Том 51 (LI). 1903 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LI— Львів, 1903. — Кн. I. — [9]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Жи­тець­кий П. Ос­трозь­ка траґе­дія. [Додаток: ори­гі­наль­­ний текст рукопису 1636 р.]. — С. 1–24;

Гру­шев­ський М. Кіль­ка гра­мот Во­ло­дис­ла­ва Ополь­сько­го. [Додаток: оригінальні тексти п’яти грамот]. — С. 1–8;

Ма­ко­вей О. З іс­то­риї на­шої фільольо­ґії. Три га­лиць­кі гра­ма­ти­ки. Іван Мо­гиль­ниць­кий, Йо­сиф Ле­виць­кий і Йо­сиф Ло­зин­ський. — С. 1–58.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Кіль­ка до­ку­мен­тів до іс­то­риї сіль­сько­го ду­хо­вен­ства в Га­ли­чи­ні XVII–XVIII в. [Додаток: оригінальні тексти до­ку­ментів]. — С. 1–12.

Наукова хроніка

Гру­шев­ська М. При­чин­ки до іс­то­риї русь­кої шту­ки в дав­ній Поль­щі, ет­ноґ­ра­фіч­ній. — С. 1–11.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Шту­кен­бергъ А. А. Ма­те­рі­а­лы для изу­че­нія мѣд­на­го (брон­зо­ва­го) вѣ­ка вос­точ­ной по­ло­сы Ев­ро­пей­ской Рос­сіи // Из­вес­тия об­щес­тва ар­хе­о­ло­гии, ис­то­рии и эт­ног­ра­фии. – 1901. – Т. XVII. – Вып. 4. — С. 1;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Кур­га­ны и слу­чай­ныя ар­хе­о­ло­ги­чес­кія на­ход­ки близъ мѣс­теч­ка Смѣ­лы. – СПб., 1901. – Т. III: Днев­ни­ки рас­ко­покъ 1889–1897 гг. гр. Алек­сѣя Боб­рин­ска­го и о кур­га­нахъ Зве­ни­го­род­ска­го, Ка­нев­ска­го и Ро­мен­ска­го уѣз­­довъ. – XII + 174 c. + 2 карты + XXI фо­тог­раф[ическая] табл. — С. 1–8;

Брик І. [Рец. на публ.:] Кар­скій Е. Ѳ. Очеркъ сла­вян­ской ки­рил­лов­ской па­ле­ог­ра­фіи. Изъ лек­цій, чи­тан­ныхъ въ Им­пе­ра­тор­скомъ Вар­шав­скомъ Уни­вер­си­те­тѣ. – Вар­ша­ва, 1901. – XIV + 518 c. — С. 8–13;

Б[рик] І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Сла­вя­но-Рус­ская па­ле­ог­ра­фія. Курсъ пер­вый. – СПб., 1901. – 53 с. — С. 13–14;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Па­ле­ог­ра­фи­чес­кіе сним­ки съ рус­скихъ ру­ко­пи­сей XII–XVII вѣ­ковъ / Из­да­ны С. -Пе­тер­бур­гскимъ ар­хе­о­ло­ги­чес­кимъ ин­сти­ту­томъ подъ ре­дак­ці­ею А. И. Со­бо­лев­ска­го. – СПб., 1901. – 2 + 3 с. + 70 табл. — С. 14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ал­ма­зовъ А. И. Вра­че­валь­ныя мо­лит­вы. Къ ма­те­рі­а­ламъ и из­слѣ­до­ва­ні­ямъ по ис­то­ріи ру­ко­пис­на­го рус­ска­го Треб­ни­ка // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при Им­п[е­ра­тор­ском] Но­во­ро­сcий­ском уни­вер­си­те­те. VIII. Ви­зан­тий­ско-сла­вян­ское от­­де­ле­ние V. – Одес­са, 1900. – С. 367–514. — С. 15–17;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ал­ма­зовъ А. И. Чинъ надъ бѣс­но­ва­тымъ. Па­мят­никъ гре­чес­кой пись­мен­нос­ти XVII в. // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при Им­п[е­ра­­тор­ском] Но­во­рос­сий­ском уни­вер­си­те­те. – [1900]. – T. IX. – C. 1–96. — С. 17–18;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ал­ма­зовъ А. И. Апок­ри­фи­чес­кія мо­лит­вы, зак­ли­на­нія и за­го­во­ры. Къ ис­то­ріи ви­зан­тій­ской от­ре­чен­ной пись­мен­нос­ти // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при Имп[ера­тор­ском] Но­во­рос­сий­ском уни­вер­си­те­те. – [1900]. – T. IX. – C. 221–340. — С. 18–19;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ис­тринъ В. М. Къ воп­ро­су о га­да­тель­ныхъ псал­ти­ряхъ. По по­во­ду кни­ги М. Спе­ран­ска­го “Га­да­нія по псал­ти­ри” // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при Имп[ера­тор­ском] Но­во­рос­сий­ском уни­вер­си­те­те. – СПб., 1899[?]. – [Т.] IX. – C. 153–202. — С. 19–25;

