Том 44 (ХLIV). 1901 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLIV— Львів, 1901. — Кн. VI. — [7]+214 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Пя­ниць­ке чу­до в Кор­су­ні. При­чи­нок до іс­то­риї ста­ро­русь­кої лєґен­ди, c. 1–14;

Вер­храт­ский І. Зна­до­би для піз­наня угор­ско­рус­ких го­во­рів. [Про­дов­жен­ня]: Б. Взорці бесіди угорских руснаків (Говори з наголосом сталим): 1. Повірки і оповіданя; 2. Загадки і прислівя (пригваркы); 3. Пісні. — С. 113–224.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Лист кор[оля] Сте­фа­на Ба­то­рия до калґи з р. 1577. [Додаток: текст листа]. — С. 1–2;

З. Чуб і чуп­ри­на. За­міт­ка для іс­­то­ри­ків, ма­ля­рів і ак­то­рів. — С. 3–5 + 6 іл.;

Мар­ке­вич О. Ми­ко­ла Са­вич. Бі­о­ґра­фіч­на за­міт­ка. — С. 5–9.

Наукова хроніка

Сте­шен­ко І. Про­би бі­оґ­ра­фії й оцін­ки ді­яль­нос­ти П. Ку­лі­ша. [Рец. на публ.:] Ма­ко­вей О. Пань­ко Олель­ко­вич Ку­ліш, ог­ляд йо­го діяль­нос­ти. – Львів, 1900. – 170 с.; Грин­чен­ко Б. П. А. Ку­лишъ, бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ. – Чер­ни­гов, 1899. – 43 с. — С. 1–28.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Te­ka kon­serwa­tors­ka, ko­ła c[isarsko]-k[rólewskich] kon­serwa­torów staro­żyt­nych pom­­­ni­ków Gal­i­cyi wschod­niej. – Lwów, [1900]. – Rocz. II. – 120 s. + 1 mapa + 14 tabl. — С. 1–2;

Г[у]м[енюк] С. [Рец. на публ.:] Штернъ Э. Р. фонъ. Зна­че­ніе ке­ра­ми­чес­кихъ на­хо­докъ на югѣ Рос­сіи для вы­яс­не­нія куль­тур­ной ис­то­ріи чор­но­мор­ской ко­ло­ни­за­ціи // За­пис­ки [им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го об­­щес­­тва ис­­то­рии [и древ­нос­тей]. – 1900. – Т. XXII. – C. 1–21; Штернъ Э. Р. фонъ. Ан­тич­ная гла­зи­ро­ван­ная по­су­да съ Юга Рос­сіи // [За­пис­ки им­пе­ра­тор­ско­го Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей]. – [1900]. – [T. XXII]. – C. 22–56. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Рож­ковъ Н. По­ли­ти­чес­кія пар­тіи въ Ве­ли­комъ Нов­го­ро­дѣ XII–XV вѣ­ковъ // ЖМНП. – 1901. – [Кн.] IV. – C. 241–286. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Bar­tosza Paprock­iego Dwie bro­szu­­ry po­litycz­ne z lat 1587 i 1588 / Wy­dał Jan Czu­bek // Bi­bliote­ka pisar­zów pol­skich. – Kra­ków, 1900. – T. 38. – X + 125 s.; Iodo­ci Lu­do­vi­ci De­cii De Sig­ismun­di re­gis tem­po­ri­bus liber / Wy­dał D[okto]r Wik­tor Czer­mak // Bi­bliote­ka pisar­zów pol­skich. – Kra­ków, 1901. – T. 39. – IX + 145 s.; Mar­tini Cromeri Po­lonia sive de si­tu, po­pulis, mo­ri­bus, ma­g­is­tra­tibus et repub­li­ka reg­ni Po­lon­i­ci li­bri duo / Wy­dał D[ok­­to]r Wik­­tor Czer­­mak // Bi­b­liote­ka pisar­zów pol­skich. – Kraków, 1901. – T. 40. – 13 + 160 s. — С. 5–6;

Ч[ай­ків­­ський] [Й]. [Рец. на публ.:] Ле­он­то­вичъ Ѳ. И. Сель­скіе ре­мес­лен­ни­ки въ ли­тев­ско-рус­скомъ го­су­дар­ствѣ // Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­­ские из­вес­тия. – 1898. – № II. – C. 1–40; № III. – C. 41–68. — С. 6–7;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Schorr M. Or­gan­i­za­cya Ży­dów w Polsce (od najdawn­iej­szych czasów aż do r. 1772). – Lwów, 1899. – 95 S. (Відбиток: Kwar­tal­nik his­to­­rycz­ny. – 1899). — С. 7–16;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Хар­лам­по­вичъ К. За­пад­но­рус­скія пра­во­слав­ныя шко­лы XVI и на­ча­ла XVII вѣ­ка, от­но­ше­ніе ихъ къ ино­слав­нымъ, ре­ли­гі­оз­ное обу­че­ніе въ нихъ и зас­лу­ги ихъ въ дѣ­лѣ за­щи­ты пра­вос­лав­ной вѣ­ры и цер­кви. – Ка­зань, 1898. — С. 16;

