Том 48 (ХLVIIІ). 1902 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLVІІІ. — Львів, 1902. — Кн. ІV. — [9]+194 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кри­жа­нов­ський А. При­чин­ки до іс­то­риї ро­ду Би­бель­­­ських, зіб­ра­ні ар­ци­біс­ку­пом львів­ським Яном Прох­ніц­ким. До дру­ку при­ла­­див М. Гру­шев­ський. [Додаток: оригінальні тексти документів]. — С. 1–12;

Фран­ко І. Сьвя­тий Кли­мент у Кор­су­ні. При­чин­ки до іс­то­рії ста­ро­русь­кої лєґен­ди. [Про­дов­жен­ня]: IV. Розбір Псевдо-Климентової повісти; V. Відгуки Псев­до-Климентин у пізнійшій християнській літературі; VI. Климент папою. Лєґенда про Теодору й Сісінія; VII. Климентове мучеництво. — С. 45–144.

Miscellanea

Гна­тюк В. До бой­ків­сько­го го­во­ру. — С. 1–3;

Фран­ко І. Шість лис­тів га­лиць­ких “ста­ро­ру­сів” з рр. 1853–1863. [Додаток]: Тек­сти листів. — С. 3–12;

Гру­шев­ський М. Д[окто]р Ос­тап Тер­лець­кий. Не­кро­льо­­ґіч­на за­міт­ка. — С. 12–15.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1901. – Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні на Ук­ра­ї­ні:

К[оре­нець] Д, Г[на­тюк] В. Кіевская Старина. — С. 1–9;

Т[ома­­шів­ський] C. Уни­вер­си­тет­скіе Из­вѣс­тія [ки­ев­ские]. — С. 9; За­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го харь­ков­ска­го Уни­вер­си­те­та. — С. 9–10.

С. Г. [Іваницький С.]. Тру­­ды Кі­­ев­ской Ду­хов­ной Ака­де­міи. — С. 10;

С[ицінський] Ю. Кіев­скія Епар­хіаль­ныя Вѣдомости. — С. 10–11; Во­лын­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 11; По­доль­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 11–12; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдомос­ти. — С. 12; Ека­­те­ри­нос­лав­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 12; Ки­ши­нев­скія Епар­хіаль­ныя Вѣдомости. — С. 12; Тав­ри­чес­кія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 12; Чер­­ни­гов­скія Епар­хіальныя Извѣстія. — С. 12–13; Пол­тав­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 13; Кур­­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 14; Во­ро­неж­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­ти. — С. 14; Хол­мско-Вар­шав­скій Епархіальный Вѣстникъ. — С. 14–15; Грод­нен­скія Епархі­альныя Вѣдомости. — С. 15; Мин­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 15–16; Ли­тов­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 16;

Ш[раг] І. По­лоц­кія Епар­хіаль­ныя Вѣдо­мости. — С. 16; Зем­скій Сбор­никъ Чер­ни­гов­ской губ[ер­нии]. — С. 16–21; За­пис­ки Хер­сон­ска­го зем­ства. – Год XXXIV. — С. 21–25.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Tal­ko-Hryn­cewicz I. Przyczyn­ki do poznania świa­ta kurhanowego Ukrai­ny // Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne, [wy­dawane stara­niem ko­m­isyi an­tro­po­lo­gicznej Aka­demii Umiejętności w Krakowie]. – 1900. – [T.] IV. – S. 1–32. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Demetryk­ie­wicz Włod­zi­mierz. Neol­i­tyczne gro­by szkieletów tak zw[anych] sied­zą­cych (Hock­er­grä­ber) w Przemyskiem i Krakowskiem // Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­gicz­ne i et­no­graf­iczne, [wy­da­wane staraniem kom­isyi an­tro­po­lo­gicznej Aka­demii Umie­jęt­­ności w Krakowie]. – 1898. – [T.] III. – S. 76–92; Demetryk­iewicz Włod­zi­mierz. Po­szu­ki­wa­nia ar­cheo­lo­giczne w powiecie trem­bowel­skim // [Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne, wy­dawane staraniem kom­isyi an­tro­po­lo­gicznej Aka­demii Umiejętności w Krakowie]. – 1900. – T. IV. – S. 92–125. — С. 2–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. “Га­ли­чи­на мо­ги­ла” // На­­уч­но-Ли­те­ра­тур­ний Сбор­никъ. [Пе­ри­о­ди­чес­кое из­да­ние] Га­лиц­ко-рус­ской ма­ти­цы. – [1901]. – [Т.] I. – C. 16–25. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Хар­лам­по­вичъ К. В. Къ воп­ро­су о прос­вѣ­ще­ніи на Ру­си въ до­мон­голь­скій пе­рі­одъ (По по­во­ду взгля­довъ В. Н. Та­ти­ще­ва и Є. Є. Го­лу­бин­ска­го) // Н[ауч­но]-Лит[ера­тур­ный] Сбор­ник. [Пе­ри­о­ди­чес­кое Из­да­ние] “Га­лиц­ко-рус­ской ма­ти­цы”. – [1901]. – [Т.] I. – C. 109–230. — С. 5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Свѣн­циц­кій И. С. На­ча­ла фи­ло­со­фіи въ рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ XI–XVI вв. // Н[ауч­но]-Лит[ера­тур­ный] Сбор­ник. [Пе­рио­­ди­чес­кое из­да­ние] Га­лиц­ко-рус­ской ма­ти­цы. – [1901]. – [Т.] I. – C. 161–170; 246–255. — С. 6.