К[ол­ту­нюк] Я. [Рец. на публ.:] Ти­хо­ми­ровъ Ив. О сос­та­вѣ такъ на­зы­ва­ємыхъ ли­тов­скихъ лѣ­то­пи­сей // ЖМНП. – 1901. – [Кн.] III, V. — С. 25–28;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. А. О Суп­расль­скомъ спис­кѣ За­пад­но-рус­ской лѣ­то­пи­си. – СПб., 1901. – 16 с. — С. 28;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ва­хе­вичъ Б. А. За­пад­но рус­ская лѣ­то­пись по спис­ку Ру­мян­цев­ска­го му­зея. – Одес­са, 1903. – XI + 53 c. (Відбиток: За­пи­ски Одес­ско­го ис­то­ри­чес­ко­го об­щес­тва. – T. XXIV). — С. 28–29;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Źródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. XVIII. – Część 1: Pols­ka XVI wieku pod względem geo­gra­ficzno-sta­­tys­tycz­nym. – T. VII. – Część 1: Ziem­ie Ruskie. Ruś Czerwo­na op­i­sa­na przez Alek­­san­dra Jab­ło­nowskiego. – 254 + 47 + XVIII + 72 s. — С. 29–33;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Ак­ты из­да­ва­е­мые Ви­лен­скою ком­мис­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1900. – Т. XXVII: Ак­ты Хол­мска­го грод­ско­го су­да. – CXXX + 407 c. — С. 33–34;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Załęski Sta­nis­ław T. J., ks. Jezu­i­ci w Polsce. – Lwów, 1902. – T. III: Prace mi­syj­ne nad lu­dem 1648–1773. 2 części. – XIX + 1244 s. — С. 34–35;

Г[олов­ка] Г. [Рец. на публ.:] Эй­нгорнъ Ви­та­лій. Очер­ки изъ ис­то­ріи Ма­ло­рос­сіи въ XVII в. – Мос­ква, 1899. – [Том]: I: Сно­ше­нія ма­ло­рос­сій­ска­го ду­хо­вен­ства съ мос­ков­скимъ пра­ви­тель­ствомъ въ цар­ство­ва­ніе Алек­­сѣя Ми­хай­ло­ви­ча. – XIV + 1104 c. — С. 35–43.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Бѣл­го­род­ский А. Кі­ев­скій мит­ро­по­литъ Іе­ро­ѳей Ма­лиц­кій (1796–1799). – К., 1901. — С. 43–46;

Мар­ке­вич О. [Рец. на публ.:] Ми­ло­ра­до­вичъ Гри­го­рій Алек­сан­дро­вичъ, грaфъ. Ро­дос­лов­ная кни­га Чер­ни­гов­ска­го дво­рян­­ства. – СПб., 1901. – Т. I–II. — С. 46–50;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сте­шен­ко И. Иванъ Пет­ро­вичъ Кот­ля­рев­скій, ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ный очеркъ // Научное обозрение. – 1901. – [№] IX. – C. 81–105; [№] X. – C. 93–114; [№] XII. – C. 32–65; Сте­шен­ко И. Иванъ Пет­ро­вичъ Кот­ля­рев­скій, ав­торъ ук­ра­ин­ской “Эне­и­ды”. Кри­­ти­чес­кая бі­ог­ра­фія. – К., 1902. – 48 с. — С. 50–55;

К[оре­нець] Д. [Рец. на публ.:] Ней­манъ Ц. Г. Ма­ло­рус­ская бал­ла­да о Бон­да­рив­нѣ и па­нѣ Ка­нев­скомъ // Киевская Старина. – 1902. – [Кн.] III. – C. 347–390. — С. 55–57;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ко­роб­ка Н. И. Къ изу­че­нію ма­ло­рус­скихъ ко­ля­докъ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1902. – Т. VII. – Кн. 3. – C. 235–276. — С. 57–60;

М[ари­сюк] Ф. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ Историчес­комъ Обществѣ Нес­то­ра-лѣ­то­пис­ця. – К., 1901. – Кн. XV. – Вып. I–IV. – 94 + 150 + 214 + 54 + 78 + 64 c. — С. 60–62;

М[ари­сюк] Ф. [Рец. на публ.:] Rozprawy Aka­demii Umiejętności. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficzny. – Kraków, 1901. – T. XL (Sеria II. – T. XV) – 411 s.; T. XLI (Sеria II. – T. XVI) – 399 s. — С. 62–65.

Ви­дан­ня й стат­і об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 66–67.

Додаток

По­каз­чик до тт. XLV–L За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­­чен­ка. — С. 1–14.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001500