Том 55 (LV). 1903 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LV— Львів, 1903. — Кн. V. — [3]+192 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Па­мя­ти Олек­сія Мар­ке­ви­ча. — С. 1–14 + 1 іл.;

Суш­ко О. Пред­те­ча унії. Кри­тич­но-іс­то­рич­на сту­дия. [Про­­дов­жен­ня]. — С. 72–125;

Кр[уп]ський М. За­міт­ки до поп­рав­ній­шо­го ви­дан­ня пое­зий Та­ра­са Шев­чен­ка. Па­мя­ти не­за­бут­ньо­го учи­те­ля Олек­сан­дра Ко­нись­ко­го. — С. 1–28;

Ро­ман­чук Ю. Ува­ги до “За­мі­ток” д[октора] Кр[уп]ського. — С. 29–34.

Miscellanea

Фран­ко І. З іс­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ло­ді­жи в Га­ли­чи­ні, 1871–1884. [Додаток]: . п.]. Іс­то­рич­ний очерк роз­вою То­ва­рис­тва ака­де­міч­но­го “Друж­­ний Лих­вяр” опіс­ля “Ака­де­міч­не Брац­тво” від ча­су єго зас­но­ва­ня себ то 21 цьвіт­ня 1871 р. по За­галь­ні Збо­ри То­ва­рис­тва з дня 1 па­дол[ис­та] 1885. — С. 1–26.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1902 р. – Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні на ро­сий­ській Ук­ра­ї­ні:

Г[на­тюк] В., К[оре­нець] Д. Кіевская Стари­на. — С. 1–12.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Вовк Хв. [Рец. на публ.:] Mu­sée pré­his­tori­que per Ga­briel et Adrien de Mor­til­let, al­bum de 105 planches, 2 ed­i­tion, re­vue et com­plétée. – Paris, 1903. — С. 1–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Вейн­­бергъ Р. Сла­вя­не и ихъ фи­зи­чес­кая эво­лю­ція // Мир Бо­жий. – 1903. – [Кн.] IX. – C. 65–78. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Смир­новъ И. Н. Зна­че­ніе ура­ло ал­тай­скихъ пле­менъ въ об­ра­зо­ва­ніи ис­то­ріи рус­ской на­род­нос­ти // Вес­т­ник и биб­ли­о­те­ка са­мо­об­ра­зо­ва­ния. – 1903. – Ч. 34–35. — С. 4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Нек­ра­совъ Н. За­мѣт­ка о двухъ стать­яхъ въ до­го­во­рѣ Иго­ря съ Гре­ка­ми 945 го­да // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1902. – [Кн.] III. – C. 77–88. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Во­рот­ни­ковъ А. П. Ан­на Яро­слав­на ко­ро­ле­ва Фран­ціи (1051–1060). – Мос­ква, 1901. — С. 5;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Аб­ра­мо­вичъ Д. И. Из­слѣ­до­ва­ніе о Кі­е­во-Пе­чер­скомъ Па­те­ри­кѣ какъ ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­номъ па­мят­­ни­кѣ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1901. – T. VI. – Кн. 3. – C. 207–235; T. VI. – Кн. 4. – C. 37–102; T. VII. – Кн. 1. – C. 233–279; T. VII. – Кн. 2. – C. 204–231; T. VII. – Кн. 3. – C. 34–76; T. VII. – Кн. 4. – C. 43–65 (і окре­ме видання). — С. 5–9;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пок­ров­скій К. Ко­ме­ты въ рус­скихъ лѣто­пи­сяхъ // Мир Бо­жий. – 1903. – [Кн.] IV. – C. 235–258. — С. 9;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Бра­унъ Ѳ. Фрі­андъ и Ши­монъ, сы­новья ва­ряж­скаго кня­зя Аф­ри­ка­на // Из­вес­­тия ОРЯС АН. – 1902. – [Кн.] I. – C. 350–365. — С. 10;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Шам­би­на­го С. Ста­ри­ны о Свя­то­го­рѣ и по­е­­ма о Ка­ле­ви-по­эгѣ // ЖМНП. – 1902. – [Кн.] I. – C. 49–73. — С. 10–12;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пта­шиц­кій С. Л. Об­зоръ ма­те­рі­а­ла по ис­то­ріи сред­не­вѣ­ко­вой свѣт­ской по-вѣс­ти в Поль­шѣ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1902. – [Кн.] I. – C. 319–358. — С. 12;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Бѣ­ло­­ку­ровъ С. А. Юрій Кри­жа­ничъ въ Рос­сіи // ЧО­ИДР. – 1903. – Кн. 2. – С. 1–210; Кн. 3. – С. 1–306. — С. 12–16;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Ѳо­мен­ко Кл., про­тоіерей. Мѣс­теч­ко Фас­товъ по опи­са­нію Мос­ков­ска­го свя­щен­ни­ка Іо­ан­на Лу­кь­я­но­ва. Ис­то­ри­чес­кая за­мѣт­ка // Ки­ев­ские епархиальные ведомости. – 1903. – № 18. – C. 479–485. — С. 17–18;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Очер­ки ста­рин­ной ма­ло­рус­ской по­э­зіи // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1903. – [Кн.] I. – C. 51–119. — С. 18–19;

