Том 94 (XCIV). 1910 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCІV— Львів, 1910. — Кн. ІI. — 252 с..

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Свєн­ціц­кий І. По­хо­рон­не го­ло­сі­нє і цер­ков­но-ре­лі­ґій­на по­е­зія. Сту­дія над роз­вит­ком мо­ти­вів на­род­ньої сло­вес­нос­ти. [Про­дов­жен­ня]: IV. Плачі в житях святих; V. Плачі Богородиці; VI. Похоронний канон і духовні вірші. — С. 5–39;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. [Про­дов­жен­ня]: XXVII. Пісня Київській Братській Богородиці; XXVIII. Би­т­ва під Хо­ти­ном 1739 р.; XXIX. Пісня про Варшаву; XXX. Бандурка. — С. 40–57;

Кре­вець­кий І. Спра­ва по­ді­лу Га­ли­чи­ни в рр. 1846–1850. [Про­дов­жен­ня]: IV. Спра­­ва поділу Гали­чи­ни в рр. 1846–1847; V. Заходи “Головної Руської Ради”, 1848–1849; VI. Контр-акція Поляків, 1848–1849. — С. 58–83;

Тер­ша­ко­вець М. Від­но­си­ни Вар­то­ло­мея Ко­пі­та­ра до га­лиць­ко-ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства: 1. [Вступ]; 2. Іван Мо­­гиль­ниць­кий; 3. Іван Снігурський; 4. Петро Паславський; 5. Йо­сиф Левицький. — С. 84–106;

Воз­няк М. Сту­дії над га­лиць­ко-ук­ра­їн­ськи­­ми гра­ма­ти­ка­ми XIX в. [Про­дов­жен­ня]: XII. Рукописні граматики Луки Слуґоць­ко­го, Івана Малицького, Гаврила Паславського та Миколи Щербановського. Друкована граматика Піх­лє­ра; XIII. Граматики Осипа Левицького з 1849 та 1850 р.; XIV. Розвій поглядів на українську мову в Якова Головацького до по­я­ви “Розправи о южноруськім язиці”; XV. Граматика Якова Головацького. — С. 107–161 + табл.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Ще до пор­тре­та Ма­зе­пи. — С. 162; Воз­­няк М. Два нед­ру­ко­ва­ні вір­ші Іва­на Го­ло­ваць­ко­го. [Додаток: тексти віршів]. — С. 163–166;

Ре­ва­ко­вич Т. Ан­тін Ко­би­лян­ський. Кіль­ка зга­док. — С. 166–173.

Наукова хроніка

Па­ней­ко В. З іс­то­рії й со­ці­оль­оґії на­ці­о­наль­ної бо­роть­би. [Рец. на публ.:] Buzek Józef. His­to­rya pol­i­tyki naro­dowoś­ciowej rzą­du prus­kie­go wobec Po­laków od trak­ta­tów wiedeń­skich do ustaw wy­jąt­kowych z r. 1908. – Lwów, 1909. – VI + 569 s. — С. 174–194.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на до поч[ат­ку] XVII в.

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Спи­цынъ А. Ис­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­ги­чес­кія ра­зыс­ка­нія // ЖМНП. – 1909. – [Кн.] I. – C. 67–98. — С. 195–196;

Гру­шев­­ський М. [Рец. на публ.:] Ла­ты­шевъ В. В. Ποντικα. Из­бор­никъ на­уч­ныхъ и кри­ти­чес­кихъ ста­тей по ис­то­ріи, ар­хе­о­ло­гіи, ге­ог­ра­фіи и эпиг­ра­фи­кѣ Ски­Діи, Кав­­ка­за и гре­чес­кихъ ко­ло­ній на по­бе­режь­яхъ Чер­на­го мо­ря. – СПб., 1909. – 430 с. + 4 табл. — С. 196;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Mar­quart J. Un­ter­such­­un­gen zur Geschichte von Eran. – Leipzig, 1907. – Serie II. – 259 S. (Phi­lo­logus, Sup­ple­ment­band X). — С. 196–197;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Kaindl Rai­mund Fried­rich. Geschichte der Deutschen in den Kar­pathen­ländern. – Go­tha, 1907. – Bd. I. – XXII + 370 S. + 1 Karte; Bd. II. – XII + 422 S. + 1 Karte. — С. 197–200;

