Том 93 (XCІІI). 1910 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCІII— Львів, 1910. — Кн. І. — 252 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пе­ретц В. Ма­те­рія­ли до іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­­ра­тур­ної мо­ви. [Про­дов­жен­ня]: II. З євангелія Петерб[ургської] Публ[ічної] біб­­л[іотеки] XV–XVI в., F[onds] I. 17. — С. 5–31 + 1 іл.;

Свєн­ціц­кий І. По­хо­рон­не го­ло­сінє і цер­ков­но-ре­лі­ґій­на по­е­зія. Сту­дія над роз­вит­ком мо­ти­вів на­род­ньої сло­вес­­нос­ти: I. Сліди го­ло­сіня в давних епопеях; II. Елєменти голосіня в на­гроб­них написах; III. Моти­ви похоронних голосінь. — С. 32–53;

Кре­вець­кий І. Справа по­ді­лу Га­ли­чи­ни в рр. 1846–1850: I. “Portio iuribus Nostris respondens”; II. Гра­ниці Гали­чи­ни в рр. 1772–1850; III. Східня й західня Галичина. — С. 54–69;

Фран­ко І. Бать­ко й доч­ка. Із па­пе­рів Іва­на Фе­до­ро­ви­ча. — С. 70–89;

Воз­няк М. Сту­дії над га­лиць­ко-ук­ра­їн­ськи­ми грам­ати­ка­ми XIX в. [Про­дов­жен­ня]: X. Граматика Ва­ги­левича з 1845 р.; XI. Мала граматика Теофана Глинського з 1845 р. і “На­чаль­ныя правила малорісскои Граммаtики” Вагилевича з 1846 р. — С. 90–131.

Miscellanea

Воз­няк М. До ха­рак­те­рис­ти­ки хар­ків­сько­го гур­тка ук­ра­їн­ських пись­мен­ни­ків. [Додаток: твори письменників]. — С. 132–140;

Фран­ко І. До мар­тів­ських днів 1848 р. у Льво­ві. — С. 140–143;

Гор­дин­ський Я. До ді­яль­нос­ти Іва­на Гу­ша­ле­ви­ча в рр. 1867–1881. [Додаток: листи]. — С. 144–157.

Наукова хроніка

Шпа­ков­ський М. Поль­ська пра­ця про Ягай­ла. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka An­toni. Król Władysław Jagiełło. – Kraków, 1907. – T. I. – VII + 413 s.; T. II. – 407 s. — С. 158–169.

Бібліоґрафія (оцінки, реферати, замітки)

[1.] Пре­іс­то­рія, ар­хе­оль­оґія, іс­то­рія шту­ки.

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Rhamm K. Eth­no­gra­phi­sche Bei­träge zur ger­man­isch-slawischen. Al­ter­tumskunde. Zweite Ab­teilung, zwei­ter Teil: Ger­­man­ische Al­ter­tü­mer aus der slawisch­fin­nischen Urheimat: Erstes Buch – Die alt­sla­wi­sche Wohnung. – Braun­schweig, 1910. – X + 431 + 2 S. — С. 170–171;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Mer­inger R. Wört­er und Sachen, I–V // In­do­ger­m[a­n­ischen] For­schun­gen. – Bd. XVI–XIX, XXI. — С. 171;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Stern Ernst von. Die griechische Ko­lon­i­sa­tion am Nordges­tade des Schwar­­zen Meeres in Lich­te ar­chäo­lo­gisch­er Forschung // Klio. – 1909. – S. 139–152. — С. 171–172;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Ба­бен­ко В. А. Древ­не-Сал­тов­скія при­до­нец­кія окраи­ны Юж­ной Рос­сіи. Г[ород] Древ­ній Сал­товъ // Тру­ды две­над­ца­то­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве. – Мос­ква, 1905. – T. I. – C. 434–460 + II кар­ты; Пок­ров­скій А. М. Вер­хне-Сал­тов­скій мо­гиль­никъ. Днев­никъ рас­­ко­покъ // Тру­ды две­над­ца­то­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Харь­ко­ве. – T. I. – C. 465–478 + 479–491 + V табл.; Ба­бен­ко В. А. Что да­ли но­ва­го пос­лѣд­­нія рас­коп­ки въ Вер­хнемъ Сал­­то­вѣ. Днев­никъ рас­ко­покъ въ Вер­хнемъ Сал­то­вѣ въ 1905 г. До­пол­не­ніе къ док­ла­ду. Днев­никъ рас­ко­покъ въ Вер­хнемъ Сал­то­вѣ 1906 г. // Тру­ды три­над­ца­то­го ар­­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ека­те­ри­нос­ла­ве. – Мос­ква, 1907. – T. I. – C. 381–386 + 387–393 + 394–410 + 411–418 + I табл. — С. 172–173;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Бра­унъ Я. Швед­ская ру­ни­чес­кая над­пись, най­ден­ная на о[строве] Бе­­ре­­за­­ни // Из­вес­тия имп[ера­тор­ской] ар­хе­ол[оги­чес­кой] ком­[мис­­сии]. – 1907. – [Вып.] XXIII. – C. 66–75. — С. 173–174;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Вовк Хв[е­дір]. Па­­лє­о­лі­тич­ні зна­хід­ки в с. Мі­зи­ні на Чер­ні­гів­щи­ні // ЗУНТ. – 1909. – [Кн.] IV. – C. 90–99. — С. 174;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Мель­ник-Ан­то­но­вич К. Май­да­но­ві го­ро­ди­ща на Ук­ра­ї­ні // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 79–97. — С. 174;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Доб­ро­воль­ський Л. За­бу­ті ме­жі дав­ньої Ки­їв­­щи­ни // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 54–78. — С. 174;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бі­ля­шев­ський М. Про ук­ра­їн­ський ор­на­мент // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 40–53. — С. 174–175;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Свєн­ціц­кий І. Де­що про цер­ков­ну ста­ри­ну // Ни­ва. – 1909. – Ч. I. – C. 7–11; Ч. II. – C. 56–59; Ч. III. – C. 94–96; Ч. IV. – C. 124–130. — С. 175.

