Том 41 (ХLI). 1901 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХLI— Львів, 1901. — Кн. ІІІ. — [7]+189 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Хро­но­льоґія по­дій Га­лиць­ко-во­лин­ської лі­то­пи­си: Вступ; Хронольоґічна аналіза Га­лиць­ко-во­лин­ської лі­то­пи­­си. [Присвячено] памяти мого батька, [помер] 27/I (9/II) 1901. [Додаток]: Хро­нольоґічна таблиця подій Галицько-волинської літописи, c. 1–72;

Фран­ко І. Сту­диї на по­лі Кар­па­то­русь­ко­го пись­мен­ства XVII–XVIII в.: Вступ; 1. Піп Іван, Половець Іван Смера і відкритє Тибету. — С. 1–50.

Miscellanea

Фран­ко І. Но­ві при­чин­ки до іс­то­рії вір­ші на Вкра­ї­ні. — С. 1–6;

Па­чов­ський М. Сер­бський опис Єру­са­ли­му з XVIII в. — С. 6–8;

Кміт Ю. Пи­то­мець аґі­та­тор. — С. 8–11.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1900 р. – Ча­со­пи­си ук­ра­їн­сько-русь­кі:

Томашівський С. Літературно-науковий Вістник / Під ре­дак­циєю В. Гна­тюка, М. Грушевського, І. Франка. – Рік III. — С. 1–6; Дѣ­ло. — С. 6–7; Рус­лан. — С. 8; Бу­ко­ви­на. — С. 8; Мо­ло­да Ук­ра­ї­на. — С. 8; Учи­тель. — С. 8; Сво­бо­да [аме­­ри­кан­ський тиж­не­вик]. — С. 8; Богословскій Вѣстникъ. — С. 8–9.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] A bronzkor em­lékei Ma­gyarhon­ban. III. rész: át­tek­in­tö ismer­tetés. Ir­ta Ham­­­­pel József. Az orsz. rég. és em­ber­tani tár­su­lat kiad­ványa. (Памятки бронзового ві­­ку на Угорщині. III частина: Загальні відомости. Накладом краєвого архео­льо­­ґіч­но­го й антропольоґічного товариства). – Bu­dapest, 1896. – 254 o. + 62 tabl. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шля­ковъ Н. В. О По­у­че­ніи Вла­ди­мі­ра Мо­но­ма­ха // ЖМНП. – 1900. – [Кн.] V. – C. 96–138; [Кн.] VI. – C. 209–258; [Кн.] VII. – C. 1–22. — С. 2–3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Бѣль­чен­ко Г. П. По­у­че­ніе бла­­жен­на­го Ѳе­о­до­сія, игу­ме­на пе­чер­ска­го, о каз­няхъ Бо­жі­ихъ // Ле­то­пись Ис­тор[ичес­ко-]­фи­лол[оги­чес­ко­го] общ[ес­тва] при Но­во­рос[сий­ском] уни­­вер­си­те­те. – 1900. – [Т.] VIII. – C. 177–192. — С. 3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Гус­совъ В. М. Къ воп­ро­су о ре­дак­ці­яхъ Мо­ле­нія Да­ні­и­ла За­точ­ни­ка. – Од[ес­са], 1899. – 34 c. ([Відбиток]: Ле­то­пись Ист[ори­чес­ко]-фи­л[о­ло­ги­че­ско­го] об­щ[е­с­тва] при Но­во­рос[сий­ском] ун[ивер­си­те­те]. – T. VIII). — С. 3–4;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Pieko­siński Fran­ciszek. O źródłach heral­dyki rus­kiej // Rozprawy akad[emii] umiejęt­n[oś­ci]. Wydział hist[oryczno]-fil[ozo­ficzny]. – [Kra­ków, 1899]. – [T.] XXXVIII, c. 4–5;