Кр[и­пя­­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Brückner A. O Rusi nor­mań­skiej jeszcze słow kil­ka // Kwar­­tal­nik his­to­ryczny. – 1909. – Ks. III. – S. 362–371. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Пе­ре­мир­на гра­мо­та ли­тов­ських кня­зів з ко­ро­лем Ка­зи­мі­ром В[ели­ким] 1366 р. // Рус­лан. – 1909. – Ч. 158–161. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. До пи­тан­ня про скіль­кість при­сяж­них гра­мот в[ели­ких] кня­зів ли­тов­сько-русь­ких // Рус­лан. – 1909. – Ч. 172–173. — С. 200;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Два за­га­доч­ні хан­ські яр­ли­ки на русь­кі зем­лі з дру­гої по­ло­ви­ни XV в. // Рус­лан. – 1909. – Ч. 70. — С. 200–201;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бу­чин­ський Б. Зма­ган­я до унії русь­кої цер­кви з Ри­мом в ро­ках 1498–1506 // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 100–136; [Кн.] V. – C. 61–87; [Кн.] VI. – C. 5–53. — С. 201;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Шу­ма­ковъ Сергѣй. Сот­ни­цы, гра­мо­ты и за­пи­си. Вып. V // ЧО­ИДР. – 1909. – Кн. IV. – VI + 116 c. — С. 201;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Ruthenen а Ру­си­ни // Рус­лан. – 1909. – Ч. 22; Бар­він­ський Б. Русь, Ук­ра­ї­на-Ruthenen, Rus­sen // [Рус­лан]. – [1909]. – Ч. 37–43; Бар­він­ський Б. Іс­то­рич­ний роз­вій іме­ни ук­ра­їн­сько-русь­ко­го на­ро­ду. – Львів, 1909. – 41 с. — С. 201–202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ру­си­ни в Га­ли­чи­ні та їх по­ход­женє // Рус­лан. – 1909. – Ч. 117–118. — С. 202;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Хол­мщи­на. Го­лов­ні мо­мен­ти в іс­то­рії її при­на­леж­нос­ти // Ді­ло. – 1909. – Ч. 107. — С. 202;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Х. З іс­то­рич­них лєґенд // Ді­ло. – 1909. – Ч. 46. — С. 202.

[2.] Іс­то­рія куль­тур­на і по­лі­тич­на XVII–XIX в.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Н. О не­из­дан­ныхъ со­чи­не­ні­яхъ Іоа­са­фа­та Кун­це­ви­ча. – СПб., 1910. – 33 c. ([Відбиток]: Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1909. – [Кн.] III). — С. 202–203;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Н. Про­тес­та­ція мит­ро­по­ли­та Іо­ва Бо­рец­каго и дру­гихъ за­пад­но-рус­скихъ іе­рар­ховъ. – СПб., 1909. – 19 с. ([Відбиток]: Сборник по сла­вя­но­ве­де­­нию. – T. III). — С. 203–204;

