Том 33 (ХXІІI). 1900 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХХІІІ. — Львів, 1900. —  Кн. І. — [8]+195 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Брон­зо­ві ме­чі з Ту­рець­ко­го по­ві­та. Га­ли­чи­на, c. 1–4 + 5 іл.;

Ох­ри­мо­вич В. Про на­го­лос в ук­ра­їн­сько-русь­кій мо­ві. — С. 1–64;

Ко­нись­кий О. Ва­ри­ян­ти на де­кот­рі Шев­чен­ко­ві тво­­ри. — С. 1–16.

Miscellanea

Щу­ров­ський О. За­міт­ка про геть­ма­на Са­гай­дач­но­го. — С. 1–2;

Гна­­тюк В. Як ав­стрий­ський уряд був за­ін­те­ре­су­вав ся Бой­ка­ми. [До­даток: оригінальний тек­ст до­ку­мен­та]. — С. 2–4;

Гру­шев­ський М. Пе­т­ро Лаш­карь­ов. Нек­рольоґ. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. Мит­ро­фан Ди­ка­рів. Не­­крол­ьоґіч­на звіс­тка. — С. 5–6.

Наукова хроніка

[1.] Кор­ду­ба М. Ог­ляд за­хід­но-ев­ро­пей­ської лі­те­ра­ту­ри по всесь­віт­ній іс­то­риї, іс­то­риї лі­те­ра­ту­ри і шту­ки [за 1898 р.]:

- IV. Но­­ві ча­­си: 1. Німеччина. — С. 1–16; 2. Франция. — С. 16–22; 3. Анґлія. — С. 22–23; 4. Іспа­нія і Портуґалія. — С. 24–25; 5. Італія. — С. 25–27; 6. Схід. — С. 27; 7. Славяни. — С. 27–30.

[2.] Ог­­ляд ча­со­пи­сей за 1898 р. – Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні по за Ук­ра­ї­ною:

ОГ. Вѣс­т­никъ Ев­ро­пы. — С. 31; Русская Мысль. — С. 31; Сѣверный Вѣстникъ. — С. 31; Рус­ское Богат­ство. — С. 31; Міръ Бо­жій. — С. 31; Русское Обозрѣніе. — С. 31–32; Русскій Вѣст­никъ. — С. 32; Жур­налъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. — С. 32–33;

Т[о­ма­шів­ський] С. Уче­ныя за­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го ка­зан­ска­го уни­вер­си­те­та. – Год LXV. — С. 33–34; Уче­ныя за­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го юрь­ев­ска­го уни­вер­си­те­та. – № 1–5. — С. 34; Варшавскія университетскія извѣстія. – 1898. – [№] I–IX. — С. 34. — С. Бо­го­с­ловскій Вѣстникъ. — С. 34–35; В. Христіанское Чтеніе. — С. 35;

С[ицін­ський] Ю. Ли­тов­скія Епархіяльная Вѣдомости. — С. 35; Мин­скія Епархіяль­ная Вѣдомости. — С. 35–36; Мо­ги­лев­скія Епархіяльная Вѣдомости. — С. 36; По­лоц­кія Епархіальная Вѣдомости. — С. 36; Во­ро­неж­скія Епархіальная Вѣдомо­сти. — С. 36–37;

Г[рушев­ськ]ий О. Археологическія извѣстія и замѣтки / Под ред. Д. Ану­чи­на и А. Кир­пич­ни­ко­ва. – [№] I–XII. — С. 37–38; Чте­­нія въ об­щес­твѣ ис­то­ріи и древ­нос­тей рос­сій­скихъ. – Т. 184–187. — С. 38; Рус­ская Ста­рина. — С. 38; Историческій Вѣстникъ. — С. 38–39; Рус­скій Архивъ. — С. 39;

Г[ру­шев­ський] М. Византійский временникъ. – 3 кн. — С. 39;

К[о­пач] І. Из­вѣс­тія от­дѣ­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти Им­­пе­ра­тор­ской Ака­­де­міи На­укъ. – T. III. — С. 40–43;

Г[ру­шев­ський] М. Рус­скій фи­ло­ло­ги­чес­кій вѣс­т­никъ. – Т. 39, 40. — С. 43–44;

Т[ома­шів­ський] С. Atene­um. — С. 44–45; Bi­bliote­ka war­szaw­ska. — С. 45; Przewod­nik nau­kowy i lite­rac­ki. – Rocz. XXVI. – 1334 s. — С. 45–46;

Л[е­виць­­кий] Ю. Kwar­tal­nik his­to­rycz­ny. — С. 46–47;

Г[на­тюк] В. Lud. – Rocz. IV. — С. 47–50;

