Том 39 (ХXXIX). 1901 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського Т. XХXIX [Том при­свяче­но па­мя­ти Олек­сан­дра Ко­нись­ко­го ос­тан­ньо­го з ос­но­ва­те­лів То­ва­ри­ства іме­ни Шев­чен­ка, йо­го по­чес­тно­го й дій­сно­го чле­на, пос­тій­но­го спів­­ро­біт­ни­ка “За­пи­сок”]. — Львів, 1901. — Кн. І. — [8]+202 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Па­мя­ти Олек­сан­дра Ко­нись­ко­го. — С. 1–14 + 3 іл.;

Ко­нись­кий О. Нед­ру­ко­ва­ні по­е­зиї Т. Г. Шев­чен­ка. — С. 1–8;

Ко­нись­кий О. Ва­ри­ян­ти на де­кот­рі Шев­чен­ко­ві тво­ри. [Про­дов­жен­ня]. — С. 1–22;

Ко­лес­са О. Пог­ляд на су­час­ний стан іс­то­рич­них роз­слі­дів ук­ра­їн­сько-русь­кої лі­те­ра­ту­ри. Най­дав­ній­ший пе­ри­од. Кіль­ка проб­лєм і де­зі­де­ра­тів. — С. 1–40;

Ко­пач І. Ла­тин­ські ін­фі­ні­ті­ви на -ier. — С. 1–2.

Miscellanea

Фран­ко І. Вір­ша епис­ко­па Й. Шум­лян­сько­го про по­дії 1683–1686 рр. — С. 1–5;

Мар­ке­вич О. Сот­во­рен­нє жін­ки. Па­ро­дія. — С. 5–6.

Наукова хроніка

[1.] Кор­ду­ба М. Ог­ляд за­хід­но-ев­ро­пей­ської лі­те­­ра­ту­ри по куль­тур­ній і по­лі­тич­ній іс­то­риї, іс­то­риї лі­те­ра­ту­ри та шту­ки в 1899 р. [Про­дов­жен­ня]:

- III. Се­ред­ні ві­ки: [а. Ні­меч­чи­на]. — С. 1–3; б) Фран­ция. — С. 3–7; в) Ан­глія. — С. 7–8; г) Іта­лія. — С. 8–14; д) Ні­дер­лян­ди. — С. 14–15; е) Пів­ніч­на Ев­ро­па. — С. 15–16; Е) Ви­зан­тия. — С. 16–19.

- IV. Но­ві ча­си: 1. Ні­меч­чи­на. — С. 20–38; 2. Фран­ция. — С. 38–44; 3. Анґлія. — С. 44–48; 4. Ні­дер­лян­ди. — С. 48; 5. Іс­па­нія. — С. 48; 6. Іта­лія. — С. 49–50; 7. Сла­вя­ни. — С. 50–56.

[2.] Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1899. Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні по­за Ук­ра­ї­ною:

О. Г. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 57; Рус­ская Мысль. — С. 57; Русское Бо­гат­ство. — С. 57; Книжки Недѣли. — С. 57; Русскій Вѣстникъ. — С. 57; Жизнь. — С. 57; Науч­ное Обоз­рѣ­ніе. — С. 58; Жур­налъ Министерства Народнаго Просвѣще­нія. — С. 58–59; Уче­­ныя За­пис­ки Ка­зан­ска­го Уни­вер­си­те­та. — С. 59; Уче­ныя за­пис­ки Юрь­ев­ска­го Уни­вер­си­те­та. — С. 60;

Т[ома­шів­ський] С. Вар­шав­скія Уни­вер­си­тет­скія из­вѣс­тія. — С. 60.

С. Г. [Іваницький С.]. Хрис­ті­ан­ское Чте­ніе. — С. 60; Православный Собесѣдникъ. — С. 60–61, Ру­ко­вод­ство для сель­скихъ пас­­ты­рей. — С. 61;

С[ицінський] Ю. Ли­тов­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 61–62; Мин­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 62–63; По­лоц­кія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 63;

О. Г. Ар­хе­о­ло­ги­чес­кія из­вѣс­тія и за­мѣт­ки / Под. ред. Д. Ану­чи­на и А. Кир­пи­чинкова. – [№] I–II, III–V, VI–VII, VIII–X, XI–XII. — С. 63–64; Чте­нія въ Об­щес­твѣ Ис­­то­ріи и Древ­нос­тей Рос­сій­скихъ. – Т. 188–191. — С. 64; Ис­то­­ри­ческій Вѣст­никъ. — С. 64–65; Русскій Архивъ. — С. 65; Русская Старина. — С. 65;

