Том 95 (XCV). 1910 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCV— Львів, 1910. — Кн. ІII. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бир­чак В. Ві­зан­тій­ська цер­ков­на піс­ня і Сло­во о пол­ку Іго­ре­ві: [Вступ]; I. Реторичний рим; II. Будова строф і пісень в Слові о полку Ігореві. — С. 5–29;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. [Про­дов­жен­ня]: XXXI. Пісні про комаря. — С. 30–53;

Кре­вець­кий І. Спра­ва по­ді­лу Га­ли­чи­ни в рр. 1846–1850. [Про­дов­жен­ня]: VII. Спроба поділу Галичини в Державній Раді, 1848–1849; VIII. Становище центрального й краєвого уряду, 1848–1849. — С. 54–82;

Воз­няк М. Сту­дії над га­лиць­ко-ук­ра­їн­ськи­ми гра­ма­ти­ка­ми XIX в. [Про­дов­жен­ня]: XVI. Конкурс на українську граматику з 1851 р. та його вислід: рукописні граматики Якова Головацького, Осипа Ганінчака й Івана Жуківського. — С. 83–106;

Тер­ша­ко­вець М. Від­но­си­ни Вар­то­ло­мея Ко­пі­та­ра до га­лиць­ко-ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства. [Про­дов­жен­ня]: 6. Антін До­б­рян­­ський; 7. Йосиф Лозинський; 8. “Зоря”, “Русалка Дністрова”; 9. Імено­ва­нє цензора для великоруських книжок; 10. “Радостное привитаніе Ерц-Гер­цо­га Францѣшка Карла”; 11. Лист Якова Головацького до Копітара; 12. Прави­тель­ственний проєкт журнала для австрійських, чи галицьких Українців; [13]. Зуб­риць­кий Денис; [14]. Закінченє. — С. 107–154.

Miscellanea

Ши­роць­кий К. З не­дав­ньо­го ми­ну­ло­го. [Додаток]: По­доль­ская Епар­хі­аль­ная Мис­те­рія. Ін­тро­дук­ція. — С. 155–169.

Наукова хроніка

На­за­рі­їв О. Ос­тан­ній том “Ак­тів ґрод­ських і зем­ських”. [Рец. на публ.:] Ak­ta Grodzkie i Ziem­skie z czasów Rzec­zy­pos­pol­i­tej Pol­­­skiej z Ar­chiwum tak zwane­go Ber­nar­dyń­skiego we Lwowie. Wskurek fun­da­cyi śp. Alek­san­dra hr[abiego] Stad­nick­iego wy­dane staraniem Gal­i­cyjskiego Wydziału Kra­jowego. Tom XX: Lau­da sejmi­kowe. T. I: Lau­da wiszeń­skie 1572–1648 r. / Opracował An­to­ni Pro­chas­ka. – Lwów, 1909. – L + 639 + (1) s. — С. 170–190.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ґе­ри­но­вич В. Пи­та­нє про тре­тич­но­го чо­ло­ві­ка в но­вій­шій лі­те­ра­ту­рі // ЛНВ. – Львів; Ки­їв, 1909. – T. XLVI. – Кн. V. – C. 331–345. — С. 191–196;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Кон­да­ковъ Н. П. Изоб­ра­же­нія рус­ской кня­жес­кой семьи въ ми­ні­а­тю­рахъ XI вѣ­ка. – СПб., 1906. – 123 + 2 с. + 6 табл. — С. 196–198;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Bra­un Joseph. Die li­tur­gische Gewan­dung im Oc­cident und Orient nach Ursprung und Entwick­lung, Verwen­dung und Sym­bolik. – Freiburg in B[awarien]: Herd­er, 1907. – XXIV + 797 S. + 316 Gestalten. — С. 198;

 Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Zahorski Władysław. Obraz Najświętszej Pan­ny Mar­ji Os­tro­bram­skiej w Wil­nie // Kwar­tal­nik litewski. – [1910]. – T. I. – S. 19–33. — С. 198;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Смир­новъ Я. И. Ри­сун­ки Кі­е­ва 1651 го­да по ко­пі­ямъ ихъ кон­ца XVIII вѣ­ка // Тру­ды XIII ар­хе­ол[оги­чес­ко­го] съез­да [в Ека­те­ри­нос­ла­ве]. – [1908]. – [T.] II. – C. 196–512 c. + XIV табл. — С. 199–200;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сул­та­новъ Н. В. Ос­тан­ки Якут­ска­го ос­тро­га и нѣ­ко­то­рые дру­гіе па­мят­ни­ки де­ре­вян­на­го зод­чес­тва въ Си­би­ри // Из­вес­тия Им­пер[атор­ской] ар­­­хе­о­лог[ичес­кой] ком[мис­сии]. – СПб., 1907. – Вып. XXIV. – 154 с. + 18 табл. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Во­лян­ський Он., о. На­черк іс­то­рії пер­віс­ної куль­­ту­ри // Рус­лан. – 1909. – Ч. 146, 147. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий О. Біл­го­род­ська ста­ро­ви­на // Ра­да. – 1909. – Ч. 176. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Л. Ч. Біл­го­род­ська ста­ро­ви­на кня­жо­го ча­су // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 23. – С. 10–12. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Свя­то-онуф­рей­ський мо­нас­тир у Льво­ві. За­міт­ка до фа­хо­вої опі­нії // Ді­ло. – 1909. – Ч. 31. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бі­ля­шев­ський М. По­рів­на­ня з сфе­ри на­род­ньо­го мис­тец­тва // ЛНВ. –1909. – [Кн.] IX. – C. 503–510. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. При­чи­нок до пи­та­ня про т[ак] зв[аний] “Бе­ке­тів­ський” пор­трет Ма­зе­пи // Рус­лан. – 1909. – Ч. 140, 141. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Пор­трет Ма­зе­пи кис­ти ар­тис­та-ма­ля­ра Оси­па Ку­ри­ла­са // Рус­лан. – 1909. – Ч. 120. — С. 201;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Па­сі­чин­ський Т., о. Ко­рот­кий пог­ляд на спів грець­­кої цер­кви // Ни­ва. – 1909. – Ч. 13. – C. 388–392; Ч. 18–19. – C. 558–562; Ч. 24. – C. 825–831. — С. 201;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Смир­новъ А. В., прот. Ар­хи­ман­дритъ Яе­о­фанъ, цер­ков­ный ком­по­зи­торъ // За­пис­ки И[мпе­ра­тор­ско­го] Ка­зан­ско­го уни­в[ер­­си­те­та]. – 1909. – Кн. 7–8. – Пор­трет + С. 1–46. — С. 201–202;

 [б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Аль­бом ук­ра­їн­ських іс­то­рич­них пор­тре­тів // Ра­да. – 1909. – Ч. 36. — С. 202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Слас­тьон О. Шев­чен­ко­ве маль­о­ван­ня // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 38. — С. 202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Жук М. Ілюс­тро­ва­ні тво­ри І. Кот­ля­рев­сько­го // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] X. – C. 142–146. — С. 202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­ліз­няк М. Му­зей “На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка” у Льво­ві // Ді­ло. – 1909. – Ч. 202. — С. 202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Шу­миць­кий А. Му­зей ук­ра­їн­ської ста­ро­ви­ни ім. Ва­си­ля Тар­нов­сько­го в Чер­ні­го­ві // Ра­да. – 1909. – Ч. 134. — С. 202;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] О. К. Особ­ли­вос­ти ка­мя­нець­ко­го му­зея // Ді­ло. – 1909. – Ч. 5. — С. 202;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Чер­но­во­лотъ Н. И. Му­зей изящ­ныхъ ис­кусствъ и древ­нос­тей И[мпе­ра­тор­ско­го] Харь­ков­ска­го Уни­вер­си­те­та. Кол­лек­­ція гра­вюръ А. Н. Ал­фе­ро­ва // За­пис­ки И[мпе­ра­тор­ско­го] Харь­ков­ско­го унив[ер­си­те­та]. – 1909. – Кн. 4. – С. 1–112. — С. 202–203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий Ор. Ра­туй­те ста­ро­ви­ну! // Ра­да. – 1909. – Ч. 166. — С. 203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Збо­ров­ський І. Як бо­ро­тись з за­ги­ном на­шої ста­ро­ви­ни // Ра­да. – 1909. – Ч. 216. — С. 203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. По сві­ту. З по­до­рож­них вра­жінь // ЛНВ. – 1909. – Кн. I. – C. 16–31; Кн. II. – C. 304–319; Кн. III. – C. 515–532; Кн. IV. – C. 48–56; Кн. V. – C. 234–244. — С. 203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бон­да­рен­ко І. Дніп­ром... (З літ­ньої по­до­ро­жі) // Ра­да. – 1909. – Ч. 187–189. — С. 203;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Буд­зи­нов­ський А. З про­гуль­ки в го­ри // Рус­лан. – 1909. – Ч. 164–165, 169, 173, 176–177, 180–181, 183, 185, 187–188, 227–228, 230–232, 234–235, 237. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ту­рист. З гір // Рус­лан. – 1909. – Ч. 174–175. — С. 203.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на XVII–XIX вв.

