Том 42 (ХLII). 1901 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLII. — Львів, 1901. — Кн. ІV. — [7]+198 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­пач І. Кри­тич­на ана­лі­за т[ак] зв[аної] Ту­ки­ди­до­вої Ар­­хе­о­льоґії. — С. 1–20;

Зуб­риць­кий М. При­чин­ки до іс­то­риї рек­руч­чи­ни в Га­­ли­чи­ні при кін­ци XVIII і до по­ло­ви­ни XIX сто­літ­я. Ма­те­рі­а­ли і за­міт­ки. — С. 1–18;

Гна­тюк В. Сло­ва­ки чи Ру­си­ни? При­чин­ки до ви­яс­не­ня спо­ру про на­­ци­о­наль­ність за­хід­них Ру­си­нів. — С. 1–81 + табл.

Miscellanea

Мар­ко­вич О. За­міт­ки до За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­риства іме­ни Шев­чен­ка. — С. 1–4;

Суш­ко О. Два нез­віс­тні пе­рек­ла­ди Йос. Левиць­ко­го. [Додаток: оригінальні тексти перекладів]. — С. 4–10.

Наукова хроніка

Фран­ко І. Но­ві дос­лі­ди над най­дав­ній­шою іс­то­рією Жи­дів. — С. 1–19.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ар­хе­о­ло­ги­чес­кая лѣ­то­пись Юж­ной Рос­сіи / Сос­тав­лена подъ ре­дак­ці­ей Н. Ф. Бѣля­шев­ска­го. – К., 1900. – T. II: 1900. – VIII + 238 c. — С. 1;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Věstnik Slo­van­ských starožyt­nos­ti. – In­di­cateur des tra­­­vaux re­la­tifs à l’antiquité slave / Vy­da­va D[okto]r L[ubor] Niederle. – Praha, 1899. – Dil III. – 84 + 42 s.; 1900. – Dil IV. – 96 s. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Со­б­ра­ніе Ха­нен­ко Б. И. и В. Н. – Col­lec­tion B. Khanen­ko. Древ­нос­ти Прид­нѣп­ровья – An­tiquités de la re­gion du Dniepre. – К., 1899–1900. – Вып. I–III. — С. 2–4;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Гам­чен­ко С. Древ­ній по­се­локъ и мо­гиль­никъ въ уро­чи­щѣ Сту­га (близъ с. Сту­де­ни­цы Жи­то­мір­ска­го уѣз­да Во­лын­ской гу­б[ер­нии]) // Чте­ния в Историческом обществе Нес­то­ра ле­то­пис­ца. – [1899]. – Кн. XIII. – C. 1–93. — С. 4–5;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Ку­ла­ков­­скій Ю. Ала­­ны по свѣ­дѣ­ні­ямъ клас­си­чес­кихъ и ви­зан­тій­скихъ пи­са­те­лей // [Чте­­ния в Историческом обществе Нес­то­ра-ле­то­пис­ца]. – [1899]. – Кн. XIII. – C. 94–169. — С. 5–6;

Г[ру­шев­ський] М. Со­чи­не­нія Кон­стан­ти­на Баг­ря­но­род­на­го: “О ѳе­махъ” (De thema­tibus) и “О на­ро­дахъ” (De ad­min­is­tran­do im­pe­rio). Съ пре­дис­ло­ві­емъ Гав­рі­и­ла Лас­ки­на. – Москва, 1899. – 262 с. (Відбиток: ЧОИДР). — С. 6–7;

Г[ру­­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Ай­на­ловъ Д. и Рѣ­динъ Е. Древ­ніе па­мят­ни­ки ис­кус­ства Кі­е­ва. Со­фій­скій со­боръ, Зла­то­вер­хо-Ми­хай­лов­скій и Ки­рил­лов­скій мо­нас­ты­ри. – Харьков, 1899. – 62 с. (Відбиток: Сбор­ник Харь­ков[ско­го] ист[ори­ко]-фи­лол[оги­чес­ко­го] [об­щес­тва]). — С. 7;

Г[у]­м[енюк] С. [Рец. на публ.:] Бу­гос­лав­скій Д. К. Ива­нич­скія мѣ­сяч­ныя ми­неи 1547–1549 гг. и со­дер­жа­ща­я­ся въ нихъ служ­ба св. му­че­ни­камъ-князь­ямъ Бо­ри­су и Глѣ­бу // Чте­ния в Ис­то­ри­чес­ком об­щес­тве Нес­то­ра ле­то­пис­ца. – [1900]. – T. XIV. – Вып. 2. — С. 8–10;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] За­бо­лот­скій П. Ле­ген­дар­ный и апок­ри­фи­чес­кій эле­ментъ въ Хож­де­ніи иг[умена] Да­ні­и­ла // Рус­­ский фи­ло­ло­ги­чес­кий вес­тник. – 1899. – Т. 41. – С. 220–237; Т. 42. – С. 237–273. — С. 10–11;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій И. И. Ма­те­рі­а­лы для сло­ва­ря древ­не-рус­ска­го язы­ка по пись­мен­нымъ па­мят­ни­камъ. – СПб., 1900. – Т. II. – Вып. III. — С. 11;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ku­trze­ba Stanisław. Szos we Lwowie w poc­ząt­kach XV w. // Prze­wod­­nik nau­kowy i li­te­­rac­ki. – 1900. – S. 401–411. — С. 11–12;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ku­trze­­ba Stanisław. Podwody miast pol­skich do r. 1564 // Przewod­nik nau­kowy i lite­rac­ki. – 1900. – S. 495–509. — С. 12–13;