Кри­­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka An­toni. Z ży­cia bisku­pa prze­mys­kie­go (Alek­san­dra Trzebień­skiego) // Przęglad his­to­ryczny. – 1908. – T. VII. – S. 75–83, 204–311. — С. 204–205;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Jaworski Fran­ciszęk. No­bi­­l­i­ta­cya mias­ta Lwowa. – Lwów, 1909. – 60 s. ([Відбиток]: Bi­bliote­ka Lwows­ka. – T. IV). — С. 205;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Webers­feld Ed­ward. Ja­worów, mo­no­­grafia his­to­rycz­na, et­no­graf­icz­na i sta­tys­tycz­na // Prze­wod­­nik nau­ko­wy i literac­ki. – 1909. – S. 369, 457, 551, 649, 741, 833, 903. — С. 205–206;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Пись­ма мос­ков­ска­го мит­ро­по­ли­та Ле­он­тія (Ле­бе­дин­ска­го) // ЧОИДР. – 1908. – [Кн.] II. – C. 9–50. — С. 206–208;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Ви­гов­ський і Ма­зе­па // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VI. – C. 417–428. — С. 208–209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Южа­ковъ С. Двух­сот­лѣ­тіе рос­сій­ской го­су­дар­ствен­нос­ти // Русское богатство. – 1909. – [№] VI. – C. 140–152. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Джид­жо­ра І. “Ана­фе­ма” // Ді­ло. – 1909. – Ч. 149. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Геть­ман Іван Ма­зе­па в всес­віт­ній лі­те­ра­ту­рі і шту­ці // Рус­лан. – 1909. – Ч. 140, 289. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бар­він­ський Б. Князь Ма­зе­па і йо­го шля­хот­ський та кня­зів­ський герб // Рус­лан. – 1909. – Ч. 140. — С. 209;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Па­чов­ський В. Сум­ні ро­ко­ви­ни // Бу­дуч­ність. – 1909. – Ч. 5. – С. 73–76. — С. 209–210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Па­чов­ський В. Сум­ні ро­ко­ви­ни // Рус­лан. – 1909. – Ч. 141. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Па­мя­ти геть­ма­на Іва­на Ма­зе­пи (1709–1909) // Рус­лан. – 1909. – Ч. 140. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Іс­то­рич­ні за­міт­ки // Рус­лан. – 1909. – Ч. 141. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кор­ду­ба М. Де­що з бу­валь­щи­ни міс­та Чер­нів­ців // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ал. Зл., o. Мо­нас­тир Чи­на св[ято­го] Вас[илія] Вел[ико­го] в Яво­ро­ві. З мо­нас­тир­ської хро­ні­ки // Рус­лан. – 1909. – Ч. 156. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Ме­жи­гір­ря і йо­го ста­ро­ви­на // Ра­да. – 1909. – Ч. 134. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кре­вець­кий І. Схід­на Га­ли­чи­на й Ро­сія // Ді­ло. – 1909. – Ч. 111–112. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Со­зан­ський І. До іс­то­рії на­род­но­го шкіль­ниц­тва в рр. 1821–1838 // Учи­тель. – 1909. – Ч. 10–21. — С. 210;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. При­чи­нок до іс­то­рії на­род­но­го шкіль­ниц­тва на Бу­ко­ви­ні // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 15. — С. 210–211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий О. Пі­роґов у Ки­ї­ві і йо­го про­во­ди // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] V. – C. 281–287. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Од­на з “Ка­те­рин”. Ма­те­рі­ял для дра­ми з жит­тя “ук­ра­ї­но­фі­лів” 1860-их ро­ків // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VII. – C. 65–70. — С. 211;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Д-ко. Сто­рін­ка з іс­то­рії ук­ра­їн­ської ін­те­ліґен­ції 60-их ро­ків // Ра­да. – 1909. – Ч. 171. — С. 211;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Пе­ре­пис­ка Дра­го­ма­но­ва // Ді­ло. – 1909. – Ч. 5. — С. 211.

[3.] Сус­піль­ний ус­трій і пра­во.

На­за­рі­єв О. [Рец. на публ.:] Па­мят­ни­ки древ­не-рус­ска­го ка­но­ни­чес­ка­го пра­ва. Часть пер­вая: Па­мят­ни­ки XI–XV в. Из­да­ніе вто­рое. – СПб., 1908. – III–VI + I–XVIII + 1–446 + 1–72 с. (Рус­ская Ис­то­ри­чес­кая Биб­ли­о­те­ка. – Т. VI). — С. 211–213;

На­за­рі­єв О. [Рец. на публ.:] Ле­он­то­вичъ Я. И. Вѣ­ча, сей­мы и сей­ми­ки въ Ве­ли­комъ Кня­же­ствѣ Ли­тов­скомъ // ЖМНП. – 1910. – Фев­раль. – С. 233–274. — С. 213–218;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Rut­kowski Jan. Skar­bowość pols­ka za Alek­san­dra Jagiel­­lończy­ka // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1909. – Ks. 1–2. – S. 1–77. — С. 218–219;