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Gaw­lik Miec­zys­ław. Pro­jekt unii rosyjsko-pol­skiej w dru­giej po­łowie XVII w. // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1909. – Ks. 1–2. – S. 78–125. — С. 203–204;

С[и­­цін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Ры­бо­лов­скій А. Вар­ла­амъ Во­на­то­вичъ, Ар­хі­е­пис­копъ Кі­ев­скій, Га­лиц­кій і Ма­лыя Рос­сіи // Тру­ды Ки­ев­ской Ду­хов­ной ака­де­мии. – 1908. – [Кн.] V–XI. — С. 204–206;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Рож­дес­твен­скій С. В. Изъ ис­то­ріи учеб­ныхъ ре­формъ Им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны II // ЖМНП. – 1909. – Март, июнь. — С. 206–209 + табл.;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Рус­скіе до­мов­ла­дѣль­цы въ Льво­вѣ въ XVIII вѣ­кѣ // Вес­тник “На­род­но­го До­ма”. – Львов, 1909. – С. 171–181. — С. 209;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Kaindl Raimund. Neue Beiträge zur Geschich­te der Deutschen in Ga­l­izien. (Відбиток: Deutsche Erde, Zeitschrift für Deutsch­kun­de. – Go­tha-Perthes, 1909. – Heft 6. – S. 170–172). — С. 209–215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пчіл­ка О. “Іс­то­рія – брех­ня!” // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 30. – С. 4–10. — С. 215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. І-ні­на. Ржи­щев­ський ма­нас­тир та йо­го ми­нув­ши­на // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 29. – С. 11–12; Ч. 31. – С. 4–6. — С. 215;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бі­лень­кий Я. Геть­ман Іван Ма­зе­па в чесь­кій лі­те­ра­ту­рі // Ра­да. – [1909]. – Ч. 197–201, 206–216. — С. 215;

Д[оро­шен­­ко] В. [Рец. на публ.:] [автор не вказаний]. Cв. Дмит­рій Рос­тов­ський // Ра­да. – 1909. – Ч. 244. — С. 215;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Ни­коль­скій А. Нѣс­коль­ко словъ о жи­тіи и со­чи­не­ні­яхъ св. Димит­рія Рас­тов­ска­го // Изв[ес­тия] II Отд[еле­ния] Ак[аде­мии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] I. – C. 160–171. — С. 215;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Ти­­товъ Я., прот. Къ ис­то­ріи Кі­ев[ской] Дух[ов­ной] Ака­де­міи въ XVII–XVIII вв. // Тру­ды Ки­ев­[ской] Дух[ов­ной] ака­де­мии. – 1909. – Сен­тябрь. – С. 66–111; Ок­тябрь. – С. 173–240. — С. 215–216;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Куд­ря­шевъ П. От­но­ше­ніе на­се­ле­нія къ вы­бо­рамъ въ Ека­те­ри­нин­скую ком­мис­сію // Вес­тник Ев­­ро­пы. – 1909. – Ч. 11. – C. 99–120; Ч. 12. – C. 531–548. — С. 216;