К[оре­нець] Д. [Рец. на публ.:] Ле­виц­кій Орестъ. Обыч­ныя фор­мы зак­лю­че­нія бра­ковъ въ Юж­ной Ру­си XVI–XVII в. // Киевская Старина. – 1900. – [Кн.] I. – C. 1–15. — С. 14;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ян­чукъ Н. Къ ис­то­ріи и ха­рак­те­рис­ти­кѣ жен­скихъ ти­повъ въ ге­ро­и­че­скомъ эпо­сѣ // Юби­лей­ный Сбор­никъ въ честь Вс. Мил­­ле­ра. – 1900. – C. 348–367 і окремий від­бито­к. — С. 14–15;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Си­мо­ни Па­велъ. Ста­рин­ные сбор­ни­ки рус­скихъ пос­ло­вицъ, по­го­во­рокъ, за­га­докъ и проч[ее] XVII–XIX стол. / Из­да­­ніе ОРЯС АН. – СПб., 1899. – Вы­п. Пер­вый. – I–II. – XIX + 216 + 7 + XII + 4 c. — С. 16;

Сте­шен­ко І. [Рец. на публ.:] Сту­дин­ський К. Лі­те­ра­тур­ні за­міт­ки. – Льв[ів], 1901. – 131 c. — С. 16–28;

Б[рик] І. [Рец. на публ.:] Кал­лашъ Вл. Изъ ис­то­ріи ма­ло­рус­ской ли­те­ра­ту­ры 20-хъ и 30-хъ го­довъ XIX вѣ­­ка. Биб­лі­ог­ра­фи­ческія справ­ки, I–III // Киевская Старина. – 1900. – [Кн.] V, IX, XI. — С. 29–30;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Koles­sa Alek­sander. Ukraiń­s­ka ryt­mi­ka lu­dowa w poe­zyach Boh­da­na Zaleskiego. – Lwów, 1900. – 78 s. (Відби­ток: Księ­ga pa­m­ięt­nicza uni­w[er­sytetu] lwowskiego). — С. 30–31;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] С[вис­тун] Ф. И. При­кар­пат­ская Русь подъ вла­дѣ­ні­емъ Ав­стріи. – Львов, 1895. – Часть пер­вая: 1772–1848. – 350 с.; 1896. – Часть вто­рая: 1850–1895. – 741 с. — С. 31–34;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Свис­тунъ Ф. И. Га­лиц­ко-рус­ское вой­ско въ 1848–1849 го­дахъ // Живое слово. – 1899. – I. – C. 30–39. — С. 34–35;

Це­гель­ський Л. [Рец. на публ.:] Се­лянь­ский Лю­бо­мир. У пят­де­ся­ту річ­ни­цю зне­се­ня пан­щи­ни і від­род­же­ня га­лиц­кої Ру­си // Кни­­жоч­ки “Прось­ві­ти”. – Львів, 1898. – Ч. 215–216. – VIII + 104 c.; Фран­ко І. Пан­щи­на і її ска­со­ван­є в 1848 року / Коштом і заходом Товариства “Просьві­та”. – Львів, 1898. – 135 с.; Буд­зи­нов­ский В. Пан­щи­на, єї по­ча­ток і ска­со­ван­є // Уні­верзаль­на біб­лі­о­те­ка. – Чер­нів­ці, 1898. – Ч. 26–28. – 173 с.; Сень­о­бó Ш. Ав­стрия в XIX ст. / З фран­цузь­ко­го пе­рек­лав і по­яс­нив С. То­ма­шів­ський // На­у­ко­ва біб­лі­о­те­ка. Накладом укра­їн­сько-руської ви­давничої спіл­­ки. – Львів, 1901. – Ч. 4. – 105 с. — С. 35–48;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Тру­ды по­доль­скаго епар­хі­аль­на­го ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­каго ко­ми­те­та. – Каменец, 1901. – Вып. IX: Цер­кви и при­хо­ды По­доль­ской епар­­хіи. – XX + 1064 + 175 c. — С. 48–49.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 49–50.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001491