К[о­пач] І. Ar­­chiv für slav­i­sche Phi­lo­lo­gie. – T. XX. – S. 1–652. — С. 50–54.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Niederle Lu­bor. Staro­věké zprá­vy o zeměp­isu východ­ní Ev­ro­py se zřetelem na ze­me slo­vanské. (Descrip­tio Eu­ro­pae re­gio­num quae ad orien­tem spec­tant vete­rum scrip­­torum locis illus­tra­ta). Prispěvkem k poznání nejstarších dějin slo­van­­skych // Roz­­pra­vy České aka­dem­ie. – Praha, 1899. – Dil VIII. – Sekcia I. – Čis­lo 1. – 125 + 2 s. — С. 1–2;

Г[у]м[енюк] С. [Рец. на публ.:] Пет­ров­скій С. В. Ска­за­нія объ Апос­­толь­ской про­по­вѣ­ди по сѣ­ве­ро-вос­точ­но­му Чер­но­мор­ско­му по­­бе­режью. Очеркъ изъ ис­то­ріи древ­не хрис­тіян­ской ли­те­ра­ту­ры // За­пис­ки Одес­­ско­го об­щес­тва ис­­то­рии и древ­нос­тей. – T. XX, XXI. — С. 2–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Рус­скія лѣ­то­пи­си. I–III. 1. Лѣ­то­пи­сецъ пат­р[и­ар­ха] Ни­ки­фо­ра. 2. Лѣ­­­то­пи­сецъ Пе­­ре­яс­лав­ля Суз­даль­ска­го. 3. Хро­ни­ка рус­ская (Лѣ­то­пи­сецъ вкрат­­­­­цѣ) проф[есо­ра] И. Да­­­ни­ло­ви­ча. По ру­ко­пи­си при­над­ле­жа­щей Н. П. Ни­ки­фо­ро­ву. Съ пре­ди­с­ло­­ві­емъ Сер­­гѣя Бѣ­ло­ку­ро­ва. – Мос­ква, 1898. – LII + 89 + 1 c. (Відбиток: ЧОИДР). — С. 5;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Лаш­ка­рев П. Цер­ков­но-ар­хе­о­ло­ги­чес­кіе очер­ки, из­слѣ­до­ва­нія и ре­фе­ра­ты. – К., 1898. – I + I + 240 + I c. — С. 6;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ Н. Кі­евъ, его свя­ты­­ни и па­мят­ни­ки // При­ход­ская Биб­лі­о­те­ка / Ре­дак­ція В. И. Ше­мя­ки­на. – СПб., 1896. – 180 с. + план. — С. 6–7;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сер­гѣ­е­вич В. Лек­ціи и из­слѣ­до­ва­нія по древ­ней ис­то­ріи рус­ска­го пра­ва. – СПб., 1899. – VI + 480 c. — С. 7;

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Но­виц­кій А. П. Ис­то­рія рус­ска­го ис­кус­тва. – Мос­ква, 1899. – Вып. II. – C. 81–160; Вып. III. – С. 161–240. — С. 7–8;

К. [Рец. на публ.:] Кип­ріа­но­вичъ Г. Я. Ис­то­ри­чес­кій очеркъ пра­вос­ла­вія, ка­то­ли­чес­тва и уніи въ Бѣ­ло­рус­сіи и Лит­вѣ съ древ­нѣй­ша­го до нас­то­я­ща­го вре­ме­ни. Из­да­ние пер­­­вое. – Виль­но, 1895. – XVI + 235 с.; Из­да­ние вто­рое. – Виль­но, 1899. — С. 8–10;

Г[ру­шевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ар­да­шевъ Н. Н. Изъ ис­то­ріи XVII в. По­ходъ Чер­касъ // ЖМНП. – 1898. – [Кн.] VI. – C. 225–263. — С. 10–11;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Эй­н­горнъ В. О. От­став­ка А. Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на и его от­но­ше­ніе къ ма­ло­рос­сій­ско­му воп­ро­су // ЖМНП. – 1897. – [Кн.] XI. – C. 92–176. — С. 11–12;

Це­ле­вич О[лег]. [Рец. на публ.:] Эйнгорнъ Ви­та­лій. Дип­ло­ма­ти­чес­кія сно­ше­нія мос­ков­ска­го пра­ви­тель­ства съ пра­во­бе­реж­ною Мало­рос­сі­ей въ 1673 го­ду // ЖМНП. – 1898. – [Кн.] V. – C. 118–151. — С. 12–13;

Р[ондяк] П. [Рец. на публ.:] Ла­за­рев­скій А. М. Ис­то­ри­чес­кіе очер­ки пол­тав­ской Лу­бен­щи­ны XVII–XVIII вв. // Чте­ния в Ис­то­р[ичес­ком] об­щ[е­­с­тве] Несто­ра-ле­то­пис­ца. – 1897. – Кн. XI. – C. 34–203. — С. 13–14;

К[міт] Ю. [Рец. на публ.:] Лю­бец­кій Ар­хивъ гра­фа Ми­ло­ра­до­ви­ча / [Сос­та­ви­л О. Ла­за­рев­ский]. – К., 1898. – Вып. I. – VI + VI + 256 c. — С. 14–18; Л. Ч.