Кр[и­пя­­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Morawski K. M. Pam­ięt­nik marszał­ka Stanisła­wa Lu­bo­mir­­skiego z czasów kon­federa­cyi bar­skiej // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1909. – Ks. 3. – S. 378–380. — С. 216;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Къ ма­те­рі­а­ламъ для ис­то­ри­чес­кой то­пог­ра­фіи Кіе­ва // Тру­ды Ки­ев­[ской] Ду­хов­­ной ака­де­мии. – 1909. – Фев­раль. – С. 311–336. — С. 216;

С[вєн­ціц­кий] І. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. А. А. Кот­ля­рев­скій и М. А. Мак­си­мо­вичъ // Р[ус­ский] ф[и­ло­ло­ги­чес­кий] в[ес­тник]. – 1909. – [№] I. – C. 113–120. — С. 216;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. З на­го­ди юви­лею “Русь­кої Бе­сі­ди” в Чер­нів­цях. (Ро­ки 1869–1885 в іс­то­рії сьо­го то­ва­рис­тва) // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 33, 34. — С. 216;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] О. М. Пер­ші за­галь­ні збо­ри тов[арис­тва] “Русь­ка Бе­сі­да” в Чер­нів­цях дня 26 січ­ня 1869 ро­ку // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 81. — С. 217;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лис­ти Во­ло­ди­ми­ра Ан­то­но­ви­ча до Олек­сан­дра Бар­він­сько­го // Рус­лан. – 1909. – Ч. 1. — С. 217;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­я­ли до на­ці­о­наль­но-по­лі­тич­но­го і куль­тур­но­го жи­тя Ру­си­нів // Рус­­лан. – 1909. – Ч. 172, 193–200, 210–212. — С. 217.

[3.] Лі­те­ра­ту­ра.

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. Ки­рил­ли­ца и гла­го­ли­ца // Бо­го­слов­ская Эн­цик­ло­пе­дия. – СПб., 1909. – X. – Столб. 213–228. — С. 217–218;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Шев­чен­ко С. Къ ис­то­ріи “Ве­ли­ка­го Зер­ца­ла” въ Юго-За­пад­ной Ру­си. “Ве­ли­кое Зер­ца­ло” и со­чи­не­нія Іо­ан­ни­кія Га­ла­тов­ска­го // Рус[ский] фил[о­ло­­ги­чес­кий] вест[ник]. – 1910. – [№] III–IV. – C. 110–130. — С. 218–219;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Огі­ен­ко Ив. Из­да­нія “Клю­ча Ра­зу­­мѣ­нія” Іо­ан­ни­кія Га­­ля­тов­ска­го // Русский филологический вест­ник. – 1910. – № 2. – C. 263–307. — С. 219–220;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ Н. Кі­ев­ская ис­кус­твен­ная ли­те­ра­ту­ра XVII и XVIII вв., пре­и­му­­ще­ствен­но дра­ма­ти­­чес­кая // Тру­ды Ки­ев[ской] Дух[ов­ной] Ака­­де­мии. – 1909. – Май-но­ябрь; 1910. – Ян­варь. — С. 220–221;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ста­риць­ка-Чер­ня­хів­ська. Двад­цять пьять ро­ків ук­ра­їн­сько­го те­ат­ра. (Спо­га­ди та дум­ки). – Ки­їв, 1908. – 118 с. — С. 221–222;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ar­nold Ro­bert F. Ein­führung in die Litera­tur der Stoffgeschichte // Ger­man­isch-roman­i­sche Mo­nats­­schrift h[e]r[aus]g[ege­ben] von H. Schröder. – Hei­del­­berg, 1909. – [Heft] IV. – S. 223–232. — С. 222;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пе­ретц В. Па­неґі­рик “Вѣ­зе­рункъ цнотъ пре­вел[еб­но­го] о. Є. Пле­те­нец­ко­го” ро­ку 1618 // ЗУНТ. – [Кн.] VI. – C. 54–68. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єро­фе­єв І. Ук­ра­їн­ські ду­ми і їх ре­дак­ції // ЗУНТ. – [Кн.] VI. – C. 69–83. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Сы­чев­ская А. И. Къ во­про­су о Моль­е­рѣ въ поль­ской дра­ма­ти­чес­кой ли­те­ра­ту­рѣ XVIII ст. “Dok­tór przy­muszo­ny” въ поль­ско-бѣло­рус­ской об­ра­бот­кѣ кс[ьондза] Це­цер­ска­го 1787 г. // Р[ус­­ский] Ф[ило­ло­ги­чес­кий] В[ес­т­­ник]. – 1909. – [№] III–IV. – C. 75–109. — С. 223;

