Том 35-36 (ХXV- ХXVІ). 1900 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХХV-ХХХVІ [То­ми міс­тять ре­фе­ра­ти, приз­на­че­ні на Ки­їв­ський ар­хе­оль­о­ґіч­ний зїзд. Дру­га по­ло­ви­на: язик і іс­то­рия лі­те­ра­ту­ри]. — Львів, 1900. —  Кн. ІІІ-ІV. —394+[7] с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Гру­шев­ський М. Пе­ред­нє сло­во нім. та укр. мо­ва­ми. — С. 5–6, 24–25;

Ре­зю­ме всіх зго­ло­ше­них ре­фе­ра­тів з язи­коз­нав­ства й іс­то­риї лі­те­ра­ту­ри нім. мо­вою. — С. 7–23.

Реферати подані в скороченню

Бар­він­ський О. Но­со­ві са­мо­зву­ки в сла­вян­ських мо­вах. — С. 3–5;

Ко­лес­са О. При­чин­ки до іс­то­риї угор­сько-русь­кої мо­ви й лі­те­ра­ту­ри. — С. 6;

Ко­ко­рудз І. При­чи­нок до пі­знаня роз­вит­ку на­род­ньої мо­ви в пись­мен­стві у Га­лиць­ких Ру­си­нів. — С. 7–8;

Ох­ри­­мо­вич В. Про ак­цент в ук­ра­їн­сько-русь­кій мо­ві. — С. 9;

Ко­цов­ський В. Іс­то­рич­ний і лі­те­ра­тур­ний під­клад “Сло­ва о Пол­ку Іго­ре­вім”. — С. 10–12;

Фран­ко І. Кар­па­то­русь­ка лі­те­ра­ту­ра XVII–XVIII ві­ків. — С. 13–14.

Реферати подані в цілости

Вер­храт­ский І. Про го­вор До­лів­ский: [Вступ]; А. Гра­ма­ти­ка: 1. До звучні (La­­ut­lehre); 2. До пнетвору (Stammbildungs­leh­re); 3. До словотвору (Wort­­­­bil­­dung­s­leh­re); 4. До словоладу (Syntaxlehre); Б. Кіль­­ка взор­ців бе­сі­ди до­лів­скої; В. Сло­вар­чик; По­­хиб­ки і до­пов­нен­я. — С. 1–128;

Гна­тюк В. Ру­си­ни Пря­шів­ської епар­­хії і їх го­во­ри. — С. 1–70 + табл.;

Фран­ко І. Сло­во о Ла­за­ревѣ вос­кре­се­ніи. Ста­ро­русь­ка по­е­ма на апок­рі­фіч­ні те­ми: [Пра­ця]; I. [Табл.]: По­рів­на­нє тек­стів “Сло­ва о Ла­за­ревѣ вос­кре­се­ніи”; II. “Сло­во о Ла­за­ревѣ вос­кре­се­ніи” в рит­міч­­ній фор­мі; По­прав­ка. — С. 1–57;

Фран­ко І. Но­вий при­чи­нок до сту­дий над Іва­ном Ви­шен­ським. — С. 1–4;

Фран­ко І. Апок­рі­фіч­не єван­ге­лиє псев­до-Мат­вія і йо­го слі­ди в ук­ра­їн­сько-русь­кім пись­мен­стві. — С. 1–32;

Сту­дин­ський К. Хто був ав­то­ром ’Αντιρρησις-a з р. 1599? — С. 1–20;

Пав­лик М. Якуб Ґа­ва­то­вич (Ґа­ват), ав­тор пер­ших русь­ких ін­тер­ме­дий з 1619 р. — С. 1–44 + 1 іл.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001485