Том 62 (LXII). 1904 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXII— Львів, 1904. — Кн. VI. — [3]+192 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. III. Поль­­ська по­е­ма про уман­ську різ­ню. [Додаток у тексті: оригінальний текст пое­ми]. — С. 1–40;

Доманицький В. Ко­зач­чи­на на пе­ре­ло­мі XVI–XVII в. (1591–1603). [Про­дов­жен­ня]. — С. 65–113.

Miscellanea

Кри­жа­нов­ский Аріс­тарх ЧСВВ. Русь­ка “крой­ни­ка” з XVII в. [До­да­ток: оригінальний текст “кройники”]. — С. 1–3;

Гру­шев­ський М. П[е­­ля­­ґія] Лит­ви­но­ва-Бар­тош. Нек­роль­оґ. — С. 3;

Гру­шев­ський М. Олек­сандр Пи­пін. Нек­роль­оґ. — С. 4–5.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сий за р. 1903:

Г[на­тюк] В, К[о­­ре­нець] Д. Кіевская Старина. — С. 1–13;

Кр[евець­кий] І. Уни­вер­си­­тет­скія Из­вѣс­тія [ки­ев­ские]. — С. 13; За­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го харь­ков­ска­го уни­­вер­­­си­те­та. — С. 13–14;

В. М. Тру­ды Кі­ев­ской ду­хов­ной ака­де­міи. — С. 14–15;

С[ицін­ський] Ю. Кі­ев­скія Епархіяльныя Вѣдомости. — С. 15; Во­лын­скія Епар­­хі­яль­ныя Вѣдомости. — С. 15–16; По­доль­скія Епархіяльныя Вѣдомос­ти. — С. 16–17; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 17–18; Тав­ри­чес­кія Епар­хі­аль­ныя Вѣдомос­ти. — С. 18; Ки­ши­нев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 18–19; Чер­­ни­гов­скія Епархі­аль­ныя Извѣстія. — С. 19; Пол­тав­скія Епархіаль­ныя Вѣдо­мос­ти. — С. 19–20; Кур­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 20–21; Во­ро­неж­скія Епар­хіальныя Вѣдомости. — С. 21–22; Хол­мско-Вар­шав­скій Епархіаль­ный Вѣст­никъ. — С. 22–23; Мин­скія Епар­хі­аль­ныя Вѣдомости. — С. 23; Ли­тов­скія Епархіаль­ныя Вѣдомости. — С. 23–24;

Ш[раг] І. Зем­скій Сбор­никъ Чер­ни­гов­ской гу­б[ер­­­нии]. – Год XXXV. — С. 25–27;

В. П. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 27–28;

Є[фре­мов] С. Русская Мысль. — С. 28–29; Русское Богатство. — С. 29–30;

В. М. Міръ Бо­жій. — С. 30;

Ю. К. Научное Обо­зрѣ­ніе. — С. 30; Еже­мѣ­сяч­ный Жур­налъ для всѣхъ. — С. 30–31; Вѣс­тникъ и Биб­лі­о­те­ка Са­мо­о­б­ра­­зо­ва­нія. — С. 31–32; В. М. Об­ра­­зо­ва­ніе. — С. 32–33;

Є[фре­мов] С. Рус­скій Вѣст­никъ. — С. 33–34;

Кр[е­вець­кий] І. Жур­­налъ Министерства На­род­наго Про­­­свѣ­­щенія. — С. 34–36; Уче­­ныя За­пис­ки и[мпе­раторскаго] ка­зан­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 36; Варшав­скія Уни­вер­си­тетскія Извѣстія. — С. 36–37;

Є[фре­мов] С. Уче­­ныя За­пис­ки Им­пе­ра­тор­ска­го Юрь­ев­ска­го Уни­вер­си­те­та. — С. 37;

В. П. Христі­ан­ское Чтеніе. — С. 37–38;

В. М. Богословскій Вѣстникъ. — С. 38–39; Православный Со­бесѣдникъ. — С. 39; Вѣ­ра и Ра­зумъ. — С. 39; Стран­никъ. — С. 39;

Кр[е­вець­­кий] І. Чте­нія въ Имп[ера­тор­ском] Об­щес­твѣ ис­то­ріи и древ­нос­тей рос­­сій­скихъ. — С. 39–40;

Є[фре­­­мов] С. Русскій Ар­хивъ. — С. 40–41; Русская Ста­рина. — С. 41–43; Истори­чес­­кій Вѣст­никъ. — С. 43–44;

Т[ер­ша­ко­вець] М. Все­­мір­ный вѣс­тникъ. — С. 44; Из­вѣс­тія от­дѣ­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти [им­­пе­ра­тор­ской] Ака­де­міи На­­укъ. — С. 44–47.