С[вєн­ціц­­кий] І. [Рец. на публ.:] Пе­­ретцъ В. Н. Къ ис­то­ріи поль­ско-рус­ска­го на­род­на­го те­ат­ра, XI–XII // Изв[ес­тия] II Отд[еле­ния] Акад[емии] Н[аук]. – 1909. – [Кн.] I. – C. 125–159. — С. 223;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. Алек­сан­дер По­по­вич (При­­чи­нок до іс­то­рії 1850-их ро­ків на Бу­ко­ви­ні) // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 10, 11. — С. 223–224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Яри­чев­ський С. “Иро­до­ва мо­ро­ка” // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 129–132, 135–137. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський О. По­е­тич­на твор­чість П. Ку­лі­ша // ЛНВ. – T. IX–XII. – C. 398–411, 72–89, 436–453. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ро­ман­чук Ю. Нед­ру­ко­ва­ні по­е­зії Ку­лі­ша // Ді­ло. – 1909. – Ч. 5. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ро­ман­чук Ю. Но­ві ви­да­ня тво­рів Ку­лі­ша // Ді­ло. – 1909. – Ч. 77. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Мар­ко Вов­чок // Ді­ло. – 1909. – Ч. 170–172. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­ві­нок Г. Спо­ми­ни про Мар­ка Вов­чка // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 1. – С. 9–11. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. В обо­ро­ні мер­твих від жи­вих (З при­во­ду “Спо­ми­нок про Мар­ка Вов­чка Ган­ни Бар­ві­нок”) // Ра­да. – 1909. – Ч. 85. — С. 224;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бі­ло­у­сен­ко О. Но­ва по­е­тич­на си­ла // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VII. – C. 4–16. — С. 224–225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Му­за гні­ву та зне­вір­ря // Ра­да. – 1909. – Ч. 282, 284. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Гнуч­ка чес­ність // Ра­да. – 1909. – Ч. 59, 60. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський О. Ук­ра­їн­ські по­е­ти в но­вім пе­рек­ла­ді // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] V. – C. 292–298. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ва­силь­ко. “Мо­ло­дая Ук­ра­и­на” (за­місць ре­цен­зії) // Ра­да. – 1909. – Ч. 8. — С. 225;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Луць­кий О. Лі­те­ра­тур­ні но­ви­ни // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 61, 75; Луць­кий О. Лі­те­ра­тур­ні за­міт­ки // [Бу­ко­ви­на]. – [1909]. – Ч. 68. — С. 225;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Дів­чи­на Хрис­тя. З по­ля двох пись­менств // Бу­дуч­ність. – Ч. 4. – C. 55–57; Ч. 5. – C. 76–78; Ч. 6–7. – C. 88–91; Ч. 8–9. – C. 118–121. — С. 226.

[4.] Ет­ноґ­ра­фія.