Кре­­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Grużewski Bolesław. Or­dyna­cya sądów ziem­skich i grod­zkich w Gal­i­cyi 1778 roku. – Lwów, 1909. – 34 s. (Відбиток: Przegląd prawa i ad­­­­min­is­tra­cyi. – 1909). — С. 219–220;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Garr Max. Die ös­ter­reichische Wahlre­form. Beiträge zur Geschichte ihr­er Entstehung // Jahrbuch für Gesetzgebung und Volkswirtschaft des deutschen Reichs. – Leipzig, 1907. – Bd. XXXII. – [Heft] II. – S. 1575–1612. — С. 220–221;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Herz Hugo. Die Krim­inal­i­tät der Juden in Ös­ter­reich // Ar­chiv für Strafrecht und Straf­prozess h[e]r[aus]g[ege­ben] v[on] J. Kohler. – Ber­lin, 1907. – [Bd.] LIV. – S. 183–218. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­ліз­няк М. Ос­нов­ні пи­тан­ня фе­де­ра­тив­но­го ус­трою // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] V. – C. 300–311. — С. 221;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий Е. Чесь­ко-ні­мець­кий спір // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IV. – C. 155–169. — С. 221;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Здер­ков­ський М. Про пра­ва русь­кої мо­ви в ц[ісар­сько-]к[оро­лів­ських] су­дах і дер­жав­них про­ку­ра­то­рі­ях // Ді­ло. – Ч. 51–53, 62, 65, 68. — С. 221–222.

[4.] Лі­те­ра­ту­ра.

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Корфъ С. А. За­мѣт­ка объ от­но­ше­ні­яхъ древ­не-рус­ска­го лѣ­то­пис­ца къ мо­нар­хи­чес­ко­му прин­ци­пу // ЖМНП. – 1909. – [Кн.] VII. – C. 50–71. — С. 222–224;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Яци­мир­скій А. И. Ро­ман­скій мит­ро­по­литъ Ма­ка­рій и но­во­от­кры­тая его сла­вя­но-мол­дав­ская лѣ­то­пись 1541–1551 г. // ЖМНП. – 1909. – [Кн.] V. – C. 133–166. — С. 224–226;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пет­ров­скій Н. М. Къ ис­то­ріи “От­кро­ве­нія Ме­До­дія Па­тар­ска­го” въ за­пад­но-сла­вян­скихъ ли­те­ра­ту­рахъ. – СПб., 1910. – 20 с. (Відбиток: Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1909. – Кн. 3). — С. 227;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Рѣ­за­новъ В. И. Къ ис­то­ріи рус­ской дра­мы. Эк­с­курсъ въ об­ласть те­ат­ра іе­зу­и­товъ. – Не­жин, 1910. – VII + 464 c. (Відбиток: Из­вес­тия ис­то­р[и­ко]-фи­лол[оги­чес­ко­го] ин­сти­ту­та кн[язя] Без­бо­род­ко. – Т. XXV). — С. 227–228;

