Том 61 (LXI). 1904 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXI— Львів, 1904. — Кн. V. — [3]+192 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

До­ма­ниць­кий В. Ко­зач­чи­на на пе­ре­ло­мі XVI–XVII в. (1591–1603). [Про­дов­жен­ня]. Частина третя. — С. 33–64;

Суш­ко О. Пред­те­ча унії. Кри­тич­­но-іс­то­рич­на сту­дия. [Про­дов­жен­ня]. — С. 126–177;

Джид­жо­ра І. Но­ві при­чин­ки до іс­то­риї від­но­син ро­сий­сько­го пра­ви­тель­ства до Ук­ра­ї­ни в 1720-х і 1730-х рр. [Рец. на публ.:] Протоколы, журналы и указы Верховнаго Тай­наго Совѣта, 1726–1730 гг. // Сборникъ императорскаго русскаго историчес­ка­го общества. – 1886–1898. – Т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101; Бумаги кабинета ми­нистровъ им­пе­ра­т­рицы Анны Іоанновны 1731–1740 гг. // Сборникъ имп[е­ра­тор­ского] рус­ска­го историческаго общества. – 1898–1904. – Т. 104, 106, 108, 111, 114, 117. — С. 1–40.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. “Ко­за­ки” в Га­ли­чи­ні 1605 р. [Дода­ток]: Оригінальний текст документа. — С. 1–2;

Тер­ша­ко­вець М. Мар­кіян Шаш­ке­вич про свою “Чи­тан­ку”. [Додаток у статті: оригінальний текст за­пис­­ки М. Шашкевича]. — С. 2–3;

Фран­ко І. Чи Шаш­ке­ви­че­ві вір­ші? — С. 4–5.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ет­ноґ­ра­фія в за­хід­но­ев­ро­пей­ській лі­те­ра­­ту­рі ос­тан­ніх ро­ків. [Кінець]: Часописи етнольоґічні й фолькльорні. — С. 1–25.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Szaraniewicz Isi­dor. Das grosse prähis­tor­ische Grä­ber­feld zu Czechy, Bro­dyer Bezirk, in Gal­izien // Mittheilungen der k[önigliche]-k[aiserliche] Cen­tral-Com­mis­sion für Er­for­schung der Denk­male. – 1901. – S. 93–98, 130–133, 199–207. — С. 1;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Си­зовъ В. И. Кур­га­ны Смо­лен­ской гу­бер­ніи. Вып. I: Гнѣз­дов­скій мо­гиль­никъ близъ Смо­лен­ска // Ма­те­ри­а­лы по ар­хе­о­ло­гии Рос­сии из­д[ан­ные] имп[ера­тор­ской] ар­хе­о­ло­ги­чес­кою ком­мис­си­ею. – СПб., 1902. – № 28. – 136 с. + 14 табл. — С. 1–2;