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Hnatjuk Vol. Ein ero­ti­sches ukrai­­n­i­sches Lied aus dem XVII Jahr­hun­dert // ’ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΤΕΙΑ, Jahrbü­cher für Folk­­­lo­ris­­­tische Erhe­bungen und For­schun­gen zur Entwick­lungsgeschichte der ge­schlecht­­­li­chen Moral, heraus­gege­ben von D[ok­­to]r Friedrich S. Krauss. – Leipzig, 1909. – Bd. VI. – S. 344–347; Paral­lelen zu einem ma­gyar­ischen Volk­lied. Eine Um­­frage von Vol. Hnatjuk. Beiträge von Hnatjuk, Koš­tiál und Krauss // [’ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΤΕΙΑ, Jahrbüch­er für Folk­lor­is­tische Erhe­bungen und Forschungen zur Entwick­lungs­ge­schich­te der geschlecht­li­chen Moral, heraus­gege­ben von Dok­tor Friedrich S. Kra­uss]. – [Leip­zig, 1909]. – [Bd. VI]. – S. 348–352; [Рец. на публ.:] Hnatjuk Vol. Die Braut­kam­mer. Eine Ep­iso­da aus den ukrain­ischen Hochzeit­bräu­chen // [’ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΤΕΙΑ, Jahr­bü­ch­er für Folk­lor­is­tische Erhe­bungen und Forschungen zur Ent­wick­­lungsgeschichte der geschlecht­li­chen Moral, heraus­gege­ben von Dok­tor Fried­rich S. Krauss]. – [Leip­zig, 1909]. – [Bd. VI]. – S. 113–149. — С. 226–228;

На­за­рі­їв О. [Рец. на публ.:] Klin­­ger Witold. Jajko w za­bobonie lu­dowym u nas i w sta­­ro­żyt­noś­ci // Rozpra­wy Aka­­­­demii Umiejętności. Wydział filo­lo­giczny. Ser­ya II. T. XXX. – 1909. – T. XLV. – S. 162–190. — С. 228–229;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Om­ne vi­vum ex ovo. Къ ис­то­ріи ска­за­ній и по­вѣ­рій о яй­цѣ. – Ки­ев, 1909. – 22 с. — С. 229–230;

Н[аза­рі­їв] О. [Рец. на публ.:] Клин­геръ В. Жи­вот­ное въ ан­тич­номъ и сов­ре­мен­номъ су­е­вѣ­ріи // Уни­вер­си­тет­ские Из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1909. – № 10, 11; 1910. – № 1. – C. 1–205. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Fran­ko Ivan. Das äl­­teste ruthen­ische Volkslied // Zeitschrift für ös­ter­reichische Volkskunde. – 1907. – [Heft] I–II. – S. 27–32. — С. 231;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Kell­er Al­brecht. Die Schwa­ben in der Geschichte des Volkshumors. – Freiburg in B[a­warien]: J. Bi­clefeld, 1907. – XVI + 388 S. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Да­ни­лів В. До іс­то­рії ук­ра­їн­ської ет­ноґ­ра­фії // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 41–48. — С. 231; [б. п.]. [Рец. на публ.:] Кайндль Р. Гу­цу­ли // Ді­ло. – 1909. – Ч. 194–196. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пи­сан­ки у Гу­цу­лів // Ді­ло. – 1909. – Ч. 77. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] По­руб­ський Ф. Ве­сі­лє на Ка­лі­чан­ці. (Об­раз з пе­ред­міс­тя) // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 142. — С. 231; Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бор­дей­ний І. Сот­во­ре­нє сві­та // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 156. — С. 231;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ko­chanows­ka Au­guste. Bukowi­naer Jahrmärkte // Zeitschrift für ös­ter­reichische Volks­kun­de. – Wien, 1908. – [Heft] V–VI. – S. 199–207. — С. 231–232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­но­нен­ко М. Пан­щи­на (На­род­ня піс­ня) // Ра­да. – 1909. – Ч. 40. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ку­зе­ля З. Про пот­ре­бу і тех­ні­ку зби­ран­ня ет­ноґ­ра­фіч­них ма­те­рі­я­лів // Ді­ло. – 1909. – Ч. 155 (Пе­ред­ру­ко­ва­но: Ук­раїн­ська ха­та. – Ч. 5. – С. 260–266). — С. 232;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Слас­тьон О. За­пи­су­ва­ня дум на фо­ног­ра­фі // Рід­ний край. – 1909. – Ч. 22. – C. 8–9; Ч. 23. – C. 7–10; Ч. 24. – C. 6–8. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Kuz­ie­la Zeno. Die ruthen­ische Ausstel­lung in Stryj // Zeit­schrift für öst­err[eichische] Volkskunde. – Wien, 1910. – [Heft] I–II. – S. 51. — С. 232;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Ha­ber­landt M. Neuer Führ­er durch das Muse­um für ös­ter­reichische Volkskunde // Zeitschrift für ös­ter­reichische Volks­kunde. – 1908. – [Heft] I–II. – S. 61–80 + 31 Gestalten. — С. 232–233.