Г[ру­­шев­ський] М. Визан­тій­скій временникъ. — С. 65;

К[опач] І. Из­вѣс­тія от­дѣ­­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти им­пе­ра­тор­ской Ака­де­міи на­укъ. – T. IV. – 1537 с. — С. 65–68;

Е. Т. Русскій Филологическій Вѣстникъ. — С. 68–69;

Г[на­тюк] В. Этногра­фи­­ческое Обозрѣніе. – Год XI. – Т. XL–XLIII. — С. 69–70; Жи­вая Старина. – Год IX. — С. 70–71;

Т[ома­шів­ський] С. Atene­um. — С. 71, Bi­b­lіo­­te­­­ka Warszaws­ka. — С. 71; Przewod­nik na­u­kowy i literacki. — С. 71; Przegląd Powszech­ny. — С. 71; Przegląd pol­ski. – Т. 131–134. — С. 71;

Л[е­вицький] Ю. Kwar­tal­nik his­to­rycz­ny. — С. 71–74;

Г[на­тюк] В. Wisła. – T. XIII, c. 74–75; Lud. – T. V, c. 75–76;

К[о­пач] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – T. XXI. – C. 1–644. — С. 76–78.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

О. Г. [Рец. на публ.:] Спи­цынъ А. Раз­се­­ле­ніе древ­не­рус­скихъ пле­менъ по ар­хе­о­ло­ги­чес­кимъ дан­нымъ // ЖМНП. – 1899. – [Кн.] VIII. – C. 301–340. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] За­гос­кинъ Н. П. Ис­то­рія пра­ва рус­ска­го на­ро­да. Лек­ціи и из­слѣ­до­ва­нія по ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва. – Ка­зань, 1899. – Т. I: Вве­де­ніе. – XVI + 512 + III c. — С. 2–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Об­зоръ ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва проф[есора] М. Ф. Вла­ди­мір­ска­го-Бу­да­но­ва / Изданіе третье, съ дополненіями. – К., 1900. – VII + 667 + II с. — С. 3–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ясин­скій М. А. Лек­­­ціи по внѣш­ней ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва. – К., 1898. – Вы­п. I: 1. Вве­де­ніе, 2. Ис­то­­рія ис­точ­ни­ковъ пра­ва пер­ва­го (зем­ска­го) пе­рі­о­да. – II + 162 с. — С. 5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Су­во­ровъ Н. Учеб­никъ цер­ков­на­го пра­­ва. – Яро­с­лавль, 1898. – XIII + 597 + VI c. — С. 5–6;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сер­гѣ­е­вичъ В. И. Древ­нос­ти рус­ска­го зем­лев­ла­дѣ­нія, I–II // ЖМНП. – 1900. – [Кн.] IX. – C. 58–89; [Кн.] X. – C. 225–273. — С. 6–8;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ти­мо­фе­­­­евъ А. Г. Ис­то­рія тѣ­лес­ныхъ на­ка­за­ній въ рус­скомъ пра­вѣ. – СПб., 1897. – 227 с. — С. 8–9;

Г[ру­шев­ська]а М. [Рец. на публ.:] Soko­łow­ski Mar­yan. Stu­dya i szkice z dziejów sztuki i cywil­iza­cyi. – Kraków, 1899. – T. I. – 531 s. + 47 il. — С. 9–12.

С. Г. [Іваницький С. ]. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ В. Къ воп­ро­су о ви­нов­но­сти эк­зар­ха Ни­­ки­фо­ра, пред­сѣ­да­те­ля Брес­тска­го пра­вос­лав­на­го со­бо­ра, въ ту­­рец­комъ шпі­о­нствѣ // Христианское чтение. – 1899. – [Кн.] III. – C. 573–583. — С. 12;

