Том 58 (LVIIІ). 1904 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LVIII— Львів, 1904. — Кн. II. — [5]+190 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Суш­ко О. Впро­вад­же­нє єзу­і­тів до Поль­щі. Іс­то­рич­но-кри­тич­на сту­дия. [Про­дов­жен­ня]. — С. 29–60;

Тер­ша­ко­вець М. При­чин­­ки до жи­тє­пи­су Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча та де­що із йо­го пись­мен­ської спад­щи­ни. [Додаток]: I. Твори: А. Поезия; Б. Байки; В. Проза; Г. Переклади. II. Гра­ма­тичний материял. III. Листи. IV. Документи до біоґрафії Маркіяна. [V]. Дода­ток. — С. 1–48.

Miscellanea

Зуб­риць­кий М. По­міч­ні дні. При­чин­ки до іс­то­риї пан­щи­ни в Га­ли­чи­ні в XIX в. [Додаток: оригінальні тексти документів]. — С. 1–4.

Наукова хроніка

[1]. Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1903. – Ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­кі:

Т[ома­шів­ський] С. Літературно-Науковий Вістник. — С. 1–8;

Кр[е­вець­кий] І. Ді­ло. — С. 8–10; Рус­лан. — С. 11–13; Бу­ко­ви­на. — С. 13; Мо­ло­да Ук­ра­ї­на. — С. 13; Учи­тель. — С. 13–14; Богословскій Вѣстникъ. — С. 14.

[2]. Сте­шен­ко І. З юбі­­лей­ної лі­те­ра­ту­ри про Мик[олу] Го­го­ля. [Кінець]. [Рец. на публ.:] Па­мя­ти Го­го­ля. На­уч­но-ли­те­ра­тур­ный сбор­никъ изд[ан­ный] Ис­тор[ичес­ким] об­щес­твомъ Нес­то­ра Лѣ­то­пис­ца. – 1902; 1852–1902. Го­го­лев­скій Сбор­никъ, из­дан­ный сос­то­я­щей при Ис­тор[ико]-фи­лол[оги­чес­ком] Ин­сти­ту­тѣ кн[язя] Без­бо­род­ко Го­го­лев­ской ком­мис­сі­ей подъ ре­дак­ці­ею проф[есо­ра] Спе­ран­ска­го. – 1902; Го­го­лев­скій сбор­никъ. Из­да­ніе рус­ска­го биб­лі­о­ло­ги­чес­ка­го Об­щес­тва. – 1902; Ов­ся­ни­ко-Ку­ли­ков­скій Д. Н. В. Го­голь. – 1903; Н. В. Го­голь – рѣ­чи, пос­вя­щен­ные его па­мя­ти въ пуб­лич­номъ со­е­ди­нен­номъ соб­ра­ніи от­дѣ­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­міи на­укъ и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го фа­куль­те­та Им­пер[атор­ско­го] С[анкт]-Пе­терб[ургского] уни­вер­си­те­та, 21 фев­ра­ля 1902. – [1902]; Мо­чуль­скій В. Н. Ма­ло­рос­сій­скія и пе­тер­бур­гскія по­вѣс­ти Н. В. Го­го­ля. – 1902; Ефи­мен­ко Алек­сан­дра. На­ці­о­наль­ная двой­ствен­ность въ твор­чес­твѣ Го­го­ля. Очеркъ // Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. – 1902. – [Кн.] VII; Ман­дель­штаммъ. О ха­рак­те­рѣ Го­го­лев­ска­го сти­ля. – Гель­син­гфорс, 1902. — С. 15–60.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Гош­ке­вичъ В. И. Кла­ды и древ­нос­ти Хер­сон­ской гу­бер­ніи. Кни­га пер­вая, съ ху­до­жес­твен­ны­ми ил­люс­тра­ці­я­ми. – Хер­сон, 1903. – 176 + II c. + XX табл. мал. — С. 1–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Hirth Frieder­ich. Ueber Wol­ga-Hun­nen und Hiung-nu // Sitzungs­ber­ichte der phi­log[iesche]-phi­l[o­zo­­fiesche] und his­tor­ischen Classe der Aka­dem­ie der Wissen­schaf­ten zu München. – 1899. – II. – 2. – S. 245–278; 1900; Иноc­тран­цевъ К. А. Хунъ-ну и Гун­ны. Биб­лі­ог­ра­фи­чес­кій об­зоръ те­о­рій о про­ис­хож­де­ніи на­ро­да Хунъ-ну ки­тай­скихъ лѣ­то­пи­сей, о про­ис­хож­де­ніи ев­ро­пей­скихъ Гу­новъ и о вза­им­ныхъ от­но­ше­ні­яхъ этихъ двухъ на­ро­довъ // Живая старина. – 1900. – C. 353–383, 525–564. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шиш­ма­новъ Ив. Д. Кри­ти­ченъ прѣгледъ на въпро­са за про­из­хо­да на Про­бол­га­ритѣ отъ ези­ко­во гле­ди­ще и ети­мо­ло­ги­итѣ на име­то “Бъл­га­ринъ” // Сбор­­никъ за на­род­ни умот­во­ре­ния, на­у­ка и книж­ни­на. – Кн. XVI–XVII. – C. 505–753. — С. 4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Смир­новъ И. Очеркъ куль­тур­­ной ис­то­ріи юж­ныхъ Сла­вянъ. – Казань, 1900. – Вып. I: Вве­де­ніе. Раз­ви­тіе ма­те­рі­аль­ной куль­ту­ры (Відбиток: Уче­ные за­пис­ки Каз[ан­ско­го] унив[ер­си­те­та]. – 1899–1900; продолжение в Уче­ных за­пис­ках Казан­ско­го уни­вер­­­си­те­та. – 1900. – Кн. IV–IX; 1902. – Кн. II, IV; 1903. – Кн. IV, VII). — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ла­ман­скій В. И. Сло­вян­ское жи­тіе св. Ки­рил­ла какъ ре­ли­гі­оз­но-епи­чес­кое про­из­ве­де­ніе и какъ ис­то­ри­чес­кій ис­точ­никъ. Кри­ти­чес­кія за­мѣт­ки, I–XXV // ЖМНП. – 1903. – [Кн.] IV. – C. 345–385; 1903. – [Кн.] V. – C. 136–161; 1903. – [Кн.] VI. – C. 250–288; 1903. – [Кн.] XII. – C. 370–405; 1904. – [Кн.] I. – C. 137–173. — С. 6–7;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ни­коль­скій Н. К. Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи древ­не­рус­кой ду­хов­ной пись­мен­нос­ти, I–IV // [ЖМНП]. – C. 212–232; Со­бо­лев­скій А. И. Му­че­ніе св. Ви­та въ древ­немъ цер­ков­но-сла­вян­скомъ пе­ре­во­дѣ // Из­­вес­тия ОРЯС АН. – 1902. – [Кн.] I. – C. 278–296. — С. 7;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій И. И. Ма­те­рія­лы для сло­ва­ря древ­но-рус­ска­го язы­ка по пись­мен­нымъ па­мят­ни­камъ. – СПб., 1902. – Т. II. – Вып. IV. – 1345–1802 + 15 c. — С. 8;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Ог­лоб­линъ Н. Обоз­рѣ­ніе стол­бцовъ и книгъ Си­бир­ска­го при­ка­за (1592–1768 г.). Часть чет­вер­тая: До­ку­мен­ты цен­траль­на­го уп­рав­ле­нія // ЧО­ИДР. – 1902. – Кн. II. – C. 1–288. — С. 8–10;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Нар­бе­ковъ В. Юж­но-рус­ское ре­ли­гі­оз­ное ис­кус­ство XVII–XVIII вв. – Ка­зань, 1903. – 115 с. (Відбиток: Пра­вос­лав­ный со­бе­сед­ник). — С. 10–12;