С. В. Русскій Филологическій Вѣст­никъ. – T. XLIX–L. — С. 47–48; Фи­ло­логи­чес­кія Записки. — С. 48–49;

Г[на­тюк] В. Этногра­фи­­ческое Обо­зрѣ­ніе. — С. 49–50;

В. П. Живая Старина. — С. 50; Вѣс­тникъ Вос­пи­та­нія. — С. 50;

Кр[е­вець­кий] І. Bi­bliote­ka Warszaws­ka. — С. 50–51; Kryty­ka. — С. 51;

Т[ер­ша­­ко­вець] М. Prze­wod­nik nau­kowy i literacki. — С. 51–52;

Кр[евець­кий] І. Przegląd pol­­ski. — С. 52; Przegląd powszech­ny. — С. 52;

Т[ома­шів­ський] С. Kwar­tal­nik his­­to­ryczny. — С. 52–54;

Ф[ран­ко] І. Pa­m­ięt­­nik li­te­racki. — С. 54;

Г[на­тюк] В. Wisła. — С. 54–55; Lud. — С. 55–58;

Т[о­ма­­шів­ський] С. Tör­­­té­nel­mi Tár. — С. 58; Szá­za­dok. — С. 58–59; Eth­no­gra­phia. — С. 59;

Т[ер­­­­ша­­ко­вець] М. Ar­chiv für slav­i­sche Phi­lo­lo­gie. — С. 59–63.

Об­го­во­ре­ні в сім то­мі ча­со­пи­си за р. 1903. — С. 63–64.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ар­хе­о­ло­ги­чес­кая Лѣ­то­пись Юж­ной Рос­сіи. Жур­налъ пос­вя­щен­ный юж­но-рус­ской ста­ри­нѣ. Ре­дак­торъ-из­да­тель Н. Ф. Бѣ­ля­шев­скій. – К., 1903. – 419 с. + 20 кар­ток ри­с. — С. 1;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ha­dac­zek Ka­rol. Złote skar­by michał­kowskie // Muze­um im­ienia Dzieduszyck­ich. – Kraków, 1904. – 30 s. + 13 tabl. — С. 2;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Гам­чен­ко С. Рас­коп­ки въ бас­сей­нѣ р. Слу­чи (меж­ду м. Ми­ро­поль и с. Уль­ха) // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­че­ско­го съез­да в Ки­е­ве. – [1901]. – Т. I. – C. 355–403. — С. 2–4;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Мель­никъ Е. Н. Рас­коп­ки въ зем­лѣ Лу­чанъ, про­из­ве­ден­ныя въ 1897 и 1898 гг. // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ки­е­ве. – [1901]. – T. I. – C. 419–576 + 3 табл. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій И. И. Чте­нія о древ­нихъ рус­скихъ лѣ­то­пи­сяхъ, IV–VIII // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – [Кн.] I. – С. 120–173. — С. 5–6;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Ай­на­ловъ Д. Лѣ­то­пись о на­чаль­ной по­рѣ рус­ска­го ис­кус­тва / От­четъ пе­тер­бур­гска­го уни­вер­си­те­та за 1903 годъ. – 1904. – С. 1–33. — С. 6–8;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Свят­лов­скій В. В. Очер­ки по эко­но­ми­чес­кой ис­то­ріи древ­ней Ру­си // Все­мир­ный вес­т­­ник. – 1903. – [Кн.] III. – C. 1–38; [Кн.] IV. – C. 102–132; [Кн.] V. – C. 36–57; [Кн.] XI. – C. 57–76. — С. 8;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ефи­мен­ко А. Ли­тов­ско-рус­скіе дан­ни­ки и ихъ да­ни // ЖМНП. – 1903. – [Кн.] I. – C. 106–119. — С. 8–9;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мак­си­мей­ко Н. А. Рус­­ская Прав­да и ли­тов­ско-рус­ское пра­во / Сбор­никъ пос­вя­щен­ный М. Ф. Вла­ди­мір­ско­му-Бу­да­но­ву. – [1904]. – С. 382–395; Яси­н­скій М. Н. За­ку­пы Рус­ской Пра­в­­ды и па­мят­ни­ковъ за­пад­но-рус­ска­го пра­ва / [Сбор­никъ пос­вя­щен­ный М. Ф. Вла­­­ди­мір­ско­му-Бу­да­но­ву]. – [1904]. – С. 430–465. — С. 9–11;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Ar­chiwum Ja­na Za­mojskiego, kan­cler­za i het­ma­na wiel­kiego koron­ne­go. – Warszawa, 1904. – T. I: 1553–1579. – LIII + 530 s. — С. 11–16;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] At­las his­to­ryczny Rze­c­zy­pos­pol­i­tej Pol­skiej. Sub auspi­ciis Academiae Sien­ciarum Craco­viensis. Epo­ka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty. – Warszawa; Wiedeń, 1889–1904. – Dział II: “Ziem­ie ruskie” Rzec­zy­pos­pol­i­tej / Opracował Alek­sander Jabło­now­ski. — С. 16–17;