Т[о­­ма­­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Пла­то­новъ С. Ѳ. Очер­ки по ис­то­ріи сму­ты въ мос­­ков­скомъ го­су­дар­ствѣ XVI–XVII в. // За­пис­ки ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го фа­куль­те­та имп[ера­тор­ско­го] С. -Пе­тер­бур­гско­го уни­вер­си­те­та. – СПб., 1892. – Ч. LII. – VI + 665 c. + кар­та. — С. 12–13;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Изъ Ук­ра­ин­ской Ста­ри­ны – La petite Rus­sie d’au­tre­fois. Ри­сун­ки ака­де­ми­ковъ С. И. Ва­силь­ков­ска­­го и Н. С. Са­мо­ки­ша. По­яс­­ни­тель­ный текстъ (рос­ий­ський і фран­цузь­кий) проф[есора] Д. И. Эвар­ниц­ка­го. – СПб., [1900]. – VIII + 98 c. + 20 табл. в крас­­ках + 1 ри­с. — С. 13–15;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Szelągowski A. Uk­ła­dy królewic­za Wła­dysława i dysyden­tów z Gus­tawem Adol­fem w r. 1632. – Lwów, 1898. — С. 15–16;

Кордуба М. [Рец. на публ.:] Gué­pin, Don Al­phonse. Un apô­tre de l’union des ég­li­ses au XVII-e siécle. Saint Josapat et église grecos­lave en Pologne et en Rus­sie. – Paris; Poi­tiers, 1897–1898. – Vol. I. – (IV) + XLVIII + CLVIII + 380 + 32 + 18 p.; Vol. II. – 589 p. — С. 16–18;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Woły­niak. O Ba­zy­li­a­nach w Humaniu // Przewod­nik nau­kowo literacki. – 1899. — С. 18–19;

П. [Рец. на публ.:] Го­лу­бе­в С. Кі­ев­скій мит­ро­по­литъ Петръ Мо­ги­ла и его спод­виж­ни­ки. Опытъ цер­ков­но-ис­то­ри­чес­ка­го из­слѣ­до­ва­нія. – К., 1898. – Т. II. – VII + VI + 524 + 12 + 4 + 498 c.; Го­лу­бе­в С. За­пад­но-рус­ская цер­ковь при митр. Пе­т­рѣ Мо­ги­лѣ (1633–1646) // К[и­ев­ская] Стари­на. – 1898. – Т. I–IV. — С. 19–23.

С. Г. [Іваниць­кий С.]. [Рец. на публ.:] Завь­я­ловъ А. Къ ис­то­ріи отоб­ра­нія цер­ков­ныхъ имѣній при им­пе­рат­ри­цѣ Ека­те­ри­нѣ II // Христианское чтение. – 1899. — С. 23–24;

Г[а]­н[у­щак] С. [Рец. на публ.:] Єфи­мен­ко Алек­сан­дра. Кот­ля­рев­скій въ ис­то­ри­чес­кой об­ста­нов­кѣ // Вес­т­ник Ев­ро­пы. – 1900. – [Т.] III. — С. 24–25;

Г[а]л[ущин­ський] М. [Рец. на публ.:] Вол­ковъ Н. В. Къ ис­то­ріи рус­ской ко­ме­діи. [Т.] I: За­ви­си­мость “Ре­ви­зо­ра” Го­го­ля отъ ко­ме­діи Квит­ки “Пріѣз­жій изъ сто­ли­цы”. – СПб., 1899. – 64 с. — С. 25–26;

Г[а]­н[ущак] С. [Рец. на публ.:] Ко­ма­ровъ М. Къ бі­ог­ра­фіи А. П. Сто­ро­жен­ка // Киевская Старина. – 1900. – [Кн.] III. – C. 173–311. — С. 26–27;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ди­ка­ревъ М. За­мѣт­ки по ис­то­ріи на­род­ной бо­та­ни­ки // Эт­ног­ра­фи­чес­кое обоз­ре­ние. – 1899. — С. 27; Г[на­­тюк] В. [Рец. на публ.:] Sznajder I. Z kra­ju Hu­cu­łów // Lud. – 1899. — С. 28;

Г[а]н[ущак] С. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской пуб­лич­ной биб­лі­о­те­ки за рік 1895. – СПб., 1898. — С. 28–29;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Тру­ды Вла­ди­мир­ской уче­ной ар­хив­ної ко­м­мис­сіи. – Вла­ди­мир [на Клязь­ме], 1899. – Кн. I. – 172 + 48 + 34 + 26 + 22 c. рис. — С. 29;

Г[ру­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кій Сло­варь / Из­да­те­ли Ф. А. Брок­га­узъ и М. А. Еф­ронъ. – СПб., 1899–1900. – Т. XXVII, полуто­мы 53–54: Розавенъ–Рясское. – 352 c.; T. XXVIII, полутомы 55–56: С–Саха­ронъ. – 496 c. — С. 30.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 31–32.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001488