Ч[ай­ків­ський] Й. [Рец. на публ.:] Акты Ли­тов­ско-Рус­с­ка­го го­су­дар­ства из­дан­ные М. Дов­наръ-За­поль­скимъ. – 1899. – Вы­п. I: 1390–1529 г. – XII+258 c. (Відбиток: ЧО­ИДР. – 1899. – [Кн.] IV). — С. 5–6;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Вой­ни­ло­вець Иванъ Р. Цер­ковь и мо­нас­тирь св. Юрія у Льво­вѣ та вôд­пус­ты и яр­мар­ки свя­то­юр­скû // Ді­ло. – 1900. – Ч. 89–121. — С. 6–7;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Рудовичь Ив. Унія въ львôв­скій епар­хіи // Ді­ло. – 1900. – Ч. 221, 236. — С. 7–9;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroński Fr. His­­to­­rya ru­chów hajdamack­ich (w. XVIII). – Lwów: Nakładem K. S. Jakubowskiego, 1899. – T. I. – 269 s.; T. II. – 297 s.; [2-ге вид.]: 1901. — С. 9–20;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ро­таръ Ив. Епи­фа­ній Сла­ви­нец­кій, ли­те­ра­тур­ный дѣ­я­тель XVII в. // Киевская Старина. – 1900. – [Кн.] X–XII. — С. 20–21;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Гав­ри­ловъ П. Ха­рак­те­рис­ти­ка поль­скихъ и юж­но­рус­скихъ ли­те­ра­тур­ныхъ те­че­ній пос­лѣд­ней чет­вер­ти XVII вѣ­­ка, въ свя­зи съ об­щимъ на­п­рав­­ле­ні­емъ тог­даш­ней ли­те­ра­ту­ры // Киевская Ста­рина. – 1900. – [Кн.] IV–V. — С. 21–24;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. И. Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­­тур­ныя из­слѣ­до­ва­нія и ма­те­рі­а­лы. – СПб., 1900. – Томъ I: Изъ ис­то­ріи рус­ской пѣс­ни. – Часть I: На­ча­ло ис­кус­ствен­ной по­э­зіи въ Рос­сіи. Из­слѣ­до­ва­нія о влі­я­ніи ма­ло­рус­ской вир­ше­вой и на­род­ной поэ­­зіи XVI–XVIII в. на ве­ли­ко­рус­скую. Къ ис­­то­ріи Бо­гог­лас­ни­ка. – 425 c.; Часть II: При­ло­же­нія. Опи­са­нія сбор­ни­ковъ псальмъ, кан­­товъ и пѣ­сень. Вир­ши изъ ста­ро­пе­чат­ныхъ из­да­ній. Ма­ло­рус­скія пѣс­ни изъ ру­ко­пи­сей XVIII в. Ука­за­те­ли. – 210 c. — С. 24–28;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. И. Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ныя из­слѣ­до­ва­нія и ма­те­рі­а­лы. Т. II. Изъ ис­то­ріи ста­рин­ной рус­ской по­вѣс­ти. 1. Слу­хи и тол­ки о пат­рі­ар­хѣ Ни­ко­нѣ въ ли­те­ра­тур­ной об­ра­бот­кѣ пи­са­те­лей XVII–XVIII в. – СПб., 1900. – 68 с. — С. 28–30;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Смаль-Стоц­кий Ст. Бу­ко­винь­ска Русь. Куль­тур­но-іс­то­рич­ний об­ра­зок. – Чер­нів­ці, 1897. – 293 с. — С. 30–32;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ку­зѣвъ И. Ко­рот­кій пог­лядъ на ис­то­рію Чи­таль­нѣ рус­кои ду­хов­нои се­мі­на­ріи у Льво­вѣ. – Львів, 1900 (Відбиток: Ді­ло. – 1900. – Ч. 80–81). — С. 32–33;

К[амин­ський] Я. [Рец. на публ.:] Сто­ро­жен­ко И. Но­­вые ма­те­рі­а­лы для бі­ог­ра­фіи Шев­чен­ка // Киевская Старина. – 1900. – [Кн.] XI. – C. 297–326. — С. 33–35;

Г[у]м[е­нюк] С. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій В. И. Е. Бец­кій из­да­тель “Мо­ло­ди­ка” // ЖМНП. – 1900. – [Кн.] XII. — С. 35–38;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Kaindl Rai­mund Fried­rich. Die Huz­u­len / Die ös­ter­reichisch-ungar­i­sche Monar­chie in Wort und Bild. Buko­wi­­na. – S. 271–282; Kaindl R. F. Zauber­glau­be bei den Huz­u­len // Glo­bus. – 1899. – Bd. LXXVI. – N 15–17; Kaindl R. F. Eth­no­gra­­phische Streifzüge in den Ost­kar­pa­then. Beiträge zur Haus­bauforschung in Oester­reich. Mit 74 Text-Il­lus­tra­tionen // Mit­theil[ungen] d[er] An­thro­pol[og­isch] Gesell­schaft in Wien. – 1898. – Bd. XXVIII. – S. 223–249; Kaindl R. F. Bei den Rusnak­en am Pruth und Dnies­ter. Beiträge zur Volks­kunde der Ru­thenen // Beilage zur Allge­m[ei­ne] Zeitung. – 1899. – N 196; Kaindl R. F. Be­r­icht über neue an­thro­po­lo­gische und volkskundliche Ar­beiten in Gal­izien // Globus. – 1900. – Bd. LXXVIII. – N 15; Kaindl R. F. Ber­i­cht über die Ar­­beiten zur Lan­des­kunde der Buko­vi­na während des Jahres 1899. – Czer­nowitz, 1900. – 12 S. — С. 38–40;

К[оцюб]а М. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Им­пе­ра­тор­ска­го Одес­ска­го Об­щес­тва Ис­то­ріи и Древ­нос­тей. – Одес­са, 1897–1898. – Т. XX–XXI. — С. 40–45;

М[а]­­т[у­­шев­ський] Ф. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Тав­ри­чес­кой уче­ной ар­хив­ной ком­мис­сіи. – Сим­фе­ро­поль, 1899. – Год XII. – Ч. 19. — С. 45–46.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 46–47.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001490