Том 59 (LІX). 1904 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LIX— Львів, 1904. — Кн. III. — [4]+199 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Сьвя­тий Климент у Кор­су­ні. При­чин­ки до іс­то­рії ста­ро­русь­кої лєґен­ди. [Про­дов­жен­ня]: X. Віднайденє мощий сьв[ято­го] Кли­­мента. — С. 181–208;

Ге­ра­сим­чук В. Ви­гов­ський і Юрий Хмель­ниць­кий. Іс­то­рич­­ні сту­диї: I. Упадок Виговського; II. Початки гетьмановання Юр[ія] Хмель­­ницького; III. Тріумф Москви. — С. 1–40;

Гру­щен­ко С. [Іваницький С.]. Ма­те­рі­а­­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. II. Кіль­ка до­ку­мен­тів про участь чен­ців ки­їв­ських ма­­­нас­ти­рів в гай­да­маць­ких ру­хах XVIII ст. [Додаток: тексти до­ку­ментів]. — С. 1–16.

Miscellanea

Суш­ко О. Вар­шав­ський си­нод з ро­ку 1561. [Дода­ток]: Synodus prouincialis acta Varsszauie IV marcii, anno 1561; Articuli partim contri­bu­tio­nem et jnstructionem ad Regiam Maiestatem, partim alia secretiora synodi consi­lia concernentes in synodo warssauiensi conscripti anno 1561. — С. 1–17.

Наукова хроніка

Ку­зє­ля З. Ан­тро­поль­оґія, ар­хе­о­льоґія і ет­ноґ­ра­фія в за­хід­но­ев­ро­пей­ській на­у­ко­вій лі­те­ра­ту­рі ос­тан­ніх ро­ків: [Вступ]; I. Антро­по­льо­ґія і археольоґія (преісторія); II. Антропольоґічні часописи за р. 1900–2. — С. 1–65.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Schrader O. Real­lex­i­con der in­doger­man­ischen Al­ter­tumskundes. Grund­züge einer Kul­tur- und Völk­er­geschichte Al­teu­ro­pas. – Strass­burg, 1901. – XL + 1048 S. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Win­ter­nitz M. Was wissen wir von den In­doger­manen. – München, 1903. – 75 S. — С. 2–3;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ciszewski Stanisław. Og­nisko, stu­dyum et­no­lo­giczne. – Kraków, 1903. – VII + 298 s. — С. 3–4;

Вовк Хв. [Рец. на публ.:] Бѣ­ля­шев­скій Н. Ѳ. Дюн­ныя сто­ян­ки не­о­ли­ти­чес­кой эпо­хи на бе­ре­гахъ р[еки] За­пад­на­го Бу­га въ сред­немъ его те­че­ніи // Тру­­ды XI Ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го Съѣз­да. – T. I. — С. 4–6;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pot­kań­ski Karol. Kraków przed Pias­tami // Rocznik krakowski. – T. I. – S. 287–325; Pot­kań­ski K. Gran­ice biskupstwa krakowskiego // [Rocznik krakow­ski]. – T. IV. – S. 201–232; Pot­kań­ski K. Przywilej z 1086 roku // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1903. – S. 1–28; Abra­ham Władysław. Poc­zą­tek biskupstwa i ka­pi­tu­ły ka­tedral­nej w Krakowie // Rocznik krakowski. – [Т.] IV. – S. 177–200. — С. 6–8;