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Рѣ­динъ Е. К. Ис­то­рія ис­кус­тва и рус­скія ху­до­жес­твен­ныя древ­нос­ти. – Харь­ків, 1902. – 14 с. — С. 2–3;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Вла­ди­мі­ровъ П. В. Древ­няя рус­ская ли­те­ра­ту­ра Кі­ев­ска­го пе­рі­о­да XI–XIII вѣ­ковъ. – К., [1902]. – IV + 375 + VIII + 46 + 2 + 17 + 4 + 4 + 10 + II + II c. — С. 3–8;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ис­тринъ В. М. Изъ об­лас­ти древ­не-рус­ской ли­те­ра­ту­ры // ЖМНП. – 1903. – [Кн.] VIII–XI. — С. 8–13;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Му­че­ніе св. Апол­ли­на­рія Ра­­вен­ска­го по рус­ско­му спис­ку XVI вѣ­ка // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – Кн. II. – C. 103–120; Со­бо­лев­скій А. И. Му­че­ніе св. Анас­та­сіи Рим­лян­ки и Хри­со­го­на по рус­ско­му спис­ку XVI в. // [Из­вес­тия ОРЯС АН]. – 1903. – Кн. IV. – C. 320–327. — С. 13–15;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Пок­ров­скій Ѳ. Но­вый спи­сокъ Сло­ва Да­ні­и­ла За­точ­ни­ка // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – Кн. IV. – C. 328–339. — С. 15;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Stanisław. Han­del Krakowa w wie­­kach średnich na tle sto­sun­ków handlowych Pol­ski // Rozprawy [Aka­demii Umi­ejęt­­­ności]. Wydz[iał] his­tor[yczno]-filoz[oficzny]. – [1903]. – T. XLIV. – S. 1–196; Kutr­ze­­ba Sta­ni­sław. Han­del Pol­ski ze Wscho­dem w wiekach średnich. – Kraków, 1903. – 136 s. (Відби­ток: Przegląd pol­ski); Ak­ta od­noszące się do sto­sun­ków han­d­lowych Pol­­­ski z Węgrami, głów­n­ie z ar­chiwum Koszyck­iego z lat 1354–1505 / Wy­dał D[okto]r Sta­nisław Kutrze­ba // Ar­chiwum kom­isyi his­to­rycznej. – [1902]. – T. IX. – S. 407–485. — С. 16–17;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Jor­ga N. Re­la­ti­ile comer­ci­ale ale teri­lor noas­tra cu Lem­­ber­gul, re­geste si do­cu­men­ta din Ar­chivele Orasu­lui˘ Lem­­­berg. – Bucureşti, 1900. – Par­­te I. – 113 p.; Jor­ga Nicolae. Stu­dii˘ is­tor­ice asupra Chi­liei˘ si Ceta­tii˘-Albe. – Bucu­reş­ti, 1900. – 419 p. — С. 17–18;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­скій М. Го­су­дар­ствен­ное хо­зяй­­ство В[е­ли­­ко­го] кн[яжес­тва] Ли­тов­ска­го при Ягел­ло­нахъ. – К., 1901. – Т. I. – IV + 807 + CXII + 2 c. — С. 18–19;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Bora­tyń­ski Lud­wik. Stefan Ba­to­­ry i plan li­gi przeciw Tur­kom (1576–1584) // Rozprawy Aka­demii Umi­e­jęt­ności. Wy­­dz[iał] hist[oryczno]-filo­z[o­ficz­ny]. – Kraków, 1903. – Seria II. – T. XIX. – S. 197–347. — С. 19–21.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Вой­т­ковъ А. Іовъ Ба­зи­ле­­­вичъ, епис­копъ пе­ре­яс­лав­скій и учас­­тіе его въ цер­ков­но-по­ли­ти­чес­кой жиз­ни Поль­­ской Ук­ра­и­ны (1771–1776). – К., 1903. – 194 с. (Відбиток: Тру­ды Ки­ев­ской Ду­хов­ной ака­де­мии. – 1903). — С. 21–25;

Гна­­тюк В. [Рец. на публ.:] Бу­ди­ло­вичъ А. С. Къ воп­ро­су о пле­мен­ныхъ от­но­ше­ніяхъ въ Угор­ской Ру­си. – СПб., 1904. – 15 c. (Відбиток: Жи­вая ста­ри­на. – 1903. – Вып. 3). — С. 25–29;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Па­чов­ский М. По­хо­рон­ний об­ряд на Ру­си / Звіт ди­­рек­ції ц[ісар­сько-]к[оро­лів­ської] ака­де­міч­ної ґім­на­зиї за р[ік шкіль­ний] 1901/2. – 32 c. — С. 30–33;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Młynek Ludwig. “Konik”, “Turoń”, “Miś”, “Ko­za”, “Bokkus” (Thier­cultus in Ga­l­i­zien) // Zeitschrift für ös­ter­reichische Volkskunde. – 1903. – S. 108–111. — С. 33–34;

Гру­­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Гель­цля стін­на кар­та Ав­стро-Угор­щи­ни для шкіл на­род­них / Уложив А. Е. Зай­берт, переложив Оме­ля­н По­по­ви­ч. — С. 35;

До­ма­­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ Историческомъ Обществѣ Нес­то­ра Лѣ­то­пис­ца. – Киев, 1902. – Кн. XVI. – Вып. I–IV. — С. 35–37;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Rozprawy aka­de­mii umiejętności, wydział filo­lo­­­giczny. Seria II. T. XVIII–XXIV. – Kraków, 1901–1904. – T. XXXIII–XXXIX; Roz­prawy aka­demii umiejęt­ności, wydział his­to­ryczno-fi­lo­­zo­ficzny. – Kraków, 1903–1904. – T. XLV–XLVI. — С. 37–38.

Видання й статі обговорені в сім томі. — С. 38.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001446