Том 53 (LІІI). 1903 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LІІI— Львів, 1903. — Кн. ІІI. — [9]+190 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Мар­ке­вич О. XII Ар­хе­оль­оґіч­ний з’їзд у Хар­ко­ві, 1902 р.. — С. 1–18;

Ко­лес­са О. Лав­рів­ські пер­ґа­мі­но­ві лис­тки з XII–XIII в.. — С. 1–26 + 3 іл.;

Суш­ко О. Пред­те­ча унії. Кри­тич­но-іс­то­рич­на сту­дия. — С. 1–71.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Не­зап­ла­че­не ки­їв­ське по­дим­не. [До­да­ток: текст документа]. — С. 1–2;

Фран­ко І. До русь­кої біб­лі­оґ­ра­фії XVIII в. — С. 2–5;

Гна­тюк В. Ке­рес­тур­ська хро­ні­ка. [Додаток: текст хроніки]. — С. 5–9.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1902 р. – Ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­­кі:

Т[ома­шів­ський] С. Літературно-Науковий вістник. — С. 1–11;

С[уш­ко] О. Ді­ло. — С. 11–14; Рус­лан. — С. 14–15; Мо­ло­да Ук­ра­ї­на. — С. 15–16; Учи­тель. — С. 16; Богословскій вѣстникъ. — С. 16–17;

[б. п.]. Бу­ко­ви­на. — С. 17.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Вѣстникъ языковѣдѣния, словесности, людознаньства и дреснстьи словѣньскихъ – Věst­ník slo­vanské filo­lo­gie a staro­žit­nos­ti / Vy­da­va­jí L. Nie­der­le, F. Pas­trnek, I. Po­lív­ka, I. Zu­ba­ty. – Praha, 1901. – [Řočník] I. – 262 s.; 1902. – [Řočník] II. – IV + 327 s. — С. 1–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ар­хе­о­ло­ги­чес­кая Лѣ­то­пись Юж­ной Рос­сіи / Сос­тав­ле­на подъ ре­дак­ці­ей Н. Ф. Бѣ­ля­шев­ска­го. – К., 1901. – T. III. – 228 c. + 1 рис.; Ар­хе­о­ло­ги­чес­кая Лѣ­то­пись Юж­ной Рос­сіи // Жур­налъ, пос­вя­щен­ный юж­но-рус­ской ста­ри­нѣ / Ре­дак­торъ-из­да­тель Н. Ф. Бѣ­ля­шев­скій. – 1903. – № 1. – 86 c. + 5 рис. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Хвой­ко В. В. Ка­мен­ный вѣкъ сред­ня­го Приднѣ­п­ровья. – Мос­ква, 1901. – 77 с. — С. 4–5;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Клин­геръ В. П. Ска­зоч­ные мо­ти­вы въ ис­то­ріи Ге­ро­до­та // Уни­вер­си­тет­ские Из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1902. – [Кн.] XI. – C. 1–109. — С. 5–11;

Б[рик] І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Сла­вя­но-рус­ская па­ле­ог­ра­фія. Курсъ вто­рой. – СПб., 1902. – 63 с. — С. 11–12;