До­ма­ниць­­кий В. [Рец. на публ.:] Ляс­ко­рон­скій Ва­си­лій. Ис­то­рія Пе­ре­яс­лав­ской зем­ли съ древ­нѣй­шихъ вре­менъ до по­ло­ви­ны XIII сто­лѣ­тія / Из­да­ніе вто­рое. – 1903. – VII + 422 + II c. + карта. — С. 8–13;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ни­коль­скій Н. К. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи древ­не-рус­ской ду­хов­ной пись­мен­нос­ти [№] V–VIII // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – Кн. 2. – С. 52–75. — С. 13–15;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ха­лан­скій М. Г. Къ ис­то­ріи по­э­ти­чес­кихъ ска­за­ній объ Оле-гѣ Вѣ­щемъ, [раздел] I–III // ЖМНП. – 1902. – [Кн.] VIII. – C. 287–356; 1903. – [Кн.] XI. – C. 1–40; Ха­лан­скій М. Г. Ма­те­рі­а­лы и за­мѣт­ки къ ис­то­ріи древ­не­рус­ска­го ге­ро­и­чес­ка­го эпо­са // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – [Кн.] II. – C. 169–176; Ха­лан­скій М. Г. Ilias von Reussen und Il’ja Mu­romec // Ar­chiv für Sla­vi­sche Phi­lo­lo­gie. – [Bd.] XXV. – S. 440–452. — С. 15–16;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. Об­ще­рус­скіе лѣ­то­пис­ные сво­ды XIII (?) и XV вѣ­ковъ // ЖМНП. – 1900. – [Кн.] IX. – C. 90–176; 1900. – [Кн.] X. – C. 135–200; 1901. – [Кн.] XI. – C. 52–80. — С. 16–19;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. Си­ме­о­нов­ская лѣто­пись XVI вѣ­ка и Тро­иц­кая на­ча­ла XV вѣ­ка // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1900. – [Кн.] II. – C. 451–553; Шах­ма­товъ А. Ер­мо­лин­ская лѣ­то­пись и Рос­тов­скій вла­дыч­ный сводъ // [Из­вес­тия ОРЯС АН]. – 1903. – [Кн.] IV. – C. 72–96; 1904. – [Кн.] I. – C. 366–423; Шах­ма­товъ А. Іо­а­са­фов­ская лѣ­то­пись // ЖМНП. – 1904. – [Кн.] V. – C. 69–79; Шах­­ма­то­въ А. А. [Рец. на публ.]: Ли­ха­чевъ Н. П. Па­ле­ог­ра­фи­чес­кое зна­че­ніе бу­маж­ныхъ во­дя­ныхъ зна­ковъ. – СПб., 1900. – 22 с. (Відбиток: Из­вес­тия ОРЯС АН). — С. 19;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ку­ла­ков­скій Пла­тонъ. На­ча­ло рус­ской шко­лы у Сер­бо­въ в XVIII в. Очеркъ по ис­то­ріи рус­ска­го влі­я­нія на югос­ла­вян­скія ли­те­ра­ту­ры // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – Кн. II. – C. 246–311; Кн. III. – C. 190–291. — С. 20–21;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Paz­dro Zbig­niew. Or­gan­iza­cya i prak­ty­ka ży­dowsk­ich są­dów podwoje­wod­­­ziń­skich w okresie 1740–1772 r. na podstawie lwowsk­ich ma­ter­yałów ar­chiwal­nych. – Lwów, 1903. – 294 s. — С. 21–24;

Кр[евець­кий] І. [Рец. на публ.:] За­бо­лот­скій П. А. Ста­рѣй­шій за­по­рож­скій уѣздъ. – Ни­жин, 1903. – V + 52 c. (Відбиток: Сбор­­ник Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го Об­щес­тва при Ин­сти­ту­те кн[я­зя] Безбо­род­кa в Ни­же­не. – T. IV). — С. 24–25;

Кр[евець­кий] І. [Рец. на публ.:] Бе­реж­ковъ М. Н. М. Е. Мар­ковъ и его ру­ко­пис­ный сбор­никъ о чер­ни­гов­ской ста­ри-нѣ // Сбор­ник Ис­­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го Об­щес­тва при ин­сти­ту­те кн[язя] Без­бо­род­ка в Ни­же­не. – T. IV. – C. 1–5. — С. 25–26;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. Юж­но-рус­ская пѣс­ня и сов­ре­мен­ные ея но­си­те­ли (по по­во­ду бан­ду­рис­та Т. М. Пар­хо­мен­ка). – Ки­ев, 1904. – 52 + 26 + 54 c. (Відбиток: Сбор­­ник Ис­то­ри­ко-фи­ло­­ло­ги­чес­ко­го Об­щес­тва при ин­сти­ту­те кн[язя] Без­бо­род­ка в Ни­же­не. – Т. V). — С. 26–28;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Кир­пич­ни­ко­в А. [Рец. на публ.]: Сум­цовъ Н. О. Ра­зыс­ка­нія въ об­лас­ти анек­до­ти­чес­кой ли­те­ра­ту­ры. Анек­до­ты о глуп­цахъ. – Харь­ков, 1898 (От­четъ о 42-омъ при­суж­де­ніи на­градъ гра­фа Ува­ро­ва. – С. 151–174). — С. 28–31;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Rhamm K. Der Verkehr der Geschlechter unter den Slaven in seinen gegen­sät­zli­chen Erscheinungen // Glo­bus. – 1902. – [Bd.] LXXXII. — С. 31–32.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 32–33.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001444