С. Г. [Іва­ниць­кий С.]. [Рец. на публ.:] Оль­хов­скій Г. Важ­ный мо­ментъ въ ис­то­ріи Хол­м­ской Ру­си (Къ воп­ро­су о 900-л­ѣтіи Хол­мской пра­вос­лав­ной епар­хіи (1001–1901). Хол­м­скій Ка­ѳед­раль­ный Рож­дес­тво-Бо­го­ро­диц­кій со­боръ отъ на­ча­ла его су­щес­тво­ва­нія до вве­де­нія уніи на со­бо­рѣ въ Брес­тѣ (1001–1596) // Стран­ник. – 1901. – [Кн.] VIII. – C. 210–230. — С. 7.

С. Г. [Іва­ниць­кий С.]. [Рец. на публ.:] Руд­невъ М. Цер­ков­ное су­доп­ро­из­вод­ство по дѣ­ламъ о рас­тор­же­ніи бра­ка по при­чи­нѣ суп­ру­жес­кой не­вѣр­нос­ти (Ис­то­рія про­цес­са въ пра­вос­лав­ной по­мѣс­т­ной цер­кви рус­ской со вре­ме­ни вве­де­нія хрис­ті­ан­ства на Ру­си до ус­та­нов­ле­нія дѣй­ству­ю­щей фор­мы про­цес­са) // Христианское чтение. – 1901. – Кн. IX. – C. 405–427; Кн. X. – C. 510–529; Кн. XI. – C. 658–675. — С. 7–8;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Te­ka kon­serwa­tors­ka gro­na kon­serwa­torów Gal­i­cyi Za­chod­niej. – Kraków, 1900. – T. I. – XV + 558 c. — С. 8–9;

Г[ру­шев­ськ]а М. [Рец. на публ.:] Sprawoz­dania kom­isyi do ba­dania his­to­ryi sztuki w Polsce. – Kraków, 1902. – T. VII. – Zeszyt I–II. – 355 + XCVIII + 5 tabl. — С. 9–10;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Heck Kor­neli. Szy­mon Szy­monowicz (Simon Si­mo­nides), jego żywot i dzie­ła. Część I // Rozpra­wy Aka­demii Umiejęt­noś­­ci. Wydział filo­lo­giczny. – 1901. – T. XXXIII. – S. 188–345. — С. 10–11;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Załęski Stanisław T. J., ks. Jezu­i­ci w Polsce. – Lwów, 1901. – T. II: Pra­ca nad spo­tę­go­wa­niem du­cha wi­ary i po­bożnoś­ci, 1608–1648. – XVI + 762 s. — С. 11–18;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ог­лоб­линъ Н. Крас­но­яр­скій бунтъ 1695–1698 гг. Къ ис­то­ріи на­род­ныхъ дви­же­ній XVII вѣ­ка // ЖМНП. – 1901. – Май. – С. 26–69. — С. 18–19;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи эко­но­ми­чес­ка­го, юри­ди­чес­ка­го и об­щес­твен­на­го бы­та Ста­рой Ма­ло­рос­сіи, из­да­ва­е­мые подъ ре­дак­ціей Н. П. Ва­си­лен­ка. – Чер­ни­гов, 1901. – Вып. I: Ге­не­раль­ное слѣд­ствіе о ма­­ет­нос­тяхъ Нѣ­жин­ска­го пол­­ка 1729–1730 г. – 417 с. — С. 19–20.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Бар­совъ Р. О ду­хов­ной цен­зу­рѣ въ Рос­сіи // Христианское чте­ние. – 1901. – [Кн.] V. – C. 691–719; [Кн.] VI. – C. 966–998; [Кн.] VII. – C. 108–230; [Кн.] VIII. – C. 238–257; [Кн.] IX. – C. 390–404. — С. 20–23;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Лу­чиц­кій И. Крес­тья­не и крес­тьян­ская ре­фор­ма въ вос­точ­ной Ав­стріи // Киев­ская Стари­на. – 1901. – Март–май. — С. 23–24;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Kaindl Raimund Fr. Die Bukowi­na in den Jahren 1848 und 1849 // Oester­reichisch Un­gar­ische Re­vue. – 1899. – Bd. XXV. – S. 221–230, 274–322. — С. 24–25;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Bronisław. Agenor hra­bia Gołu­chowski w pi­erw­szym okresie rzą­dów swoich. – Lwów, 1901. – 288 s. — С. 25–31;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Skórski Ale­xander. Euzebiusz Czer­kawski, jego ży­cie i działal­ność peda­go­­gicz­na. Przyczy­nek do his­to­ryi rozwoju szkol­nic­twa. – Lwów, 1898. – Zeszyt I. – 144 s. — С. 31–32.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Пап­ковъ А. Цер­ков­но-об­щес­твен­ные воп­ро­сы въ эпо­ху Ца­ря Ос­во­бо­ди­те­ля (1855–1870). – СПб., 1902. – 184 с. — С. 32–36;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Die Juden in der Bukowi­na (Від­би­ток: Glo­bus. – Bd. LXXX. – N 9); Kaindl R. F. Aus der Volk­s­über­lieferung der Boj­k­en (Відбиток: Globus. – Bd. LXXX. – N 10); Kaindl R. F. Das Os­ter­fest in der Bukowi­na // Beilage zur Allge­mei­nen Zeitung. – München, 1901. – N 79; Kaindl R. F. Die Majki-Nauki, Wald­­fräu­lein der Bojk­en und Huz­u­len. Ein Beitrag zur ver­gleichen­den Volkskun­de // Beilage zur Allge­mei­nen Zeitung. – München, 1902. – N 110; Kaindl R. F. Die Na­men­gebung der Ru­the­nen // Wiener-Zeitung. – 1902. – N 26–27. — С. 36–40.

Ви­дан­ня й статі об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 40–42.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001497