Том 49 (ХLІX). 1902 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLІX— Львів, 1902. — Кн. V. — [9]+216 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Лу­кян Ко­би­ли­ця. Епі­зод із іс­то­рії Гу­цуль­щи­ни в пер­шій по­ло­ви­ні XIX в. — С. 1–40;

Гна­тюк В. Уг­ро­русь­кі ду­хов­ні вір­ші. [Конець]: [Б. Вірші з Бачки і Сриму]; Покажчик пісень, роз­ложе­них на час, в якім співають ся; Азбучний покажчик пісень. — С. 165–272.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Кіль­ка за­мі­ток до “Чу­да св. Кли­мен­та, па­пи рим­сько­го”. — С. 1–4;

Ре­ва­ко­вич Т. Пол­тва – Пол­та­ва. [Додаток: оригінальний текст документа]. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. Олек­сій Ан­д­рієв­ський. Нек­рольоґіч­на за­міт­ка. — С. 5–8.

Наукова хроніка

Гру­шев­ський М. Ки­їв­ські мі­ня­тю­ри при Трір­ській Псал­ти­ри. [Рец. на публ.:] Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier – Codex Gertrudianus in Cividale – historisch-kritische Untersuchung von H. V. Sauerland, kunsthgeschichtliche Untersuchung von A. Haseloff (Festschrift der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens herausge­ge­ben am 10 April 1901). – Trier, 1901. – Bd. I–II. – 4 + 215 S. + 62 Tabl.; Бобрин­cкій Алексѣй. Кіевскія миніатюры XI вѣка и портретъ князя Ярополка Изя­сло­вича въ псалтырѣ Егберта архіепископа трирскаго // Записки имп[ераторского] архе­­оло­ги­чес­кого общества. Новая серия. – [1901]. – T. XII. – I–II. – C. 351–371; Abra­ham Wł. Sauerland H. V. und A. Haseloff. Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier // Kwartalnik Historyczny. – 1902. – [Zesz.] I. – S. 90–101. — С. 1–11.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] За­пис­ки ім­пе­ра­тор­ска­го рус­ска­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва, но­вая се­рия / Тру­ды од­дѣ­ле­нія сла­вян­ской и рус­ской ар­хе­о­ло­гіи. Кн. V. – СПб., 1901. – T. XII. – Вып. I–II. – 408 с. + 27 табл. + 1 кар­та. — С. 1–3;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой Ком­мис­сіи. – СПб., 1901. – Вып. I. – 4 + 111 c. + 2 табл. — С. 3–5;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Jagić Va­­tros­lav. Zur Entstehungsgeschichte der kir­chenslav­ischen Sprache // Denk­schrif­ten der Kaiser­li­chen Aka­dem­ie der Wissen­schaf­ten. Phi­lo­so­phisch-his­tor­ische Clas­se. – 1902. – Bd. XLVII. – S. 88–96. — С. 5–8;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Pas­trnek Fran­tišek. Dějiny slo­van­ských apoš­to­lů Cyri­la a Metho­da. S roz­­borem a otis­kem hlav­ných pramenů // Spisův poc­těných ju­bilejní cenou král[ovské] České společ­nos­ti na­uk v Praze. – Praha, 1902. – Čislo XIV. – XI + 300 s. — С. 8–10;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ber­nek­er Er­ich. Slav­ische Chres­to­ma­thie mit Glos­saren. – Strass­burg, 1902. – X + 484 S. — С. 10–13;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ме­лі­о­ран­скій Пла­тонъ. Ту­рец­кіе эле­мен­ты въ язы­кѣ “Сло­ва о пол­ку Иго­ре­вѣ” // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1902. – [Кн.] II. — С. 13;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Со­­бо­лев­скій А. Изъ ис­то­ріи рус­ска­го язы­ка // ЖМНП. – 1901. – [Кн.] IX. – C. 396–409. — С. 13–14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. Ма­те­рі­а­лы къ ис­­то­ріи апо­к­ри­­фа и ле­ген­ды. I. Къ ис­то­ріи Гром­ни­ка. Введе­ніе, сла­вян­скіе и ев­­рей­­скіе тек­сты // За­пис­ки Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го фа­куль­те­та им­п[е­­­ра­тор­ско­го] С. -Пе­тер­бур­гско­го уни­вер­си­те­та. – 1899. – Часть LIV. – Вып. I; Пе­ретц В. Н. Ма­те­рі­а­лы къ ис­то­ріи апок­ри­фа и ле­ген­ды. II. Къ ис­то­ріи Лун­ни­ка // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1901. – Кн. 3, 4. — С. 15–19;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Ак­ты, из­да­ва­е­мые Ви­лен­скою ко­ммис­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1898. – Т. XXV: ин­вен­та­ри и раз­гра­ни­чи­тель­ные ак­ты. – XXXII + 614 c.; 1899. – Т. XXVI: Ак­ты Упит­ска­го грод­ска­го су­да. – L + 595 c. — С. 19–20;

