Том 47 (ХLVІІ). 1902 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLVІІ. — Львів, 1902. — Кн. ІIІ. — [9]+204 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Ко­зак Плах­та. Ук­ра­їн­ська на­род­ня піс­ня дру­ко­ва­на в поль­ській бро­шу­рі з р. 1625. — С. 1–28 + 3 іл.;

Гна­тюк В. Уг­ро­русь­кі ду­хов­ні вір­ші. [Про­дов­жен­ня]: [Б. Вірші з північної Угорщини]; В. За­бави при мерци. II. Рукописи з Бачки і Сриму: А. Опис рукописів; Б. Тексти. — С. 69–164;

Гру­шев­ський М. Па­мя­ти Олек­сан­дра Ла­за­рев­сько­го. — С. 1–10.

Miscellanea

Бар­він­ський Б. Ким сьвід­чив­ ся Ото­кар? Про­ба ін­тер­прета­циї опо­ві­дан­ня Га­лиць­ко-во­лин­ської лі­то­пи­си. — С. 1–3;

Гна­тюк В. Кіль­ка при­чин­ків до бі­оґ­ра­фії Юрія Гу­ци (Ве­не­лі­на). З на­го­ди сто­літ­я йо­го уро­­дин. — С. 4–6;

Фран­ко І. Шість лис­тів пок[ій­но­го] Ізи­до­ра Ша­ра­не­ви­ча з рр. 1862–1864. [Додаток: тексти листів]. — С. 6–9.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1901. – Ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­­кі:

Т[ома­шів­ський] С. Літературно-Науковий Вістник. – Т. XIII–XVI. — С. 1–7;

 Г[на­тюк] В. Ді­ло. — С. 7–11; Бу­ко­ви­на. — С. 11–13; Рус­лан. — С. 13–14;

Т[ома­шів­ський] С. Мо­ло­да Ук­ра­ї­на. — С. 14–15; Учи­тель. — С. 15; Бо­го­слов­ск[ий] Вѣстник. — С. 15.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой Ком­и­ссіи за 1896 г. – СПб., 1898. – 2 + 251 с.; От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой Комис­сіи за 1897 г. – 1900. – 2 + 191 с. — С. 1–3;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gaw­roń­ski Fr. Wy­cieczki his­to­ryczno-ar­cheo­lo­giczne po Ukrainie // Prze­wod­­nik nau­ko­­wy i lite­rac­ki. – 1901. – T. XXIX. – S. 45–57, 131–148. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Kętrzyń­ski Stanisław. Ka­zimierz Od­nowiciel (1034–1058) // Roz­prawy [Aka­­demii Umiejętności]. Wydz[iał] hist[oryczno]-fil[ozo­ficzny]. – [Т.] XXXVIII. – S. 295–373. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ля­щен­ко А. За­мѣт­ка о со­чи­не­ніяхъ Ѳе­о­до­сія, пи­са­те­ля XII вѣ­ка. – СПб., 1900. – 36 с. (Відбиток: Jahres­be­r­icht der Re­for­mier­ten Kir­chen­schule für 1899–1900). — С. 5–6;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Жи­тец­кій Ир. Ев­реи въ Юж­ной Рос­сіи. Ис­то­ри­чес­кая справ­ка // Киевская Старина. – 1901. – Кн. 1. – С. 57–80; Жи­тец­кій Ир. Ев­реи въ Юж­ной Рос­сіи. Ис­то­ри­ко-эт­ног­ра­фи­чес­кія за­мѣт­ки // [Киев­ская Старина]. – [1901]. – Кн. 7–8. – С. 1–45. — С. 6–7;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Sta­ni­sław. S­ądy ziem­skie i grodzkie w wiekach średnich // Rozprawy [Aka­demii Umiejęt­ności]. Wydz[iał] hist[oryczno]-fi­l[o­zo­ficzny]. – 1901–1902. – T. XL, XLII. — С. 7–10;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Лю­бав­скій Мат­вѣй. Ли­тов­ско-рус­скій сеймъ, опытъ по ис­то­ріи уч­реж­де­нія въ свя­зи съ внут­рен­нимъ стро­емъ и внѣш­нею ис­то­рію го­су­дар­ства. – Мос­ква, 1901. – 850 + 232 + LXXII c. (Відбиток: ЧО­ИДР. – 1900–1901). — С. 10–12;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Załęski Stani­sław T. J., ks. Jezu­i­ci w Polsce. – Lwów, 1900. – T. I. – Cz. 1–2: Wal­ka z róż­nowier­­stwem 1555–1608. – 819 s. — С. 12–15;

Фран­­ко І. [Рец. на публ.:] Суш­ко О. Єзуі­ти в за­ве­де­ню Унії на Ру­си в до­бе­рес­тей­скій до­бі // Аль­ма­нах рус­ко-ук­ра­їнь­ских бо­гос­ло­вів. – Львів, 1902. – С. 117–195. — С. 16–17.

