Том 45 (ХLV). 1902 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLV— Львів, 1902. — Кн. I. — [7]+208 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Чи ма­є­мо ав­тен­тич­ні гра­мо­ти кн[я­­зя] Льва? Кри­тич­но-іс­то­рич­на роз­від­ка, c. 1–22;

Га­лу­щин­ський М. Ме­­мо­рі­ял в обо­ро­ні прав пра­вос­лав­них і діс­си­ден­тів з ча­сів чо­ти­ро­літ­ньо­го сой­му. [Додаток]: Stan historyi narodu Polskiego, z Warszawy 1791, c. 1–12;

Верх­­рат­ський І. Зна­до­би для піз­нан­я угор­ско­рус­ких го­во­рів. [Конець]: В. Сло­ва­рець; По­хиб­ки печатні і декотрі доповненя. — С. 225–280.

Miscellanea

Мар­ке­вич О. До бі­оґ­ра­фії гай­да­ма­ків Зе­ліз­ня­ка і Чор­няя. — С. 1–4;

Ко­би­лець­кий І. До учас­ти Га­ли­чан в на­по­лє­он­ських вій­нах. — С. 4–11;

Гру­шев­ський М. Ізи­дор Ша­ра­не­вич. Нек­ро­льоґ. — С. 12–14;

Гру­шев­ський М. Мих[ай­ло] Су­хом­лі­нов – Ів[ан] Жда­нов. Нек­ро­льоґіч­на за­міт­ка. — С. 14–16.

Наукова хроніка

Фран­ко І. Но­ві при­чин­ки до іс­то­рії поль­ської су­спіль­нос­ти на Ук­ра­ї­ні в XIX в. [Рец. на публ.:] Chmielowski P. Liberalizm i ob­sku­rantyzm na Litwie i Rusi (1815–1823). – Warszawa, 1898; Bobrowski Tadeusz. Pa­miętniki. – Lwów, 1900. – T. I–II. — С. 1–42.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Лин­ни­чен­ко И. А., Хвой­ко В. В. Со­су­ды со зна­ка­ми изъ на­хо­докъ на пло­щад­кахъ три­поль­ской куль­ту­ры // За­пис­ки [им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го об­­щ[е­с­тва] ис­то­рии [и древ­нос­тей]. – 1901. – [T.] XXIII. – C. 199–202; Лин­ни­чен­ко И. А., Хвой­ко В. В. На­ход­ка ор­на­ме­нти­ро­ван­ныхъ кос­тей ма­мон­та // [За­­пис­ки им­пе­ра­тор­ско­го Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей]. – [1901]. – [T. XXIII]. – C. 203–206; Лин­ни­чен­ко И. А. О но­вѣй­шихъ рас­коп­кахъ г[осподина] Хвой­ка // [За­­пис­ки им­­пе­ра­тор­ско­го Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей]. – [1901]. – [T. XXIII]. – C. 68–76. — С. 1–2;