[5.] Жи­тє сус­піль­не і куль­тур­не.

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ве­се­лов­скій Б. Ис­то­рія зем­ства за со­рокъ лѣтъ. – СПб.: Изд[атель­ство] О. Н. По­по­вой, 1909. – T. I. – XVI + 724 c. + 2 кар­ты; T. II. – 703 c. — С. 233–237;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ла­гу­новъ Н. Дон­ское зем­ство // Русское богатство. – 1909. – № 11. – C. 108–133; № 12. – C. 56–86. — С. 237–238;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ba­du­ra Win­­cen­ty. Lud­ność pols­ka pow[ia­ta] łań­cuck­iego i przeworskiego pod względem oświa­­towym i kul­tural­nym. – Lwów, 1908. – IV + 32 s. — С. 238;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Mom­bert Paul. Stu­dien zur Be­völk­erungs­bewegung in den letzten Jahrzen­ten mit beson­derer Berück­si­ch­ti­gung der ehel­i­chen Frucht­barkeit. – Karlsruhe: G. Braun, 1907. – VI + 280 S. — С. 238–239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Х. З лі­те­ра­ту­ри про на­ці­о­наль­ність // Ді­ло. – 1909. – Ч. 41. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] К. Кля­со­ва бо­роть­ба і на­ці­о­наль­на со­лі­дар­ність // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 7–8. – С. 376–390. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лу­ка І., о. На­ці­о­на­лізм і пат­рі­о­тизм в світ­лі ка­то­лиц­ко­го а лі­бе­раль­но­го сві­тог­ля­ду // Ни­ва. – 1909. – Ч. 14. – C. 421–428; Ч. 15–16. – C. 469–477. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] По­го­динъ А. О нѣ­ко­то­рыхъ на­ці­о­наль­ныхъ проб­ле­махъ Рос­сіи // Вес­тник Ев­ро­пы. – 1909. – Ч. 6. – С. 708–718. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мя­ко­тинъ В. Те­о­ре­тикъ поль­ской на­ці­о­налъ-де­мо­кра­тіи // Русское бо­гатство. – 1909. – № 6. – C. 91–127. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Ук­ра­ї­на, Бі­ло­русь, Лит­ва // Ді­ло. – 1909. – Ч. 29 (Пере­друк: Ukrain­ische Rundschau. – N 2). — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Іва­нюк Ф. Су­час­ний стан бі­ло­русь­кої квес­тиї // Ді­ло. – 1909. – Ч. 57. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Збли­жім ся до Ук­ра­їн­ців! // Рус­лан. – Ч. 37, 38. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ав­то­но­міс­тич­ні струї се­ред на­род­нос­тий за­хід­ної Ро­сиї // Рус­лан. – 1909. – Ч. 250–257. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ли­тов­ска і бі­ло­рус­ка мо­ва в кос­те­лах та ста­но­вис­ко По­ля­ків до се­го пос­ту­ля­ту // Рус­лан. – 1909. – Ч. 31–33. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. На ук­ра­їн­ські те­ми // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] I. – C. 115–126; [Кн.] VIII. – C. 340–355; [Кн.] X. – C. 108–117; [Кн.] XI. – C. 333–341. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Ре­аль­на по­лі­ти­ка на га­лиць­кім ґрун­ті // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IX. – C. 555–565. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. З ук­ра­їн­сько­го жи­тя // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] II. – C. 448–460; [Кн.] III. – C. 182–189; [Кн.] IV. – C. 395–402; [Кн.] VII. – C. 158–169; [Кн.] X. – C. 161–176. — С. 241–242;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бі­ло­у­сен­ко О. Лис­ти з Пе­тер­бур­гу (IV–VI; VII; IX–XIII) // Ра­да. – Ч. 52, 53, 56, 71, 86, 87, 89, 90. — С. 242.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 242–243.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001534