Суш­ко О. [Рец. на публ.:] Ka­ta­log ręko­pisów ar­chiwum XX San­gusz­ków w Sławucie / Ułożył i his­­to­ryą tegoż ar­chiwum skreślił Bronisław Gorc­zak, konserwator zbiorów sławuckich w Sła­wucie, na­kła­dem właściciela. – 1902. – XLV + 488 s. — С. 19–23;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Мил­леръ Д. П. Ар­хи­вы Харь­ков­ской гу­бер­ніи // Тру­ды Харь­­ковск[ого] пред­ва­рит[ель­но­го] ко­ми­те­та по ус­трой­ству XII ар­хе­о­л[оги­чес­ко­го] съѣз­да. – [1902]. – T. II. – Ч. I. – С. 197–435 (Сбор­никъ Харьк[ов­ско­го] Ист[ори­ко-]Фи­лол[оги­чес­ко­го] Об­­щес­тва. – Т. XIII). — С. 23–27;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Ка­та­евъ И. Об­зоръ ру­ко­пис­ныхъ па­мят­ни­ковъ по ис­то­ріи Сло­бод­ской Ук­ра­й­ны, хра­ня­щих­ся въ Во­ен­но-Уче­номъ Ар­хи­вѣ въ С. Пе­­тер­бур­гѣ // Тру­ды Харь­ков[ско­го] пред­ва­рит[ель­но­го] ко­ми­те­та [по ус­трой­ству XII ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съѣз­да]. – [1902]. – T. II. – Ч. I. – C. 33–90. — С. 27–29;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Та­ти­щевъ Ю. В. Чер­ни­гов­скіе ар­хи­вы // Тру­ды Харь­ковск[ого] пред­ва­рит[ель­но­го] ко­ми­те­та по ус­трой­ству XII ар­хе­ол[оги­чес­ко­го] съез­да. – [1902]. – T. II. – Ч. I. – C. 1–31. — С. 29–33;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Bi­bliografia his­toryi pol­skiej, wspól­nie z D[okto]­r[em] Hen­ryk­iem Sawczyń­skim i człon­­kami kółka his­to­ryczne­go uczniów Uniwer­sytetu lwow­[skie­go] zebrał i ułożył Lud­wik Fink­el. – Kraków, 1895–1901. – Część II. – S. 529–1144. — С. 33–37;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Слас­тіо­новъ А. Г. Коб­зарь Ми­хай­ло Крав­чен­ко и его ду­мы // Киевская Старина. – 1902. – [Кн.] V. – C. 301–331. — С. 37–38;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Кузь­мин­скій К. О сов­ре­мен­ной на­род­ной пѣс­нѣ // Этнографическое обозре­ние. – 1902. – Кн. 4. – С. 92–104. — С. 38–40;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Siewiń­ski An­toni. Legen­da o za­mecz­­ku w Beł­zie // Lud. – 1902. – S. 171–180. — С. 40–42;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ко­сичь М. Н. Лит­ви­ны-Бѣ­ло­ру­сы Чер­ни­гов­ской гу­бер­ніи, ихъ бытъ и пѣс­ни. – СПб., 1902. – 128 + 23 с. (Відбиток: Жи­вая ста­ри­на. – 1902. – Кн. II. – C. 221–260; Кн. III–IV. – C. 1–88). — С. 42–44;

Т[ома­шів­ський] С. От­четъ о со­рокъ вто­ромъ при­суж­де­ніи наг­радъ гра­фа Ува­ро­ва // За­пис­ки Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии На­ук. Ист[ори­ко]-фил[осо­фи­чес­кий] от­д[е­л]. – 1902. – Т. VI. – № 2. — С. 44–47;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Им­пе­ра­тор­­ска­го Одес­ска­го Об­щес­тва Ис­то­ріи и древ­нос­тей. – Одес­са, 1902. – Т. XXIV. – 224 + 196 + 28 + 20 + 106 с. — С. 47–49;

 М[ари­сюк] Ф. Rozpra­wy Aka­demii Umiejęt­­noś­­ci. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficzny. – Kraków, 1902. – T. XLII. – 386 s. — С. 49–50.

Ви­дан­ня й стат­і об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 51–52.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001504