Л[ип­ков­ський] С. [Рец. на публ.:] Jabło­nowski Alek­sander. Aka­de­mia Ki­jowsko-Mohi­lańs­ka. – Kra­ków, 1899–1900. — С. 16–22;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ило­вай­скій Д. И. Ис­то­рія Рос­сіи. – Мос­ква, 1899. – Т. IV. – Вы­п. II: Эпо­ха Ми­ха­й­ла Ѳе­о­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва. – 375 + VII c. — С. 22–25;

То­ма­шів­ський С. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroński Fr. Stu­dya i szkice his­to­ryczne. – Lwów; Warszawa; Poz­nań, 1900. – Se­rya II. – 241 s. — С. 25–29;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Glo­­ger Zyg­munt. Geo­grafia his­to­rycz­na ziem dawnej Pol­ski. – Kraków, 1900. – 387 s. — С. 30;

Р[он­дяк] П. [Рец. на публ.:] Gor­zycki Ka­zimierz. Za­rys spo­łecz­nej his­to­ryi pań­stwa pol­skiego. – Lwów; Warszawa, 1901. – 412 s. — С. 31–32;

Т[о­ма­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Це­гель­ский Лон­гин. Русь-Ук­ра­ї­на і Мос­ковщи­на. Іс­то­рич­на роз­від­ка / Коштом і заходом Товариства “Просьвіта”. З фундациї ім. Ст. Дубравского, 8-ма пре­міована книжочка. – Львів, 1901. – 92 с. — С. 32–38;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Об­раз­ки з іс­то­риї Укра­ї­ни-Ру­си / Ви­да­нє Рус­ко­го То­ва­ри­ства Пе­даґоґіч­но­го. – Львів, 1900. – Ч. 78. – 48 с. — С. 38;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Czo­łow­ski Aleksan­der. Po cecorskim po­gromie // Iris. – 1899. – S. 400–402. — С. 38–39;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Мат­вѣ­евъ Па­велъ. Мос­ква и Ма­­ло­рос­сія въ уп­рав­ле­ніе Ор­ди­на-На­що­ки­на Ма­ло­рос­сій­скимъ при­ка­зомъ // Русский ар­хив. – 1901. – [Т.] I. – C. 219–243. — С. 39;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ra­wi­­ta-Gawroński Fr. Humańszczyz­na w dru­giej po­łowie XVIII w. // Ty­god­nik ilus­trowa­ny. – 1899. – Ч. 38–39. — С. 39;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Па­чов­ский Мих. Сот­ні ро­ко­ви­ни на­род­но­го пись­мень­ства Руси-Ук­ра­ї­ни. Па­мя­­ти Іва­на Кот­ля­рев­ско­го // Кни­жоч­ки “Прось­ві­ти”. – Львів, 1898. – Ч. 221–222. – 64 с. — С. 40–41;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Бор­ков­ский Алек­­сандр. Бог­дан Хмель­ниц­кий. Час­ть II. По­дії 1648-ого ро­ку. Переважно за М. Кос­то­ма­ро­вим // Кни­жоч­ки “Прось­ві­ти”. – Львів, 1898. – Ч. 223. – 46 с.; Бор­ков­ский А. Про слав­но­го сер­бско­го уче­но­го Ву­ка Сте­фа­но­ви­ча Ка­­ра­джи­ча // Кни­жоч­ки “Прось­ві­ти”. – Львів, 1899. – Ч. 227. – 43 с. — С. 41;

Т[о­ма­­шів­ський] C. [Рец. на публ.:] Се­лян­ь­ский Лю­бо­мир. Ці­ка­ві розмо­ви про дер­жа­ви і на­ро­ди Ев­ро­пи // Кни­жоч­ки “Прось­ві­ти” / З фундациї ім. Ст. Ду­брав­ского, 6-та пре­м[ійована] книжоч­ка. – Львів, 1899. – 81 c. — С. 41–42;

Р[он­дяк] П. [Рец. на публ.:] Wawel-Louis Józef. Są­dow­nic­two w królestwie Gal­i­cyi (1784–1855) // Prze­gląd pra­wa i ad­min­is­tracyi. – 1899. – Maj-Czerwiec. — С. 42–43;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Грин­чен­­ко Б. Д. Ли­те­ра­ту­ра ук­ра­ин­ска­го фоль­кло­ра 1777–1900. Опытъ биб­лі­ог­ра­­фи­чес­ка­го ука­за­те­ля. – Чер­ни­гов, 1901. – 320 с. — С. 44–49;

Г[у]­­м[е­нюк] С. От­четъ им­пе­ра­тор­ской пуб­лич­ной биб­лі­о­те­ки за 1896 годъ. – СПб., 1900. — С. 49–51.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 51.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001493