Гру­­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пап­ковъ А. А. Брат­ства. Очеркъ ис­то­ріи за­пад­но-рус­скихъ пра­вос­лав­ныхъ братствъ. – [Москва]: Сер­гіє­ва лав­ра, 1900. – 4 + 64 + 291 + 22 + 5 + 39 c. — С. 20–23;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Кед­ровъ Н. С. Древ­не-рус­скія брат­ства // Русский архив. – 1901. – Т. II. – C. 305–336. — С. 23–24;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вич П. Сей­мо­вая борь­­ба пра­во­слав­на­го за­пад­но­рус­ска­го дво­рян­ства съ цер­ков­ной уні­ей (до 1609 г.). – СПб., 1901. – 21 + 610 с. — С. 24–25;

Ч[ай­­ків­ський] О. [Рец. на публ.:] Ка­ма­нин И. Очеркъ гет­ман­ства Пет­ра Са­гай­дач­­на­го, съ приложе­ні­я­ми. – К., 1901. – I–IV + 30 + 51 c. — С. 26–28;

К[оцюб]а М. [Рец. на публ.:] Сто­ро­жен­ко А. В. Очер­ки пе­ре­яс­лав­ской ста­ри­ны. Из­слѣ­до­ва­нія, до­ку­мен­ты и за­мѣт­ки. – К., 1900. – 235 с. — С. 28–30;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ста­рин­ный ма­ло­рус­скій пись­мов­никъ: “Кни­га гла­го­ле­мая лис­тов­ня” / Съ пре­дис­ло­ві­емъ Б. Д. Грин­чен­ко. – Чер­ни­гов, 1901. – XIV + 41 c. — С. 30–32;

Ш[раг] І. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи эко­но­ми­чес­ка­го, юри­ди­чес­ка­го и об­щес­твен­на­го бы­та Ста­рой Ма­ло­рос­сіи, из­да­ва­е­мые подъ ре­дак­ці­ей Н. П. Ва­си­лен­ка. – Чер­ни­гов, 1902. – Вы­п. II: Эк­страктъ изъ ука­зовъ ин­струк­цій и уч­реж­де­ній, съ роз­дѣ­ле­ніемъ по ма­те­рі­ямъ, на де­вят­над­цать час­тей. Соб­ра­но въ Пра­ви­тель­ству­ю­щемъ Се­на­тѣ по ма­ло­рос­сій­ской ек­спе­ди­ціи 1786 го­да. – IX + 296 c. — С. 32–34;

К[оцю­б]а М. [Рец. на публ.:] Leszczyń­ski Jan. Cesya wschod­nio-gal­i­cyjs­ka na rzecz Rosyi (Roko­wa­nia cesyjne: paździer­nik 1809 – czerwiec 1810) // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1902. – [Zesz.] I. — С. 34;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Фран­цевъ В. А. Изъ эпо­хи воз­рож­де­нія Угор­ской Ру­си. – 14 c. (Відбиток: На­уч­но-лит[ера­тур­ного] Сбор­ника [Пе­ри­о­ди­чес­кое из­да­ние “Га­лиц­ко-рус­ской ма­ти­цы”]. – 1902. – Кн. I). — С. 35–39;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Slo­ven­sko. Sbor­ník sta­tí věno­vaných kra­ji a lidu slo­ven­skému. Umělec­ka Bese­da svým čle­nům na rok 1901. – Praha, 1901. – 212 s. — С. 39–42;

Ма­ри­сюк Ф. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ Историческомъ об­щес­твѣ Нес­то­ра-лѣ­то­пис­ца. – К., 1900. – Кн. XIV. – Вып. I–III. – 89 + 166 + 192 + 56 + 44 c. — С. 42–46;

М[ари­сюк] Ф. Rozprawy Aka­demii Umiejętności. Wydział his­to­­ryczno-filo­zo­ficzny. Ser­ya II. T. XIII–XIV. – Kra­ków, 1900. – T. XXXVIII–XXXIX. – 395 + 399 s. — С. 46–49.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 49.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001498