Т[оронь­ский] І. [Рец. на публ.:] Ча­гове­цъ В. А. Пре­по­доб­ный Ѳе­о­до­сій Пе­чер­скій, его жизнь и со­чи­не­нія (съ при­ло­же­ні­емъ тек­стовъ по­у­че­ній по но­вымъ дан­нымъ). Историко-ли­тературный очеркъ. – К., 1901. – 218 + XXXIII c. — С. 12–16;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ев­сѣ­евъ И. Е. Тол­ко­ва­нія на кни­гу про­ро­ка Да­ні­и­ла въ древ­не-сла­вян­­ской и ста­рин­ной рус­ской пись­­мен­нос­ти // Древ­нос­ти. Тру­ды сла­вян­ской Ком­мис­сіи Мос­ков­ска­го Ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – 1902. – T. III. – C. 1–44. — С. 16;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Дур­но­во Н. И. Къ ис­то­ріи ска­за­ній о жи­вот­ныхъ въ ста­рин­ной рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ // Древ­нос­ти. Тру­ды сла­вян­ской Ком­мис­сіи Имп[ера­тор­ска­го] Мос­­­ков­ска­го Ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – 1902. – T. III. – C. 45–118. — С. 17;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій А. С. Очеркъ ис­то­ріи Ту­ро­во-Пин­ска­го кня­жес­тва въ сос­та­вѣ Ли­тов­ско-Рус­ска­го го­су­дар­ства XIV–XVI в. // Уни­­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – [1902]. – Кн. 7, 10–11. – C. 1–192. — С. 17–18;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Czer­mak Wiktor. Sprawa rowno­u­pra­w­n­ienia schiz­ma­tyków i ka­to­li­ków na Litwie (1432–1563 r.) // Rozprawy [Aka­de­mii Umiejęt­noś­ci]. Wydział hist[oryczno]-filoz[oficz­ny]. – 1903. – T. XLIV. – S. 348–405. — С. 18–20;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Ак­ты, из­да­ва­е­мые Ви­лен­скою ком­мис­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1901. – Т. XXVIII: Ак­ты о ев­ре­яхъ. – LVI + 439 c. — С. 20–21;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Capi­tai­ne breveté Niessel. Les cosaques, étude historique, gé­ographique, éco­no­mique et mi­li­taire. – Paris: H. Char­les-Lavauzenne, éd[itions] mi­li­taire. – 470 p. + 6 carte. — С. 21;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Ни­ко­лай­чикъ Ѳ. Д. Ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи зем­лев­ла­дѣ­нія кня­зей Виш­не­вец­кихъ въ Лѣ­во­бе­реж­ной Ук­ра­и­нѣ (№ I–XXXVII) // Чте­ния в Ист[ори­чес­ком] об­щес­тве Нес­то­ра-Ле­то­пис­ца. – Кн. XIV. – C. 84–192. — С. 21–25;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Опи­са­ніе Чер­на­го мо­ря и Та­та­ріи, составилъ до­ми­ни­ка­нецъ Эмид­діо Дор­тел­ли д’Ас­ко­ли, пре­фектъ Каф­фы, Та­та­ріи и проч[ее] 1634 // За­пис­ки [им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древнос­тей. – Т. XXIV. – C. 89–180. — С. 25–29;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] По­повъ В. В. Аз­бу­ка о хмѣ­лѣ // Из­вес­тия об­­щес­тва ар­хе­о­ло­гии, ис­то­рии и эт­ног­ра­фии при Ка­зан­ском уни­вер­си­те­те. – Ка­­зань, 1901. – Т. XVII. – Вып. 5–6. – C. 349–361. — С. 29–30;

Г[у]м[енюк] С. [Рец. на публ.:] Пет­ров­скій Н. М. О ста­рин­номъ ла­тин­ско-рус­скомъ сло­ва­рѣ // Из­вес­тия об­щес­тва ар­хе­о­ло­гии, ис­то­рии и эт­ног­ра­фии при Ка­зан­ском уни­вер­си­те­те. – 1901. – T. XVII. – C. 42–50. — С. 31–32.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Гра­нов­скій А. Пол­тав­ская епар­хія въ ея прош­ломъ (до от­кры­тія епар­хіи въ 1803 г.) и нас­то­я­щемъ. Ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­кій опытъ. – Пол­та­ва, 1901. – Вып. I. – X + 418 c. — С. 32–34;

Ко­ре­нець Д. [Рец. на публ.:] Пав­лов­скій И. Ф. Пол­та­ва въ на­ча­лѣ XIX в. // Киевская Старина. – 1902. – [Кн.] VII. – C. 111–164; [Кн.] IX. – C. 293–318. — С. 34–36.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Ло­тоц­кій Иг­на­тій, свящ. Вин­­ни­це-Бра­и­лов­скій жен­скій мо­нас­тыръ и его свя­ты­­ни. – Не­ми­ров, 1900. – 62 с. — С. 36–37;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Харке­вич Едвард. Хроніка львівської ака­де­міч­ної ґімназиї // Звіт ди­рек­циї ц[і­сар­сько]-к[оролівської] ака­де­мічної ґімназиї у Льво­ві за р[ік] шк[іль­ний] 1900/1901. – Львів, 1901. – 48 с. — С. 37;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Но­виц­кий А. П. Ис­то­рія рус­ска­го ис­кус­тва. – Мос­ква, 1901–1902. – Вып. IX–X. – C. 241–400. — С. 37–40;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ми­ло­ра­до­вичъ В. На­род­ная ме­ди­ци­на въ лу­бен­скомъ уѣз­дѣ, пол­тав­ской губ[ер­нии] // Киевская Старина. – 1900. – Кн. 1–3, 5–8. — С. 40–41;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Lud bi­ałoruski na Rusi litewskiej. Ma­te­ry­ały do etno­grafii słowiańskiej zgromad­zone w la­tach 1877–1894 przez Michała Fe­derowskie­go. – Kraków, 1903. – T. III. – Część II: Tra­dy­cye his­to­ryczno miejscowe, oraz powieś­ci obyc­za­jowo-moralne. – 314 s. — С. 41–45;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne, wy­dawane sta­­raniem kom­isyi an­tro­po­lo­gicznej Aka­demii Umiejęt­noś­ci w Krakowie. – Kraków, 1903. – T. VI. – 91 + 421 s. — С. 45–47.

Ви­дан­ня й стат­і об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 48–49.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001502