[2.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­тур­на (з цер­ков­ною включ­но) до поч[ат­ку] XVII в[іку].

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Вес­тбергъ Фр. Я. Къ ана­ли­зу вос­точ­ныхъ ис­точ­ни­ковъ о вос­точ­ной Ев­ро­пѣ // ЖМНП. – 1908. – [Кн.] II. – C. 364–412; [Кн.] III. – C. 1–52; Mar­quart Cfr. J. Os­t­eu­­ro­päische und os­tasi­a­tische Streifzüge. Eth­no­lo­gi­sche und his­to­risch-to­po­gra­phi­sche Stu­dien zur Geschichte des IX und X Jahr­­h[un­der] (840–940 [Jahre]). – Leipzig, 1903. – L + 557 S. — С. 175–178;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Tä­u­b­ler E. Zur Geschichte der Alanen // Klio. – 1909. – S. 14–28. — С. 179;

Д[о­ро­шенко] В. В. П. З іс­то­рії во­єн­ної шту­ки // Учи­тель. – 1909. – Ч. I. – C. 13–16; Ч. III–IV. – C. 51–53. — С. 179;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Kor­zon Ta­de­usz. Or­ga­n­icja wojskowa Litwy w okresie jagiel­­loń­skim // Rocznik Towa­rzystwa przy­ja­ciół nauk w Wil­­nie. – 1908. – S. 1–16. — С. 179;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Bala­ban Majer. Dziel­­ni­­ca ży­dows­ka, jej dzieje i za­byt­ki. – Lwów, 1909. – 100 s. ([Відбиток]: Bi­bliote­ka Lwow­­s­ka. – [Zesz.] V–VI). — С. 179–180;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Гру­шев­­ський М. Бай­да Виш­не­вець­кий в по­е­зії й іс­то­рії // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 108–139. — С. 180;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий О. Не­він­ча­ні шлю­­­би на Ук­ра­ї­ні в XVI–XVII ст. // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 98–107. — С. 180;

Кри­пя­ке­­вич І. [Рец. на публ.:] Ar­chi­wum Ja­na Za­moyskiego, kan­cler­za i het­ma­na wiel­­kie­go koron­ne­go / Wy­­dał D[ok­to]r Józef Siem­ień­ski. – War­sza­wa, 1909. – T. II: 1580–1582. – XXXIV + 448 s. — С. 180–181;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Sygań­ski Jan. Z ży­cia domowego szlach­ty san­deck­iej w epoce Wa­zów // Przewod­nik nau­kowy i lite­rac­ki. – 1909. — С. 181.

[3.] Іс­то­рія по­лі­тич­на і куль­­тур­на XVII–XIX в[іку].

