко­тор[ых] ю[жно]-слав[ян­ских] пи­са­те­лей, Ю[ж­но]-слав[ян­ские] спис­ки ин­дек­са от­ре­чен­ныхъ книгъ, Сказ[анія] о вет­хо­за­вѣт­ныхъ ли­цахъ и со­бы­ті­яхъ, Ска­з[а­ние] о зем­ной жиз­ни Бо­го­ма­те­ри, Ска­з[а­ние] объ Ус­пе­ніи Бо­го­ма­те­ри // Из­в[ес­­тия II от­де­ле­ния им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии На­ук]. – 1909. – [Кн.] II. – C. 267–322; [Яци­мир­скій А. И. Къ ис­то­ріи апок­ри­фовъ и ле­гендъ въ ю[жно]-слав[ян­ской] пись­мен­нос­ти], VI–VIII: Сказ[ание] объ Іо­ан­нѣ Кр[и]т[ском] и апос­то­лахъ, Ска­з[а­ния] о свя­тыхъ же­нахъ, Ве­дѣ­нія заг­роб­ной жиз­ни // [Из­вес­тия II от­де­ле­ния им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии На­ук]. – [1909]. – [Кн.] III. – C. 103–159. — С. 208;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Ад­рі­а­но­ва В. Еван­­геліе Яо­мы въ ста­рин­ной ук­ра­ин­ской ли­те­ра­ту­рѣ // Из­вес­тия II отд[еле­ния им­пе­ра­тор­ской] Ак[аде­мии] Н[а­ук]. – 1909. – [Кн.] II. – C. 1–47. — С. 208–209;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Ад­рі­я­но­ва В. Къ ли­те­ра­тур­ной ис­то­ріи Па­леи // Тру­ды Ки­ев[ской] Дух[ов­ной] ака­­де­мии. – 1909. – [Кн.] IX–X. – C. 377–415; Сен­тябрь. – С. 134–157. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кри­пя­ке­вич Ів. Га­лиць­ке від­род­же­нє // Ді­ло. – 1909. – Ч. 156, 157. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Свєн­ціц­кий І. М. Тер­ша­ко­вець. Га­лиць­ко-русь­ке пись­мен­ство // Ді­ло. – 1909. – Ч. 72. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Тер­ша­ко­вець М. Га­лиць­ко-русь­ке від­род­же­нє (Д[ок­то]ру І. Свєн­ціц­ко­му у від­по­відь) // Ді­­ло. – 1909. – Ч. 104. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сту­дин­ський К. Ґе­не­за по­е­тич­них тво­рів Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча // Рус­лан. – 1909. – Ч. 178–196. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Най­близ­ші же­ре­ла твор­чос­ти М. Шаш­ке­ви­ча // Учи­тель. – 1909. – Ч. 24. – С. 362–368. — С. 209–210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. Ши­піт­скі бе­ре­зи (За­міт­ки до кіль­кох по­ем Федь­ко­ви­ча) // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 232, 234. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Во­роб­ке­вич І. Із нед­ру­ко­ва­них по­е­зій // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 14, 15, 17, 78, 118, 123. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Се­ма­ка Е. Си­дір Во­роб­ке­вич // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 139. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. З пе­ре­пис­ки двох по­е­тів // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 46. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Н. Г. Ана­толь Свид­ниць­кий // Ра­да. – 1909. – Ч. 149. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ли­па І. Іван Ман­джу­ра. Бі­оґ­ра­фіч­ний на­рис // Укр[аїн­­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 5–6. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Д-ко. Мар­ко Кро­пив­ниць­кий // Ра­да. – 1909. – Ч. 157. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ве­чер­ниць­кий А. По ре­ві­зії. Роз­мо­ва з Мар­ком Лу­ки­чем Кро­пив­ниць­ким // Ра­да. – 1909. – Ч. 159. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. По­ет пра­ці (Б. Грін­чен­ко) // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 9. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лу­кі­я­но­вич Д. Ми­хай­ло Яц­ків // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] XI. – C. 275–287. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський О. Но­ви­ни на­шої лі­те­ра­ту­ри: Ос­тан­ні опо­ві­дан­ня М. Ко­цю­бин­сько­го // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] XI. – C. 376–385. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. З на­го­ди ос­тан­ньої збір­ки по­е­зій А. Крим­сько­го // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] XII. – C. 570–576. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Оль­га Ко­би­лян­ська // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 9. – С. 473–482. — С. 211–212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Бог­дан Леп­кий. (Елє­мен­ти йо­го твор­чос­ти) // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 7–8. – С. 396–403. — С. 212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Пет­ро Кар­ман­ський і но­ва збір­ка йо­го по­е­зій // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VI. – C. 537–543. — С. 212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ста­риць­ка-Чер­ня­хів­ська Л. Но­ви­ни на­шої лі­те­ра­ту­ри: Л. Янов­ської “Люд­ське щас­тя” // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VII. – C. 134–141. — С. 212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ли­па І. Олек­сій Плющ (псі­хоґ­ра­фічний на­рис) // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 5. – С. 223–228. — С. 212;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Ва­силь Па­чов­ський (спро­ба ха­рак­те­рис­ти­ки) // Укр[аїнська] ха­та. – 1909. – Ч. 6. – С. 306–314. — С. 212–213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Хот­ке­вич Г. Кам­ні от­ме­та­є­миє // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 10. – С. 523–538. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ми­халь­ський Т. Су­час­на по­е­зія поль­ська на Ук­ра­ї­ні // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 29. – C. 12–14; Ч. 31. – C. 13–14. — С. 213;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. Pro domo sua. I. На­ша лі­те­ра­ту­ра // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 7–8. – С. 413–431. — С. 213;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] До­­ро­шен­ко Д. З ук­ра­їн­ських жур­на­лів // Ра­да. – 1909. – Ч. 51, 74, 83, 84, 127, 148, 184, 210, 252, 262, 295. — С. 213.

[5.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

Мі­ху­ра Я. [Рец. на публ.:] Ста­тис­ти­ка ста­чекъ ра­бо­чихъ на фаб­ри­кахъ и за­во­дахъ за трех­лѣ­тіе 1906–1908 гг. // Сос­та­вилъ и раз­ра­бо­талъ фа­б­рич­ный ре­ви­зоръ В. Е. Вар­заръ / Из­да­ние От­де­ла про­мыш­лен­нос­ти Ми­н[ис­­­тер­ства] Т[ор­гов­ли] и Пр[омыш­лен­нос­ти]. – СПб., 1910. – 72 + 220 с. — С. 213–219 + табл.;

Гех­тер М. [Рец. на публ.:] Оцѣ­ноч­но-Ста­тис­ти­че­скій От­дѣлъ Харь­ков­ской Гу­бер­нской Зем­ской Уп­ра­вы. Ста­тис­ти­чес­кій Еже­­год­никъ, 1909 г. / Из­да­ние Харь­ков­ской Гу­бер­нской Зем­ской Уп­ра­вы. – Харь­ков, 1910. – 184 + 236 с. + 10 ди­аг­рамм на от­дель­ных лис­тах. — С. 219–221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Янов­ська Л. Су­час­не ста­но­ви­ще се­лян­ки-Ук­ра­їн­ки (Док­лад про­чи­та­ний на 1-му Все­рос[ій­сько­му] ж[іно­чо­му] зїз­ді 12 гру­д­­ня 1908 р.) // Ра­да. – 1909. – Ч. 9, 10. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. При­чи­нок до пси­хо­льо­ґії 1906 ро­ку // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IX. – C. 551–554. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. З на­шо­го жит­тя // Ра­да. – Ч. 3–184. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Жит­тя на Ук­ра­ї­ні ро­ку 1908-го // Ра­да. – Ч. 1. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ро­мул. Куль­тур­но-прос­віт­ний рух на Ук­ра­ї­ні ро­ку 1908 // Ра­да. – Ч. 1. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Це­гель­ський Л. З ав­стрий­ської Ук­ра­ї­ни // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] X. – C. 177–191; [Кн.] XII. – C. 602–615. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Те­ок­ра­тич­ні зма­га­ня на на­шім ґрун­ті // ЛНВ. – [1909]. – [Кн.] X. – C. 119–132. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гна­тюк В. З угор­ської Ру­си // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 287, 288. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ба­бяк Вол., Мо­рав­ський Вол. Вра­жі­ня з Угор­ської Ру­си // Ді­ло. – 1909. – Ч. 188, 189. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Грод­ский Й., о. По­ло­же­нє Ру­си­нів в Бос­ні // Рус­лан. – 1909. – Ч. 232–251. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­со­ноць­кий В. Ре­ліґій­не пи­тан­ня в звяз­ку з на­ці­о­наль­ним на Хол­мщи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 38, 40. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ман­дри­ка М. Ро­сій­ська Аме­ри­ка // Ра­да. – 1909. – Ч. 195. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ф. О-ч. По Си­бі­ру з хо­да­ка­ми (З по­до­ро­жі пе­ре­се­лен­сько­го аґен­та) // Ра­да. – 1909. – Ч. 26. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. Хто йде на пе­ре­се­лен­ня? // Ра­да. – 1909. – Ч. 26. — С. 222–223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. Пе­ре­се­лен­ці в до­ро­зі // Ра­да. – 1909. – Ч. 75. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пі­со­чи­нець Д. Пе­ре­се­лен­ці в до­ро­зі (по зві­дом­лен­ням пе­ре­се­лен­ських аґен­тів Хар­к[ів­­сько­го] ґу­б[ер­­ні­аль­но­го] зем­ства) // Ра­да. – 1909. – Ч. 219, 222. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пі­со­чи­нець Д. Пе­ре­се­лен­ська спра­ва на Хар­ків­щи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 190, 191. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. Ук­ра­їн­ське ро­біт­ниц­тво в 1908 р. // Ра­да. – 1909. – Ч. 34, 35. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. На­ші бі­лі нег­ри // Ра­да. – 1909. – Ч. 158. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. На­ри­си з ду­хов­но­го жит­тя на­ших се­лян. IV: Ук­ра­їн­ська са­мос­ві­до­мість на­ших се­лян // Ра­да. – 1909. – Ч. 125. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Тов­ка­чев­ський А. До ста­но­ви­ща сель­ської ін­те­лі­ґен­ції // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 5. – С. 254–260. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. “Ку­ца” ме­ди­ци­на // Ра­да. – 1909. – Ч. 254. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лів С. Бо­рис­лав // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 183, 185, 190. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щер­ба­ків­ський Д., о. До за­ве­де­ня зем­ства в Донщи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 234. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. А-ко. Со­ці­я­ліс­тич­ні орґа­ні­за­ції на Ук­ра­ї­ні. I: Ук­ра­їн­ська со­ці­яль-де­мок­ра­тич­на ро­біт­ни­ча пар­тія // Пра­ця. – 1909. – С. 23–34. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. З’їзд ук­ра­їн­ської со­ці­яль­но-де­мок­ра­тич­ної пар­тії // Ра­да. – 1909. – Ч. 54. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Са­дов­ський В. Куль­тур­на ро­бо­та // Сло­во. –1909. – Ч. 3–5. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. Ч. На­ці­о­наль­но-куль­тур­на пра­ця і ро­біт­ни­чий клас // Сло­во. – 1909. – Ч. 14–16. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Са­дов­ський В. Ще раз про куль­тур­ну ро­бо­ту // Сло­во. – 1909. – Ч. 19–20. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Су­час­не мос­кво­філь­ство (З ав­стрий­ської Ук­ра­ї­­ни) // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VI. – C. 190–197. — С. 224–225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Біло­цер­кі­вець В. Су­час­не мос­кво­філь­ство в Га­ли­чи­ні // Сло­во. – 1909. – Ч. 22–23. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Се­ред га­лиць­ких мос­кво­фі­лів // Ра­да. – 1909. – Ч. 264, 265. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ук­ра­ї­нець з Ро­сиї. Від­по­відь “Га­ли­ча­ни­но­ви” і йо­го “га­лиц­ко-рус­ско­му юно­шѣ” // Ді­­­ло. – 1909. – Ч. 21, 22. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ба­ран Ст. Фун­да­ция русь­ко-на­род­ний ін­сти­тут “На­род­ний Дім” у Льво­ві // Ді­ло. – 1909. – Ч. 196. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ака­де­мик Ф. Корш про ук­ра­їн­ство // Ра­да. – 1909. – Ч. 152. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Корш Ф. Суд проф[есо­ра] Фи­ле­ви­ча // Ра­да. – 1909. – Ч. 116. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. По­між су­сі­да­ми. I: Ук­ра­їн­ство і Ве­ли­ко­ру­си // Укр[аїн­ська] ха­та. – Ч. 2. – С. 91–100. — С. 225–226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ша­по­ва­лів М. Ук­ра­їн­ство і ро­сій­ська куль­ту­ра // Бу­дуч­ність. – Ч. 1. – С. 11–13. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] К. Об­ще­русь­ка ін­те­ліґен­ція на Ук­ра­ї­ні // Укр[аїн­ська] ха­та. – Ч. 9. – C. 489–497; Ч. 10. – C. 540–552. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко. Смі­ли­вість дум­ки (Н. Г. Чер­­ни­шев­ський) // Ра­да. – 1909. – Ч. 158. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Па­мя­ти М. Г. Чер­ни­шев­сько­го // Ра­да. – 1909. – Ч. 235. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко. На­ці­о­наль­на сві­до­мість і лі­те­ра­тур­ні сим­па­тії // Ра­да. – 1909. – Ч. 168. — С. 226;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Novus. Єв­рей­ська спра­ва і ук­ра­їн­ські те­чії // Сло­во. – 1909. – Ч. 5–7. — С. 226;

Д[оро­шенко] В. [Рец. на публ.:] Ку­то­вий М. Нім­ці-коль­о­ніс­ти на Вкра­ї­ні // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 35. – C. 4–5; Ч. 37. – C. 10–12. — С. 226;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Rzeszowski L. Die deu­tschen Ko­lonien an der West­grenze Gal­iziens. Eine eth­no­gra­phische Skiz­ze // Zeit­schrift für ös­ter­reichische Volkskunde. – 1908. – [Heft] V–VI. – S. 178–199. — С. 226–227;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сі­рий Ю. Ук­ра­їн­ський те­атр в Ки­ї­ві в 1908/9 р. // ЛНВ. – [Кн.] V. – C. 359–364. — С. 227;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. На­ша Шко­ла // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – C. 1–5. — С. 227;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Квес­ті­о­нар для зби­ра­ня ма­те­рі­я­лів до роз­слі­ду ста­ну і потреб на­шо­го шкіль­ниц­тва та пуб­лич­но­го ви­хо­ва­ня // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – C. 169–176. — С. 227;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бу­дяк Ю. За­пис­ки учи­те­ля (1899–1906) // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IV, VI, VIII, IX. — С. 227–228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ка­пель­го­род­ський П. Як я учив ся в по­чат­ко­вій шко­лі? (До іс­то­рії на­род­ної шко­ли на Ук­ра­ї­ні) // Рус­лан. – Ч. 248–250. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Па­лій С. З учи­те­лю­ван­ня на се­лі // Ра­да. – 1909. – Ч. 175. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. Щ. По­чат­ко­ва на­род­ня ос­ві­та на Ки­їв­щи­ні в р. 1907 // Ра­да. – 1909. – Ч. 250. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лу­бе­нець Ів. На­род­ня ос­ві­та на Пол­тав­щи­ні 1907–1908 шкіль­но­го ро­ку // Ра­да. – 1909. – Ч. 209. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лу­бе­нець Ів. На­род­ні біб­лі­о­те­ки на Пол­тав­щи­ні 1907–1908 шкіль­но­го ро­ку // Ра­да. – 1909. – Ч. 214. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. “Ку­ца” ос­ві­та // Ра­да. – 1909. – Ч. 242. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кад­нер О. Про на­ці­о­наль­ний проб­лєм в шко­лі // Учи­тель. – 1909. – Ч. 14–15. – С. 213–216. — С. 228;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сво­бо­да А. Ви­хо­ва­нє пат­рі­о­тич­не і на­ці­о­наль­не // Учи­тель. – 1909. – Ч. 16–17. – С. 237–240. — С. 228–229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Чай­ків­ський К. На­у­ка мо­ра­лі в шко­лах // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 112–124. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сальо Л. На­у­ка ні­мець­кої мо­ви в се­ред­ніх шко­лах і під­руч­ни­ки до неї // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 98–111. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий В. До ре­фор­ми на­у­ки ма­те­ма­ти­ки в се­ред­ніх шко­лах // На­ша шко­ла. – [Кн.] I–II. – C. 62–67. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­­пач І. Но­вий ав­стрій­ський “Нор­маль­ний плян на­у­ки для ґім­на­зій” // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – C. 14–32; [Кн.] III–IV. – C. 24–77. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бо­бяк Г. Кілька слів про наш ґім­на­зій­ний ут­рак­візм // Рус­лан. – Ч. 94–100. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кру­шель­ниць­кий А. Ук­ра­їн­ські під­руч­ни­ки в се­ред­ніх шко­лах у Га­ли­чи­ні // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 78–90. — С. 229–230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кор­ду­ба М. Ук­ра­їн­ські під­руч­ни­ки в се­ред­ніх шко­лах на Бу­ко­ви­ні // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 91–97. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ме­мо­ріял Го­лов­но­го Ви­ді­лу Тов[арис­тва] “Учи­­тель­ська Гро­ма­да” у Льво­ві, вне­се­ний до Га­лиць­ко­го Сой­му в спра­ві ут­рак­віз­му // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 10–17. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пе­даґоґ. На­ша від­по­відь // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 1–9. — С. 230–231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ались­ке­вич А. Стан і виг­ля­ди при­ват­них шкіл Рус[ько­го] Тов[арис­тва] Пед[аґо­ґіч­но­го] в 1909/10 р. // Учи­тель. – Ч. 24. – C. 374–376. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] На­у­ко­ве То­ва­рис­тво ім. Шев­чен­ка в 1908 р. // Ді­ло. – 1909. – Ч. 100–101. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­галь­ні збо­ри “На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка” // Ді­ло. – 1909. – Ч. 105. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лі­ка­рен­ко В. Біб­лі­о­те­ка На­у­ко­во­го То­в[а­ри­с­тва] ім. Шев­чен­ка у Льво­ві і наш обо­вя­зок на­ці­о­­­наль­ний // Ра­да. – Ч. 220. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. Ук­ра­їн­ське Наук[ове] То­ва­рис­тво в Ки­ї­ві // Ді­ло. – 1909. – Ч. 103. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Хро­ні­ка “Ук­ра­їн­сько­го На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва в Ки­ї­ві” за р. 1908 // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 153–158. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] В. К-й. Ді­яль­ність київ­­сько­го ук­ра­їн­сько­го На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва в 1908 р. // Ра­да. – Ч. 4. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ки­їв­ське На­у­ко­ве То­ва­рис­тво // Ра­да. – Ч. 273. — С. 231–232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ві­доз­ва ки­їв­[сько­го] укр[аїнського] на­у­ко­во­го то­ва­ри­ства // Ра­да. – Ч. 44. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] З жи­ття ук­ра­їн­сько­го клю­бу в Ки­ї­ві // Ра­да. – Ч. 108. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] В ки­їв­сько­му ук­ра­їн­сько­му клю­бі // Ра­да. – Ч. 222, 227, 229, 268, 269, 275. — С. 232–233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ра­ков­ський І. Зас­но­ва­нє То­ва­рис­тва “Учи­тель­ська Гро­ма­да” // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – C. 6–10. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кми­ци­ке­вич В. Зас­но­ва­нє то­ва­рис­тва учи­те­лів вис­ших шкіл ім[ені] Ско­во­ро­ди в Чер­нів­цях // На­ша шко­ла. – 1909. – [Кн.] III–IV. – C. 18–23. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко. Одесь­ка “Прось­ві­та” в 1908 ро­ці // Ра­да. – 1909. – Ч. 4. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. В Ка­те­ри­нос­лав­ській “Прос­ві­ті” // Ра­да. – 1909. – Ч. 29. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Стеб­ниць­кий П. Де­сять літ // Ра­да. – 1909. – Ч. 154. — С. 233–234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Звіт то­в[а­ри­с­тва] “Си­ла” за 1908 рік // Ді­ло. – 1909. – Ч. 14. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Звіт з ді­яль­нос­ти “Львів­сько­го Бо­я­на” за ад­мі­ніс­тра­цій­ний рік 1908/9 // Рус­лан. – 1909. – Ч. 254, 255. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­лес­ник Ст. Ук­ра­їн­ські прос­віт­ні і еко­но­міч­ні тов[а­рис­­тва] в Га­ли­чи­ні // Укр[аїн­ська] ха­та. – Ч. 7–8. – С. 440–445. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] К. Ш. На­у­ко­ві зма­ган­ня на­шої ака­де­міч­ної мо­ло­ді­жи в Пе­тер­бур­зі // Ра­да. – 1909. – Ч. 63. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Т. В то­ва­рис­тві ук­раї­­ноз­нав­ства // Ра­да. – 1909. – Ч. 213. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко. Ві­ден­ська “Січ” // Ра­да. – 1909. – Ч. 212. — С. 234;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Оп­рав­ха­та П. Із жи­ття Ук­ра­їн­ців на чу­жи­ні (Лист з Ба­ку) // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 29–34. — С. 234.

[6.] Нек­роль­оґія.

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Вол. Ан­то­но­вич, ос­нов­ні ідеї йо­го твор­чос­ти і ді­яль­нос­ти // ЗУНТ. – Кн. III. – C. 5–14. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ту­шев­ський Ф. В. Б. Ан­то­но­вич при світ­лі ав­то­бі­оґ­ра­фії та дан­них іс­то­рії // Ра­да. – 1909. – Ч. 70–71 (і осібно). — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пав­луць­кий Г. В. Ан­то­но­вич як ар­хе­о­льоґ // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 15–22. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­бо­да А. Пра­ці Ан­­то­но­ви­ча по ет­ноґ­ра­фії та лі­те­ра­ту­рі // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 23–28. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сте­шен­ко Ів. Ан­то­но­вич як сус­піль­ний ді­яч // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 29–32. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. Б. В. Б. Ан­то­но­вич // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 7–8. – С. 366–372. — С. 235;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ми­ко­ла Ар­кас // Ра­да. – 1909. – Ч. 61. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Па­мя­ти Ми­ко­ли Ар­ка­са // Ра­да. – Ч. 66. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. Ар­кас (нек­роль­оґ) // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 2. – С. 88–90. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Ка­зи­мір Ба­де­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 153. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ка­зи­мир ґр[аф] Ба­де­ні // Рус­лан. – 1909. – С. 143. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Во­ро­ний М. Ми­ко­ла Вер­биць­кий // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 10. – С. 509–512. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Вовк Хв. Па­мя­ти М. А. Вер­биць­ко­го // Ра­да. – 1909. – Ч. 282. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Ґраф Вой­цєх Дзє­ду­шиц­кий // Ра­да. – 1909. – Ч. 61. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Бог­дан Ді­диць­кий // Ра­да. – 1909. – Ч. 9. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­щів­ник Ів. Во­ло­ди­мир Кар­бу­лиць­кий // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 56. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Раз доб­ром на­ли­те сер­це... В ро­ко­ви­ни смер­ти Кар­пен­ка-Ка­ро­го // Ра­да. – 1909. – Ч. 198. — С. 236;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Чи­ка­лен­ко Е. І. К. То­­би­ле­вич (Кар­пен­ко-Ка­рий). Сто­рін­ка з спо­ми­нів // Ра­да. – 1909. – Ч. 198. — С. 236–237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий І. Ем. Д[ок­то]р Ярос­лав Ку­лач­ков­ський // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 9. – С. 1–3. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ве­чер­ниць­кий А. Ф. В. Ле­виць­кий // Ра­да. – 1909. – Ч. 280. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. О. Ру­сов // Ра­да. – 1909. – Ч. 45. — С. 237;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Де­нис Сі­чин­ський // Ра­да. – 1909. – Ч. 111. — С. 237.

Ви­дан­ня й ста­ті, шир­ше об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 237–238.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001535