Свєн­­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Вар­не­ке Б. В. Ис­то­рія рус­ска­го те­ат­ра. – Ка­зань, 1908. – Ч. I: XVII и XVIII вѣкъ. – III + 361 c.; Каз[ань], 1910. – Ч. II: XIX в. Опытъ из­ло­же­нія. – IV + 432 c. — С. 228–229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Вір­­ші геть­ма­на Ма­зе­пи // Рус­лан. – 1909. – Ч. 140. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ро­зов В. Ук­ра­їн­ська шкіль­на дра­ма “Ус­пе­ніе Бо­го­ро­ди­цѣ” // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 88–96. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський О. М. Го­голь і су­час­на ук­ра­їн­ська сус­піль­ність // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 3–19. — С. 229;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Не­ві­ро­ва К. Мо­ти­ви ук­ра­їн­ської де­мо­ноль­о­ґії в “Ве­че­рах” та “Мир­го­ро­ді” Го­го­ля // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 27–60. — С. 229–230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пет­ров­ський П. Не­ду­га Го­го­ля // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 20–26. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ко­ро­лен­ко В. Тра­ге­дія пи­са­те­ля. Нѣс­коль­ко мыс­лей о Го­го­лѣ // Русское богатство. – 1909. – Ч. 4. – С. 160–172; Ч. 5. – С. 143–185. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ба­га­лѣй Д. Эво­лю­ція ху­до­жес­твен­наго твор­чес­тва Н. В. Го­го­ля // Вес­тник Ев­ро­пы. – 1909. – Ч. 7. – С. 321–328. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Жер­тва дво­душ­­нос­ти. До Го­го­ле­во­го юви­лею // Ра­да. – 1909. – Ч. 65–66. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Д. Го­голь й ук­ра­їн­ство // Ра­да. – 1909. – Ч. 64. — С. 230;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Ми­ко­ла Го­голь. В сто­літ­ні ро­ко­ви­ни уро­дин // Ді­ло. – 1909. – Ч. 71. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] І. Д. Ми­ко­ла Го­голь // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 87. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Д. Д. Ук­ра­їн­ські пе­рек­ла­ди з Го­го­ля // Ра­да. – 1909. – Ч. 67. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Шев­чен­ко­ве пос­ла­ниє Го­го­лю // Учи­тель. – 1909. – Ч. 10–12. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. По­яс­не­ня де­я­ких Шев­чен­ко­вих вис­ло­вів // Учи­тель. – 1909. – Ч. 22–23. – С. 332–339. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мо­ги­лян­скій М. Не­из­вѣс­тное сти­хот­во­ре­ніе Т. Г. Шев­чен­ка // Вес­т­ник Ев­ро­пы. – 1909. – [Кн.] V. – C. 194–196. — С. 231;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Д. Поль­сько-ук­ра­їн­ські від­но­си­ни в по­е­зії Шев­­чен­ка // Ра­да. – 1909. – Ч. 46. — С. 231–232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Єф­ре­мов С. Шев­чен­ко за ґра­та­ми // Ра­да. – 1909. – Ч. 46. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Но­ві ма­те­рі­я­ли до бі­оґ­ра­фії Та­ра­са Шев­чен­ка // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 197. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Бре­ха­ти – не ці­пом ма­ха­ти // Ра­да. – Ч. 249. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ми­халь­чук К. Про на­шу до­лю (Про­мо­ва на Шев­чен­ків­ськім ве­че­рі в ки­їв­сько­му ук­ра­їн­сько­му клю­бі) // Ра­да. – 1909. – Ч. 68. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Смаль-Стоць­кий. Шев­чен­ко про­рок Ук­ра­ї­ни // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 110. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ру­со­ва С. Шев­чен­ко и но­вѣй­шая ук­ра­ин­ская ли­те­ра­ту­ра // Вес­тник Ев­ро­пы. – 1909. – Ч. 7. – С. 328–338. — С. 232;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Як ко­лись чи­та­ли Шев­чен­ка // Ра­да. – 1909. – Ч. 47. — С. 232–233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Огі­єн­­­ко І. Шев­чен­ко на се­лі (Чи зна­ють Шев­чен­ка та йо­го тво­ри на­ші се­ля­не?) // Ра­да. – 1909. – Ч. 46. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Лют­ниць­кий А. Та­рас Шев­чен­ко в на­род­ніх пе­ре­ка­зах // Ра­да. – 1909. – Ч. 124. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Ро­сій­ська пре­са про Т. Шев­чен­ка // Ра­да. – 1909. – Ч. 50. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­ліз­няк М. По­пу­ляр­на лі­те­ра­ту­ра Га­лиць­кої Ук­ра­ї­ни 1908 р. // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IX. – C. 512–527. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Па­ней­ко В. Си­ріт­ство ду­хо­ве // Ді­ло. – 1909. – Ч. 5. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Спо­ми­ни ко­лиш­ніх ре­дак­то­рів “Бу­ко­ви­ни” // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 233;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] По­по­вич О. По­чат­ки “Бу­ко­ви­ни” // Бу­­ко­­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Смаль-Стоць­кий. Сьві­док // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Пра­вос­лав­ний. “Бу­ко­ви­на” а цер­ков­ні спра­ви // Бу­ко­вина. – 1909. – Ч. 6. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Спи­нул Н. “Бу­ко­ви­на” а на­ше на­род­не шкіль­ниц­тво // Бу­ко­ви­на. – 1909. – Ч. 6. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Аль­ма­нах ві­ден­ської “Сі­чи” // Ді­ло. – 1909. – Ч. 19. — С. 234;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Ук­ра­їн­ське пись­мен­ство ро­ку 1908. Біб­ліо­ґ­ра­фіч­ний ог­ляд // Ра­да. – Ч. 62; До­ма­ниць­кий В. Ук­ра­їн­ська та про Ук­ра­ї­ну лі­те­ра­ту­ра в ро­ці 1909. I: Ук­ра­їн­ські ви­дан­ня за сі­чень, лю­тий і ма­рець // Ра­да. – Ч. 103; До­ма­ниць­кий В. Ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра в Ро­сії 1909 ро­ку. II: Ви­дан­ня за цьві­тень, май і червень // Ра­да. – Ч. 227; До­ма­ниць­кий В. [Ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра в Ро­сії 1909 ро­­ку]. III: Ви­дан­ня за ли­пень, сер­пень і ве­ре­сень // Ра­да. – 1909. – Ч. 264. — С. 234;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] До­ро­шен­ко Д. Ук­ра­їн­ська пре­са в 1908 ро­ці // Ра­да. – 1909. – Ч. 2. — С. 234.