Кр[евець­кий] І. [Рец. на публ.:] Мил­леръ В. Ѳ. Къ бы­ли­нѣ о кня­зѣ Глѣ­бѣ Во­ло­дь­е­­ви­чѣ // ЖМНП. – 1903. – Кн. VI. – C. 304–322. — С. 17–18;

В. П. [Рец. на публ.:] Кры­ловъ Вик­торъ. Ека­те­ри­нин­ская ком­мис­сія въ ея от­но­ше­ніи къ ду­хо­вен­ству, какъ сос­ло­вію // Вѣра и Ра­зумъ. – 1903. – Кн. IX. – C. 467–483; Кн. X. – C. 632–639; Кн. XI. – C. 695–723; Кн. XII. – C. 758–771. — С. 18–19;

Кр[евець­кий] [І.]. [Рец. на публ.:] Buzek Józef. Wpływ pol­i­tyki ży­dow­­skiej rzą­du aus­tryac­kie­go w la­tach 1772 do 1788 na wzrost zalud­nienia ży­dowskiego w Gal­i­cyi // Cza­so­pis­mo praw­n­icze i eko­nom­iczne. – 1903. – S. 91–130. — С. 19–25;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­скій М. Ис­то­ри­чес­кій про­цессъ рус­ска­го на­ро­да въ рус­ской ис­то­рі­ог­ра­фіи // Русская мысль. – 1902. – [Кн.] III. – C. 170–186. — С. 25–26;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ В. Пѣс­ни се­ла Ан­дре­ев­ки, Нѣ­жин­ска­го уѣз­да. – К., 1904. – I–XII? – 96 c. (Від­биток: Сбор­ник Ис­то­­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го Об­щес­тва при Ин­сти­ту­тѣ кн[я­­зя] Без­бо­род­ко в г. Нѣжи­нѣ. – T. V). — С. 26–29;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Siewiń­ski A. Bajki, legen­dy i opowia­dania lu­dowe, zebrane w powiecie Sokal­skim // Lud. – 1903. – [Ks.] I. – S. 68–85; Gro­chow­ska H. Po­dania, zwyc­zaje i wie­rzenia we wsi Troś­ci­ań­­cu w po­wie­cie Sni­a­tyń­skim / [Lud]. – [Ks.] IV. – S. 381–390; Gold­stein H. Przyczyn­ki do księgi przys­łów, przy­powieś­ci i wyrażeń przysłowiowych pol­skich S. Adalber­ga // [Lud]. — С. 30–31;

Томашівський С. Роз­від­ки у спра­во­з­да­ннях русь­ких ґім­на­зий в Га­ли­чи­ні за 1901/2 i 1902/3 р. [Зміст]: [Рец. на публ.:] Руд­ниц­кий Сте­фан. Про звязь пе­рі­о­дич­ної ді­яль­нос­ти сон­ця з тем­пе­ра­ту­рою зем­скої ат­мо­сфе­ри / Звіт ди­рек­циї ц[і­­сар­сько-]к[оро­лів­ської] ака­де­міч­ної ґім­на­зиї у Льво­ві за р[ік] шк[іль­ний] 1901/2. – 38 c.; Па­чов­ский М. На­род­ний по­хо­рон­ний об­ряд на Ру­си / [Звіт ди­рек­циї ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської ака­де­міч­ної ґім­на­зиї у Льво­ві за] р[ік шкіль­ний] 1902/3. – 38 c.; Яри­чев­ский Силь­вестер. Франц Пре­ше­рен, най­біль­ший сло­він­ьский по­ет (йо­го жи­тє і тво­ри) / Звіт ди­рек­циї ц[і­сар­­сько-]к[оро­лів­ської] II ґім­на­зиї в Пе­ре­миш­ли за р[ік] шк[іль­ний] 1901/2. – 32 c.; Кми­ци­ке­вич В. Пля­то­но­ва обо­ро­на Со­к­ра­та / [Звіт ди­рек­циї ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II ґім­на­зиї у Пе­ре­миш­ли за] р[ік шкіль­ний] 1902/3. – 32 c.; Ри­ба­чек М. Льоґіч­на бу­до­ва ма­те­ма­тич­них до­ка­зів / Звіт ди­рек­циї ц[ісар­сько-]к[оро­­лів­ської] II ґім­на­зиї в Ко­ломиї за р[ік] шк[іль­ний] 1901/2. – 32 c.; Ра­ков­ский І. As­tacus Dy­bowskii / [Звіт ди­рек­циї ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II ґім­на­зиї в Ко­ло­миї за] р[ік шкіль­ний] 1902/3. – 40 c. — С. 32–33.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в біб­лі­оґ­ра­фії сьо­го то­му. — С. 33–34.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001447