Джи­д­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Ла­за­рев­скій Ал. Опи­са­ніе Ста­рой Ма­ло­рос­сіи. Ма­те­ріа­­лы для ис­то­ріи за­се­ле­нія, зем­лев­ла­дѣ­нія и уп­рав­ле­нія. – К., 1902. – Т. III: Полкъ При­луц­кій. – XIV + 426 + XXIII c. — С. 12–23;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Le­szczyń­ski Jan. Rzą­dy rosyjskie w kra­ju Tar­no­pol­skim 1809–1814. Mo­no­­grafie w zakresie dziejów no­wo­ży­t­nych. – Kraków, 1903. – T. III. – XXX + 271 s. — С. 23–32;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Kra­jewski Józef. Tajne związ­ki pol­i­tyczne w Gal­i­cyi od roku 1833 do roku 1841. Według niewy­danych źró­deł ręko­piśmien­nych oraz ak­tów rzą­dowych i gu­ber­­ni­al­nych. – Lwów, 1903. — С. 32–38;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Paz­dro Zbig­­niew. Strejki rolne w Gal­i­cyi wschod­niej w r. 1902 i 1903. No podstawie ma­ter­ya­łów urzędowych / Wiadomości sta­tys­tyczne o sto­sun­kach kra­jowych, wy­dane przez kra­­jowe bi­uro statys­tyczne pod redakcyą Prof[esora] D[okto]ra Ta­deusza Pi­la­ta. – Lwów, 1903. – T. XX. – Zesz. I. – S. 1–68; Rozwa­dow­ski Jan. Ruskie bezro­bo­cie w r. 1902. Uwagi o jego terenie. – Lwów, 1904. – 110 s. — С. 38–43;

M[ари­сюк] Ф. [Рец. на публ.:] Rozprawy Aka­demii Umiejęt­noś­ci. Wy­dział his­to­ryczno-filo­zo­ficz­ny. – Kraków, 1902. – T. XLIII. – Ser[ia] II. – T. XVIII. – 375 s.; 1903. – T. XLIV. – Se­r[ia] II. – T. XIX. – 405 s. — С. 43–45.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 45–46.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001443