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Jen­sen Alfred. Maze­pa. His­toris­ka bild­er frău Ukrai­na och Karl XII-s dagar. – Lund, 1909. – 241 s. — С. 181–184;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Stille Arthur. Carl XII:s fäl­tăg­splauer 1707–1709 med kar­ta utar­betad af Carl Ben­nedich. – Lund, 1908. – 246 s. + kar­te. — С. 185;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Amira Ales­san­dro. Storia del sog­gior­no di Car­lo XII in Tur­chia, scrit­ta dal suo pri­mo in­ter­prete... e pub­li­ca­ta da N. Jor­ga, pro­fes­sore alľ univer­si­ta di Bucarest. – Bu­carest, 1905. – 98 p. — С. 185–186;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Да­ни­ле­вич В. Но­ві да­ні для бі­оґ­ра­фії Іва­на Сір­ка // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 140–148. — С. 186;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ли­пин­ський В. Данило Брат­ков­ський, сус­піль­ний ді­яч кін­ця XVII ст. // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] II. – C. 326–338. — С. 186;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський Ол. З жит­тя ук­ра­їн­ської стар­ши­ни XVIII в. I: Зе­мель­ні ма­єт­ки п. Ле­он­тія Свіч­ки // ЗУНТ. – [Кн.] III. – C. 149–158. — С. 186–187;

Н[аза­рів] О. [Рец. на публ.:] Сав­ва В. И. Ма­те­рі­а­лы изъ ар­хи­ва нѣ­жин­скихъ гре­чес­кихъ братства и ма­ги­стра­та. Вы­п. I // Сбор­ник Ис­тор[ико]-фи­ло­лог[и­чес­­ко­го] об­щес­тва при ин­сти­т[у­те] кн. Без­бо­род­ко в Не­жи­не. – 1909. – T. VI. – III + 53 c. — С. 187;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Pawłowski Bronisław. Lwów w 1809 r. – Lwów, 1909. – 82 s. ([Від­биток]: Bi­bliote­ka Lwows­ka. – [Zesz.] III). — С. 187–188;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. [Рец. на публ.:] Askena­zy Szy­mon. Senat rewolu­cyjny // Kwar­tal­nik his­­to­ryczny. – 1909. – Ks. I–II. – S. 126–142. — С. 188;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Hel­fert Joseph Alex­an­der, von Frei­herrn . Geschichte der ös­ter­reichischen Re­vo­lu­tion im Zusam­menhange mit der mit­­­teleu­ro­päischen Bewegung der Jahre 1848–1849. – Frei­burg; Wien, 1909. – Bd. II. – XV + 382 S. — С. 188–189;

Д[о­ро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] О. М. Ма­те­ри­я­ли до іс­то­риї бу­ко­вин­ської Ру­си // Рус­лан. – 1909. – Ч. I. – C. 4–19; Ч. II. – C. 21–11. — С. 189;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ми­хай­ло­вич Гнат. Від­род­же­нє ли­тов­ско­го на­ро­ду // Рус­лан. – 1909. – Ч. I–IV, VII–VIII, X–XI, XIII. — С. 189;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] То­ма­шів­ський Ст. З іс­то­рії дер­жав­ної се­ред­ньої шко­ли в Га­ли­чи­ні // На­ша Шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – [C]. 11–13. — С. 189;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Яро­ше­вич А. Па­мя­ти П. П. Чу­бин­сько­го // Ра­да. – 1909. – Ч. 12. — С. 189;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Д. Д. Пав­ло Чу­бин­ський // Ра­да. – 1909. – Ч. 10. — С. 189;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Маг-ін. Ми­ко­ла В. Ко­ва­лев­ський. Спо­ми­ни // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] II. – C. 371–379; [Кн.] III. – C. 537–541. — С. 189–190.

[4.] Мо­ва.