С. Г. [Іваницький С.]. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Пос­лѣд­няя борь­ба ду­хо­вен­ства мит­ро­по­ли­чьей епар­хіи съ По­тѣ­емъ и уні­ей (1609–1611) // Христианское чте­ние. – 1901. – Кн. VIII. – C. 258–291; Кн. IX. – C. 270–389. — С. 17–18;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Ku­ba­la Ludwik. Za­jęcie Ki­jowa przez Moskwę w r. 1654 i za­targ prawosławnej cerkwi ruskiej z pa­tryar­chatem moskiewskim // Rocznik Aka­demii Umie­jęt­ności w Krako­wie. – Rok 1900/1901. – S. 112–138. — С. 18–20;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] О. Л. Очер­ки на­род­ной жиз­ни въ Ма­ло­рос­сіи во вто­рой по­ло­ви­нѣ XVII ст. // Киевская Старина. – 1901. – Ч. 1–3, 5, 7–12. — С. 20–22;

Г[ру­шев­ськ]а М. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Władysław. Or­mi­ań­ski epi­log lwowskiej sztuki złot­niczej // Sprawoz­dania kom­isyi do ba­dania his­to­ryi sztuki w Pol­sce. – 1902. – T. VII. – Zeszyt I–II. – S. 242–271. — С. 23–24;

Ч[айківський Й.]. [Рец. на публ.:] Яроц­кій Я. В. Изъ прош­ла­го Во­лы­ни // Сбор­никъ ис­то­ри­чес­кихъ очер­ковъ. – 1900. – Вып. I. – 50 c. — С. 24–26;

Сте­шен­ко І. [Рец. на публ.:] Срез­­нев­скій В. И. О нѣс­коль­кихъ ав­тог­ра­фахъ И. И. Кот­ля­рев­ска­го // ЖМНП. – 1902. – [Кн.] III; Изъ пе­ре­пис­ки И. И. Срез­нев­ска­го (1829–1839 гг.) // Киевская Стари­на. – 1901. – [Кн.] VI–VIII; Пись­ма М. М. Ла­за­рев­ска­го къ Т. Г. Шев­чен­ку (1857–1859 гг.) // [Киевская Старина]. – 1901. – [Кн.] II. — С. 26–32;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Zdziar­ski Stanisław. Bohdan Zaleski, stud­jum biograf­iczno-literac­kie. – Lwów, 1902. – XV+420 s. — С. 32–33;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Gra­bowski Ta­­de­usz. Michał Gra­bowski, jego pis­ma krytyczne i po­jęcia pol­i­tyczne // Przęglad Pol­ski. – 1900. – T. 137. – S. 381–459; T. 138. – S. 88–125, 245–283. — С. 33–34;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Mate­rya­ły an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne, wy­­dawane staraniem kom­isyi an­tro­po­lo­gicznej Aka­demii Umiejętności w Krako­wie. – 1898. – T. III; 1900. – T. IV; 1901. – T. V. — С. 34–37;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Lud bi­ałoruski na Rusi litewskiej. Materyały do et­no­grafii słowiań­skiej zgromad­zone w la­tach 1877–1893 przez Michała Federow­skie­go. – Kraków,1902. – T. II: Baśnie, przy­powieś­ci i po­da­nia lu­du z okol­ic Woł­ko­wys­­ka, Słoni­ma, Lidy i Sokół­ki. – Część I: Baśnie fan­tas­tycz­no-mi­tyczne. – XXXII + 358 s. — С. 37–39;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Спи­сокъ на­се­лен­ныхъ мѣстъ Кі­ев­ской гу­бер­ніи. Из­да­ніе киіев­ска­го гу­бер­нска­го ста­тис­ти­чес­каго ко­ми­те­та. – К., 1900. – LXXX + 1896 c. + кар­та. — С. 39;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Во­лын­скій ис­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­ги­чес­кій сбор­никъ. – Жи­то­мир, 1900. – Вып. II. – 114 + 287 c. — С. 39–40;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] На­уч­но-ли­те­ра­тур­ный сбор­никъ. Пе­ріо­ди­чес­кое из­да­ніе “Га­лиц­ко-рус­ской Ма­ти­цы” / Под ре­дак­ці­ей Б. А. Д­ѣдиц­ка­го. – 1901. – Т. I. – Кн. 1–4. – 342 + 228 + XXXII c. — С. 40–44.

Видання й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 45–46.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001496