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Demetry­kiewicz Włod­zimierz. Koro­ny bron­zowe przedhis­to­ryczne znalezio­ne na ob­szarze ziem dawnej Pol­ski // Materyały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­gra­f­iczne. – [T.] IV. – S. 70–91. — С. 2–3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ку­ла­ков­скій Ю. Но­во­из­дан­ный ви­зан­тій­скій трак­татъ по воєн­но­му дѣ­лу // Ви­­зан­­тий­ский временник. – 1900. – С. 646–660. — С. 3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. Древ­не­бол­гар­ская эн­цик­ло­пе­­дія X вѣ­ка // Визан­тий­ский временник. – 1900. – С. 1–35. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pro­­chas­ka An­toni. Gene­za i rozwój par­lamen­ta­ryzmu za pi­erwszych Jagiel­lo­­nów. – Kraków, 1898. – 184 s. (Відбиток: Rozprawy [Aka­demii Umiejętności]. Wy­­dz[iał] hist[oryczno]-fil[ozo­ficzny]. – T. XXXIX); Pie­ko­­siń­ski F. Wiece, sejmiki, sej­my i przy­wi­leje ziem­skie w Polsce wieków średnich. – Kraków, 1900. – 70 s. (Відбиток: Roz­prawy [Aka­demii Umiejętności. Wydział his­to­­ryczno-filo­zo­ficzny]. – T. XXXVIII); Pro­­­chas­ka An­toni. W obronie społec­zeń­stwa, stu­dyum z dziejów Władysława War­neńczy­ka // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1901. – S. 185–213; 317–349. — С. 4–7;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Три­поль­скій Н. Н. Ис­то­ри­чес­кія свѣ­дѣ­нія о г. Жи­то­мі­рѣ // Во­лын­ский ис­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­ги­чес­кий сбор­ник. – 1900. – Вып. 2. – С. 49–116. — С. 7–8;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Фо­тин­ській О. Обык­но­вен­ные лю­ди ста­рой Во­лы­ни // Во­лын­ский ис­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­ги­чес­кий сбор­ник. – 1900. – Вып. 2. – С. 117–195. — С. 8–10;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Brückner Alek­sander. Apok­ry­fy śred­nio­wie­czne.– Kraków, 1900. – Część pierw­­sza. – 119 s. (Відбиток: Roz­prawy Akad[emii] Umiejęt­­noś­ci. Wydział filo­lo­gicz­ny. – T. XXVIII). — С. 10–12;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ту­пи­ковъ Н. М. Страс­ти Хрис­то­вы въ За­пад­но-рус­скомъ спис­кѣ XV вѣ­­ка // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти и ис­кусс­тва. – СПб., 1901. – [T.] CXL. — С. 13–14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. За­мѣт­ки и ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи пѣс­ни въ Рос­сіи. I–VIII. – СПб., 1901. – 83 с. (Відбиток: Из­­­вес­тия ОРЯС АН. – Т. VI). — С. 14–17;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Hru­bý Hy­nek. České pos­til­ly. Stu­die literarně a kul­turně his­toris­ká. (Čislo XII spisův poc­těných ju­bilejní ce­nou kral[ovské] České společ­nos­ti náuk v Praze). – Praha, 1901. – VI + 322 s. — С. 17–19;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Du­bieck­i Mar­yan. Obra­zy i stu­­dya his­­to­rycz­ne. – Warszawa, 1899. – Ser­ya II. – 325 s. — С. 19–21;

Сте­шен­ко І. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. Ста­рѣй­шій спи­сокъ “Ма­ло­рос­сій­ской Эне­и­ды” И. П. Кот­ля­рев­ска­го // Чте­ния в Ис­тор[ичес­ком] об­­щ[ес­тве] Нес­то­ра ле­то­пис­ца. – 1901. – Кн. XV. – Вып. 1. — С. 21–25;

Труш І. [Рец. на публ.:] Кузь­минъ Е. М. Т. Г. Шев­чен­ко, какъ жи­во­пи­сецъ и гра­веръ // Ис­кусс­тво и ху­д[о­же­с­твен­­ная] про­мышл[ен­ность]. – 1900. – С. 61–75. — С. 25–26;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Изъ пе­ре­пис­ки В. А. Ма­цѣ­ев­ска­го съ рус­ски­ми уче­ны­ми, со­об­щилъ В. А. Фран­цевъ. – Москва, 1901. – 56 с. (Відбиток: ЧО­ИДР). — С. 26–27;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] За­пис­ки про­то­іе­рея Пет­ра Гав­ри­ло­ви­ча Ле­бе­дин­це­ва о “ко­за­щи­нѣ” 1855 го­да // Киевская Старина. – 1900. – Кн. 7–8. – С. 1–50. — С. 27–35;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Вра­бель Ми­хаилъ. Уг­ро-русс­ки на­род­ны спѣван­ки. – Бу­­да­пешт, 1901. – Т. I: Спѣ­ван­ки Ма­ра­мо­рош­ски. – 320 с. — С. 35–39;

Г[на­­тюк] В. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Къ ис­то­ріи гал­ицко-рус­скихъ ко­ля­докъ. – Львов, 1901. – 38 с. (Відбиток: На­ук[ово]-лит[ера­тур­ный] сбор­­­ник га­лиц[ко]-рус­ской ма­те­цы). — С. 39–40;

Гна­­­тюк В. [Рец. на публ.:] Фран­цевъ Вл. Об­зоръ важ­нѣй­шихъ изу­че­ній Угор­ской Ру­си. Изъ от­че­та о заг­ра­нич­ной ко­ман­ди­­ров­кѣ. – Вар­ша­ва, 1901. – 53 с. (Відбиток: Рус­ский фи­ло­­ло­ги­чес­кий Вес­тник). — С. 41–46.

Пуб­лі­ка­циї об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 46.

Додаток

По­каз­чик до тт. XXXIX–XLIV За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка. — С. 1–14.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001494