Том 40 (ХL). 1901 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХL— Львів, 1901. — Кн. ІІ. — [9]+192 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

До­ма­ниць­кий В. При­чи­нок до іс­то­риї пов­стан­ня На­ли­вай­ка. [Додаток: оригінальний текст документа]. — С. 1–6;

Кміт Ю. 1848 рік і Львів­ська русь­ка ду­хов­на се­мі­на­рия. [Додаток: оригінальні тексти докумен­тів]. — С. 1–10;

Вер­храт­ский І. Зна­до­би для піз­нан­я угор­ско­рус­ких го­во­рів: 1. Го­вори з наголосом сталим; А. Граматика: 1. До звучні (Lautlehre); 2. До пнетвору (Stammbildungslehre); 3. До словотвору (Wortbildungslehre); 4. До словоладу (Syntaxlehre). — С. 1–113.

Miscellanea

По­лян­ський С. З ми­нув­ши­ни м. Мос­тиск. — С. 1–3;

І. К-ий. Жен­­щи­на – офі­цер у ав­стрий­ській ар­мії. [Додаток: оригінальний текст одного урив­ка]. — С. 3–7;

Гру­шев­ський М. Мат­вій Си­мо­нів (Но­мис). Нек­ро­льоґіч­на за­міт­ка. — С. 8–9.

Наукова хроніка

Гру­шев­ський М. Ог­ляд праць Н. Кон­да­ко­ва з іс­­то­риї ста­ро­русь­кої шту­ки: [Рец. на публ.:] Русскія древности въ памятникахъ ис­кусства, издаваемыя графомъ И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ. – СПб., 1891. – Вы­п. IV: Христіанскія древности Крыма, Кавказа и Кіева. – 176 с.; Рус­скія древ­ности въ памятникахъ искусства, издаваемыя графом И. Толстымъ и Н. Кон­даковымъ. – СПб., 1897. – Вып. V: Курганныя древности и клады до­мон­­голь­­скаго періода. – 163 + II с.; Русскія древности въ памятникахъ искус­ства, издава­е­мыя графомъ И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ. – СПб., 1899. – Вып. VI: Памят­ники Владиміра, Новгорода и Пскова. – 186 + VIII с.; Конда­ковъ Н. Визан­тій­скія емали, собраніе А. В. Звенигородскаго. Исторія и памят­ни­ки визан­тій­ской емали. – 1892. – VII + 394 с. + 28 табл.; Кондаковъ Н. Русскіе клады. Из­слѣ­до­ваніе древностей великокняжескаго періода. – СПб., 1896. – T. I. – 214 с. + 20 табл.; Кондаковъ Н. П. О научныхъ задачахъ исторіи древне-русскаго искусс­тва // Памятники древней письменности и искусства. – СПб., 1899. – Кн. CXXXII. – С. 1–47. — С. 1–13.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ка­та­логъ ук­ра­ин­скихъ древ­нос­тей кол­лек­ціи В. В. Тар­нов­ска­го. – К., 1898. – 86 c. + 16 табл. — С. 1–2;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Аз­бу­кинъ М. Очеркъ ли­те­ра­тур­ной борь­бы пред­ста­­ви­те­лей хрис­ті­ан­ства съ ос­тат­ка­ми язы­чес­­тва въ рус­скомъ на­ро­дѣ (XI–XIV вѣ­ка) // Русский филологический вестник. – Т. XXXV, XXXVII–XXXIX. — С. 2;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. На­чаль­ный лѣ­то­пис­ный сводъ и его ис­точ­ни­ки // Юби­лей­ный сбор­никъ В. Ѳ. Мил­ле­ра. – 1900. – C. 1–9. — С. 2–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Кал­лашъ В. Нѣс­коль­ко до­га­докъ и со­об­ра­же­ній по по­во­ду “Сло­ва о пол­ку Іго­ревѣ” // Юби­лей­ный сбор­никъ В. Ѳ. Мил­ле­ра. – 1900. – C. 316–347. — С. 3–5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Кар­нѣ­евъ А. Къ во­п­ро­су о вза­им­ныхъ от­но­ше­ні­яхъ Тол­ко­вой Па­леи и Зла­той Ма­ти­цы // ЖМНП. – 1900. – [Кн.] II. – C. 335–366. — С. 5;

Г[ру­шевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Мил­­леръ Всев. Къ бы­ли­нѣ о со­ро­ка ка­ли­кахъ со ка­ли­кою // ЖМНП. – 1899. – [Кн.] VIII. – C. 464–500. — С. 5–6;

Я[цке­вич] Я. [Рец. на публ.:] Kałužniac­ki E. Zur äl­teren Paraskeval­it­te­ra­­tur der Griechen, Slaven und Rumänen // Sit­zungs­­­ber­ichte der k[ai­zer­liche] Aka­de­m­ie der Wissen­schaf­ten in Wien. – Phil[olo­gi­sche]-hist[or­ische] Cl[as­se]. – B[d.] CXLI. — С. 6–9;

Г[а]н[ущак] С. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. Изъ ис­то­ріи от­ре­чен­ыхъ книгъ. I: Га­да­нія по псал­ти­ри // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти и ис­кус­тва. – СПб., 1899. – Т. CXXIX. – 168 c.; Спе­ран­скій М. Изъ ис­то­ріи от­ре­чен­ой ли­те­ра­ту­ры. II: Тре­пет­ни­ки // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти и ис­кус­тва. – СПб., 1899. – [T.] CXXXI. – 93 c. — С. 9–10;