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Буд­де Е. Я. Очеркъ ис­то­ріи сов­ре­мен­на­го ли­те­ра­тур­на­го рус­скаго язы­ка (XVII–XIX вѣкъ) // Эн­цик­ло­пе­дия сла­вян­ской фи­ло­ло­гии. Из­д[а­ние] Отд[еле­ния] рус­ск[о­го] яз[ыка] и слов[ес­нос­ти] имп[ера­тор­ской] Ака­де­мии На­ук / Под ред. И. В. Яги­­ча. – СПб., 1908. – Вып. 12. – XIV + 132 c. — С. 190–192;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Іс­то­рич­ний слов­ник ук­ра­їн­ської гра­ма­тич­ної тер­мі­ноль­о­ґії // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 49–89. — С. 192;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ми­халь­чук К., Тим­чен­ко Є. Проґ­ра­ма до зби­ран­ня ді­я­лек­тич­них од­мін ук­ра­їн­ської мо­ви // ЗУНТ. – [Кн.] V. – C. 1–48; [Кн.] VI. – C. 49–96 (в додатку). — С. 192–193;

Н[аза­рів] О. [Рец. на публ.:] Бо­го­ро­диц­кій В. Опытъ фи­зі­о­ло­гіи об­ще­рус­­ска­го про­из­но­ше­нія въ свя­зи съ эк­спе­ри­мен­таль­но-фо­не­ти­чес­ки­ми дан­ны­ми // За­пис­ки и[мператорского] Ка­зан­ско­го уни­в[ер­­си­­те­та]. – 1909. – Кн. III–IV. – C. 1–32 с табл. — С. 193;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ле­виць­кий М. Де-що до спра­ви про вкра­їн­ську пись­мен­ниць­ку мо­ву // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VIII. – C. 238–251. — С. 193;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Огі­єн­ко І. Як се­ля­не чи­та­ють і пи­шуть по вкра­їн­ськи. Ма­те­рія­ли до пи­тан­ня про вкра­їн­ський пра­во­пис // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] VI. – C. 505–514. — С. 193;

 Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Сум­цов М. Філь­оль­оґіч­на ва­га пе­рек­ла­ду По­теб­ні “Оди­сеї” // ЗУНТ. – [Кн.] VI. – C. 84–87. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Па­чов­ський М. Ста­но­ви­ще й на­у­ка ук­ра­їн­сько-русь­кої мо­ви як вик­ла­до­вої в на­ших ґім­на­зі­ях // На­ша Шко­ла. – 1909. – [Кн.] I–II. – C. 33–61. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Мо­ло­дий П. Роз­ви­ток на­шої мо­ви і “ко­ва­ність” слів // Ра­да. – 1909. – Ч. 25. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ру­со­ва С. Рід­на мо­ва на з’їз­ді “Лі­ги об­ра­зо­ва­нія” // Ра­да. – 1909. – Ч. 5. — С. 194;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Н. Чо­му рід­на мо­ва має бу­ти вик­ла­до­вою в по­чат­ко­вім на­у­чу­ва­ню? // Рус­лан. – 1909. – Ч. 28. — С. 194.

[5.] Лі­­те­ра­ту­ра.

Щу­рат В. [Рец. на публ.:] Stein­schneid­er Mor­itz. Rang­streit-Litera­tur. Ein Beitrag zur ver­gleichen­den Litera­tur und Kul­tur­ge­schich­te // Sitzungs­ber­ichte d[er] k[eiser­liche] Akad[emie] d[er] Wis­­s[en­­schaf­ten] in Wien, Phi­los[ophische]-Hist[or­ische] Kl[asse]. – 1908. – Bd. CLV. – 87 S. — С. 194–195;

Фран­­ко І. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Два за­мѣ­ча­тель­ныхъ кар­па­то-рус­скихъ сбор­ни­ка XVIII в., при­над­ле­жа­щихъ уни­вер­си­те­ту св. Вла­ди­мі­ра. Опи­са­ніе ру­ко­пи­сей и тек­сты. – Ки­ев, 1909. – 95 с. — С. 195–200;

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Боб­ровъ Е. Изъ ис­то­ріи рус­ской ли­те­ра­ту­ры и прос­вѣ­ще­нія в XIX сто­лѣ­тіи. I–XII. – Вар­ша­ва, 1909. – 68 с. — С. 200–201;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ис­тринъ В. Гре­чес­кій ори­ги­налъ бол­гар­ска­го пе­ре­во­да хро­ни­ки Ге­ор­гія Амар­то­ла // Ви­зант[ий­ский] Врем[ен­ник]. – 1907. – T. XIII. – C. 36–57. — С. 202;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Су­шиць­кий Т. До пи­тан­ня про лі­те­ра­тур­ну шко­лу XII в. // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 3–19. — С. 202;