[5.] Еко­но­мі­ка.

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Ру­сов О. Про за­нят­тя Ук­ра­їн­ців по пе­ре­пи­су 1897 ро­ку // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 97–110. — С. 235;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Яроше­вич А. Опис ма­єт­ків, як дже­ре­ло по еко­но­мі­ці Пів­ден­но-За­хід­но­го краю // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 137–152. — С. 235–236;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Eu­len­burg Franz. Die in­ter­na­tionale Wirtschaftslage // Zeitschrift für Volks­wirt­schaft, So­zi­al­pol­i­tik und Verwal­tung. Or­gan der Gesellschaft öst­err[eichischen] Volks­wirte h[e]r[aus]­g[ege­ben] v[on] E. Böhm-Bawerk. – Wien; Leipzig, 1906. – Bd. XV. – S. 281–306. — С. 236–237;

На­за­рі­єв О. [Рец. на публ.:] Воб­лый К. Г. Очер­ки по ис­то­ріи поль­ской фаб­рич­ной про­мыш­лен­нос­ти // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1909. – № 4–11. – C. 1–417 + (1) + I–VIII. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. Зна­чін­нє Ук­ра­ї­ни в еко­но­міч­но­му жит­ті Ро­сії // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] XI. – C. 288–301. — С. 237;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. З еко­но­міч­но­го жит­тя Ук­ра­ї­ни в 1908 р. // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] I. – С. 168–185. — С. 237–238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. Еко­но­міч­не жит­тє Ук­ра­ї­ни в 1908 р. // Ра­да. – 1909. – Ч. 3. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. Ук­ра­їн­ська сіль­ська ко­о­пе­ра­ція в р. 1908 // Ра­да. – 1909. – Ч. 28. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. Убо­жіє Ук­ра­ї­на // Ра­да. – Ч. 370. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] В. Ст-кий. Зу­бо­жін­нє Ук­ра­ї­ни. Лист з Ан­ґлії // Ра­да. – 1909. – Ч. 177. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. Та­риф­на ґе­о­мет­рія // Ра­да. – 1909. – Ч. 13. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Дм. Д-цов. Ве­ли­ка зе­мель­на влас­ність на Ук­ра­ї­ні і рух ук­ра­їн­ський // Сло­во. – 1909. – Ч. 19. – С. 7–8. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. Я-в. Аґ­рар­ні ру­хи на Ук­ра­ї­ні 1905–1906 рр. по ма­те­рі­я­лам імп[ера­тор­сько­го] Воль­но­го Еко­но­міч­но­го То­ва­рис­тва // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IV. – C. 127–134. — С. 238;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. З. В спра­ві аґ­рар­них ре­форм // Ді­ло. – 1909. – Ч. 45. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А-ко. “Виш­не­ві са­ди” в Хер­сон­щи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 79; А-ко. “Виш­не­ві са­ди” на Во­ли­ні // [Ра­да]. – [1909]. – Ч. 110; А-ко. “Виш­не­ві са­ди” в Ки­їв­щи­ні // [Ра­да]. – [1909]. – Ч. 143. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ку­зик С. Стан хлі­бо­роб­ства в Га­ли­чи­ні // Ді­ло. – 1909. – Ч. 98, 100, 104. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. По­біч­ні й до­маш­ні (кус­тар­ні) се­лян­ські про­мис­ли на Вкра­ї­ні // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] XII. – C. 459–493. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. Г-р. Ук­ра­їн­ське шов­ко­вод­ство // Ра­да. – 1909. – Ч. 142. — С. 239;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. За­не­пад ук­ра­їн­сько­го вів­чар­ства // Ра­да. – 1909. – Ч. 127. — С. 239–240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. Ба­вов­ня­ний го­лод і роз­ви­ток про­дук­цій­них сил Ук­ра­ї­ни // Ра­да. – 1909. – Ч. 231. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. Му­ко­моль­на про­мис­ло­вість на пра­во­бе­реж­ній Ук­ра­ї­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 14. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Янов Л. Лис­ти з сте­пу // Ра­да. – 1909. – Ч. 132, 145, 165. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­гор­ський С. Ро­біт­ни­че пи­тан­нє в сіль­ськім гос­по­дар­стві по­луд­не­вої Ро­сії. Пе­рекл[ад] і до­пов­нен­нє М. Гех­те­ра // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] III. – C. 579–594. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Мі­ху­ра Я. Сто­рін­ка з ми­ну­ло­го // Сло­во. – 1909. – Ч. 10. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ст. Р. Не­щас­ли­ві ви­пад­ки в ук­ра­їн­ській гір­ній про­мис­ло­вос­ти // Ра­да. – 1909. – Ч. 290. — С. 240;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Олес­ниць­кий Е. Про со­ці­яль­не обез­пе­че­нє // Ді­ло. – 1909. – Ч. 33–35, 38–39. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Гех­тер М. На­ші сін­ді­ка­ти // Ра­да. – 1909. – Ч. 103. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Сіль­ська ко­о­пе­ра­ція на Ук­ра­ї­ні ро­сий­ській // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 5. – С. 5–6. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Юр­ке­вич Л. Ко­о­пе­ра­ція на Вкра­ї­ні // Сло­во. – 1909. – Ч. 8. – С. 5–7; Ч. 9. – C. 6–8; Ч. 10. – С. 7–9. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] П. А. До су­час­но­го ста­но­ви­ща пот­ре­би­тель­ської ко­о­пе­ра­ції на Вкра­ї­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 285. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Смі­ля­нець А. Ко­о­пе­ра­тив­ний рух на Чер­ка­щи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 141. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Кметь. Ко­о­пе­ра­ція на се­лі. Лист з По­ді­ля // Ра­да. – 1909. – Ч. 102. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] І. Л. Ко­о­пе­ра­тив­ний рух на Ку­ба­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 185. — С. 241;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. В. Ук­ра­їн­ські ко­о­пе­ра­тив­ні то­ва­рис­тва в Га­ли­чи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 199. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] То­то­мі­янц В. Ко­о­пе­ра­тив­ний рух в Га­ли­чи­ні // Ді­ло. – 1909. – Ч. 251. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Іль­чен­ко А. Спо­жив­ча ко­о­пе­ра­ція в Га­ли­чи­ні, на Ук­ра­ї­ні і Бу­ко­ви­ні // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 2. – С. 1–4. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. В. З еко­но­міч­но­го жи­тя Га­ли­чи­ни // Ра­да. – 1909. – Ч. 163, 185. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Га­ле­вич В. Не­пев­ний шлях. З при­во­ду ро­ко­вин “Со­ю­зу пот­ре­би­те­лів Ки­їв­щи­ни” // Ра­да. – 1909. – Ч. 288. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Іль­чен­ко А. Ро­ля ко­о­пе­ра­ції в на­шій на­ці­о­наль­ній бо­роть­бі // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 3. – С. 1–5. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Порш М. Коопе­ра­тив­ний на­ці­о­на­лізм // Сло­во. – 1909. – Ч. 17. – С. 7–10. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ющи­шин І. Ідея ко­о­пе­ра­ти­ви в пе­даґоґії // Учи­тель. – 1909. – Ч. 5–9. — С. 242;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Іль­чен­ко А. Кіль­ка слів про орґа­ні­за­цій­ний хаос в на­шій еко­но­міч­ній пра­ці // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 6. – С. 2–3. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] С. К. Ор­ґа­ні­за­ція хлі­бо­роб­ських спі­лок в Ав­стрії а в Га­ли­чи­ні // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 7. – С. 1–2. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] То­то­мі­анцъ В. Ко­о­пе­ра­тив­ное дви­же­ніе въ Рос­сіи // Вес­тник Ев­ро­пы. – 1909. – Ч. XI. – C. 81–98. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий К. По­чат­ки роз­вою на­ших ін­сти­ту­ций еко­но­міч­них // Ді­ло. – 1909. – Ч. 33–34. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Бож­ко Л. М. Ле­вит­ський, як ко­о­пе­ра­тор і йо­го хлі­бо­роб­ські спіл­ки // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 4. – С. 5–8. — С. 243;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ло­зин­ський М. Пер­ший ук­ра­їн­ський прос­віт­но-еко­но­міч­ний конґрес у Льво­ві // Рада. – 1909. – Ч. 23; [ав­тор не вка­за­ний]. Прос­віт­но-еко­но­міч­ний кон­ґрес // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 3; [ав­тор не вка­за­ний]. З прось­віт­но-еко­но­міч­но­го конґре­су // Ді­ло. – 1909. – Ч. 22–24, 30–32, 40, 46–48. — С. 243–244; 