[Шуль­гин Я.]. [Рец. на публ.:] Па­шу­тинъ А. Н. Ис­то­ри­чес­кій очеркъ г. Ели­са­вет­гра­да. – Ели­са­вет­град, 1897. — С. 18–24;

Г[ру­шевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ку­ляб­ка С. Н. Шев­чен­ко и Бѣ­лин­скій // Научное обозрение. – 1898. – Кн. VIII. — С. 24–25;

Г[у­ме]н[юк] С. [Рец. на публ.:] Фран­чук Іван. Жі­но­чі ти­пи в по­віс­тях Квіт­ки-Ос­но­вя­нен­ка // Спра­воз­да­нє ди­рек­циї ц[ісар­сько]-к[о­ро­­лів­­ської] II Ґім­на­зиї в Пе­ре­миш­ли за рік шкіль­ний 1897/8. – C. 1–32. — С. 25–27;

Г[уме]­н[юк] С. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лен­ко Гр. Ев­ге­ній Гре­бин­ка. Бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ / Издание редакции “Зем­ского сбор­ника Чер­ни­­гов­ской гу­б[ер­­­нии]”. – Чер­ни­гов, 1899. – С. 1–29. — С. 27–28;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Эт­ног­ра­фи­чес­кіе Ма­те­рі­а­лы, соб­ран­ные въ Чер­ни­гов­ской и со­сѣд­нихъ съ ней гу­­бер­ні­яхъ / [Из­дал] Б. Д. Грин­чен­ко. – Чер­ни­гов, 1899. – Т. III: Пѣс­ни. – XXII + 767 c. (Приложеніе къ № XI–XII “Зем­скаго Сбор­ника” [Чер­ни­гов­ской гу­бер­­нии] 1898 го­да). — С. 28–31;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Folk­lore de l’Ukra­i­ne. Ук­ра­їн­ський фоль­кльор. Со­ро­міць­кі зви­чаї, каз­ки, пісь­ні, при­каз­ки, за­гад­ки і лай­ка. – Paris, 1898. – 218 c. (Відбиток: з Κρυπτάδια, 1898. – T. V. Cet ex­tra­it ne peut être ven­du). — С. 32–33;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Po­lívka G. Nachträge zur Po­lyphem­sage. – Freiburg [o. J.] – S. 305–336 (Відбиток: Archiv für Re­li­gions­wis­sen­schaft); По­лив­ка І. Маль­ос­ни­кътъ и не­го­ви­ятъ уче­никъ. Срав­­ни­тел­на фол­к­лор­на сту­дия. – Со­фия, 1898. – 56 с. (Відбиток: Сбор­ник за на­род­ни умот­во­ре­ния, на­у­ка и книж­ни­на. – Кн. XV). — С. 33–34;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Zibrt Čeněk. Litera­tura kul­turně-his­tor­ic­ká a et­no­graf­ic­ká 1897–1898, I. – Pra­ha, 1898 (Відбиток: Česki Lid. – VII). — С. 34–35;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ Ис­то­ри­чес­комъ Обществѣ Нес­то­ра-лѣ­то­пис­ца. – К., 1898. – T. XII. — С. 35–38;

Г[уль] Т. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ Харь­ков­ска­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­с­ка­го об­щес­тва. – Харь­ков, 1899. – T. XI. — С. 38–41;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Древ­нос­ти / Тру­ды ар­хе­ог­ра­фи­чес­кой ком­мис­сіи им­пе­ра­тор­ска­го Мос­ков­ска­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – Мос­ква, 1899. – T. I. – Вып. 3. – 381–592 + 190 + IV c. — С. 41–42;

Ч[айків­ський] Й. [Рец. на публ.:] Rozprawy aka­­de­mii umie­jęt­­ności. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficz­ny. Ser­ya II. T. XI, XII. – [Kraków], 1899. – T. XXXVI, XXXVII. — С. 42–44;

Г[ру­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кій Сло­варь / Из­да­те­ли Ф. А. Брок­га­узъ и И. А. Еф­ронъ. – СПб., 1898. – T. XXV, по­лу­то­мы 49, 50: Пра­я­га – Ра­бот­ній домъ. – 958 с.; СПб., 1899. – T. XXVI, по­лу­то­мы 51–52: Ра­бо­чая книж­ка – Ро­за ди Ти­во­ли. – 960 с. — С. 44.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 45–46.

Додаток

З Товариства: Ве­ре­сень–гру­день: [б. п.]. За­сі­дан­ня Ви­ді­лу. — С. 1–2; [б. п.]. За­сі­дан­ня сек­ций і на­у­ко­вих ко­мі­сий. — С. 3–5.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001483