Т[о­ма­­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Zsat­ko­vics Kál­mán, A. Kori­a­towicsok. (Кли­мент Житкович. Кориятовичі) // Szá­za­dok. – 1900. – [Т.] VI. – L. 509–517. — С. 10–11;

Мар­кевич О. [Рец. на публ.:] Ог­лоб­линъ Н. Н. Обоз­рѣ­ніе стол­бцовъ и книгъ Си­бир­ска­го При­ка­за. Часть II: до­ку­мен­ты та­мо­жен­на­го уп­рав­ле­нія съ до­пол­не­ні­я­ми къ I час­ти. Часть III: до­ку­мен­ты по сно­ше­ні­ямъ мѣс­т­на­го уп­рав­ле­нія съ цен­траль­­нымъ. – Мос­ква, 1898. – T. II. – 162 c.; 1900. – T. III. – III + 394 c. — С. 11–13;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Мол­ча­нов­скій Н. До­не­се­ніе ве­не­ціан­ца Аль­бер­то Ви­ми­на о ко­за­кахъ и Б. Хмель­ниц­комъ (1656 г.) // Киев­ская Старина. – 1900. – [Кн.] I. – C. 62–75. — С. 13–15;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Пу­те­шес­твіе ан­ті­о­хій­ска­го пат­рі­ар­ха Ма­ка­рія въ Рос­сію въ по­ло­ви­нѣ XVII вѣ­­ка, опи­сан­ное его сы­номъ, ар­хи­ді­а­ко­номъ Пав­ломъ Алеп­скимъ. Пе­­ре­водъ съ араб­ска­го Г. Мур­ко­са. – М., 1900. – Вып. V. – V + 174 c. + пор­трет пат­ри­ар­ха (Відбиток: ЧО­ИДР. – 1900). — С. 15–16;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Па­ле­ог­ра­фи­чес­кій Из­бор­никъ. Ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи юж­но-рус­ска­го пись­ма въ XV–XVIII вв., из­дан­ные кі­ев­ской Ком­мис­сі­ей для раз­бо­ра древ­нихъ ак­­­товъ. – Ки­ев, 1899. – Вып. I. – 19 + 20 лист. табл. + 26 c. — С. 16–18.

С. Г. [Іваницький С. ]. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи рус­ской кар­тог­ра­фіи. Изд[ан­ные] Кі­ев­ской Ко­мис­сіи для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – К., 1899. – Вып. I. — С. 18–19;

Г[ру­шев­ськ]а М. [Рец. на публ.:] Но­виц­кій А. Ис­то­рія рус­ска­го ис­кус­ства. – 1899. – Вып. IV–V. – C. 241–384. — С. 19;

Г[ера­сим­чук] Г. [Рец. на публ.:] Fink­el Ludwik. Memo­ryał An­tonie­go hr[abji] Per­ge­­na, pierw­sze­go guber­na­tora Gal­i­cyi o stanie kra­ju // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1900. – [Zesz.] I. – S. 24–43. — С. 20–24;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Брохъ Олафъ. Уг­ро­рус­ское на­рѣ­чіе се­ла Уб­ли (Зем­плин­ска­го ко­ми­та­та) / Изда­ніе О­РЯС АН. – СП., 1899. – 117 с.; Broch Olaf. Weitere Stu­dien von der slo­va­kisch-klein­rus­si­schen Spra­chgrenze im öst­li­chen Ungarn. Viden­skabssel­ska­bets Skrif­ter // Gist[or­i­sche] filo­so­fiske Klas­se. – Kristiania, 1899. – [N] II. – 104 s. — С. 24–29;

Кміт Ю. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ ис­то­ри­чес­комъ об­щес­твѣ Нес­­то­ра лѣ­то­пис­ца. – К., 1899. – Т. XIII. – 99 + 242 + 144 c. — С. 29–32;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ харь­ков­ска­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – Харь­ков, 1900. – Т. XII. – XXII + 281 + 41 + 176 c. — С. 33–34;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Тав­ри­чес­кой Уче­ной Ар­хив­ной Ком­ми­сіи / Подъ ре­дак­ці­ей пра­ви­те­ля дѣлъ Ар­се­нія Мар­ке­ви­ча. – 1897. – Год XI. – Ч. 27. – 118 с. + 4 табл.; 1898. – Год XII. – Ч. 28. – 217 с. — С. 34–36;

М[ари­сяк] Ф. [Рец. на публ.:] Rozprawy Aka­demii Umiejętności. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficz­ny. Se­ria II. T. XIII. – Kraków, 1899. – T. XXXIII. – 395 s. — С. 36–37;

Шраг І. [Рец. на публ.:] Рус­совъ А. Свод­ная опись Чер­ни­гов­ской гу­бер­ніи. – Чер­ни­гов, 1898–1899. – Т. I. – 377 + 327 c.; T. II. – 437 + 123 c. — С. 37–39;

Г[ру­шев­ський]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кій Сло­варь / Из­да­те­ли Ф. А. Брок­гаузъ и И. А. Еф­ронъ. – СПб., 1900. – Т. XXIX, полутомы 57–58. – 954 c. — С. 39–40.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 40–41.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001489