[б. п.]. [Рец. на публ.:] А. В. З хлі­бо­роб­ської вис­тав­ки в Стрию // Ра­да. – 1909. – Ч. 210; А. В. Хлі­бо­роб­ська вис­тав­ка в Стрию // [Ра­да]. – [1909]. – Ч. 221, 224, 227, 233, 239, 247, 267. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Хлі­бо­роб­ська вис­тав­а в Стрию // Еко­но­міст. – [1909]. – Ч. 6. – С. 9–11. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. На­ра­да в спра­ві на­ці­о­наль­но­го ко­о­пе­ра­тив­но­го конґре­су // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 10–12. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Хму­рий. Ко­о­пе­ра­тив­ний зїзд // Ра­да. – 1909. – Ч. 274–276. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ма­лий. Зїзд пред­став­ни­ків по­діль­ських пот­ре­би­тель­ських то­ва­риств // Ра­да. – 1909. – Ч. 187. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ста­сюк М. Зїзд пред­став­ни­ків то­ва­рись­ких крам­ниць в Ка­те­ри­нос­лав­щи­ні // Ра­да. – 1909. – Ч. 167. — С. 244;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] М. І. Зїзд пред­став­ни­ків то­ва­рись­ких (по­тре­­би­телних) крам­ниць в Жме­рин­ці // Ра­да. – 1909. – Ч. 191. — С. 244–245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Біг­даш Дм. Бі­лок­ри­ниць­ка сіль­сько-гос­по­дар­ська вис­тав­ка і наш книж­ний крам // Ра­да. – 1909. – Ч. 206. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Ваньо. На­ші сто­ва­ри­шен­ня кре­ди­то­ві в світ­лі кри­ти­ка поль­сько­го // Еко­­но­міст. – 1909. – Ч. 4. – С. 1–5. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] За­ліз­няк М. З ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри про ко­о­пе­ра­цію і сіль­ське гос­по­дар­ство // Ді­ло. – 1909. – Ч. 32, 34, 36. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Звіт То­ва­рис­тва “Кра­є­вий Со­юз Ре­ві­зий­ний у Льво­ві” // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 1. – С. 1–32. — С. 245;

 [б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. То­ва­рис­тво “Сіль­ський Гос­по­дар” в 1908/9 ро­ці // Еко­но­міст. – 1909. – Ч. 6. – С. 6–8. — С. 245;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Ді­яль­ність “Дніс­тра” в 1908 р. // Ді­ло. – 1909. – Ч. 105–106. — С. 245;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] [ав­тор не вка­за­ний]. Спіл­ка для гос­по­дар­ства і тор­гов­лі в Пе­ре­миш­лі // Рус­лан. – 1909. – Ч. 65–67. — С. 245.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 246–249.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001533