Кр[ипя­ке­ви]ч [І.]. [Рец. на публ.:] Tu­row­ski Stanisław. Samu­el ze Skrzyp­­ny Twar­dowski i jego poez­ya na tle współ­czes­nem // Przewod­nik nau­kowy i li­teracki. – 1909. – [Zesz.] I–VI. — С. 202;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гру­зин­ський Ол. “Ele­gia Alex­ii” Т. Про­­ко­по­ви­ча // ЗУНТ. – [Кн.] IV. – C. 20–40. — С. 202;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Ло­тоць­кий О. Без­віс­тний по­ет де­мок­рат // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] I. – C. 77–96. — С. 202–203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гру­шев­ський М. Юби­лей Ми­ко­ли Го­го­ля // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] III. – C. 606–610. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Про­с­ві­тя­нин С. Го­го­лів­ські свя­та і ук­ра­їн­ська піс­ня // Ук­ра­їн[ська] ха­­та. – 1909. – Ч. 1. – С. 30–30. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] М. Т. Шев­чен­ко (з на­го­ди 48-их ро­ко­вин йо­го смер­ти) // Ук­ра­їн[ська] ха­­та. – 1909. – Ч. 1. – С. 3–5. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Гру­­шев­ський М. В со­рок вось­мі ро­ко­ви­ни Шев­чен­ка // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] IV. – C. 3–6. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Шев­чен­ків “Іван Під­ко­ва” // Учи­тель. – 1909. – Ч. 5–6. – С. 66–68; Ч. 7. – С. 98–103. — С. 203;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. Тра­гіч­на пос­тать па­мя­ти П. Ку­­лі­ша // Ук­ра­їн[ська] ха­та. – Ч. 3–4. – С. 140–147. — С. 203–204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Бар­ві­нок Г. Спо­га­ди про зна­є­мість Ку­лі­ша з до­мом Бі­ло­зер­ських // Бу­дуч­ність. – 1909. – Ч. 3. – С. 33–36. — С. 204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. М. Дра­го­ма­нів як лі­те­ра­тур­ний кри­тик // Бу­дуч­ність. – 1909. – Ч. 3. – С. 40–43; Ч. 4. – С. 60–61. — С. 204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Лич­ко Ів. Л. Янов­ська, кри­тич­ні за­міт­ки // ЛНВ. –1909. – [Кн.] III. – C. 618–628. — С. 204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Піс­ня про Мой­сея (Сту­дія над тво­ром І. Фран­ка) // Бу­дуч­ність. – 1909. – Ч. 1. – С. 8–10; Ч. 2. – С. 24–27. — С. 204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Ми­хай­ло Яц­ків. Лі­те­ра­тур­на ха­рак­те­рис­ти­ка // Ук­ра­їн[ська] ха­та. – 1909. – Ч. 3–4. – С. 157–165. — С. 204;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] О. Л. Но­ві опо­від­ня М. Яц­ко­ва // Учи­тель. – 1909. – Ч. 3–4. – С. 56–60. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Лич­ко І. Спи­ри­дон Чер­ка­сен­ко. Кри­­­тич­­ний на­рис // Ук­ра­їн[ська] ха­та. – 1909. – Ч. 1. – С. 26–29; Ч. 2. – С. 63–66. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єфре­мов С. Ук­ра­їн­ське пись­мен­ство ро­ку 1908-го // Ра­да. – 1909. – Ч. 2. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Сріб­лян­ський М. Ук­ра­їн­ське пись­мен­ство 1908 // Ук­ра­їн[ська] ха­та. – 1909. – Ч. 1. – С. 18–24. — С. 205;

Д[о­ро­­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Єв­шан М. Де-що про ук­ра­їн­ське пись­мен­ство в Га­ли­чи­ні за 1908 рік // Ук­ра­їн[ська] ха­та. – 1909. – Ч. 2. – С. 82–87. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Хот­ке­вич Г. Лі­те­ра­тур­ні вра­жін­ня (За ми­ну­лий рік) // ЛНВ. – 1909. – [Кн.] I. – C. 131–146; [Кн.] II. – C. 396–411. — С. 205;

Д[оро­шен­ко] В. [Рец. на публ.:] Прос­ві­тя­нин С. Лі­те­ра­тур­ні Ге­рос­тра­ти ук­ра­їн­ства // Укр[аїн­ська] ха­та. – 1909. – Ч. 3–4. – С. 166–191. — С. 205–206.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 206–208.

Додаток

По­каз­чик до тт. LXXXVII–XCII За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­ри­ства ім. Шев­чен­ка. Рік XVIII. — С. 209–231;

Зміст I–XCII томів нім. мовою. — С. 232–246.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001532